English
Hungarian
Ügyszám:
.
101/B/1994
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 16/1994. (III. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/79
.
A döntés kelte: Budapest, 03/22/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány alapján meghozta a
   következő

                          határozatot :

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  az  országgyűlési
   képviselők választásáról  szóló 1989.  évi XXXIV. törvénynek
   az 1994.  évi III.  törvény 1.  §  (3)    bekezdése    által
   megállapított 5. § (9)   bekezdése alkotmánysértő, ezért azt
   a kihirdetés napjára visszaható hatállyal megsemmisíti.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Az 1994.  évi III.  törvénnyel módosított,  az országgyűlési
    képviselők választásáról  szóló 1989. évi XXXIV. törvény ( a
    továbbiakban :   Vjt.  ) 5. § (9) bekezdése úgy rendelkezik,
    hogy "nem  indulhat jelöltként,  aki a társadalombiztosítási
    önkormányzatok megválasztott képviselője".

    E rendelkezés alkotmányellenességének megállapítása iránt az
    Alkotmánybírósághoz több  indítvány érkezett,  amelyeket  az
    Alkotmánybíróság egy eljárásban bírált el.

    Indítványozók   jogi    álláspontja   szerint   a   vitatott
    rendelkezés úgy  állapít meg  összeférhetetlenségi szabályt,
    hogy az  Alkotmány 20.  § (5) bekezdésében kapott alkotmányi
    felhatalmazás kereteit  túllépve, Alkotmányban  szabályozott
    alapjogot  korlátoz.   A  társadalombiztosítási   képviselők
    jelöltként való  indulásának  megtiltása  alkotmányos  indok
    nélkül  korlátozza   a  magyar   állampolgárok  számára   az
    Alkotmány  70.   §  (1)   bekezdésében  biztosított  passzív
    választójogot. Mivel  a képviselővel  szemben megfogalmazott
    más összeférhetetlenségi okok megállapítása nem jár együtt a
    passzív választójog  korlátozásával a  vitatott  rendelkezés
    egyúttal az  Alkotmány 70/A.  §-ában szabályozott  hátrányos
    megkülönböztetés tilalmába is ütközik.

    Az  egyik   indítványozó   alkotmányellenes   diszkrimináció
    megállapítását kérte  amiatt is,  hogy a törvény különbséget
    tesz a  társadalombiztosítási önkormányzatok  választott  és
    delegált képviselői között.

    Az indítványozók  a vitatott  rendelkezésnek a  kihirdetésig
    visszamenő hatályú megsemmisítését kérték.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság az indítványt megalapozottnak találta.

         1. Az  Alkotmány 70.  §-a szabályozza  a választójogot,
    mint az  állampolgárokat megillető jogot. E vonatkozásban az
    (1)  bekezdés   kimondja  :      "Minden   nagykorú   magyar
    állampolgárnak joga  van ahhoz,  hogy - ha állandó lakóhelye
    Magyarországon  van   -  az   országgyűlési   és   a   helyi
    önkormányzati választásokon  választható és - ha a választás
    napján az ország területén tartózkodik - választó legyen. "

         A 70.  § (2)  bekezdése szerint  :  "Nincs választójoga
    annak,  aki   a  cselekvőképességet  korlátozó  vagy  kizáró
    gondnokság alatt,  illetőleg, aki  a közügyek  gyakorlásától
    eltiltó jogerős  ítélet  hatálya  alatt  áll,  továbbá,  aki
    jogerős    szabadságvesztés     büntetését,     vagy     aki
    büntetőeljárásban     jogerősen      elrendelt      intézeti
    gyógykezelését tölti. "

    A Vjt.  2. § (1) és (2) bekezdése megismétli az Alkotmányban
    foglalt kizáró  okokat a  (3)  bekezdés  pedig  egyértelművé
    teszi  az  Alkotmány  értelmezéséből  is  folyó  szabályt  :
    "Mindenki választható,  aki  választójoggal  rendelkezik  és
    állandó lakóhelye Magyarországon van. "

    A választójog,  annak mind  aktív (  szavazati jog  ) , mind
    passzív   (   választhatóság   )   formájában   Alkotmányban
    biztosított alapvető jog.

    2.  Az   Alkotmány  20.   §  (5)   bekezdése  rendelkezik  a
    hatalommegosztás       elvéből        folyó       képviselői
    összeférhetetlenségről   :      "A   képviselő   nem   lehet
    köztársasági   elnök,    az   Alkotmánybíróság   tagja,   az
    állampolgári  jogok   országgyűlési   biztosa,   az   Állami
    Számvevőszék elnöke,  elnökhelyettese és  számvevője,  bíró,
    ügyész, államigazgatási szerv dolgozója - a Kormány tagja és
    a politikai  államtitkár kivételével  -, továbbá a fegyveres
    erők,  a   rendőrség  és   a  rendészeti  szervek  hivatásos
    állományú tagja.  " Az Alkotmány ugyanezen bekezdése további
    összeférhetetlenségi   helyzetek   megállapítására   is   ad
    felhatalmazást :    "Törvény  az  összeférhetetlenség  egyéb
    eseteit is megállapíthatja. "

    E felhatalmazás  alapján  a  képviselők  jogállásáról  szóló
    1990. évi  LV. törvény ( a továbbiakban :  Kjtv. ) 6. § a) -
    d)  pontjaiban  további  összeférhetetlenségi  helyzetet  is
    meghatároz. Így  összeférhetetlen, hogy  a képviselők egyben
    az   Országgyűlés,    az   Alkotmánybíróság,    az    Állami
    Számvevőszék,   az    országgyűlési   biztosok   hivatalának
    alkalmazottai legyenek. Nem lehet képviselő a Magyar Nemzeti
    Bank  elnöke,   elnökhelyettese,   igazgatója,   az   Állami
    Vagyonügynökség igazgatója és igazgató tanácsának tagja.

    Az 1992.  évi LV. törvény 9. §-a kiegészítette a Kjtv. -t és
    kimondta, hogy  a képviselői megbízással összeférhetetlen az
    Állami  Vagyonkezelő  Részvénytársaságban  betöltött  vezető
    tisztségviselői funkció,  valamint igazgatósági és felügyelő
    bizottsági tagság.

    Az   Alkotmányban    foglalt   felhatalmazás    alapján    a
    polgármesteri tisztség  egyes kérdéseiről  szóló  1990.  évi
    LXVII.   törvény    4.   §    (1)   bekezdés    a)    pontja
    összeférhetetlenséget állapít  meg  a  helyi  önkormányzatok
    polgármestereire is.

    A  társadalombiztosítás  önkormányzati  igazgatásáról  szóló
    1991. évi  LXXXIV. törvény  8. § (2) bekezdése rendelkezik a
    társadalombiztosítási      önkormányzatok      képviselőinek
    összeférhetetlenségéről :  "  A  biztosítási  képviselő  nem
    lehet országgyűlési képviselő, a Kormány tagja, államtitkár,
    a biztosítási önkormányzat igazgatási szervének dolgozója. "

    Sem az  Alkotmány 20.  §-ának (5)  bekezdésében, sem a külön
    törvényben megállapított  összeférhetetlenségi szabályok nem
    jelentik azonban  egyszersmind az érintett személyek passzív
    választójogának olyan értelmű korlátozását, amely kizárná az
    országgyűlési választásokon jelöltként való indulásukat.

    A Kjtv.  8.  §-a  kimondja,  hogy  a  képviselő  a  mandátum
    érvényességének megállapításától  számított 30.  napon belül
    köteles a  vele szemben  fennálló összeférhetetlenségi  okot
    megszüntetni. Ha  a képviselő  ennek nem  tesz  eleget,  úgy
    bármely képviselő  indítványára az Országgyűlés - a mentelmi
    és összeférhetetlenségi bizottság véleményének meghallgatása
    után -  határoz. Ha az összeférhetetlenséget az Országgyűlés
    állapította meg a mandátum megszűnik.

    Az Alkotmánybíróság  több határozatában  (  1359/B/1990.  AB
    határozat, ABH 1991. 501. ; 785/B/1990/3. AB határozat, ABH,
    1991.  555.   )  foglalkozott  az  országgyűlési  képviselői
    összeférhetetlenség    alkotmányossági     kérdéseivel.    E
    határozataiban elvi  éllel megállapította, hogy az Alkotmány
    20. §  (5) bekezdésében szabályozott felhatalmazás alapján a
    törvényhozó    nagyfokú    szabadsággal    rendelkezik    az
    összeférhetetlenség   szabályozása    során,    Alkotmányban
    biztosított alapvető  jogot azonban csak alkotmányos keretek
    között korlátozhat.

                                III.

    A fenti rendelkezések alapján megállapítható, hogy a passzív
    választójog  és   az  összeférhetetlenségi  szabályok  ugyan
    összefüggésben vannak,  mégis a  két jogintézmény  egymástól
    elhatárolandó. A  választójogot, mint  alapvető állampolgári
    jogot  az   Alkotmány  70.   §-a  részletes   szabályozással
    garantálja, amikor  minden magyarországi állandó lakóhellyel
    rendelkező nagykorú magyar állampolgár számára biztosítja. E
    pozitív szabály  után maga az Alkotmány sorolja fel a kizáró
    okokat. Az  aktív és  a passzív  választójog tehát  alapvető
    állampolgári jog,  amelynek  korlátozására  is  érvényes  az
    Alkotmány 8.  §-ának az  a szabálya,  hogy e  jogok lényeges
    tartalmát törvény nem korlátozhatja.

    Amikor tehát  a Vjt.  5. § (9) bekezdése kimondta, hogy "nem
    indulhat    jelöltként,    aki    a    társadalombiztosítási
    önkormányzatok      megválasztott       képviselője",      a
    választhatóságra  vonatkozó  alapvető  jogot,  az  Alkotmány
    rendelkezésein túl korlátozta.

    Más jogintézmény  az államhatalmi ágak elválasztásából eredő
    képviselői  összeférhetetlenség.   Ennek  lényege,   hogy  a
    törvényekben meghatározott,  általában a  végrehajtó hatalom
    gyakorlásában résztvevő tisztségviselők ne lehessenek egyben
    a    törvényhozó   hatalmat  gyakorló  országgyűlés   tagjai
    ( Hivatali  összeférhetetlenség ).    Ez   alól  a  hivatali
    összeférhetetlenség alól  az Alkotmány  csak a minisztereket
    és az államtitkárokat menti fel.

    A   fenti    okok   miatt    természetes,   hogy    ez    az
    összeférhetetlenség megszüntethető.  A Kjtv.  idézett 8.  §-
    ának rendelkezéseit  figyelembe véve megállapítható, hogy az
    összeférhetetlenség intézménye  a képviselő megválasztásának
    eredményeként   kialakult    összeférhetetlenségi    helyzet
    megszüntetését szolgálja.

    Összeférhetetlenségi  szabályként   az  1991.   évi  LXXXIV.
    törvény 8.  § (2)  bekezdése kimondja,  hogy  a  biztosítási
    képviselő  nem   lehet  egyben  országgyűlési  képviselő.  A
    társadalombiztosítást az Alkotmány állami feladatként jelöli
    meg,  még  akkor  is,  ha  annak  lebonyolítását  széleskörű
    autonómiával    rendelkező     köztestületre    bízza.     A
    társadalombiztosítás és  az állam közötti szoros összefüggés
    miatt  alkotmányos   indoka  van   annak,   hogy   a   fenti
    összeférhetetlenséget törvény megállapítsa.

    Az összeférhetetlenségtől  eltérő  megoldást  választott  az
    indítványban támadott Vjt. 5. § (9) bekezdése. Ez a megoldás
    nem     a     létrejött     összeférhetetlenségi     helyzet
    megszüntetésére, hanem az összeférhetetlenség kialakulásának
    megakadályozására irányul,  tehát  nem  összeférhetetlenségi
    szabály,   hanem   az   Alkotmányban   biztosított   passzív
    választójog   Alkotmányban    foglalt   szabályán    túlmenő
    korlátozása. Az  Alkotmánybíróság -  az Alkotmányban  és más
    törvényekben  meghatározott  összeférhetetlenségi  esetekhez
    hasonlóan   indokoltnak    látta   a   társadalombiztosítási
    önkormányzatok  képviselőinek  az  országgyűlési  képviselői
    státussal  való   összeférhetetlenségét,  de   -   nem   lát
    alkotmányos lehetőséget  arra, hogy  a törvény  az Alkotmány
    rendelkezéseiben foglaltakon  túl  a  passzív  választójogot
    kizáró okot állapítson meg.

    Ez a  megoldás megváltoztatja  azt az  Alkotmányban  foglalt
    választójogi  alapelvet,   hogy  -   az   ország   területén
    tartózkodás követelményén  túl  -  az  aktív  és  a  passzív
    választójog jogi  feltételei azonosak.  Ez a  rendelkezés az
    aktív   választójoghoz    szükséges   feltételeken    kívül,
    alkotmányosan nem  indokolhatóan,  újabb  jogi  feltételeket
    támaszt a passzív választójog elnyeréséhez.

    A Vjt.  5. §  (9) bekezdésének  vitatott szabálya  sérti  az
    Alkotmány 70/A.  § (1)  bekezdésében foglalt  jogegyenlőségi
    elvet is.  Azzal, hogy  az  országgyűlési  képviselői  és  a
    társadalombiztosítási   önkormányzati    képviselői   státus
    közötti    összeférhetetlenség    szabályát,    a    passzív
    választójogot kizáró  szabállyá változtatta át, Alkotmányban
    szabályozott   alapjog    gyakorlása    tekintetében    tesz
    megkülönböztetést a  társadalombiztosítási képviselők  és az
    országgyűlési  képviselői  funkcióval  összeférhetetlen  más
    funkciót betöltő személyek között.
    Az  indítványokban   vitatott  szabály   alkotmányosan   nem
    indokolható  módon   különböztet   a   társadalombiztosítási
    önkormányzatok választott és delegált képviselői között is.

    Semmiféle  alkotmányos   érv  nem  szól  amellett,  hogy  az
    összeférhetetlenségi szabályokkal  érintett  összes  személy
    közül kizárólag  a választott biztosítási képviselők passzív
    választójoga essék  korlátozás alá,  s általánosságban  véve
    sem tekinthető alkotmányosnak az összeférhetetlenség alá eső
    személyek  megfosztása   a  választásokon   jelöltként  való
    indulás jogától.

    Mivel  az  Alkotmánybíróság  eljárása  időben  egybeesik  az
    országgyűlési  képviselőjelölt  állítás  időszakával,  annak
    érdekében,  hogy   a  passzív   választójoguk  gyakorlásából
    alkotmányellenesen kizárt  társadalombiztosítási  képviselők
    képviselőjelöltként indulhassanak az 1994. évi országgyűlési
    választásokon,  az  Alkotmánybíróság  a  kihirdetés  napjáig
    visszaható    hatállyal     semmisítette    meg    a    Vjt.
    alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezését.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal        Dr. Kilényi Géza
                 alkotmánybíró          alkotmánybíró

                           Dr. Lábady Tamás
                            alkotmánybíró

                          Dr. Schmidt Péter
                         előadó alkotmánybíró

               Dr. Szabó András       Dr. Tersztyánszky Ödön
                  alkotmánybíró          alkotmánybíró

               Dr. Vörös Imre        Dr. Zlinszky János
                 alkotmánybíró          alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The cases of incompatibility of parliamentary representatives in the Constitution and in ordinary laws
     Number of the Decision:
     .
     16/1994. (III. 25.)
     Date of the decision:
     .
     03/22/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-1-003?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .