Hungarian
Ügyszám:
.
399/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 399/B/2002. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/1929
.
A döntés kelte: Budapest, 10/04/2004
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az        Alkotmánybíróság       önkormányzati       rendelet
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                          határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság   Dunavecse  Nagyközség   Önkormányzata
  Képviselőtestületének  a  közterületek  tisztántartásáról   a
  települési  szilárd hulladékok gyűjtéséről és elszállításáról
  szóló  7/1996.  (VII. 1.) számú rendelete 9. § (2)  bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                             Indokolás
                                
                                I.

   Az    indítványozó    Dunavecse   Nagyközség    Önkormányzata
   Képviselőtestületének  a  közterületek  tisztántartásáról   a
   települési  szilárd hulladékok gyűjtéséről és elszállításáról
   szóló 7/1996. (VII. 1.) számú rendelete (a továbbiakban: Ör.)
   9.  § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és
   megsemmisítését kérte.

   A  kifogásolt  rendelkezés  szerint  a  szemétszállítási  díj
   megfizetése   az  ingatlan  tulajdonosára  nézve   akkor   is
   kötelező, ha a szemétszállítást nem veszi igénybe.
   Az  indítványozó szerint ez a rendelkezés ellentétes a Magyar
   Köztársaság  Polgári  Törvénykönyvéről szóló  1959.  évi  IV.
   törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  201.  §  (1)  bekezdésében
   megfogalmazott      szolgáltatás     és     ellenszolgáltatás
   arányosságának elvével, ezért sérti az Alkotmány 44/A. §  (2)
   bekezdését.

                                II.

   Az indítványban megjelölt jogszabályok:

   1. Alkotmány:
   „44/A.  §  (2)  A  helyi képviselőtestület  a  feladatkörében
   rendeletet  alkothat,  amely nem  lehet  ellentétes  magasabb
   szintű jogszabállyal.”

   2. Ptk.:
   „201.  § (1) A szerződéssel kikötött szolgáltatásért –  ha  a
   szerződésből  vagy  a  körülményekből  kifejezetten  más  nem
   következik – ellenszolgáltatás jár.”

   3. Ör.:
   „9.  §  (2)  A  szemétszállítási díj megfizetése az  ingatlan
   tulajdonosára  akkor  is kötelező, ha a szemétszállítást  nem
   veszi igénybe.”

                               III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   A  helyi  önkormányzatok jogalkotási hatáskörének terjedelmét
   az Alkotmány, illetőleg a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
   évi  LXV.  törvény (a továbbiakban: Ötv.) határozza  meg.  Az
   Alkotmány  44/A.  §  (2) bekezdése úgy  rendelkezik,  hogy  a
   képviselőtestület feladatkörében rendeletet alkot, amely  nem
   lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. Az Ötv. 16. §
   (1) bekezdése szerint a képviselőtestület a törvény által nem
   szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére,  továbbá
   a   törvény   felhatalmazása  alapján,  annak  végrehajtására
   alkothat önkormányzati rendeletet.
   Az  Ötv.  8.  §  (1)  bekezdése alapján a helyi  önkormányzat
   feladata     a    helyi    közszolgáltatások    körében     a
   településtisztaság   biztosítása.  A  településen   keletkező
   szilárd  hulladék összegyűjtése, keletkezési helyéről történő
   elszállítása   hatékonyan  intézményesített   közszolgáltatás
   keretei  között  valósítható  meg.  A  hulladékgazdálkodásról
   szóló  2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21.  §
   (1)  bekezdése  szerint a települési önkormányzat  kötelezően
   ellátandó   közszolgáltatásként  az   ingatlantulajdonosoknál
   keletkező  települési  hulladék  kezelésére  hulladékkezelési
   közszolgáltatást szervez és tart fenn.
   A   Hgt.   23.   §-a   alapján   a  települési   önkormányzat
   képviselőtestülete  önkormányzati rendeletben  állapítja  meg
   többek  között a helyi közszolgáltatás tartalmát,  módját,  a
   közszolgáltató  és  az  ingatlantulajdonos  ezzel  összefüggő
   jogait és kötelezettségeit, az elvégzett szolgáltatás alapján
   az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget.
   E   törvényi   felhatalmazások   alapján   alkotta   meg   az
   önkormányzat képviselőtestülete az Ör.-t, amelynek 9.  §  (2)
   bekezdése  alapján  a  szemétszállítási  díj  megfizetése  az
   ingatlan    tulajdonosára   akkor   is   kötelező,    ha    a
   szemétszállítást  nem veszi igénybe. Az indítványozó  szerint
   ez a rendelkezés a Ptk. 201. § (1) bekezdésével ellentétes.

   A  Ptk.  201. § (1) bekezdése szerint a szerződéssel kikötött
   szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár.
   A  szemétszállítási  szolgáltatást az önkormányzat  rendelete
   törvényi  felhatalmazás  alapján  kötelezővé  tette.  Ezt   a
   szolgáltatást az ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.  A
   Hgt.   20.  §  (1)  bekezdése  ugyanis  kimondja,   hogy   az
   ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési
   folyékony   és   szilárd  hulladékot  a  külön  jogszabályban
   előírtak   szerint   gyűjteni,  továbbá  a  hulladékkezelőnek
   átadni.    A   szolgáltató   az   önkormányzati   rendeletben
   meghatározott időpontokban rendszeresen köteles megjelenni és
   a    rendszeresített    gyűjtőedényben   kitett    hulladékot
   elszállítani.  A települési hulladékkezelési közszolgáltatási
   díj  megállapításának  részletes szakmai  szabályairól  szóló
   242/2000.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  5.  §-a  szerint   a
   települési  hulladék  kezelésért  közszolgálati  díjat   kell
   fizetnie  annak, aki a jogszabályok rendelkezései  szerint  a
   települési  hulladékgyűjtésre  és  a  közszolgáltatónak  való
   atadásra kötelezett.

   Az  Alkotmánybíróság már a – hasonló indítvány alapján hozott
   –   506/B/2001.  AB  határozatában  megállapította,  hogy  az
   esetenként  előforduló,  a szerződött  mennyiségnél  kevesebb
   szemét  kibocsátása  miatt, vagy „üres”  gyűjtőedény  alapján
   kifizetett    szolgáltatási    díj    a    szolgáltatás    és
   ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után,  mivel
   a  szolgáltató  ilyen  esetekben is megjelenik  és  költségei
   merülnek  fel. Figyelembe kell venni azt is, hogy  az  egyedi
   mérések  alapján  történő  szemétszállítás  technikailag  nem
   megoldható,     vagy    csak    magas    költségráfordítással
   biztosítható.  Nem  életszerű azonban az, hogy  a  tulajdonos
   rendszeresen egyáltalán nem bocsát ki hulladékot, azért  –  a
   környezetvédelmi és közegészségügyi érdekekre is  tekintettel
   –  a  legkisebb  méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének
   előírása  a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége
   elvének sérelmét az Alkotmánybíróság álláspontja szerint  nem
   idézi elő. (ABH 2002, 1541, 1545.)

   Jelen  ügyben  –  korábbi döntését is figyelembe  véve  –  az
   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  Ör.  9.  §   (2)
   bekezdésének rendelkezése nem ellentétes a Ptk.  201.  §  (1)
   bekezdésével,  mivel  a  közszolgáltatás  igénybevételére  az
   ingatlantulajdonos  köteles  és ezért  a  közszolgáltatásért,
   amely  egyrészt a rendelkezésre állásból, másrészt  a  szemét
   elszállításából áll, díjat kell fizetnie.

   Mivel  a  kifogásolt rendelkezés magasabb  jogszabállyal  nem
   ellentétes,  az  Alkotmánybíróság az Alkotmány  44/A.  §  (2)
   bekezdésének  sérelmét nem állapította meg és  az  indítványt
   ezért elutasította.
      Dr. Erdei Árpád                         Dr. Strausz János
      alkotmánybíró                        előadó alkotmánybíró

                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    399/B/2002
    Date of the decision:
    .
    10/04/2004
    .
    .