Hungarian
Ügyszám:
.
937/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 937/B/2006. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/2580
.
A döntés kelte: Budapest, 07/04/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő
                                 
                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  az egyes személyazonosításra  alkalmatlan
  ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
  gyűjtésére,  feldolgozására  vonatkozó  részletes  szabályokról
  szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet 4. § b) pontjának „a
  B)  (…) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam
  szerint  megküldi az Egészségügyi Stratégiai Kutató  Intézetnek
  (a    továbbiakban:   ESKI)”   szövegrésze,   továbbá   5.    §
  (1) bekezdésének a „B)” pontra utaló szövegrésze, valamint 5. §
  (2)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   Az   indítványozó  az  egyes  személyazonosításra   alkalmatlan
   ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
   gyűjtésére,  feldolgozására  vonatkozó  részletes  szabályokról
   szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: R.)
   4.  §  b) pontjának „a B) (…) pontja szerinti adatokat  az  ott
   meghatározott   időtartam  szerint  megküldi  az   Egészségügyi
   Stratégiai   Kutató   Intézetnek   (a   továbbiakban:    ESKI)”
   szövegrésze, továbbá 5. § (1) bekezdésének a „B)” pontra  utaló
   szövegrésze,      valamint     5.     §      (2)      bekezdése
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kezdeményezte. Az indítványozó azt állította, hogy a kifogásolt
   rendelkezések  sértik  az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt személyes adatok védelméhez való jogot.

   Az indítványozó kérelmének indokolásában arra hivatkozott, hogy
   az R. kifogásolt rendelkezései
   —  az  R.  2.  számú melléklet B) pontjára történő utalással  —
   személyazonosításra   alkalmatlan   adatok   továbbítását    és
   kezelését    teszik   lehetővé.   Az   indítványozó    szerint:
   „[a]mennyiben az adatok személyazonosításra alkalmatlanok,  úgy
   a  (…) rendelet jogszerű”. Amennyiben „azonban kiderülne,  hogy
   az  adatok  személyazonosításra alkalmasak, úgy (…) a  76/2004.
   számú  EüM.  rendeletben adott utasítás az  adatok  gyűjtésére,
   feldolgozására, tárolására és továbbítására jogellenes”.

   Az     indítványozó    annak    megállapítását     kérte     az
   Alkotmánybíróságtól, hogy az R. kifogásolt rendelkezései és  2.
   számú  mellékletének  B)  pontja  személyazonosításra  alkalmas
   adatok  továbbítását rendelik el. A személyes adatok kezelésére
   adott  miniszteri  rendeleti felhatalmazás pedig  ellentétes  a
   személyes    adatok   védelméről   és   a   közérdekű    adatok
   nyilvánosságáról   szóló   1992.   évi   LXIII.   törvény    (a
   továbbiakban:  Avtv.)  3. § (2) bekezdésével,  mely  szerint  a
   különleges  adatok  kezelését  törvényben  kell  elrendelni.  A
   személyes  adatok védelméhez való joggal kapcsolatos  rendeleti
   szabályozás  továbbá ellentétes a személyes  adatok  védelméhez
   való    alapjoggal,   illetve   az   Alkotmány   alapjogvédelmi
   szabályával.

   Az  indítványozó  azt  is  kérte az  Alkotmánybíróságtól,  hogy
   amennyiben  a  kifogásolt  rendelkezések  alkotmányellenességét
   megállapítja, akkor az e rendelkezések alapján már  továbbított
   „adatok megsemmisítését is írja elő, amelynek a megtörténtét az
   Országgyűlési Adatvédelmi Biztos ellenőrizze”.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

   2. Az Avtv. érintett rendelkezései:
   „3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
   a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
   b)  azt törvény vagy — törvény felhatalmazása alapján, az abban
   meghatározott körben — helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
   (2) Különleges adat akkor kezelhető, ha
   a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
   b)  a  2.  §  2.  a)  pontjában  foglalt  adatok  esetében,  az
   nemzetközi  egyezményen  alapul, vagy Alkotmányban  biztosított
   alapvető  jog  érvényesítése,  továbbá  a  nemzetbiztonság,   a
   bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
   c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.”

   3. Az R. érintett rendelkezései:
   „4. § Az OEP az általa finanszírozási célból gyűjtött és kezelt
   adatokhoz való hozzáférés és ellenőrizhetőségük érdekében,
   (…)
   b)  az  e  rendelet 2. számú mellékletének A)  pontja  szerinti
   adatokat honlapján aktualizált módon közzéteszi, a B),  továbbá
   a  C)  pontja szerinti adatokat az ott meghatározott  időtartam
   szerint  megküldi az Egészségügyi Stratégiai Kutató  Intézetnek
   (a   továbbiakban:   ESKI),   az   EüM-nek   és   az   Országos
   Szakfelügyeleti Módszertani Központnak (a továbbiakban: OSZMK),
   (…)”
   „5. § (1) Az ESKI az e rendelet 2. számú mellékletének B) és C)
   pontja  szerinti  adatokat havi gyakorisággal  feldolgozza,  és
   megküldi az OEP-nek és az EüM-nek, valamint — esetenként, igény
   szerinti — feldolgozást és elemzést készít az EüM részére.
   (2)  Az  e  rendelet 2. számú mellékletének B) pontja  szerinti
   adatokat  az  ESKI  havi  gyakorisággal  továbbadja  az  Állami
   Népegészségügyi    és    Tisztiorvosi    Szolgálat     Országos
   Tisztifőorvosi    Hivatalának,   az   egészségügyi    ellátások
   igénybevételének  epidemiológiai és  szakfelügyeleti  szempontú
   elemzéséhez.”

    „2. számú melléklet a 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelethez
            Az OEP adatközlése a finanszírozási adatokról
   (…)
    B)  Tételes  jelentési kötelezettség az EüM,  az  ESKI  és  az
   OSZMK   részére:   az   OEP  az  adatokat   személyazonosításra
   alkalmatlan módon kapcsolati kóddal ellátva szolgáltatja, amely
   biztosítja  az  ellátott betegek megkülönböztetését,  az  egyes
   ellátási  események  összefűzését. Az OEP  a  gyógyszerforgalmi
   (vény)  adatokat  személy,  gyógyszertár,  orvos  azonosítására
   alkalmatlan  módon  kapcsolati kóddal ellátva,  a  gyógyszertár
   irányítószámával  kiegészített formában  szolgáltatja.  Az  OEP
   valamennyi   jelentésre   vonatkozóan   átadja   a    jelentési
   rekordszerkezet  pontos technikai leírását, az  egyes  mezőkben
   szereplő  kódok  (ide  nem értve e melléklet  A)  3.  pontjában
   felsorolt   törzseket)  pontos  értelmezését,   valamint   ezek
   módosulását.  Az adatokat az OEP adattárába kerülő  rekordokkal
   megegyező részletezettséggel kell átadni.
   1.  A  fekvő- és járóbeteg- (gondozói) szakellátás teljesítmény
   elszámolás  jelentési,  besorolási  és  finanszírozási  eljárás
   utáni rekordképeinek megfelelően részletezett adatot havonta az
   ESKI és az OSZMK részére.
   2.  CT,  MR  teljesítmény elszámolás jelentési,  besorolási  és
   finanszírozási   eljárás   utáni   rekordképeinek   megfelelően
   részletezett adatot havonta az ESKI és az OSZMK részére.
   3.  Műveseállomások által végzett dialíziskezelések  jelentési,
   besorolási   és  finanszírozási  eljárás  utáni  rekordképeinek
   megfelelően  részletezett adatot havonta az ESKI  és  az  OSZMK
   részére.
   4.  Esetfinanszírozott körbe tartozó beavatkozások és  eszközök
   tételes  jelentési, besorolási és finanszírozási eljárás  utáni
   adatot havonta az ESKI és az OSZMK részére.
   5.    A   gyógyszerforgalmazás   gyógyszertári   elszámolásából
   származó,  a  jelentési,  besorolási és finanszírozási  eljárás
   hibajavítások  utáni,  rekordképnek  megfelelően   részletezett
   adatot havonta az ESKI, OSZMK és az EüM részére.
   6.  A  fekvőbeteg-szakellátás,  valamint  az  esetfinanszírozás
   körébe tartozó beavatkozások és eszközök archív adatait az 1-5.
   pontban    meghatározottaknak   megfelelően   egy    alkalommal
   visszamenőlegesen 1994. január 1-jétől adja át az OEP, az  ESKI
   és  az  OSZMK  részére.  Ebben az állományban  az  összefűzésre
   alkalmas  kapcsolati  kódot  a  mindenkori  személyazonosításra
   használt  kódszámból  kell  képezni.  A  járóbeteg-szakellátás,
   valamint  e  melléklet  B) pont 2. és 3. alpontjában  felsorolt
   ellátások   archív   adatait  a  tételes   jelentési   rendszer
   bevezetésének  időpontjától kezdve kell átadni az  ESKI  és  az
   OSZMK részére.”

                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   Az  indítványozó azt állította, hogy az R. 4. § b) pontjának „a
   B)  (…) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam
   szerint  megküldi az Egészségügyi Stratégiai Kutató  Intézetnek
   (a    továbbiakban:   ESKI)”   szövegrésze,   továbbá   5.    §
   (1) bekezdésének a „B)” pontra utaló szövegrésze, valamint 5. §
   (2)  bekezdése  sérti  az Alkotmány 59. §  (1)  bekezdését.  Az
   indítványozó szerint a megjelölt rendelkezések azért  sértik  a
   személyes adatok védelméhez való jogot, mert — az R.  2.  számú
   mellékletének B) pontjára történő utalással — különleges adatok
   továbbítására     adnak    miniszteri     rendeleti     szinten
   felhatalmazást.

   Az Alkotmánybíróság mindazonáltal megállapította, hogy az R. 2.
   számú  mellékletének  B)  pontja szerinti  adatközlő  (Országos
   Egészségbiztosítási     Pénztár)     az      adatokat      csak
   „személyazonosításra  alkalmatlan  módon”  szolgáltathatja.   A
   személyazonosításra alkalmatlan, vagyis a személyes jellegüktől
   megfosztott adatok nem minősülnek személyes adatoknak.

   A     személyes    adatok    védelméhez    való    alapjog    a
   személyazonosításra  alkalmatlan  adatok  kezelésével   szemben
   semmilyen   követelményt  nem  állít.   A   személyazonosításra
   alkalmatlan adatok kezelése a személyes adatok védelméhez  való
   alapjoggal   alkotmányjogilag  értékelhető  összefüggésbe   nem
   hozható.  Ezért  az  R. 4. § b) pontja,  5.  §  (1)  bekezdése,
   valamint   5.   §  (2)  bekezdése  alapján  az  R.   2.   számú
   mellékletének    B)    pontja   szerinti    személyazonosításra
   alkalmatlan  adatok  továbbításával  kapcsolatban  a  személyes
   adatok  védelméhez  való alapjog sérelme nem  állapítható  meg.
   Erre tekintettel az Alkotmánybíróság az R. 4. § b) pontjának „a
   B)  (…) pontja szerinti adatokat az ott meghatározott időtartam
   szerint  megküldi az Egészségügyi Stratégiai Kutató  Intézetnek
   (a    továbbiakban:   ESKI)”   szövegrésze,   továbbá   5.    §
   (1) bekezdésének a „B)” pontra utaló szövegrésze, valamint 5. §
   (2)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   Figyelemmel  arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság  az   R.   egyes
   rendelkezései   alkotmányellenességének   megállapítására    és
   megsemmisítésére   irányuló   indítványt   elutasította,    nem
   foglalkozott  az R. vizsgált rendelkezései alapján  továbbított
   adatok megsemmisítésére vonatkozó kérelemmel.
                           Dr. Bihari Mihály
                         előadó alkotmánybíró
                                   
          Dr. Lenkovics Barnabás             Dr. Lévay Miklós
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    937/B/2006
    Date of the decision:
    .
    07/04/2007
    .
    .