English
Hungarian
Ügyszám:
.
310/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 23/1993. (IV. 15.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/438
.
A döntés kelte: Budapest, 04/07/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   megállapítása  és   megsemmisítése  iránti  indítvány  tárgyában
   meghozta a következő

                             határozatot:

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy a  Magyar  Köztársaság
   Rendőrségének Szolgálati  Szabályzatáról szóló 1/1990.(I.10.) BM
   rendelet   mellékletének   506.   510.      pontjaiban   foglalt
   rendelkezései alkotmányellenesek,    ezért  azokat  1993.    évi
   december hó 31-i hatállyal megsemmisíti.

   Az Alkotmánybíróság határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
                               Indokolás

                                   I.

    1.   Az indítványozó  álláspontja szerint  az 1/1990.(I.10.)  BM
    rendelet  mellékleteként   kiadott,     a   Magyar   Köztársaság
    Rendőrségének Szolgálati  Szabályzata    (    a  továbbiakban  :
    Szabályzat   )   506. 510.    pontjaiban  foglalt  rendelkezések
    alkotmányellenesek,  ezért kérte azok megsemmisítését.

    Az alkotmányossági  kifogás tárgyává  tett szabályzati előírások
    közül az  506.   pontban foglalt  rendelkezés szerint  a  rendőr
    házasságkötéséhez   a    hatásköri   lista   alapján   illetékes
    elöljárójától köteles engedélyt kérni.

    A  Szabályzat   507.     pontja  előírja,    hogy  amennyiben  a
    házasságkötés nem történt meg,  a kérelmező köteles az engedélyt
    az elöljárónak visszaadni.

    Az 508.   pontban foglalt szabályzati rendelkezés felhatalmazást
    ad arra,    hogy  az  ún.    "személyzeti  munka  szabályzat"  a
    házasságkötéssel kapcsolatos részletes előírásokat meghatározza.

    A Szabályzat  509.  pontja az élettársi kapcsolat létesítésére a
    házasságkötéshez azonos módon írja elő a parancsnoki engedélyt.

    Végül az  510.   pontban foglalt  rendelkezés azzal a rendőrrrel
    szemben,   aki parancsnoki  hozzájárulás nélkül  házastársi vagy
    élettársi  viszonyt   létesít,     fegyelmi  felelősségrevonást,
    illetve   -   súlyosabb   esetben   -   a   szolgálati   viszony
    megszüntetését helyezi kilátásba.

    2.     Az  indítványozó  álláspontja  szerint  e  szabályozás  a
    házassághoz  való  állampolgári  jogot  sérti,    ellentétes  az
    Alkotmánynak a  házasság intézményének  védelméről szóló 15.  §-
    ával,   valamint az  Alkotmány 54.   §   (1)  bekezdésével, mert
    sérti az emberi méltsóghoz való jogot.

    A  Szabályzat  támadott  előírásai  ugyanakkor  ellentétesek  az
    Alkotmány 8.   §   (2)  bekezdésében írt rendelkezéssel is, mert
    eszerint  alapvető jogokra vonatkozó szabályokat csak törvénnyel
    lehet megállapítani, alapvető jog lényeges tartalmát azonban még
    törvény sem korlátozhatja.

                                  II.

    1.   Az Alkotmány  15.   §-a szerint a Magyar Köztársaság védi a
    házasság és  a család  intézményét.   A  házasság  intézményének
    alkotmányos   védelme   -   miként   azt   az   Alkotmánybíróság
    22/1992 (IV.10.)   AB határozatában kifejtette - azt is jelenti,
    hogy az Alkotmány egyben garantálja a házasságkötés szabadságát.
    Az Alkotmánybíróság  az emberi  méltósághoz való jog alkotmányos
    értelmezése során  már több határozatában rámutatott arra,  hogy
    az emberi méltósághoz való jog,  mint az "általános személyiségi
    jog" egyik  megfogalmazása,   magába foglalja  az  önrendelkezés
    szabadságához való  jogot is.  Márpedig az önrendelkezési jognak
    része a  házasságkötés szabadságához  való jog is,  így ez a jog
    az Alkotmány 54. §  (1)  bekezdése alapján ugyancsak alkotmányos
    védelemben részesül.   A  házasságkötés szabadságához  való  jog
    tehát az  önrendelkezési jog részeként alkotmányos oltalom alatt
    álló alapjognak minősül.

    Az   Alkotmány  idézett 8.  §  (2)  bekezdése  szerint  alapvető
    jog lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja.

    Az indítvánnyal  támadott szabályzat  vonatkozó pontjai alapvető
    jogot korlátoznak  akkor,  amikor a szabályozott alanyi körben a
    házasságkötést   (    az  élettársi  kapcsolat  létesítését    )
    előzetes engedély,  hozzájárulás megadásához kötik.

    Az Alkotmánybíróság  hivatkozott határozatában  rámutatott arra,
    hogy bizonyos házasságkötési feltételeknek illetőleg korlátoknak
    alkalmaztatási,   foglalkoztatási követelményként  való előírása
    alkotmányosan megengedhető.    Ebben  az  esetben  ugyanis  csak
    valamely foglalkozás  vagy hivatás  gyakorlásának vethető alá az
    alkotmányos jog  korlátozása és  a  házasságkötés  szabadságához
    való alapjog  csak ebben  az összefüggésben  érinthető,  azaz az
    önrendelkezési  jognak   ez  a  vonatkozása  kizárólag  valamely
    hivatáshoz kapcsolódó  összeférhetetlenségi okként korlátozható.
    Ilyen   korlátozást  indokolhatnak - egyebek  között - a rendőri
    ( fegyveres testületi ) életformával járó speciális helyzetek és
    körülmények,   így az  állami- és  szolgálati titok  megóvásához
    fűződő rendekívüli  érdekek,   a  fegyveres  testület  tagjaival
    szemben támasztott fokozott erkölcsi követelmények stb.

    Az Alkotmánybíróság azonban határozatában rámutatott arra,  hogy
    az ilyen  korlátozásnak is  meg kell felelnie az Alkotmány 8.  §
    (2)  bekezdésében   írt   feltételeknek,  tehát az alkotmányosan
    -  egyebek   között  -  csak  törvényhozási  úton  és  megfelelő
    garanciák kiépítésével engedhető meg.

    A  belügyminiszter   rendeletének   mellékleteként   kibocsátott
    szolgálati szabályzat  olyan,    törvénynél  alacsonyabb  szintű
    jogszabály,  amellyel alkotmányos alapjog nem korlátozható akkor
    sem,   ha a korlátozás az alapjog lényeges tartalmát nem érinti.
    A támadott rendelkezések tehát ellentétesek az Alkotmány 15.  §-
    ával,  54.  §  (1)  bekezdésében  foglaltakkal,  továbbá a  8. §
    (2)  bekezdésében írt alkotmányi  rendelkezésekkel,  ezért  azok
    alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság megállapította.

    2. Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi XXXII.  törvény (  a
    továbbiakban  :   ABtv  )  43.  §  (1)   bekezdése    értelmében
    azt a  jogszabályt,   amelyet az  Alkotmánybíróság határozatában
    megsemmisít,   az erről  szóló határozatnak  a hivatalos  lapban
    való közzététele  napjától nem lehet  alkalmazni. A 43.  §   (4)
    bekezdése   értelmében   azonban   az   Alkotmánybíróság   ettől
    eltérően is  rendelkezhet,   ha ezt  a jogbiztonság követelménye
    indokolja.   Figyelemmel arra,    hogy  a  fegyveres  testületek
    tagjainak    házasságkötésével     kapcsolatos     engedélyezési
    eljáráshoz,   elöljárói jogokhoz  fontos közérdek  fűződik,   az
    Alkotmánybíróság az  alkotmányellenesnek ítélt rendelkezéseket a
    jövőre nézve,   1993.   évi december 31-i hatállyal semmisítette
    meg.     A  rendelkezésre   álló  idő   alatt  az  alkotmányosan
    megengedhető korlátozás törvényi úton szabályozható.

    A határozat  közzétételére vonatkozó rendelkezés az ABtv 41.  §-
    án alapszik.
                             Dr. Lábady Tamás
                           előadó alkotmánybíró

             Dr. Ádám Antal           Dr. Tersztyánszky Ödön
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Police service
     Number of the Decision:
     .
     23/1993. (IV. 15.)
     Date of the decision:
     .
     04/07/1993
     Summary:
     The laws regulating the police service are published in Hungary as a supplement to a ministerial decree. The service rules require policemen to request permission from the commander before marriage. The Court declared that the right to marriage is protected by the Constitution as a part of the general right to personality. The protection of marriage provided by the Constitution comprises the freedom of marriage too. This right can be restricted, especially under the special conditions of military service, but only by the legislature. The supplement of a ministerial decree is not a constitutional way to limit a basic right, therefore the Court abolished the challenged provisions.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-2-009
     .