Hungarian
Ügyszám:
.
1251/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 22/1994. (IV. 16.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/127
.
A határozat kelte: Budapest, 04/12/1994
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában meghozta
  a következő
                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  az ügyvédségről  szóló 1991. évi XXIII.
  törvénnyel módosított  1983. évi 4. törvényerejű rendelet 2.
  § (1) és (2) bekezdése, 3. §-a, 5. § (1) bekezdés b/ pontja,
  (2) bekezdésének  2. mondata,  valamint a 9/1991. (VII. 18.)
  IM sz.  rendelettel módosított  6/1983. (VII.  28.)  IM  sz.
  rendelet    6.     §-a    és    40.    §    (1)    bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1 /  Több indítványozó kérte az ügyvédségről szóló 1991. évi
   XXIII.  törvénnyel  módosított  1983.  évi  4.  tvr.    (  a
   továbbiakban :   Ütvr.  ) 2.  § (1)  bekezdés első  mondata,
   továbbá (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását
   és megsemmisítését.  Álláspontjuk szerint ugyanis az ügyvédi
   tevékenység  kötelező  kamarai  tagsághoz  kötése  sérti  az
   Alkotmány  63.   §  (1)   bekezdésében  foglalt   egyesülési
   szabadság jogát.

   2 /  Egyes indítványozók  kérték az  Ütvr. 3.  §-a, 5. § (1)
   bekezdés   b/    pontja,    (2)    bekezdés    2.    mondata
   alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését,
   mivel ezek  az  ügyvédi  hivatás  gyakorlásával  kapcsolatos
   olyan megszorító szabályokat tartalmaznak, amelyek sértik az
   Alkotmány  70/A.  §-ában  biztosított  jogegyenlőség  elvét,
   továbbá az  Alkotmány 70/B.  §-ában  meghatározott  munkához
   való jogot,  valamint a  foglalkozás szabad megválasztásának
   jogát.  Az   egyik  indítványozó   megsemmisítési   kérelmét
   kiterjesztette az  Ütvr. végrehajtására kiadott és a 9/1991.
   (VII. 18.)  IM rendelettel  módosított 6/1983. (VII. 28.) IM
   rendelet (  a továbbiakban :  Vhr. ) 6. §-ára és a 40. § (1)
   bekezdésére  is.  Ezek  a  rendelkezések  a  kamarai  tagság
   felfüggesztésének     és     megszüntetésének     szabályait
   tartalmazzák munkaviszony létesítésének esetében, illetve az
   ügyvédjelöltek ügyvédjelölti munkaviszonyáról rendelkeznek.

                               II.

   Az indítványok nem megalapozottak.

   1 /  Téves  az  az  álláspont,  amely  szerint  az  ügyvédek
   kötelező kamarai  tagsága sérti  az Alkotmányban biztosított
   egyesülési szabadságot.

   Az egyesülési  jogról és szabadságról az Alkotmány 63. § (1)
   bekezdése úgy  rendelkezik, hogy "A Magyar Köztársaságban az
   egyesülési jog  alapján mindenkinek joga van a törvény által
   nem  tiltott   célra  szervezeteket   létrehozni,  illetőleg
   azokhoz csatlakozni.  " Az  egyesülési jogról alkotott 1989.
   évi II.  törvény 1.  §-a úgy  szól, hogy  az egyesülési  jog
   mindenkit megillető  alapvető szabadságjog, amelynek alapján
   bárkinek  joga   van  arra,   hogy  másokkal  szervezeteket,
   illetőleg    közösségeket    hozzon    létre    vagy    azok
   tevékenységében  részt  vegyen.  E  jog  gyakorlása  alapján
   magánszemélyek "tevékenységük  célja és  alapítóik  szándéka
   szerint  társadalmi   szervezeteket   hozhatnak   létre   és
   működtethetnek" ( 2. § (1) bekezdés ) .

   Az   egyesülési    szabadság   joga    mindenkit   megillető
   szabadságjog. Ez  a jog  elsősorban a  cél  megválasztásának
   szabadságát  jelenti,   jelenti  továbbá   a  célra  rendelt
   szervezet   alapításának    szabadságát,   az   ehhez   való
   csatlakozás  önkéntességét,  valamint  az  önkéntes  kilépés
   lehetőségét.

   A kötelező  ügyvédi kamarai  tagság  azonban  nem  sérti  az
   egyesülési szabadságot.  Az ügyvédi  kamara ugyanis  nem  az
   egyesülési szabadság  alapján létrehozott  szervezet :    az
   ügyvédi kamarát  nem magánszemélyek  alapították, céljait és
   tevékenysége feladatait  sem magánszemélyek  határozták meg.
   Az  ügyvédi   kamarát  törvény  létesítette,  feladatait  és
   működési  rendjét,  tevékenységét  törvény  szabályozza.  Az
   ügyvédi kamara  tehát  nem  az  egyesülési  szabadság  jogán
   alapított  személyegyesülés,   egyesület,   személyközösség,
   személyi   társulás   vagy   társadalmi   szervezet,   hanem
   köztestület, amelynek  létrehozását törvény  rendelte el.  A
   köztestület   fogalmát    a   Polgári   Törvénykönyv   egyes
   rendelkezéseinek módosításáról szóló 1993. évi XCII. törvény
   határozta meg. A módosított Ptk. 65. §-a szerint :

   "  (1)   A  köztestület  önkormányzattal  és  nyilvántartott
   tagsággal  rendelkező   szervezet,   amelynek   létrehozását
   törvény rendeli  el. A köztestület a tagságához, illetőleg a
   tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot
   lát el. A köztestület jogi személy.

    (2)  Köztestület különösen  a Magyar Tudományos Akadémia, a
   gazdasági, illetve a szakmai kamara.

    (3)  Törvény meghatározhat  olyan közfeladatot,  amelyet  a
   köztestület köteles  ellátni.  A  köztestület  a  közfeladat
   ellátásához   szükséges   -   törvényben   meghatározott   -
   jogosítványokkal rendelkezik,  és ezeket  önigazgatása útján
   érvényesíti.

     (4)   Törvény  előírhatja,   hogy  valamely   közfeladatot
   kizárólag köztestület láthat el, illetve, hogy meghatározott
   tevékenység csak köztestület tagjaként folytatható.

     (5)   A   köztestület   által   ellátott   közfeladatokkal
   kapcsolatos adatok közérdekűek.

    (6) A köztestületre - ha törvény eltérően nem rendelkezik -
   az  egyesületre   vonatkozó  szabályokat   kell  megfelelően
   alkalmazni. "

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  törvény  közjogi
   közfeladat ellátására,  közérdekű  tevékenység  folytatására
   alkotmányosan indokolt  módon  hozhat  létre  köztestületet,
   szakmai kamarát  és  írhatja  elő  a  kötelező  köztestületi
   tagságot. A  köztestületként létrehozott  szervezet  nem  az
   egyesülési szabadság alapján alapított szervezet, a kötelező
   szakmai  kamarai   tagság  pedig  nem  sérti  az  egyesülési
   szabadságból folyó önkéntes csatlakozás jogát.

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja   ebben   a   tekintetben
   egybeesik  az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság  véleményével.
   Eszerint ugyanis  az Emberi  Jogok  Európai  Egyezménye  11.
   cikkében biztosított  egyesülési szabadságnak  a  megsértése
   nem állapítható  meg  akkor,  ha  szakmai  kamarai  kötelező
   tagságot  írnak  elő.  "Az  orvoskamara  közjogi  intézmény,
   amelyet a  törvényhozó  létesített  és  az  államszervezetbe
   kapcsolt  be;  az  orvosi  hivatásgyakorlás  tekintetében  a
   kamara a közellenőrzést gyakorolja és jelentős jogosítványai
   vannak. Ezekre  tekintettel a kamarát nem lehet egyesületnek
   tekinteni. . . . A  kamara és ennek  szükségszerű velejárója
   (a kötelező  kamarai tagság),  valamint  a kamara szerveinek
   való alárendelés  sem tárgyukban, sem következményeikben nem
   érintik az  egyesülési szabadságot.  " (  Van Leuven  és  de
   Meíere ügyében 1981. június 23-án hozott határozat. )

   Amikor az  Alkotmánybíróság  az  egyesülési  szabadság  joga
   lényeges elemének  a szabadon megválasztott célt és az ehhez
   rendelt szervezethez  csatlakozás önkéntességét  tekintette,
   ezzel egyúttal arra a lényegi kapcsolatra is utalt, amely az
   egyesülés szabadsága  és a  gondolatszabadság, a vélemény és
   véleménynyilvánítás szabadsága  között létezik.  A  szabadon
   létesített     egyesület      és     ennek     önkéntessége,
   kényszermentessége    ugyanis    garantálja    egyúttal    a
   meggyőződés, szólás,  lelkiismeret  és  véleménynyilvánítási
   szabadságot is.  Az  Európai  Emberi  Jogi  Bíróság  erre  a
   bensőséges  kapcsolatra   való  tekintettel  minősítette  az
   egyesülési szabadságot  sértő  megállapodásnak  azt,  amikor
   meghatározott   szakszervezethez    (   mint    érdekvédelmi
   szervezethez )  való tartozást  kötötték  ki  az  alkalmazás
   feltételének. Eszerint  a  konvenció  nem  ismeri  ugyan  az
   úgynevezett negatív egyesülési szabadságot, de a closed shop
   ( csak  megjelölt  szakszervezethez  tartozást  alapul  vevő
   munkáltatói megállapodás )  "fenyegetés a szabadságra, olyan
   egzisztenciális  kényszer,   ami  ellentmond   az  egyesülés
   önkéntességének.  Ez   a  kényszer  nem  csak  az  egyesülés
   szabadságát  zárja   ki,  hanem   az  Emberi  Jogok  Európai
   Egyezménye 9.  és 10.  cikkében foglalt  jogokat is érint. "
   Ezek   a    jogok   pedig    a   meggyőződés,    szólás   és
   véleménynyilvánítás  szabadságjogai.    (  Joung,  James  és
   Webster ügyében 1981. augusztus 13-án hozott határozat. )

   2 /  Téves az  indítványozók álláspontja  abban is,  hogy  a
   kötelező  kamarai   tagság  sérti   a   foglalkozás   szabad
   megválasztásának jogát és a munkához való jogot.
   Az Alkotmány  70/B. §  (1) bekezdése  szerint :   "A  Magyar
   Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a
   foglalkozás szabad  megválasztásához. "  Az ügyvédi  hivatás
   gyakorlásának  feltételeiről  az  Ütvr.  2.  §  (1)  és  (2)
   bekezdése úgy rendelkezik, hogy :

   " (1)  Ügyvédi tevékenységet  az folytathat,  aki az ügyvédi
   kamara tagja. Az ügyvéd egyéni ügyvédként, illetőleg ügyvédi
   iroda tagjaként működhet.
    (2) Az ügyvédi kamarai felvételre jogosult, aki
   a) egyetemi jogi végzettségű,
   b) a külön jogszabályban meghatározott szakvizsgát letette,
   c) magyar állampolgár,
   d ) Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik,
   e) büntetlen előéletű,
   f)  ügyvédi  felelősségbiztosítással  rendelkezik,  vagy  az
   Ügyvédi Biztosító és Önsegélyező Egylet tagja. "

   Nem  kétséges,   hogy  a   foglalkozás  és  a  munka  szabad
   megválasztásának jogával  alkotmányossági szempontból szoros
   kapcsolatban áll  az Ütvr.  rendelkezése a  kötelező kamarai
   tagságról és  a kamarai  felvétel  feltételeiről.  Ennek  az
   összefüggésnek  alkotmányossági   megítélésénél,   különösen
   pedig annak mérlegelésénél, hogy a jogkorlátozás alkotmányos
   indokon  nyugszik-e  és  az  alkotmányosan  indokolt  céllal
   arányban  állóe,  az  ügyvédi  hivatás  és  hivatásgyakorlás
   sajátosságaiból kell  kiindulni. Az Ütvr. 1. § (1) bekezdése
   szinte kimerítő  leírását adja  az  ügyvédi  foglalkozásnak.
   Eszerint :

   "Az ügyvéd  feladata, hogy  ügyfelét megbízás  vagy hatósági
   kirendelés   alapján    a    jogai    érvényesítéséhez    és
   kötelezettségei teljesítéséhez  hozzásegítse.  Az  ügyvéd  a
   bíróságok, továbbá  más hatóságok  előtt képviseli ügyfelét,
   eljár ügyfele  védelmében; jogi  tanácsokat és tájékoztatást
   ad,  közreműködik   abban,   hogy   az   ellenérdekű   felek
   jogvitáikat  megegyezés  útján  intézzék  el,  beadványokat,
   szerződéseket és egyéb okiratokat készít. "

   E meghatározásból  is kitűnik,  hogy az  ügyvédi foglalkozás
   elsősorban az  igazságszolgáltatáshoz és  a jogalkalmazáshoz
   kapcsolódó tevékenység.  Az igazságszolgáltatásban védőként,
   vagy  jogi   képviselőként  való  közreműködése  alkotmányos
   követelmény és  az eljárási  törvények kötelező előírása. Az
   ügyvéd  (   a  jogi  képviselő  )  eljárásjogi  státusát  és
   helyzetét  törvény   szabályozza,  eljárásbeli   jogait   és
   kötelességeit  ugyancsak   törvény  írja   elő.  Az   ügyvéd
   tevékenységét  és   felatadait  tehát  nem  lehet  önmagában
   megítélni és  önmagában szabályozni,  hanem  csak  annak  az
   eljárásjogi rendszernek függvényében, amelyben tevékenysége,
   feladata magának a rendszernek része és amely rendszerből, a
   rendszer   munkamegosztásából   következik   a   foglalkozás
   sajátképpenisége.  A   foglalkozás  sajátossága   tehát   az
   igazságszolgáltatás  és  jogalkalmazás  rendszeréből  folyik
   azon túl, hogy az igazságszolgáltatáshoz és jogalkalmazáshoz
   kapcsolódik.  Az   ügyvédi  foglalkozásgyakorlás   szabályai
   közjogi tartalmú,  illetve vonatkozású  normák.  Az  ügyvédi
   foglalkozás megválasztásánál  nem  lehet  más  feladatot  és
   tevékenységet  választani,   mint   amit   az   eljárásjogok
   intézményesen  meghatároznak.  Az  Alkotmánybíróság  rámutat
   arra,  hogy   míg  számos   más  foglalkozás   feladat-   és
   tevékenységköre  a   társadalmi  munkamegosztás  révén  jogi
   szabályozás nélkül is adott és a jogi szabályozás legfeljebb
   a tevékenység kereteit és feltételrendszerét fogja át, addig
   az  ügyvédi   foglalkozás  gyakorlásának   tevékenységformái
   normatívan előírtak és formalizáltak.

   Az  ügyvédi   foglalkozás  nem   csak  a   jogalkalmazás  és
   igazságszolgáltatás közhatalmi  szférájához kapcsolódik.  Az
   ügyvéd   a    magánszférában   az   életviszonyok   jogszerű
   rendezésénél  jogi  szakértelemmel  működik  közre,  a  jogi
   szakismeret hiánya  esetén  pedig  szaktudással  felvértezve
   tanáccsal szolgál.

   Az ügyvédi  hivatás  megkülönböztető  jegye,  hogy  szellemi
   szabadfoglalkozásként  olyan   magántevékenység,   amely   a
   közhatalmi  szervek  működési  körében  garanciális  okokból
   hangsúlyozottan   magántevékenységként    különül    el    a
   közhatalomtól.   Garanciális    okok   és   az   alkotmányos
   jogbiztonság  szükségessé   teszik  és  indokolják,  hogy  a
   magántevékenységként   folytatott    jogvédő,   jogképviselő
   feladatok ellátása  a  szervezett  közhatalommal  szemben  a
   magántevékenységnek  intézményes   tekintélyt,   intézményes
   jogvédelmet, intézményes  ellensúlyt biztosítson. Az ügyvédi
   kamara  köztestületként   a   jogkereső   közönség   számára
   intézményesen garantálja  tagjainak szakmai  hozzáértését, a
   jogvédelem  és   jogi  képviselet   lege  artis   ellátását,
   intézményesen  garantálja   továbbá  a  magántevékenységként
   végzett feladatok  teljesítésében  való  függetlenséget.  Az
   ügyvédi  függetlenségnek   tehát  az   ügyvédi  kamara  mint
   köztestületi szerv ad garanciát és nyomatékot.

   Az ügyvédi  tevékenység közjogban  ( az  eljárási jogokban )
   nevesített  feladatainak   szakszerű  ellátását  az  ügyvédi
   kamara  tagjai   tekintetében  közhitelesen   garantálja   a
   jogkereső közönségnek,   egyúttal intézményesen garantálja a
   magántevékenység  független   folytatását.  Ezek   érdekében
   ellenőrzi    fegyelmi    jogkörében    a    hivatásgyakorlás
   szabályainak betartását.  Az Ütvr.  1. §  (3) ,  (4) és  (5)
   bekezdései ezekről  intézkednek és  előírják, hogy az ügyvéd
   köteles a  törvényekben és más jogszabályokban meghatározott
   jogait   és   kötelességeit   a   legjobb   tudása   szerint
   érvényesíteni,  illetve   teljesíteni;  nem  működhet  közre
   abban, hogy a jogszabályok rendelkezéseit kijátsszák, vagy a
   joggal bármi  módon visszaéljenek; köteles az ügyvédi titkot
   megőrízni; köteles  mindenkor az  ügyvédi  hivatáshoz  méltó
   magatartást tanusítani.

   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy   az   ügyvédi
   foglalkozás   gyakorlásának    szabályai,   a    foglalkozás
   gyakorlásának körében  az ügyvédre  háruló  kötelességek  és
   feladatok törvényben  szabályozott normatív  előírások. Ezek
   olyan  szabályok   tehát,  amelyek  az  ügyvédi  foglalkozás
   kereteit határozzák  meg és  tartalmát érintik.  Az  ügyvédi
   foglalkozás  megválasztása   ezeknek   a   szabályoknak   az
   elfogadását jelenti.  Ha  tehát  valaki  az  ügyvédi  pályát
   választja, aláveti  magát ezeknek  az előírásoknak.  Ezek  a
   szabályok  függetlenek   az  ügyvédi   kamara   lététől.   A
   kötelezően  előírt,   törvényben  szabályozott  foglalkozási
   szabályok akkor  is léteznének, ha nem volna ügyvédi kamara.
   A foglalkozási  szabályok nem  az ügyvédi kamara létezéséből
   folynak  tehát,   hanem  éppen  fordítva  :  ezen  szabályok
   közjogias  jellegéből   következik,  hogy  gyakorlásuk  csak
   köztestületi  tagként,   azaz  közjogi  intézmény  tagjaként
   lehetséges.

   A  kötelező   ügyvédi  kamarai   tagság  a  hivatásgyakorlás
   előfeltétele. Kérdés, hogy a köztestületi tagság megkívánása
   befolyásolja-e  a  foglalkozás  szabad  megválasztását  ?  A
   szabad választás  nem  a  foglalkozásgyakorlás  szabályaitól
   függ -  mint az  indítványozók tévesen  állítják -,  hanem a
   kamarába való  bejutás, kamarai  felvétel feltételeitől.  Az
   indítványok  az   Ütvr.  2.   §  (2)   bekezdésében  foglalt
   feltételeket  azonban   nem  támadják.  Az  Alkotmánybíróság
   véleménye szerint  ezek a  feltételek az  ügyvéddé válás,  a
   foglalkozás választás olyan szubjektív feltételei, amelyek a
   választási  szabadságot  korlátozhatják  ugyan,  de  elvileg
   mindenki által  teljesíthető feltételek  és elvileg mindenki
   előtt nyitva  állnak. A  felvétel feltételei  nem  állítanak
   tárgyi korlátot az ügyvéddé válás, a kamarába való bekerülés
   elé ( nem limitálják például az ügyvédek létszámát ) .

   3/ Téves  az indítványozók  álláspontja  abban  is,  hogy  a
   kötelező kamarai  tagság ütközik  az Alkotmány  70/A  §-ában
   foglalt jogegyenlőségi  elvvel, továbbá  abban  is,  hogy  a
   kamarai  felvételi  szabályok  ütköznének  a  diszkrimináció
   tilalmának alkotmányos  elvével. Az  Alkotmánybíróság többek
   között  108/B/1992/2.  sz.  AB  határozatában  (  ABK  1994.
   január, 31.  oldal )  úgy foglalt  állást,  hogy  a  törvény
   joggal és  alappal különböztet  különböző  foglalkozások  és
   hivatások között,  amikor feladatokat  szab és választ szét.
   Ez nem  személyek közti alkotmányellenes megkülönböztetés. A
   jogászság szakmai  végzettség szempontjából  alapjában  véve
   egységes  csoport,   azonban  a   végzettség  számos  eltérő
   jogállású, feladat-  és hatáskörű  jogi hivatás  gyakorlását
   teszi lehetővé. Nincs tehát alkotmányos akadálya annak, hogy
   a végzettség  tekintetében egységes  jogászság egyik szakmai
   csoportja, amelyik  a jogi  képviseletre szakosodva látja el
   feladatát, a  funkció ellátására  való alkalmasságáról külön
   szakvizsgát  tegyen.   Az  ügyvédi  kamarába  való  felvétel
   szakmai és  egyéb  feltételei  nem  sértik  a  jogegyenlőség
   elvét, nem  diszkriminálnak  személyek  között  az  alapvető
   jogok korlátozása  alapján. Szakmai  követelmények  előírása
   valamely szakmai  köztestületbe való  felvételnél nem jelent
   diszkriminációt, mert  nem személyek  közti alkotmányellenes
   megkülönböztetés. A  feltételeknek való megfelelés esetén az
   ügyvédi hivatás  alanyi jogon gyakorolható, tehát a kötelező
   kamarai tagság  ebben az  esetben  sem  ütközik  alkotmányos
   előírásokba.

   4/ Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint az  Ütvr. 3. §-
   ában, az  5. §  (1) bekezdés  b/ pontjában,  továbbá  a  (2)
   bekezdés 2.  mondatában foglalt  megszorító rendelkezések az
   ügyvédi       hivatás        gyakorlásával        összefüggő
   összeférhetetlenségi  szabályok.   E  szabályok  szerint  az
   ügyvéd tudományos,  művészeti, irodalmi,  oktatási és  sport
   tevékenység kivételével  nem állhat munkaviszonyban és ezek,
   valamint munkaviszonynak  nem minősülő  közéleti tevékenység
   kivételével nem folytathat kereső foglalkozást. Ha az ügyvéd
   munkaviszonyt létesít, vagy más kereső foglalkozást folytat,
   kamarai tagságát  szüneteltetnie kell.  Mint  látható,  ezek
   kifejezetten az  ügyvédi  hivatás  gyakorlásával  összefüggő
   összeférhetetlenségi  szabályok,   hiszen   a   munkaviszony
   létesítésének és  más kereső  foglalkozás űzésének  tilalmai
   csak az ügyvédi gyakorlat folytatásával egyidejűleg és azzal
   párhuzamosan   érvényesülnek.    Más   kereső    foglalkozás
   folytatása    az     ügyvédi    foglalkozás    gyakorlásának
   hivatásszerűségével   összeegyeztethetetlen,    munkaviszony
   létesítése pedig ezen túl az ügyvédség függetlenségének mond
   ellent a munkaviszonyban foglalt függőség folytán.

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint  a  munkaviszony
   létesítését tiltó összeférhetetlenségi szabály nem jelenti a
   munkához   való    jog   alkotmányellenes    és   aránytalan
   korlátozását. Munkaviszony  létesítése a  munkához való  jog
   érvényesülésének csak  egyik esete,  amely viszont  a  benne
   foglalt   függőség   miatt   összeférhetetlen   az   ügyvédi
   hivatásban   megkívánt    függetlenséggel.   A    függőséget
   eredményező munkaviszony  létesítésének tilalmát alkotmányos
   indok  teszi   szükségessé.  A  tilalommal  velejáró  anyagi
   veszteség, anyagi  hátrány kompenzálható  a kereső munka más
   formáival, így  adott esetben  a  tartós  ügyvédi  megbízási
   szerződéssel.

   Az   Alkotmánybíróság    a   fentiek    alapján   jogszabály
   alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás          Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró              alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                        előadó alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                           alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    22/1994. (IV. 16.)
    Date of the decision:
    .
    04/12/1994
    .
    .