Hungarian
Ügyszám:
.
127/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 48/2000. (XII. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/484
.
A döntés kelte: Budapest, 12/13/2000
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   önkormányzati    rendeleti    előírás
  alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:
                                 
  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Kaposvár  Megyei  Jogú
  Város     Önkormányzata    Közgyűlésének    a     köztisztaság
  fenntartásáról, a települési szilárd hulladék  kezeléséről  és
  ártalommentes  elhelyezéséről szóló 32/1999. (XI.  25.)  számú
  rendelettel módosított 16/1999. (VII. 1.) számú rendelete  27.
  § (2) és (3) bekezdései alkotmányellenesek, ezért azokat 2001.
  március  31-ei hatállyal megsemmisíti, a rendelet  27.  §  (4)
  bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére irányuló indítványt pedig elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  indítványozó  Kaposvár  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
   Közgyűlésének  a  köztisztaság  fenntartásáról,  a  települési
   szilárd  hulladék kezeléséről és ártalommentes  elhelyezéséről
   szóló 32/1999. (XI. 25.) számú rendelettel módosított 16/1999.
   (VII. 1.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.) 27. § (2), (3)
   és  (4)  bekezdései alkotmányellenességének megállapítását  és
   megsemmisítését kérte.

   Az   Ör.  a  lakossági  szemétszállítás  díját  a  lakásonként
   megállapított  alapdíj  és  a  lakásban  lakók  száma  alapján
   kiszámított    gyűjtési   díj   együttes   figyelembevételével
   állapítja  meg.  Az  indítványozó szerint e szabályozás  nincs
   figyelemmel az elszállított szemét mennyiségére, ezzel sérti a
   szolgáltatás  -  ellenszolgáltatás  polgári  jogi  elvét.   Az
   indítványozó álláspontja az, hogy az Ör. támadott szabályai  a
   Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény   (a
   továbbiakban: Ptk.) 201. és 202. §-aiba ütköznek, ezzel sértik
   az   Alkotmány   44/A.  §  (2)  bekezdését.   Kifogásolja   az
   indítványozó  azt  is, hogy az Ör. a közületi  szemétszállítás
   díját  –  eltérően  a  lakossági  díj  számításától  –  már  a
   tényleges  szemét mennyiségének figyelembevételével  határozza
   meg. Nézete szerint az Ör. rendelkezései az Alkotmánynak  –  a
   hátrányos megkülönböztetést tiltó – 70/A. § előírását sértik.

                                 II.

   Az  Alkotmánybíróság az indítvánnyal összefüggésben az  alábbi
   jogszabályokat vizsgálta:

   1. Az Alkotmánynak az indítványban megjelölt rendelkezései:
   “44/A.  §  (2)  A  helyi képviselő-testület  a  feladatkörében
   rendeletet  alkothat,  amely nem lehet ellentétes  a  magasabb
   szintű jogszabállyal.”
    “70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén
   tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az
   állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen
   faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
   nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
   megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel  is
   segíti.”

   2.  A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  (a
   továbbiakban: Ötv.) érintett rendelkezései:
   “8.   §   (1)  A  települési  önkormányzat  feladata  a  helyi
   közszolgáltatások  körében különösen: (…), a  köztisztaság  és
   településtisztaság biztosítása; (…)”
   “16.   §   (1)  A  képviselő-testület  a  törvény  által   nem
   szabályozott  helyi társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
   törvény    felhatalmazása   alapján,   annak    végrehajtására
   önkormányzati rendeletet alkot.”

   3. A Ptk. ide vonatkozó rendelkezései:
   “201.  § (1) A szerződéssel kikötött szolgáltatásért  –  ha  a
   szerződésből  vagy  a  körülményekből  kifejezetten  más   nem
   következik – ellenszolgáltatás jár.
   (2)  Ha  a  szolgáltatás és ellenszolgáltatás között  anélkül,
   hogy  az  egyik  felet  az  ajándékozás  szándéka  vezetné,  a
   szerződés   megkötésének  időpontjában   feltűnően   nagy   az
   értékkülönbség,   a  sérelmet  szenvedő   fél   a   szerződést
   megtámadhatja.”
   “202. § Ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél
   helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött
   ki, a szerződés semmis (uzsorás szerződés).”
   “226.  §  (1)  Jogszabály meghatározhatja  a  szerződés  egyes
   tartalmi  elemeit,  és kimondhatja, hogy ezek  a  szerződésnek
   akkor is részei, ha a felek eltérően rendelkeznek.”

   4.  Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről
   szóló  1995.  évi  XLII. törvény (a továbbiakban:  Kötv.)  ide
   vonatkozó főbb rendelkezései:
   “1.  § (1) A helyi önkormányzat által szervezett, a települési
   szilárd és folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és
   ártalommentes  elhelyezését biztosító helyi közszolgáltatással
   ellátott  területen lévő ingatlan tulajdonosa,  használója  (a
   továbbiakban  együtt:  tulajdonos)  az  ingatlanon   keletkező
   szilárd  és  folyékony  hulladék  elhelyezéséről  –  a   helyi
   önkormányzat  rendeletében  meghatározott  módon  –  a   helyi
   közszolgáltatás  igénybevétele útján köteles  gondoskodni,  ha
   jogszabály vagy hatósági határozat eltérően nem rendelkezik.”
    “2. § A helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg:
   f)  az  elvégzendő szolgáltatás alapján a tulajdonost  terhelő
   díjfizetési  kötelezettséget, a díj  mértékét,  megfizetésének
   rendjét,   az   esetleges   kedvezmények   eseteit,   vagy   a
   szolgáltatás ingyenességét.”

   5. Az Ör. kifogásolt rendelkezései:
   “27.    §   /2/   A   szemétszállítási   és   ártalmatlanítási
   szolgáltatásért  a  lakosság  alapdíjat  és  az   elszállított
   mennyiséggel összhangban gyűjtési díjat köteles fizetni.
   a) az alapdíj: 147 Ft/lakás/hó
   b)  a  gyűjtési  díj:  a  lakásban  lakók  száma  alapján  124
   Ft/fő/hó.
   A fenti díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
   /3/   Az   alapdíj  fizetésének  kötelezettsége  üres  lakások
   esetében is fenn áll.
   /4/  A  szemétszállítás és ártalmatlanítás  közületi  díját  a
   ténylegesen     keletkező    hulladék    mennyiség     alapján
   meghatározott,   szerződött  edénytérfogat   és   a   gyűjtési
   gyakoriságon   alapuló   ürítési  díjas   elszámolással   kell
   megállapítani.

   Edény űrméret                     Ft/ürítés
        35 liter                       89
        50 liter                      112
        75 liter                      133
       110 liter                      175
       770 liter                     1199
      1100 liter                     1677
       120 liter                      191
       240 liter                      381
       360 liter                      572

   A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

                                  
                                III.
                                  
   Az indítvány részben megalapozott.

   1.  A  helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét egyrészt
   az Alkotmány, másrészt az Ötv. szabályozza. Az Alkotmány 44/A.
   §   (2)   bekezdése  szerint  a  helyi  képviselő-testület   a
   feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes
   a  magasabb szintű jogszabállyal. Az Ötv. 16. § (1)  bekezdése
   értelmében a képviselő-testület törvény által nem szabályozott
   helyi   társadalmi   viszonyok  rendezése,   továbbá   törvény
   felhatalmazása alapján annak végrehajtására alkot rendeletet.

   Az  Ötv.  8.  §  (1)  bekezdése szerint a  helyi  önkormányzat
   feladata  a településtisztaság biztosítása. A Kötv. 1.  §  (1)
   bekezdése a települési szilárd hulladék elszállítását közüzemi
   szerződés  keretében  megvalósuló közszolgáltatássá  minősíti,
   amelynek  igénybevételét az ellátott területen  lévő  ingatlan
   tulajdonosa és használója számára kötelezővé teszi. A Kötv. 2.
   §  f)  pontja felhatalmazza a helyi önkormányzatot arra,  hogy
   rendeletében  állapítsa meg – többek  között  –  az  elvégzett
   szolgáltatás  után  járó  díjfizetési kötelezettséget,  a  díj
   mértékét,  megfizetésének rendjét, az  esetleges  kedvezmények
   körét, vagy a szolgáltatás ingyenességét.

   Az   Alkotmánybíróság   az   Ör.  kifogásolt   rendelkezésének
   elbírálásakor  azt vizsgálta, hogy a rendeletben megállapított
   átalánydíj    –    figyelemmel   a    szolgáltatás    és    az
   ellenszolgáltatás  egyenértékűségének polgári  jogi  elvére  –
   kielégíti-e  az  önkormányzati rendelettel szemben  támasztott
   alkotmányos követelményeket.

   Az   Alkotmánybíróság  az  1122/B/1996.  számú   határozatában
   rámutatott  arra,  hogy “Az önkormányzat a  díjfizetés  alapja
   meghatározásánál  is nagyfokú önállósággal rendelkezik.  Mivel
   azonban   –   törvényi  felhatalmazás  alapján  –  szerződéses
   jogviszony  elemét szabályozza, tiszteletben kell  tartania  a
   polgári jog olyan általános alapelvét, mint a szolgáltatás  és
   az  ellenszolgáltatás egyenértékűségének követelményét.”  (ABH
   1997. 856. 860.)

   Az  Ör.  kifogásolt rendelkezései a lakossági szemétszállítási
   és     ártalmatlanítási    szolgáltatásért    fizetendő    díj
   megállapításának két elemeként lakossági alapdíjat és gyűjtési
   díjat  határoz  meg. Az alapdíj lakásonként havonta  fizetendő
   fix összeg, míg a gyűjtési díj a lakásban lakó személyek száma
   alapján  fizetendő.  Az  Ör.-ben  megállapított  szolgáltatási
   díjfizetési módszer átalányjellegű, vélelmezett – lényegileg a
   lakásban lakó személyek száma alapján (ez a szemét-kibocsátási
   norma   alapja)  –  kiszámítható  díjfizetési  kötelezettséget
   állapít   meg.   Az   Ör.  e  módszertől  eltér   a   közületi
   szemétszállítási és ártalmatlanítási díj megállapítása  során.
   A  közületek  számára  a  díjmegállapítási  norma  alapjául  a
   szerződött  edénytérfogatot és a gyűjtési  gyakoriságot  veszi
   alapul  abból  kiindulva, hogy a közületi  szemétszállítás  és
   ártalmatlanítás díját e két tényező figyelembevételével  lehet
   a keletkező hulladék mennyisége szempontjából meghatározni. Ez
   utóbbi  szabályozási  módszer a ténylegesen  elszállítandó  és
   ártalmatlanításra   kerülő   mennyiséget   veszi   alapul    a
   szolgáltatási díj szabályozása során.

   Az  Alkotmánybíróság már a 26/1997. (IV. 25.) AB határozatában
   kimondta,  hogy  az önkormányzati rendeletalkotással  szembeni
   lényeges  követelményként fogalmazható meg –  más  kritériumok
   mellett   –   az   is,   hogy   a  közszolgáltatás   díja   az
   átalányjellegtől a ténylegesen ellátott szolgáltatás értékéhez
   közelítsen.   (ABH   1997.  482,  486.)   Ezt   az   elvet   a
   rendeletalkotás  során  –  ide értve  a  szemétszállítási  díj
   meghatározására  irányuló  szabályok  megalkotását  is   –   a
   képviselő-testületek  nem hagyhatják figyelmen  kívül.  Ez  az
   elv,  valamint  az  idézett Ptk.-beli  szabályok  erősítik  az
   önkormányzatokkal szemben azt a követelményt, hogy a képviselő-
   testületek  a  szemétszállítási  díj  meghatározásakor  a  díj
   összegét  a  tényleges szemétkibocsátáshoz és az  elszállított
   szemét mennyiségéhez kössék.

   2.  Az  Ör. kifogásolt rendelkezéseinek a vizsgálata során  az
   Alkotmánybíróság a következőket állapította meg:
   A  lakásonkénti szemétszállítási díj mint alapdíj  nem  minden
   esetben  tükrözi  a  ténylegesen  elvégzett  közszolgáltatást,
   hiszen a lakásonkénti szemétkibocsátás jelentős különbségekhez
   vezethet.  A  lakásban  lakók száma  alapján  történő  további
   szabályozási  norma  (un.  gyűjtési  díj)  önmagában,  de   az
   alapdíjjal  együtt sem eredményezi minden esetben és  pontosan
   kiszámíthatóan   a   kibocsátott   és   elszállított    szemét
   mennyiségét tükröző reális szolgáltatási díjat. Nem vitatható,
   hogy  a  szeméttárolók kihasználtságát, vagyis a  bennük  lévő
   szemét  mennyiségét, így a szolgáltató által elszállítandó  és
   ártalmatlanítandó   szemét   mennyiségét    is    számottevően
   befolyásolhatja  a lakóingatlanban lévő lakások,  valamint  az
   egyes   lakásokban  lévő  lakók  száma  is.  Nem  bizonyítható
   azonban,   hogy   a   szolgáltatás  igénybevételének   mértéke
   szempontjából  ez  a  két  tényező a meghatározó,  vagyis  nem
   vonható  le  egyértelmű  következtetés  arra  nézve,  hogy   a
   szemétkibocsátás  és a szolgáltatás igénybevétele  tényszerűen
   is csupán e két kritériumhoz kapcsolható. Azzal, hogy az Ör. a
   szeméttároló edények ürítésének díját kizárólag a lakásban élő
   személyek   számához  köti,  a  közszolgáltatást  igénybevevőt
   megfosztja   attól   a   lehetőségtől,   hogy   a    tényleges
   szemétkibocsátás  mértékéhez igazodva  fizessék  az  elvégzett
   szolgáltatás díját, ez pedig sérti a Ptk. 201. §-ába foglalt –
   a  szolgáltatás  és  az  ellenszolgáltatás  egyenértékűségének
   elvét  –,  ezáltal  közvetetten  az  Alkotmány  44/A.  §   (2)
   bekezdését.

   Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a   tényleges
   arányosságot  az  olyan  tartalmú rendelkezés  valósítja  meg,
   amely  a  díjat  az  elszállított  szemét  mennyisége  alapján
   állapítja    meg.    A    lakossági    szemétszállítási     és
   ártalmatlanítási  szolgáltatásért  meghatározott  díj  összege
   (lakásonkénti alapdíj + lakók száma szerinti gyűjtési díj) nem
   juttatja kifejezésre az arányosság elvét.

   Minthogy   az   Ör.  kifogásolt  rendelkezései   a   lakossági
   szemétszállítási  és  ártalmatlanítási szolgáltatásért  nem  a
   tényleges   szemétkibocsátáshoz,   az   elszállított    szemét
   mennyiségéhez  és  ártalmatlanításához igazodóan  állapították
   meg   a   díjfizetés   alapjául  szolgáló   mutatókat,   ezzel
   megsértették a polgári jog egyik alapvető elvét, nevezetesen a
   szolgáltatás     –     ellenszolgáltatás    egyenértékűségének
   követelményét.

   3.  A  közületi  díjmegállapítás  (szemétszállításra  használt
   edénytérfogat  +  gyűjtési gyakoriság) már alkalmas  a  szemét
   ténylegesen    elszállított   és   ártalmatlanításra    kerülő
   munkamennyiség mint szolgáltatás, és az ehhez kapcsolódó  díj,
   mint   ellenszolgáltatás  arányosságának  megállapítására.   A
   közületi  szemétszállítási  és  ártalmatlanítási  szolgáltatás
   díjfizetési   kötelezettségének   meghatározása,   vagyis    a
   szerződött   űrtartalmú  szeméttároló  edénynek   a   gyűjtési
   gyakoriságon alapuló szolgáltatási díja okkal vélelmezhetően a
   szolgáltatás     és     az     ellenszolgáltatás     tényleges
   egyenértékűségének   érvényesüléséhez   vezet.   A    közületi
   szemétszállítási  és ártalmatlanítási szolgáltatási  díj  Ör.-
   beli  megállapítása  –  szemben a lakossági  szabályozással  –
   megfelel  a  Ptk. 201. §-ában megfogalmazott elvnek.  Mivel  a
   tárolóedények  űrtartalma és a szemétszállítás  gyakorisága  a
   kibocsátott     szemét    tényleges    mennyiségét     tükröző
   normaszámítási  mód,  az  erre  alapított  szolgáltatási   díj
   megállapítás  tehát  a  szolgáltatás és  az  ellenszolgáltatás
   arányosságát tükrözi.

   4.  Az  Alkotmánybíróság vizsgálta az  indítványozónak  azt  a
   felvetését is, mely szerint az Ör. sérti az Alkotmány 70/A. §-
   át  azzal, hogy a lakossági és a közületi szemétszállítási  és
   ártalmatlanítási   szolgáltatások   díjmegállapítási    módját
   eltérően  szabályozta, megsértve a hátrányos  megkülönböztetés
   alkotmányos tilalmát. Az Alkotmánybíróság a 26/1997. (IV. 25.)
   AB  határozatában  alkotmányos  követelménynek  nyilvánította,
   hogy   valamely   közszolgáltatás  díja   megállapításánál   a
   jogalkotó   az  érintett  csoportokhoz  tartozók  körülményeit
   megfelelő  figyelemmel,  körültekintéssel  és  méltányossággal
   értékelje.  A  díjmegállapítás tehát nem  lehet  önkényes,  az
   objektív  ismérveknek  megfelelően meghatározott  igénybevevői
   körre  (körökre)  pedig  azonos  tartalmú,  illetve  joghatású
   rendelkezéseket kell meghatározni. (ABH 1997. 482, 486.)

   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Ör. a külön-külön
   azonos   ismérvekkel   bíró  csoportok   (lakosság,   közületi
   szervezetek)    tekintetében   alkalmazott    díjmegállapítási
   különbségtételt. Ennek következtében az Alkotmány 70/A.  §-ába
   ütköző   –  a  hátrányos  megkülönböztetés  tilalmába   ütköző
   alkotmányellenesség – az Ör. kifogásolt szabályai tekintetében
   nem állapítható meg.

   A  kifejtettek alapján az Alkotmánybíróság az Ör. 27. § (2) és
   (3)  bekezdéseit alkotmányellenesség miatt megsemmisítette,  a
   27. § (4) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
   megsemmisítésére irányuló indítványt pedig elutasította.

   A  megsemmisített Ör.-beli rendelkezések 2001.  március  31-én
   vesztik    hatályukat.   E   határnap   megállapításával    az
   Alkotmánybíróság    lehetőséget    kíván    biztosítani     az
   önkormányzatnak  arra,  hogy  az  Ör.  vonatkozó  szabályainak
   újraalkotásáig a közszolgáltatás díjának fizetése folyamatosan
   biztosított legyen, ezáltal pedig a szolgáltató bevételkiesése
   elkerülhető legyen. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint  a
   megsemmisítés   hatálybalépéséig   az   Ör.    új    szabályai
   megalkothatók.

   A  határozatnak  a  Magyar Közlönyben  történő  közzétételéről
   szóló  rendelkezés  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi
   XXXII. törvény 41. §-án alapul.
        Dr. Bihari Mihály                     Dr. Strausz János
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    48/2000. (XII. 18.)
    Date of the decision:
    .
    12/13/2000
    .
    .