Hungarian
Ügyszám:
.
97/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 97/B/2002. AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2003/1883
.
A döntés kelte: Budapest, 11/10/2003
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az  Alkotmánybíróság nemzetközi jogi kötelezettségből  származó
  jogalkotói  feladat  elmulasztásának  megállapítására,  továbbá
  jogszabály      nemzetközi     kötelezettségbe      ütközésének
  megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány  alapján
  meghozta az alábbi

                             végzést:

  1. Az Alkotmánybíróság a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák
  Szocialista    Köztársaság   között   a    Gabcikovo-Nagymarosi
  Vízlépcsőrendszer    megvalósításáról    és     üzemeltetéséről
  Budapesten,   1977.  évi  szeptember  hó  16.   napján   aláírt
  Szerződést  kihirdető  1978.  évi  17.  törvényerejű  rendelet,
  valamint a Szerződés módosításáról Prágában, 1983. évi  október
  hó  10.  napján  aláírt Jegyzőkönyvet kihirdető  1984.  évi  6.
  törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló  1992.
  évi  XL.  törvény  nemzetközi jogi kötelezettségbe  ütközésének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  visszautasítja.

  2.  Az Alkotmánybíróság azon indítvány tekintetében, amely arra
  irányul,  hogy  az  Alkotmánybíróság  állapítsa  meg:  a  Hágai
  Nemzetközi  Bíróság  1997. szeptember  25-i,  a  Bős-Nagymarosi
  Vízlépcsőrendszer  ügyében hozott ítélete alapján  mulasztásban
  megnyilvánuló   alkotmányellenesség  áll  fenn,   az   eljárást
  megszünteti.

  3.  Az  Alkotmánybíróság a jogszabály-előkészítéssel összefüggő
  indítványozói kérelmeket visszautasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   Az   indítványozó   több   irányú   kérelmet   terjesztett   az
   Alkotmánybíróság   elé   a  Hágai  Nemzetközi   Bíróság   1997.
   szeptember  25-i,  a  Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer  ügyével
   kapcsolatos döntésének végrehajtásával összefüggésben.
   Az  indítványozó vélekedése szerint a Hágai Nemzetközi  Bíróság
   ítéletéből   az   következik,  hogy  változatlanul   érvényben,
   hatályban   van  a  Magyar  Népköztársaság  és  a   Csehszlovák
   Szocialista    Köztársaság   között   a    Gabcikovo-Nagymarosi
   Vízlépcsőrendszer    megvalósításáról    és     üzemeltetéséről
   Budapesten,   1977.  évi  szeptember  hó  16.   napján   aláírt
   Szerződést  kihirdető  1978.  évi  17.  törvényerejű  rendelet,
   valamint a Szerződés módosításáról Prágában, 1983. évi  október
   hó  10.  napján  aláírt Jegyzőkönyvet kihirdető  1984.  évi  6.
   törvényerejű  rendelet  (a  továbbiakban  együtt:  törvényerejű
   rendeletek).  Ezért e törvényerejű rendeleteket hatályon  kívül
   helyező  1992.  évi  XL.  törvény  (a  továbbiakban:  Tv.)   az
   Alkotmány 7. § (1) bekezdésével - a nemzetközi jog és belső jog
   összhangját kimondó rendelkezéssel - ellentétes.

   Az  indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítását is kezdeményezte, mert - álláspontja szerint - a
   Magyar  Köztársaság  a  Hágai Nemzetközi Bíróság  ítéletét  nem
   hajtotta   végre,  mivel  a  jogalkotó  nem  hozott   megfelelő
   jogszabályokat  (a törvényerejű rendeletekben  foglaltakat  nem
   léptették újból hatályba).
   A   fenti  indokok  alapján  kérte  az  indítványozó,  hogy  az
   Alkotmánybíróság  semmisítse meg a  Tv.-t,  és  a  törvényerejű
   rendeleteket visszamenőleg helyezze hatályba.

   Az  indítványozó  további kérelmeket is megfogalmazott.  Kérte,
   hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg: az igazságügy-miniszter
   a költségvetési törvények előkészítése során az Alkotmánnyal és
   a nemzetközi joggal ellentétes magatartást tanúsított. Másrészt
   az Alkotmánynak az egészséges környezethez való jogot garantáló
   tételei   alapján   kezdeményezte,  hogy  az   Alkotmánybíróság
   állapítsa   meg  a  vízlépcsőrendszer  megvalósításáról   szóló
   szerződések        elleni        "jogellenes         támadások"
   alkotmányellenességét.

                                 II.

   1. Az indítványozó által jelölt alkotmányi rendelkezések:

   "7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a  nemzetközi  jogi kötelezettségek  és  a  belső  jog
   összhangját."

   "18.  §  A  Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki
   jogát az egészséges környezethez."

   "54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani."

   "70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez."

   2.  Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény
   értelmében:

   "1. § Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik:
    (...)
    c)  a  jogszabály,  valamint az állami  irányítás  egyéb  jogi
   eszköze nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata;"
    
   "21.   §   (3)   Az   1.   §   c)  pontja   szerinti   eljárást
   indítványozhatják:
    a)  az  Országgyűlés,  annak állandó bizottsága  vagy  bármely
   országgyűlési képviselő,
    b) a köztársasági elnök,
    c) a Kormány vagy annak tagja,
    d) az Állami Számvevőszék elnöke,
    e) a Legfelsőbb Bíróság elnöke,
    f) a legfőbb ügyész."

   3.  Az  indítványozó  által vizsgálni kért Tv.  az  alábbiakról
   rendelkezik:

   "Abból  a felismerésből kiindulva, hogy a vízlépcsőrendszernek,
   vagy  bármelyik  főlétesítményének  üzembe  helyezése  súlyosan
   hátrányos  ökológiai és gazdasági következményekkel  járna;  és
   tekintettel  arra,  hogy  a  Magyar  Köztársaság  Kormánya   az
   Országgyűlés  felhatalmazása alapján  az  1977.  évi  államközi
   szerződést   1992.   május  25-i  hatállyal  megszüntette,   az
   Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

   1.  §  Hatályát veszti a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák
   Szocialista    Köztársaság   között   a    Gabcikovo-Nagymarosi
   Vízlépcsőrendszer    megvalósításáról    és     üzemeltetéséről
   Budapesten,   1977.  évi  szeptember  hó  16.   napján   aláírt
   Szerződést kihirdető 1978. évi 17. törvényerejű rendelet.

   2.  §  Hatályát  veszti a Magyar Köztársaság és  a  Csehszlovák
   Szocialista    Köztársaság   között   a    Gabcikovo-Nagymarosi
   Vízlépcsőrendszer    megvalósításáról    és     üzemeltetéséről
   Budapesten, 1977. évi szeptember hó 16. napján aláírt Szerződés
   módosításáról Prágában, 1983. évi október hó 10. napján  aláírt
   Jegyzőkönyvet kihirdető 1984. évi 6. törvényerejű rendelet.
    
   3. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba."

                                III.

   Az Alkotmánybíróság végzését a következőkkel indokolja:

   1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)  1.  §  c)  pontja  az  Alkotmánybíróság
   hatáskörébe  utalja a jogszabály, valamint az állami  irányítás
   egyéb   jogi   eszköze   nemzetközi   szerződésbe   ütközésének
   vizsgálatát.  Az alkotmánybírósági vizsgálat e hatáskörben  két
   irányú  is  lehet,  egyrészt az Abtv. 44-46.  §-ai  alapján  az
   Alkotmánybíróság   vizsgálhatja,   hogy   a   már   kihirdetett
   jogszabály   összhangban   van-e  a  nemzetközi   szerződéssel,
   másrészt  az Abtv. 47. § (1) bekezdése lehetővé teszi  azt  is,
   hogy  az  Alkotmánybíróság  vizsgálja:  a  jogalkotó  szerv   a
   nemzetközi    szerződésből    eredő    jogalkotói     feladatát
   elmulasztotta-e.

   2.  Az  Alkotmánybíróság elsőként azt állapította meg,  hogy  a
   jogszabály  nemzetközi szerződésbe ütközése hatáskörben  [Abtv.
   1.  §  c)  pontja] való eljárás megindítására - mivel az  Abtv.
   szabályai   alapján  azt  nem  indítványozhatja  bárki   -   az
   indítványozó indítványozási jogosultsággal nem rendelkezik.  Az
   indítványozó  nem  tölt  be az Abtv.  21.  §  (3)  bekezdésében
   foglalt   -   indítványozási  joggal   rendelkező   -   közjogi
   tisztséget.

   Ugyanakkor  az  is  megállapítható, hogy  az  indítványozó  nem
   közvetlenül a nemzetközi szerződésből eredő jogalkotói  feladat
   elmulasztását  kifogásolja, illetve  az  általa  megjelölt  Tv.
   vizsgálatát sem valamely nemzetközi szerződéssel való  ellentét
   miatt  kéri,  hanem kérelmét a Hágai Nemzetközi  Bíróság  1997.
   szeptember  25-i,  a  Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer  ügyével
   kapcsolatos     döntésének    végrehajtásával    összefüggésben
   fogalmazta   meg.   Az  Alkotmánybíróság   a   988/E/2000.   AB
   határozatában (ABK 2003. október, 708.) már vizsgálta az Abtv.-
   n  alapuló  alkotmánybírósági eljárások és a  Hágai  Nemzetközi
   Bíróság  ítéletéből fakadó esetleges jogalkotói kötelezettségek
   kapcsolatát.   E  határozat  értelmében:  "Az  Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint a Hágai Nemzetközi Bíróság  ítélete  -  az
   Abtv.-ben    meghatározott   hatásköri   szabályok   gyakorlása
   szempontjából  -  nem  minősül  a  nemzetközi  jog  általánosan
   elismert    szabályának,    sem    olyan    nemzetközi     jogi
   kötelezettségnek,   mint   a  belső   joggá   vált   nemzetközi
   szerződésben  foglalt  kötelezettségek.  A  Nemzetközi  Bíróság
   eljárását   ugyan   az   érintett   államoknak   a   joghatóság
   elismeréséről szóló, nemzetközi szerződésbe foglalt konszenzusa
   alapozza meg, az ítélet azonban nem norma, nem szerződés, hanem
   egyedi  jogvitát  dönt  el,  abban  az  esetben  is,  ha  egyes
   megállapításai   elvi   tartalmúvá,   vagy   precedens-értékűvé
   válnak."  (ABK  2003.  október, 708, 712.) Az  Alkotmánybíróság
   ezért  a  Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletéből fakadó jogalkotói
   feladatok     alkotmánybírósági     megítélése     tekintetében
   hatáskörének hiányát állapította meg.

   3.1.  Az  Alkotmánybíróság  szerint  a  fentiekben  kifejtettek
   irányadóak  jelen  ügyre  is. Így az Alkotmánybíróságnak  nincs
   hatásköre  arra,  hogy  a  Hágai Nemzetközi  Bíróság  ítéletébe
   ütközés  alapján az egykori törvényerejű rendeleteket  hatályon
   kívül  helyező Tv. alkotmányossági vizsgálatát elvégezze  (s  -
   mint  ahogy  az  indítványozó kéri - ,  a  Tv.  hatályon  kívül
   helyezés   útján  a  törvényerejű  rendeleteket  újra  hatályba
   léptesse).    Ezért    az   erre   irányuló    indítványt    az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII.  3.)  Tü.  határozat  (a  továbbiakban:
   Ügyrend) 29. § b) pontja alapján visszautasította.

   3.2.   Az   Alkotmánybíróság   az   említett   988/E/2000.   AB
   határozatában    -    szintén    hatáskörének    hiányában    -
   visszautasította az annak megállapítására irányuló  indítványt,
   miszerint  a  Kormány  alkotmányellenes  jogalkotói  mulasztást
   valósított  meg  azáltal,  hogy  nem  hajtotta  végre  a  Hágai
   Nemzetközi   Bíróságnak   a  Bős-Nagymarosi   Vízlépcsőrendszer
   építése  kapcsán  kialakult jogvitában  hozott  ítéletét.  (ABK
   2003.  október,  708.)  A  jelen ügyben  megfogalmazott  azonos
   tartalmú  indítvány  ítélt  dolognak  minősül,  így   a   Hágai
   Nemzetközi  Bíróság  ítéletéből  fakadó  jogalkotói   mulasztás
   vizsgálatára  irányuló kérelem tekintetében az Alkotmánybíróság
   az Ügyrend 31. § c) pontja alapján az eljárást megszüntette.

   3.3.   Az  Alkotmánybíróság  az  indítványban  felvetett  egyéb
   problémák tekintetében hatáskörének hiányát állapította meg.
   Az  indítványozó  egyrészt azt kérte, hogy az  Alkotmánybíróság
   állapítsa   meg:   az  igazságügy-miniszter   a   költségvetési
   törvények  előkészítése során az Alkotmánnyal és  a  nemzetközi
   joggal   ellentétes   magatartást   tanúsított.   Másrészt   az
   alkotmányellenesség megállapítását a miatt kezdeményezte,  mert
   álláspontja szerint a vízlépcsőrendszer megvalósításáról  szóló
   szerződések  elleni "jogellenes támadások" sértik az  Alkotmány
   18.  §-át,  54. § (1) bekezdését és 70D. § (1) bekezdését.  Nem
   tartozik  az  Alkotmánybíróság hatáskörébe valamely  jogszabály
   előkészítése  során  kifejtett  álláspontok,  illetve  valamely
   jogszabállyal,   vagy   nemzetközi   szerződéssel   kapcsolatos
   vélemények (magatartások) értékelése. Ezért az Alkotmánybíróság
   az indítványt a fentiek tekintetében az Ügyrend 29. § b) pontja
   alapján visszautasította.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró
                                   
         Dr. Bagi István                     Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
         Dr. Czúcz Ottó                        Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
         Dr. Harmathy Attila                   Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
         Dr. Kukorelli István                Dr. Strausz János
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    97/B/2002
    Date of the decision:
    .
    11/10/2003
    .
    .