Hungarian
Ügyszám:
.
988/H/2005
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 6/2006. (II. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/175
.
A döntés kelte: Budapest, 02/13/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

     
      Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által
  országos   népi   kezdeményezésre  irányuló  aláírásgyűjtő   ív
  mintapéldánya,   és   az  azon  szereplő  kérdés   hitelesítése
  tárgyában  hozott határozat ellen benyújtott kifogások  alapján
  meghozta az alábbi

                           határozatot:

      Az   Alkotmánybíróság  az  Országos  Választási   Bizottság
  34/2005. (X. 20.) számú határozatát helybenhagyja.
      Az  Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

       1.  Az  Országos  Választási Bizottsághoz (a  továbbiakban:
   OVB)   országos   népi   kezdeményezés   aláírásgyűjtő   ívének
   hitelesítés céljából benyújtott mintapéldánya az alábbi kérdést
   tartalmazza:   „Egyetért-e  Ön  azzal,  hogy   a   privatizáció
   korlátozása    érdekében   az   Országgyűlés    a    képviselők
   kétharmadának szavazatával elfogadott törvényben határozza  meg
   a tartós állami tulajdon körét?”
       Az   OVB   a   34/2005.   (X.  20.)   számú   határozatában
   megállapította,   hogy  az  aláírásgyűjtő   ív   a   törvényben
   meghatározott  formai,  valamint a feltett  kérdésre  vonatkozó
   tartalmi  követelményeknek eleget tesz, ezért az  aláírásgyűjtő
   ív   mintapéldányát   hitelesítette.   Az   OVB   határozatának
   indokolása szerint a döntés az országos népszavazásról és  népi
   kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban:
   Nsztv.)  2.  §-án és 17. §-án, valamint a választási eljárásról
   szóló  1997.  évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 117.  §-ának
   (1) bekezdésén, 130. § (1) bekezdésén és 131. §-án alapul.
       A  határozat  a  Magyar Közlöny 2005.  évi  142.  számában,
   2005. október 27-i dátummal jelent meg. Az OVB határozata ellen
   a   törvényes  határidőn  belül  három  kifogás  érkezett.   Az
   Alkotmánybíróság   az   ügyeket   –   tartalmi    azonosságukra
   tekintettel  –  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és
   annak  közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII.  3.)  Tü.  határozat  28.  §-ának   (1)
   bekezdése alapján egyesítette, és egy eljárásban, a Ve. 130.  §
   (3)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően soron kívül  bírálta
   el.

       2.  Az  indítványozók több kifogást terjesztettek  elő.  Az
   egyik   indítványozó   nem   vette   figyelembe,   hogy    népi
   kezdeményezésről  van szó és kifogásait a népszavazásról  szóló
   szabályok alapján fogalmazta meg.
       Az indítványozók a következőket kifogásolták:
   –  „a kérdés elemei nincsenek összhangban” egymással, nem lehet
   tehát igennel vagy nemmel választ adni,
   – a kérdés csúsztatással már eleve befolyásolni akar,
   – a kérdés bizonytalansági elemeket tartalmaz, „nem felel meg a
   konkrét kérdés törvényi fogalmának”,
   –  a  kérdés  megtévesztő tartalmú, mert  „az  állami  tulajdon
   körébe  tartozó vagyonelemek gyakorlatilag forgalomképtelenek”,
   a népszavazás után a korlátozás tovább nem fokozható,
   –  a  kérdés  nem  pontos: a „kérdés nem annak az  Országgyűlés
   napirendjére való tűzésére irányul, hanem a választópolgárokhoz
   címzett eldöntendő kérdést tartalmaz”,
   –   „az   Országgyűlés   már   döntött   az   állami   tulajdon
   privatizálásáról,  ennek korlátozása ebben a formában  törvény-
   és Alkotmányellenes”,
   – az Alkotmány népszavazás útján nem módosítható; a kérdés arra
   irányul,  hogy  az  állam tulajdonában álló vállalkozói  vagyon
   felsorolását  a  jövőben  csak minősített  többséggel  lehessen
   módosítani, „ilyen eljárási szabályt azonban az Alkotmány 24. §
   (3) bekezdése szerint csak maga az Alkotmány határozhat meg”,
   –  az  állami  vagyon  vállalkozói és  forgalomképtelen  részét
   egyszerű  többséggel megalkotott törvény határozza  meg,  ennek
   minősített többséggel történő megváltoztatása nem tekinthető az
   ország sorsát érintő legfontosabb kérdésnek, így nem felel  meg
   az Nsztv. előírásának.

                                 II.

       Az   Alkotmánybíróság   határozatának   meghozatalánál    a
   következő jogszabályokat vette alapul:
       1. Az Alkotmány rendelkezései:
   „28/B.  § (1) Országos népszavazás és népi kezdeményezés tárgya
   az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”
   „28/D.   §  Országos  népi  kezdeményezést  legalább   50   000
   választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés arra
   irányulhat, hogy az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdést az
   Országgyűlés   tűzze   a   napirendjére.   Az   országos   népi
   kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyűlés köteles
   megtárgyalni.”

       2. Az Nsztv. rendelkezései:
   „2.  §  Az  aláírásgyűjtő ívek mintapéldányát az aláírásgyűjtés
   megkezdése  előtt – hitelesítés céljából – be kell nyújtani  az
   Országos Választási Bizottsághoz.”
   „4.  §  (1)  Az  Országos  Választási Bizottság  gondoskodik  a
   népszavazás  kitűzésére  irányuló  állampolgári  kezdeményezés,
   illetőleg a népi kezdeményezés aláírásainak ellenőrzéséről.”
   „13.  §  (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést  úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”
     „17.  §  A  népi  kezdeményezésnek pontosan  és  egyértelműen
   tartalmaznia kell a megtárgyalásra javasolt kérdést.”
   „18.  §  Az Országos Választási Bizottság akkor tagadja meg  az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b)  a  kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   c)  az  aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási  eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”

       3.  A  Ve.-nek  az  országos népi kezdeményezésre  irányuló
   aláírásgyűjtő ív hitelesítésére vonatkozó szabályai:
     „117.  §  (1) Az Országos Választási Bizottság a  jogszabályi
   feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet, illetőleg kérdést a
   benyújtástól számított harminc napon belül hitelesíti.”
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (…)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”
   „131. § Az országos népi kezdeményezés során a 117-121. § és  a
   130.  § (1) és (3) bekezdésének rendelkezéseit kell megfelelően
   alkalmazni.”

                                III.

       1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény
   (a   továbbiakban:  Abtv.)  1.  §-ának  h)  pontja  szerint  az
   Alkotmánybíróság olyan ügyekben is eljár, amelyeket  törvény  a
   hatáskörébe utal. Így az Alkotmánybíróság hatáskörébe  tartozik
   a  Ve. 130. §-a szerint az OVB határozatával szemben benyújtott
   kifogás    elbírálása.   A   Ve.-ben   meghatározott    kifogás
   jogorvoslatnak minősül, és ennek megfelelően jár el ezekben  az
   ügyekben  az  Alkotmánybíróság. Az  állandó  gyakorlat  szerint
   azonban  az  Alkotmánybíróság jogállásával  és  rendeltetésével
   összhangban  látja  el  a  feladatát azokban  az  ügyekben  is,
   amelyekben  hatáskörét  nem közvetlenül  az  Abtv.,  hanem  más
   törvény  határozza  meg [1220/H/1992. AB határozat,  ABH  1992,
   630,  631.;  25/1999. (VII. 7.) AB határozat,  ABH  1999,  251,
   256.].
         Az   Alkotmánybíróság  a  jelen  ügyben  –   az   eljárás
   jogorvoslati természetének megfelelően – azt vizsgálta, hogy az
   OVB  az  Nsztv.  18.  §-a  alapján  köteles  lett  volna-e   az
   aláírásgyűjtő  ív  hitelesítésének megtagadására;  a  vizsgálat
   kiterjedt arra is, alkotmányellenes-e a hitelesítés.

       2.  Az  Alkotmánybíróság  először azt  vizsgálta,  hogy  az
   Nsztv.  18.  §-ának a) pontja szerint a jelen  esetben  a  népi
   kezdeményezés  az  Országgyűlés  hatáskörébe  tartozó  kérdésre
   vonatkozik-e.  Ennek  során  az  Alkotmány  28/B.  §-ának   (1)
   bekezdését és 28/D. §-át vette alapul.
       Az  Alkotmány  28/B.  §-ának  (1)  bekezdése  szerint  népi
   kezdeményezés tárgya olyan kérdés lehet, amely az  Országgyűlés
   hatáskörébe  tartozik. Az Alkotmány 10. §-a  szerint  a  magyar
   állam   tulajdona   nemzeti  vagyon,   az   állam   kizárólagos
   tulajdonának körét törvény határozza meg. Az Alkotmány  25.  §-
   ának  (2)  bekezdése  kimondja, hogy  a  törvényhozás  joga  az
   Országgyűlést illeti meg.
       Az  Alkotmánybíróság  53/2001. (XI. 29.)  AB  határozatában
   rámutatott   arra,  hogy  az  Országgyűlésnek  az  Alkotmányban
   biztosított   jogalkotói  hatásköre   teljes,   a   kizárólagos
   törvényhozási  tárgyak  Alkotmányban történt  felsorolása  csak
   példálódzó, azokban az esetekben pedig, amelyekben már  törvény
   határozott meg szabályokat, változtatást csak törvény írhat elő
   (ABH 2001, 414, 417.)
        A  jelen  ügyben az aláírásgyűjtő íven szereplő  kérdés  a
   privatizáció  törvénnyel  történő  korlátozására,   az   állami
   tulajdon  elidegenítésének  Országgyűlés  által  meghatározandó
   határaira vonatkozik.
       Az    állam    tulajdonában   lévő    vállalkozói    vagyon
   értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény  8.  §-ának  (1)
   bekezdése  szerint  az Országgyűlés törvényben  rendelkezik  az
   állami tulajdoni részesedéssel működő gazdasági társaságoknak a
   tartós  állami  tulajdon  körébe való  sorolásáról,  az  állami
   részesedés   mértékéről,  illetve  a  tartós  állami   tulajdon
   megszüntetéséről.  A  tartós  állami  tulajdon  köréről   tehát
   jelenleg is az Országgyűlés dönt, döntését törvény tartalmazza.
       A  kétharmados  szavazással elfogadandó törvénnyel  szemben
   tett  kifogás  tekintetében  pedig  az  elbírálás  alapját   az
   Alkotmány  28/C. §-ának (3) bekezdése jelenti,  amely  csak  az
   országos   népszavazásra  határozza  meg  azokat  a  tárgyakat,
   amelyek tiltottak. Ennek alapján mondta ki a 42/2002. (X.  11.)
   AB   határozat,  hogy  népi  kezdeményezésnél  nincs  tárgyköri
   korlát, hiszen eredményes népi kezdeményezés sem keletkeztet az
   Országgyűlés  számára  több  kötelezettséget,  mint  a   kérdés
   napirendre tűzését és megvitatását (ABH 2002, 316, 318.).
       Az   aláírásgyűjtő  íven  szereplő  kérdés  tehát  sem   az
   Alkotmánnyal,  sem  az  Nsztv.  18.  §-ának  a)  pontjával  nem
   ellentétes.

       3.   Az  Alkotmánybíróság  megvizsgálta  azt  is,  hogy  az
   aláírásgyűjtő   ív   mintapéldányán   megfogalmazott   és    az
   indítványozók által kifogásolt kérdés megfelel-e az Nsztv.  18.
   §-ának   b)   pontja   szerint   a   törvényben   meghatározott
   követelményeknek. Az Nsztv. 17. §-a azt írja elő, hogy  a  népi
   kezdeményezésnek pontosan és egyértelműen tartalmaznia  kell  a
   megtárgyalásra javasolt kérdést.
       A   népi   kezdeményezés   aláírásgyűjtő   íve   kérdésének
   értelmezésére is irányadók azok az elvek, amelyek az Nsztv. 13.
   §-ának   (1)   bekezdése  alapján  a  népszavazás  tekintetében
   alakultak  ki [52/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,  399,
   403.].  Tekintettel  azonban arra, hogy  a  népi  kezdeményezés
   alapján az Országgyűlést nem terheli jogalkotási kötelezettség,
   az Alkotmánybíróság nem vizsgálta a népszavazással kapcsolatban
   jelentkező    jogalkotási   feladatnak   az    Alkotmánybíróság
   határozataiban kifejtett szempontjait.
       Az  51/2001. (XI. 29.) AB határozat megállapította, hogy  a
   kérdésnek   meg   kell  felelnie  az  egyértelműség   nyelvtani
   értelemben  vett  követelményeinek, a  kizárólag  egyféleképpen
   értelmezhető  eldöntendő  kérdésre  igen  vagy  nem   válasszal
   lehessen felelni (ABH 2001, 392, 396.).
       A    jelen    ügyben   az   országos   népi   kezdeményezés
   aláírásgyűjtő  ívének kérdése egyértelmű, arra  igen  vagy  nem
   válasszal  lehet  felelni, tehát a törvény által  meghatározott
   követelménynek eleget tesz.
       A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság a 34/2005. (X.  20.)
   OVB határozatot helybenhagyta.
       Az  OVB  határozata  a  Magyar Közlönyben  megjelent.  Erre
   tekintettel  rendelte el az Alkotmánybíróság az OVB  határozata
   ellen  benyújtott  kifogások tárgyában hozott  határozatának  a
   Magyar Közlönyben való közzétételét.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
         Dr. Bagi István                     Dr. Balogh Elemér
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
         Dr. Bragyova András                   Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
         Dr. Harmathy Attila                  Dr. Holló András
         előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
         Dr. Kiss László    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    6/2006. (II. 15.)
    Date of the decision:
    .
    02/13/2006
    .
    .