Hungarian
Ügyszám:
.
820/B/1998
Előadó alkotmánybíró: Harmathy Attila Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 59/2006. (X. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2006/661
.
A döntés kelte: Budapest, 10/16/2006
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabályok   alkotmányellenességének,
  nemzetközi  szerződésbe  ütközésének  utólagos  megállapítására
  irányuló indítványok és alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta
  a következő

                           határozatot:

  1. Az Alkotmánybíróság megállapítja:
  Az  Alkotmány  70/E. §-a alapján a szociális biztonsághoz  való
  jog   megvalósítása  megköveteli,  hogy  a  szociális   ellátás
  formáinak    működtetésében   jelentkező   különbözőségek    ne
  akadályozzák  a  szociális ellátási rendszer  egésze  révén  az
  emberi   élet  és  méltóság  védelméhez  szükséges  megélhetési
  minimum  állami  biztosítását. Az állam  a  szociális  ellátási
  rendszerek   egésze  útján  köteles  az  emberi  lét   alapvető
  feltételeiről gondoskodni.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a szociális igazgatásról és  szociális
  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (3)  bekezdés
  c)    pontja    alkotmányellenességének   megállapítására    és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság a szociális igazgatásról és  szociális
  ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (3)  bekezdés
  c) pontja nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat visszautasítja.

  4.  Az Alkotmánybíróság visszautasítja azt az indítványt, amely
  arra   irányul,  hogy  az  Alkotmánybíróság  mondja   ki,   nem
  alkalmazható a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
  szóló  1993.  évi  III. törvény 37/A. § (3) bekezdése  a  Pesti
  Központi Kerületi Bíróságon megindult perben.

  Az  Alkotmánybíróság  jelen  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   1.  Az  Alkotmánybírósághoz  két indítvány  érkezett,  amely  a
   szociális  igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló  1993.
   évi   III.  törvény  (a  továbbiakban:  Sztv.)  37/A.  §-a  (3)
   bekezdésének meghatározott szövegrészét az Alkotmány  70/E.  §-
   ának  (1) bekezdésével, 70/A. §-ának (1) bekezdésével, valamint
   nemzetközi szerződéssel ellentétesnek minősítette,  s  ezen  az
   alapon   a   szövegrész  megsemmisítésére  vonatkozó   kérelmet
   tartalmazott.

   2.  Az egyik indítványozó előadta, hogy szociális segély iránti
   kérelmet    nyújtott    be   50%-os   munkaképesség-csökkenésre
   hivatkozva,  de  kérelmét  az illetékes  Polgármesteri  Hivatal
   elutasította.  Az  indítványozó a  határozat  ellen  bírósághoz
   fordult.   Tekintettel   arra,  hogy  korábban   vállalkozóként
   működött,  esetében nem jöhetett számításba az Sztv. 37/A.  §-a
   (3)  bekezdésében előírt, a munkaügyi központtal  legalább  két
   évig  fennálló  együttműködés. Az Alkotmány  70/E.  §-ának  (1)
   bekezdése  alapján  kérte az Sztv. 37/A. §-a  (3)  bekezdésének
   „illetőleg igazolja, hogy a rendszeres szociális segély  iránti
   kérelme benyújtását megelőző három évben az illetékes munkaügyi
   központtal   legalább   két   év  időtartamig   együttműködött”
   szövegrésze   alkotmányellenességének   megállapítását   és   a
   rendelkezés  megsemmisítését. Kérte továbbá  annak  kimondását,
   hogy a támadott rendelkezés a Pesti Központi Kerületi Bíróságon
   7.K.60.912/1998 számon indult perben nem alkalmazható.

   Az  indítványozó szerint a támadott rendelkezés  ellentétes  az
   Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 25. cikkével, valamint a
   Gazdasági,    Szociális   és   Kulturális   Jogok    Nemzetközi
   Egyezségokmányának 11. cikkével is; ezért kérte  a  rendelkezés
   nemzetközi  szerződésbe  ütközésének megállapítását  is.  Utalt
   továbbá  az  Alkotmány  70/A. §-ának (1)  bekezdésére  is  arra
   hivatkozva,  hogy  a  hátrányos megkülönböztetés  vele  szemben
   azért  áll fenn, mert ő nem volt két évig munkanélküli és ezért
   nem részesülhet rendszeres szociális segélyben.

   Az  Alkotmánybíróság  tájékoztatta az  indítványozót,  hogy  az
   alkotmányjogi panasz benyújtásának feltételei – az indítványból
   megállapíthatóan – még nem állnak fenn, ezért kérelmét  majd  a
   feltételek  beálltakor,  a  jogerős  határozat  kézhezvételétől
   számított  60  napon  belül nyújtsa  be,  ha  az  alkotmányjogi
   panaszt  akkor  is  szükségesnek tartja.  Az  indítványozó  nem
   küldött új beadványt.

   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)   48.  §-ának  (1)   bekezdése   szerint
   alkotmányjogi  panaszt  az terjeszthet elő,  akinek  jogsérelme
   alkotmányellenes jogszabály alkalmazása miatt következett be és
   egyéb jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, illetőleg  más
   jogorvoslati    lehetősége    nincs.    Ennek    alapján     az
   Alkotmánybíróság gyakorlata szerint folyamatban  lévő  bírósági
   eljárás    idején   előterjesztett   indítványt   alkotmányjogi
   panaszként  nem  lehet  elbírálni,  hanem  legfeljebb  utólagos
   normakontrollra vonatkozó kérelemként (219/B/1992.  AB  végzés,
   ABH 1992, 789.; 912/B/1994. AB végzés, ABH 1995, 976, 978.). Az
   Alkotmánybíróság  büntetőeljárás  körében  az  említett  elvhez
   viszonyított  kivételként kimondta, hogy  a  bírósági  eljárást
   megelőzően   hozott,   nem  ügydöntő  bírósági,   hanem   egyéb
   kérdésekben  hozott érdemi határozatokkal szemben  helye  lehet
   alkotmányjogi  panasznak [715/D/1994. AB határozat,  ABH  1997,
   584, 587.; 43/1998. (X. 9.) AB határozat, ABH 1998, 313, 317.].
   Egyéb,  valamely részkérdést el nem döntő, hanem bíróság  által
   felülvizsgálatra   kerülő  határozatok  esetében   azonban   az
   általános   elv   érvényesül,  azaz   az   indítvány   utólagos
   normakontrollként bírálandó el.

   Magának  az  indítványnak a tartalmából is az állapítható  meg,
   hogy    a   kérelem   elsődlegesen   a   támadott   rendelkezés
   alkotmányellenességének  és nemzetközi szerződésbe  ütközésének
   megállapítására  irányul,  ezekhez  kiegészítésként   járul   a
   szabály alkalmazásának a meghatározott konkrét bírósági  ügyben
   történő kizárására vonatkozó kérés.

   A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt jogszabály
   alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
   kérelemként bírálta el.

   3. A másik indítványozó több kérelmet terjesztett elő. Az egyik
   kérelem  tartalmilag  megegyezett az  első  indítványozó  által
   előterjesztett   kéréssel.  Itt  azonban  nem  történt   utalás
   folyamatban  lévő  bírósági eljárásra.  Az  Alkotmánybíróság  a
   többi  kérelemtől  az indítványozónak az első  indítványozóéval
   tartalmilag  megegyező  kérését  elkülönítette   és   az   első
   indítvány   tárgyával   való   összefüggésre   tekintettel   az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII. 3.) Tü. határozat (ABH  2003,  2065,  a
   továbbiakban:  Ügyrend) 28. §-a alapján az ügyeket  egyesítette
   és egy eljárásban bírálta el.

   A  támadott  szabály az indítvány benyújtása után megváltozott,
   de  a  szabály kifogásolt tartalma a szöveg módosítása után  is
   megmaradt.  Az  Alkotmánybíróság az indítványokat  a  határozat
   meghozatalakor hatályos szabály alapján bírálta el  (hasonló  a
   137/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 456, 457.; a 163/B/1991. AB
   határozat,  ABH 1993, 544, 545.; az 1425/B/1997. AB  határozat,
   ABH 1998, 844, 845.).

                                 II.

       A határozat elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:

       1.  Az Alkotmány rendelkezései:
    „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
    „70/E.  § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk  van
   a   szociális   biztonsághoz;  öregség,  betegség,  rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
   jogosultak.
    (2)   A   Magyar  Köztársaság  az  ellátáshoz  való  jogot   a
   társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
   rendszerével valósítja meg.”

       2.  Az Sztv. rendelkezései:
       a/ az indítványok beadásakor hatályos szöveg:
    „33.  §  (1) A települési önkormányzat a megélhetése  alapjául
   szolgáló   jövedelem   pótlására  jövedelempótló   támogatásban
   részesíti azt a munkanélkülit,
    a)  aki az Flt. alapján munkanélküli járadékban részesült,  és
   a   munkanélküli  járadék  folyósítása  időtartamának  lejártát
   követően  az  Flt.  alapján  más  munkanélküli  ellátásra   nem
   jogosult, és keresetpótló juttatásban nem részesül,”
    „37/A.  §  (1) A települési önkormányzat rendszeres  szociális
   segélyt állapít meg annak a személynek, aki
    a)   a   18.   életévét   betöltötte,   de   aktív   korú   és
   munkaképességét  legalább  67%-ban elvesztette,  illetve  vakok
   személyi járadékában részesül,
    b)
    c) aktív korú nem foglalkoztatott,
   feltéve, hogy megélhetése más módon nem biztosított.
                                 (…)
   (3)  Az  (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában aktív  korú  nem
   foglalkoztatott  személynek minősül az,  aki  a  jövedelempótló
   támogatás  folyósításának  időtartamát  kimerítette,  illetőleg
   igazolja,  hogy  a rendszeres szociális segély  iránti  kérelme
   benyújtását   megelőző  három  évben  az  illetékes   munkaügyi
   központtal  legalább  két  év  időtartamig  együttműködött,  és
   keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve az Sztv.  34.  §
   (3) bekezdés d) pontja szerinti keresőtevékenységet.”

       b/ az indítványok elbírálásakor hatályos szöveg:
    „37/A.  §  (1)  A  rendszeres  szociális  segély  a  hátrányos
   munkaerőpiaci  helyzetű  aktív  korú  személyek  és   családjuk
   részére  nyújtott  támogatás. A települési önkormányzat,  2007.
   január  1-jétől  a jegyző rendszeres szociális segélyt  állapít
   meg annak az aktív korú személynek, aki
    a) egészségkárosodott,
    b) vagy nem foglalkoztatott,
    c)
   feltéve,  hogy saját maga és családjának megélhetése más  módon
   nem  biztosított.  A  b)  pont  szerinti  személy  esetében   a
   rendszeres  szociális segély megállapításának  feltétele,  hogy
   vállalja a beilleszkedését segítő programban való részvételt.
   (…)
    (3)   Az   (1)   bekezdés   b)   pontja   alkalmazásában   nem
   foglalkoztatott személynek minősül az, akinek esetében
    a)      a     munkanélküli-járadék,     álláskeresési-járadék,
   alláskeresési-segély  (a  továbbiakban  együtt:   álláskeresési
   támogatás),  illetőleg  a jövedelempótló támogatás  folyósítási
   időtartama  lejárt, és álláskeresést ösztönző  juttatásban  nem
   részesül, vagy
    b)  az  álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység
   folytatása   miatt   a  folyósítási  idő  lejártát   megelőzően
   szüntették  meg,  és  a keresőtevékenységet  követően  az  Flt.
   alapján  álláskeresési  támogatásra nem  szerez  jogosultságot,
   vagy
    c)  a  rendszeres szociális segély iránti kérelem  benyújtását
   megelőző  két  évben  a megyei, fővárosi munkaügyi  központtal,
   illetőleg  annak  kirendeltségével (a  továbbiakban:  munkaügyi
   központ),  vagy  a  lakó-, tartózkodási hely szerint  illetékes
   települési    önkormányzat   által   kijelölt    szervvel    (a
   továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) legalább  egy  év
   időtartamig együttműködött, vagy
   (…)
   és  keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a települési
   önkormányzat  által szervezett foglalkoztatást  és  az  alkalmi
   munkavállalói könyvvel végzett munkát.”

        3.  A  foglalkoztatás elősegítéséről és  a  munkanélküliek
   ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban:  Flt.)
   szabályai:
       a/ az indítványok beadásakor hatályos szöveg:
    „24.  § A munkanélküli részére – az e törvényben meghatározott
   feltételek   szerint   –   ellátásként  munkanélküli   járadék,
   előnyugdíj,  nyugdíj  előtti munkanélküli  segély,  pályakezdők
   munkanélküli  segélye, valamint költségtérítés (a  továbbiakban
   együtt: munkanélküli ellátás) jár.”
    „25. § (1) Munkanélküli járadék illeti meg azt, aki
    a) munkanélküli,
    b)  a munkanélkülivé válását megelőző négy éven belül legalább
   a  27.  §  (2) bekezdésében meghatározott legkisebb időtartamot
   munkaviszonyban töltött,
    c)  öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra  nem
   jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
    d)  munkát  akar  vállalni, de számára az illetékes  munkaügyi
   központ nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani, és
    e) elhelyezkedése érdekében a munkaügyi központtal
   együttműködik.”

       b/ az indítványok elbírálásakor hatályos szöveg:
    „24.  § Az álláskereső részére – az e törvényben meghatározott
   feltételek  szerint – álláskeresési támogatásként álláskeresési
   járadék, álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár.”
    „44. § (1) Vállalkozói járadék illeti meg azt, aki
    a) álláskereső,
    b)  az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább
   365   nap   időtartamig  egyéni  vállalkozóként   vagy   társas
   vállalkozóként  folytatott  tevékenységet,  és  e   tevékenység
   folytatása  alatt vállalkozói járulékfizetési kötelezettségének
   eleget tett,
    c)  rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem  jogosult,
   továbbá táppénzben nem részesül,
    d)  munkát  akar  vállalni, de számára az illetékes  munkaügyi
   központ nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.”

                                III.
    
       Az indítványok nem megalapozottak.

   1.  Az  indítványozók  szerint az Alkotmány  70/E.  §-ának  (1)
   bekezdése  alapján  minden  magyar  állampolgárt  megilleti   a
   megélhetéshez  szükséges  ellátáshoz  való  jog   betegség   és
   rokkantság   esetén  is.  Az  állam  köteles   arra,   hogy   a
   társadalombiztosítási   és   a   szociális   intézmények   zárt
   rendszerével  gondoskodjék a jogosultaknak valamilyen  formában
   és  a  szükséges  mértékben  történő  ellátásáról.  A  támadott
   jogszabály  azonban  teljesíthetetlen  feltételeket  támaszt  a
   rendszeres   szociális  segély  nyújtásához.  Az  indítványozók
   alkotmányellenesnek tekintik azt a feltételt, amely a munkaügyi
   központtal történő kétéves együttműködést ír elő.

   2.  Az  Alkotmány 70/E. §-ának (1) bekezdése kimondja,  hogy  a
   Magyar  Köztársaság  állampolgárainak  joguk  van  a  szociális
   biztonsághoz.  Deklarálja továbbá, hogy a magyar  állampolgárok
   jogosultak  a  megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra   öregség,
   betegség,  rokkantság,  özvegység,  árvaság  esetén,   valamint
   akkor,  ha  önhibájukon  kívül  munkanélkülivé  válnak.  A  (2)
   bekezdés   szerint  az  ellátáshoz  való  jogot  az   állam   a
   társadalombiztosítás   útján   és   a   szociális   intézmények
   rendszerével valósítja meg.

   3.   Az   Alkotmánybíróság   az   Alkotmány   70/E.   §-át    a
   rendszerváltozást  követően  kialakult  gazdasági  problémákkal
   összefüggésben   kezdte   vizsgálni.  A   lakáscélú   kölcsönök
   kamatmértékének  megváltoztatása esetében azt állapította  meg,
   hogy  az  Alkotmány  70/E.  §-ának (1)  bekezdésében  kimondott
   szociális  biztonsághoz  való  jog  nem  jelenti  meghatározott
   jövedelem  fenntartását,  sem  pedig  az  állampolgárok   által
   egyszer  elért  életszínvonal állam által történő  biztosítását
   [32/1991. (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 163.].
   A  rendszerváltozás  után súlyos gondot  okozó  munkanélküliség
   miatt megalkotott Flt. egyes rendelkezéseivel összefüggésben az
   Alkotmánybíróság  az Alkotmány 70/E. §-át úgy értelmezte,  hogy
   az Alkotmánynak ez a szabálya az állam feladatait állapítja meg
   általános  jelleggel, de az állampolgárok számára  nem  határoz
   meg  jogot  egy  bizonyos meghatározott  jövedelem  eléréséhez,
   életszínvonal fenntartásához. Az Flt. szerint az önhibán  kívül
   munkanélkülivé  vált  állampolgároknak  fizetendő  munkanélküli
   ellátás  feltétele  a  korábban  meghatározott  ideig  fizetett
   járulék.   Ettől   a  járulékfizetéstől  az  Flt.   kivételként
   meghatározott esetekben – pozitív diszkriminációt  megvalósítva
   –  eltekintett  és  járadékszerű  segélyt  állapított  meg.  Az
   Alkotmánybíróság határozata szerint nem sértette meg az Flt. az
   Alkotmány  70/E.  §-át  azzal,  hogy  általános  jelleggel  nem
   határozott  meg munkanélküli járadékra való jogosultságot  azok
   számára,   akik  a  munkanélkülivé  válás  előtt  nem  fizettek
   járulékot (2093/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 546, 547-548.).
   Itt   a   munkanélküli   járadéknak   a   társadalombiztosítási
   rendszerrel összefüggésben történő értelmezéséről van szó.
   Az  1449/B/1992. AB határozat a szociális ellátások  rendszerét
   meghatározó  Sztv.  alkotmányossági vizsgálatánál  megismételte
   azt az álláspontot, amely szerint az Alkotmány 70/E. §-ával nem
   ellentétes  az  a  szabály,  amely  a  munkanélküliek   számára
   fizetendő   jövedelempótló  támogatás  nyújtását  feltételekhez
   köti,  a  munkanélküliség ténye alapján nem illet meg mindenkit
   támogatás (ABH 1994, 561, 563.).
   A  nyugellátásokról  és egyéb ellátásokról szóló  jogszabállyal
   kapcsolatban az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  csak  a
   rendszerváltozás   előtt   kialakult   és   sok   vonatkozásban
   igazságtalanul  működő  intézmény  vizsgálatára  kerülhet  sor.
   „Ameddig  tehát  az állam a kötelező társadalombiztosítást  úgy
   működteti, illetőleg működési feltételeit úgy garantálja,  hogy
   ezeknek  az elveknek, tehát nemcsak az ún. vegyes – biztosítási
   és  szociális elemeket egyaránt szem előtt tartó – rendszernek,
   de  annak  az  alkotmányos követelménynek is megfelel,  hogy  a
   megélhetéshez   szükséges  ellátási   jogosultságot,   mint   a
   szociális biztonsághoz való alkotmányos jog nevesített tartalmi
   elemét,  a  nemzetgazdaság  lehetőségei,  az  érdekegyeztetések
   eredményei  és  egyéb szempontok alapján biztosítja,  addig  az
   Alkotmány 70/E. §-ában írt alkotmányos kötelezettségének eleget
   tesz.”   Az   Alkotmányból  az  emelés  mértékére,   nagyságára
   vonatkozó  alkotmányos kötelezettség nem  állapítható  meg.  Az
   Alkotmány  70/E. §-át az sértené, ha az állam a nyugellátásokat
   egyáltalán  nem  emelné vagy eseti szociális  segélyezés  útján
   keresné  a megoldást, annak ellenére, hogy az infláció  mértéke
   magas.  A  nyugdíjak értékállandóságának megőrzésére  vonatkozó
   kötelezettséget  azonban  az  Alkotmánybíróság  nem  látta   az
   Alkotmányból  levezethetőnek [26/1993. (IV. 29.) AB  határozat,
   ABH 1993, 196, 199, 200.].
   A  gazdaság  nehéz  helyzetére tekintettel  1995-ben  meghozott
   intézkedésekkel kapcsolatban az Alkotmánybíróság  az  Alkotmány
   70/E.  §-ára  vonatkozóan  a korábbi  gyakorlatban  kialakított
   elveket  a  következőkben összegezte:  „az  állam  széles  körű
   jogosítványokkal  rendelkezik  a szociális  ellátásokon  belüli
   változásokra, átcsoportosításokra és átalakításokra a gazdasági
   viszonyok függvényében. A változtatások joga azonban nem minden
   korlátozás  nélkül  illeti  meg  az  államot.”  Az  1995.   évi
   jogszabályi változtatások elemzésével az Alkotmánybíróság  arra
   a  következtetésre  jutott,  hogy  –  ha  a  változtatások  nem
   ütköznek  más  alkotmányos jogba vagy elvbe  –  a  jogalkotónak
   alkotmányos  lehetősége van arra, hogy  az  állampolgári  jogon
   járó   szociális   juttatást  rászorultság   alapján   nyújtott
   ellátássá  alakítsa át. A változtatás következtében  azonban  a
   szociális ellátás mértéke egészében nem csökkenhet az Alkotmány
   70/E.  §-a alapján megkövetelhető minimális szint alá [43/1995.
   (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 188, 192.].
   A    szociális   ellátások   Sztv.-ben   meghatározott    egyes
   szabályaival  kapcsolatban az Alkotmánybíróság a 32/1998.  (VI.
   25.)  AB határozat rendelkező részének 1. pontjában alkotmányos
   követelményként  állapította meg a szociális ellátás  minimális
   szintjét:  „az  Alkotmány 70/E. §-ában meghatározott  szociális
   biztonsághoz  való jog a szociális ellátások  összessége  által
   nyújtandó   olyan   megélhetési  minimum  állami   biztosítását
   tartalmazza,  amely elengedhetetlen az emberi méltósághoz  való
   jog megvalósulásához” (ABH 1998, 251.).
   Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/E. §-át értelmező 42/2000.
   (XI.   8.)  AB  határozatának  rendelkező  részében  a  korábbi
   gyakorlatra  alapítva  a  következő, a  jelen  eset  megítélése
   szempontjából irányadó megállapításokat tette:
   –   az   Alkotmány  70/E.  §-ának  (1)  bekezdése  a  szociális
   biztonsághoz  való  jog  kimondásával  a  szociális   ellátások
   vsszessége  által  nyújtott megélhetési  minimumnak  az  állami
   biztosítását állapítja meg,
   –   a   megélhetési  minimumot  biztosító  szociális  ellátások
   rendszerének kialakításakor alapvető alkotmányi követelmény  az
   emberi  élet  és méltóság védelme, ennek megfelelően  az  állam
   köteles az emberi lét alapvető feltételeiről gondoskodni,
   –  a megélhetési minimum garantálásából konkrét részjogok, mint
   alkotmányos alapjogok nem vezethetők le,
   –  az  Alkotmány  70/E. §-ának (2) bekezdése alapján  az  állam
   köteles  az  állampolgárok megélhetéséhez  szükséges  ellátásra
   való  jogának  realizálása  érdekében társadalombiztosítási  és
   szociális  intézményi  rendszert  létrehozni,  fenntartani   és
   működtetni
   (ABH 2000, 329.).
         Az   Alkotmány   70/E.   §-át  értelmező   határozat   az
   indokolásban  kiemelte, hogy a szociális biztonság  alapjogánál
   az   alkotmányossági  mérce  az  ellátás  minimális  mértékének
   meghatározásával konkréttá vált: „a szociális intézményrendszer
   keretében  nyújtandó ellátásnak olyan minimumot kell nyújtania,
   hogy   az   biztosítsa   az   emberi   méltósághoz   való   jog
   megvalósulását.  Az  ezt  a  minimumot  el  nem   érő   mértékű
   szolgáltatás  esetében  a  szociális  biztonsághoz   való   jog
   érvényesüléséről nem lehet beszélni” (ABH 2000, 329, 334.).

        4.  Az  Sztv.-nek az indítványozók által támadott szabálya
   olyan szociális segélyről szól, amelyet elsődlegesen aktív korú
   munkanélkülinek   lehet  folyósítani.  A   segély   nyújtásának
   kifogásolt  feltétele  az,  hogy a segélyre  vonatkozó  kérelem
   beadását    megelőzően   a   kérelmező   meghatározott    ideig
   együttműködjön  a  munkaügyi  szervekkel.  Ez  a  feltétel   az
   indítványozók szerint lehetetlenné teszi az egyéni  vállalkozók
   segélyben  részesülését. Az indítványok elbírálása  szükségessé
   teszi az Sztv.-nek az Flt.-vel összefüggésben álló szabályozási
   rendszere megvizsgálását.

        a/  Az  Sztv.  25.  §-ának (1) bekezdése szerint  pénzbeli
   szociális  juttatás  nyújtható az  arra  jogosultnak  jövedelme
   kiegészítésére vagy pótlására.
   Az  Sztv.  1993-ban  szorosan  kapcsolódott  a  munkanélküliség
   következményeinek csökkentésére megalkotott Flt. megoldásaihoz.
   Ennek   megfelelően  az  Sztv.  25.  §-ának  (3)  bekezdése   a
   települési  önkormányzatok által nyújtandó  pénzbeli  szociális
   juttatások   fajtái  között  szerepeltette   a   munkanélküliek
   jövedelempótló támogatását.
   Az  Sztv. szabályozása arra épült, hogy a munkanélküli az  Flt.
   alapján  meghatározott ideig munkanélküli járadékban  részesül,
   ezt  követően  az  Sztv.  33. §-ának (1)  bekezdése  szerint  a
   munkanélküliek jövedelempótló támogatását kapja.
   Ezt  a  rendszert  változtatta meg a szociális igazgatásról  és
   szociális   ellátásokról   szóló   1993.   évi   III.   törvény
   módosításáról szóló 1996. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
   Sztvm.).  A  kritikus  gazdasági  helyzet  miatt  lerövidült  a
   munkanélküli  járadék  folyósításának  időszaka,   módosult   a
   munkanélküliek   jövedelempótló   támogatásának   szabálya   és
   bevezetésre  került  a rendszeres szociális  segély.  Abban  az
   esetben,    ha    valaki   a   munkanélküliek    jövedelempótló
   támogatásának nyújtására megszabott időtartam alatt nem  tudott
   munkát  kapni,  akkor jöhetett számításba az  Sztv.  37/A.  §-a
   alapján  a  rendszeres  szociális  segély  folyósítása.   Ennek
   feltétele   volt   az,  hogy  a  segélyt   kérő   személy   már
   munkanélkülivé  válásától kezdve az Flt.-ben  és  az  Sztv.-ben
   meghatározott  módon  működjön együtt  az  illetékes  munkaügyi
   központtal,    tegyen   lépéseket   a   munkanélküli    állapot
   megszüntetése érdekében.
   Az   Sztv.   szabályozása  nem  a  vállalkozók   munkanélkülivé
   válásának  eseteire készült. Az Sztv.-nek az  Országgyűlés  elé
   terjesztett javaslatához fűzött általános indokolás rámutatott,
   hogy  közvetlenül a rendszerváltozást követő időszakban növekvő
   munkanélküliséggel,    egy   korábbi   rendszerben    kialakult
   társadalombiztosítással  és  az ezeket  kiegészítő,  kiépítendő
   szociálpolitikával  kellett számolni.  A  szükségintézkedéseket
   bevezető  Sztvm.  javaslatának  indokolása  szerint   pedig   a
   munkanélküliek     jövedelempótló    támogatása     folyósítási
   időtartamának  lerövidítése  miatt  1997-ben  mintegy  35  ezer
   személy nem kapott tovább támogatást és ezeknek az embereknek a
   megélhetéséről  kellett gondoskodni a szociális  ellátórendszer
   keretében a települési önkormányzatok által nyújtott rendszeres
   szociális segéllyel.
   Az  Sztvm.-nek  a  szabálya a fentiek szerint a  munkanélküliek
   jövedelempótló     támogatására    vonatkozó    rendelkezésekre
   tekintettel   határozta  meg  a  rendszeres  szociális   segély
   feltételeit,   nem  vette  figyelembe  a  munkanélkülivé   váló
   vállalkozókat.  E vállalkozók esetében csak  az  Sztv.  7.  §-a
   jöhetett  számításba,  amely szerint az életet,  testi  épséget
   veszélyeztető   helyzetben   a   rászorulónak   a    települési
   önkormányzat köteles – egyebek mellett – átmeneti segélyt adni.

   b/  2004-ben  és  2005-ben megváltoztak az  Flt.  szabályai.  A
   változások  keretében új szabályokat alkottak  a  vállalkozókra
   is.   Az   adókról,   járulékokról   és   egyéb   költségvetési
   befizetésekről  szóló törvények módosításáról szóló  2004.  évi
   CI.  törvény  250.  §-a kiterjesztette az egyéni  és  a  társas
   vállalkozókra  is  a munkanélküli ellátásokat;  az  álláskereső
   vállalkozók    meghatározott   feltételek   mellett    –    így
   meghatározott  ideig  előzetesen fizetett  vállalkozói  járulék
   esetében – vállalkozói járadékot kaphatnak. Ezek a szabályok is
   előírják az illetékes munkaügyi központtal való együttműködést.
   Az  egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló  2004.
   évi  CXXXVI. törvény többek között megváltoztatta a  rendszeres
   szociális  segélyezés  feltételeit  is.  Az  új  szabályok   is
   előírják   azonban  az  illetékes  munkaügyi  központtal   való
   együttműködés feltételét. A szociális támogatások  rendszerében
   nem  kizárt azonban az, hogy a vállalkozó a vállalkozói járadék
   kérése előtt már kapcsolatban áll a munkaügyi központtal  (Flt.
   17.  §-a  alapján  pályázati úton támogatást  nyer  vállalkozás
   indításához, vállalkozáshoz való csatlakozáshoz, Flt. 44-46. §-
   a alapján vállalkozói járadékban részesülés keretében).

   5.  A  támadott jogszabály a fentiek szerint nem ellentétes  az
   Alkotmány  70/E.  §-ával. Az Alkotmánybíróság a  munkanélküliek
   jövedelempótló  támogatásával kapcsolatban már  megállapította,
   hogy  az Alkotmány 70/E. §-a alapján nem áll fenn a támogatásra
   való  jog  pusztán  a  munkanélküliség ténye  következtében.  A
   jogszabály   a  jövedelempótló  támogatás  feltételeit   –   az
   Alkotmány  keretei  között  – szabadon  meghatározhatja;  ez  a
   támogatási  mód  nem kizárólagos eszköz, hanem csak  egyike  az
   ellátáshoz  való  jog  megvalósítását  szolgáló  intézményeknek
   (1449/B/1992.  AB határozat, ABH 1994, 561, 563.).  A  32/1998.
   (VI.  25.)  AB határozat pedig az Sztv. 37/A. §-át  –  bár  más
   alkotmányos  összefüggésben – vizsgálva azt is  megállapította,
   hogy  nem  alkotmányellenes  a szociális  segélyben  részesülők
   részére annak előírása, hogy kötelesek együttműködni a munkaerő-
   gazdálkodás szerveivel (ABH 1998, 251, 255.).
   A   vizsgálat  szempontjából  a  munkanélküliek  jövedelempótló
   támogatásával   azonos   természetű  a   rendszeres   szociális
   segélyezés.   Az  Alkotmánybíróság  hivatkozott  határozatainak
   megállapításai  vonatkoznak tehát a szociális segélyezésre,  és
   ennek  keretén belül a vállalkozók részére nyújtott  rendszeres
   szociális  segélyre  is.  Itt  sem  az  ellátáshoz   való   jog
   megvalósításának kizárólagos eszközéről van szó és a  támogatás
   törvényben   meghatározott  feltételei  sem   ellentétesek   az
   Alkotmány 70/E. §-ának (1) bekezdésével.
   A  fentiek  alapján az Sztv. 37/A. § (3) bekezdés  támadott  c)
   pontjának  az  Alkotmány 70/E. §-a (1) bekezdésére  tekintettel
   fennálló      alkotmányellenessége      megállapítására      és
   megsemmisítésére vonatkozó indítványokat el kellett utasítani.

   6. Az indítványozók a támadott szabályt ellentétesnek tartották
   az Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdésével is.
   Az  Alkotmány 70/A. §-ának (1) bekezdése az állampolgári  jogok
   tekintetében  tiltja a hátrányos megkülönböztetést.  A  9/1990.
   (IV.    25.)    AB.   határozatban   az   Alkotmánybíróság    a
   megkülönböztetés  tilalmát  úgy  értelmezte,  hogy   a   jognak
   mindenkit  egyenlő  méltóságú személyként  kell  kezelnie  (ABH
   1990,  46,  48.).  A mindenkori szabályozás  tárgyi  és  alanyi
   összefüggésében  kell megvizsgálni, hogy a megkülönböztetés  az
   alkotmányos határok között maradt-e. Az egyenlőségnek az  adott
   tényállás   lényeges   elemére   nézve   kell   fennállnia.   A
   megkülönböztetés  tilalmába  ütközik,  ha  adott   szabályozási
   koncepción   belül  eltérő  szabályozás  vonatkozik  valamelyik
   csoportra  [21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH  1990,  73,  77,
   78.].  Az  Alkotmánybíróság alkotmányellenes  megkülönböztetést
   állapít meg abban az esetben, amelyben jogszabály a szabályozás
   szempontjából   azonos  csoportba  tartozó  jogalanyok   között
   anélkül  tesz különbséget, hogy ennek alkotmányos indoka  volna
   (191/B/1992.  AB határozat, ABH 1992, 592, 593.). Az  Alkotmány
   70/A.   §-ának  (1)  bekezdésében  kimondott  megkülönböztetési
   tilalom nemcsak az alapvető jogok tekintetében áll fenn,  hanem
   egyéb  jogokra vonatkozóan is [61/1992. (XI. 20.) AB határozat,
   ABH  1992,  280,  281.]. Az alapvető jogok esetében  jelentkező
   diszkriminációnál  az  Alkotmánybíróság a  szükségesség  és  az
   arányosság szempontjai alapján bírálja el a jogszabályt. Ha nem
   alapvető  jogról  van  szó,  akkor  az  Alkotmánybíróság  olyan
   esetben   tekinti   alkotmányellenesnek  a   megkülönböztetést,
   amelyben  a megkülönböztetésnek nincs ésszerű indoka,  önkényes
   [30/1997. (IV. 28.) AB határozat, ABH 1997, 130, 139, 140.].
   A  jelen  esetben a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról
   van  szó,  ami  nem alapvető jog. Azt kell tehát  megvizsgálni,
   hogy  a  vállalkozókra vonatkozóan van-e eltérő szabályozás  az
   Sztv.-ben,  és  ha  megállapítható eltérés, akkor  van-e  ennek
   ésszerű indoka.
   Az  Sztv.  szabályainak  alkotmányossági  vizsgálata  során  az
   1449/B/1992. AB határozat már megállapította, hogy a  szociális
   támogatások       meghatározásánál       különféle        jogi,
   foglalkoztatáspolitikai,  illetőleg gazdasági  indokú  korlátok
   találhatók.  A szakmai alapon álló korlátozások nem tekinthetők
   diszkriminatív jellegűeknek (ABH 1994, 561, 564.).
   Az Sztv. támadott szabálya nem tesz különbséget a vállalkozóból
   és  egyéb munkavállalóból lett munkanélküliek között. A szabály
   alkalmazásánál  észlelhető  különbség  az  Flt.-ben   található
   előzményekből, az eltérő szociális juttatásokból következik. Az
   Flt. szabályaiból származó eltérés azonban azért áll fenn, mert
   nem  azonos a vállalkozók jogi és gazdasági helyzete  az  egyéb
   munkavállalókéval,  nem  azonos  csoportról  van  tehát  szó  a
   szabályozásnál.  Ennek  megfelelően  nem  állapítható  meg   az
   alkotmányellenes megkülönböztetés.
   A  fentiek  alapján az Sztv. 37/A. § (3) bekezdés  támadott  c)
   pontjának  az  Alkotmány 70/A. §-a (1) bekezdésére  tekintettel
   fennálló      alkotmányellenessége      megállapítására      és
   megsemmisítésére vonatkozó indítványokat el kellett utasítani.

   7.  A  szociális  ellátások rendszerébe tartozó egyes  ellátási
   formák    szabályainak   meghatározásánál   és   e    szabályok
   alkalmazásánál  különböző  foglalkoztatáspolitikai,  gazdasági,
   jogi   szempontok  érvényesülnek.  Az  egyes  ellátási   formák
   működtetése  a  nemzetgazdaság teljesítőképességétől  függ.  Az
   Alkotmány  70/E.  §-ának  (1) bekezdésével  az  egyes  ellátási
   formák   tekintetében   jelentkező  eltérések   mindaddig   nem
   ellentétesek, amíg az eltérő formák rendszere révén  megvalósul
   a  szociális  biztonsághoz  való  jog.  Az  Alkotmánybíróság  a
   32/1998. (VI. 25.) AB határozatban már kimondta, hogy e jog  az
   emberi   élet  és  méltóság  védelméhez  szükséges  megélhetési
   minimum  állami  biztosítása révén valósulhat  meg  (ABH  1998,
   251.). Az egyes ellátási formák különbözőségétől függetlenül az
   ellátások rendszerének egésze révén az államnak a 42/2000. (XI.
   8.)  AB  határozat  szerint fennáll az a kötelessége,  hogy  az
   emberi  lét  alapvető  feltételeiről  gondoskodjék  (ABH  2000,
   329.).
   Az  állam kötelessége az Alkotmány 70/E. §-a alapján áll  fenn.
   Ez  az  értelmezés  felel  meg a Magyar Köztársaság  nemzetközi
   kötelezettségeinek  is.  Az  ENSZ Közgyűlése  XXI.  ülésszakán,
   1966.  december 16-án elfogadott, az 1976. évi 9.  törvényerejű
   rendelettel  kihirdetett  Gazdasági,  Szociális  és  Kulturális
   Jogok  Nemzetközi Egyezségokmányának 9. cikke szerint a  részes
   államok  elismerik,  hogy  mindenkinek  joga  van  a  szociális
   biztonságra.  A  11.  cikk  szerint  pedig  a  részes   államok
   elismerik mindenkinek a jogát arra, hogy ne éhezzék.  Az  1999.
   évi C. törvénnyel kihirdetett Európai Szociális Karta 13. cikke
   szerint a szerződő államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy
   mindenki  olyan  segítséget  kapjon,  amely  maga  és  családja
   nélkülözésének megelőzéséhez, megszüntetéséhez szükséges.
   Minderre  tekintettel mondta ki az Alkotmánybíróság a határozat
   rendelkező részében az alkotmányos követelményt.

                                 IV.
                                  
   1.    Az    indítványozók   az   Sztv.   támadott   szabályának
   megsemmisítését  azon  az  alapon is  kérték,  hogy  a  szabály
   ellentétes nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséggel.
   Az Abtv. 21. §-ának (3) bekezdése szerint jogszabály nemzetközi
   szerződésbe    ütközésének   vizsgálatát   csak   meghatározott
   személyek  javasolhatják.  Az indítványozók  nem  tartoznak  az
   Abtv.-ben    meghatározott   jogosultak    közé.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság a vonatkozó indítványokat az  Ügyrend  29.  §-
   ának c) pontja alapján visszautasította.

   2. Az egyik indítványozó azt is kérte, hogy az Alkotmánybíróság
   mondja ki, a támadott szabály nem alkalmazható a Pesti Központi
   Kerületi  Bíróságon  7.K.60.912/1998 számon  indult  perben.  A
   folyamatban   lévő   bírósági  eljárás  idején   előterjesztett
   indítványt alkotmányjogi panaszként nem lehet elbírálni,  hanem
   utólagos  normakontrollra vonatkozó kérelemnek lehet  tekinteni
   (219/B/1992. AB végzés, ABH 1992, 789.; 912/B/1994. AB  végzés,
   ABH  1995,  976,  978.).  Az  indítvány  tartalma  az  utólagos
   normakontrollként történő elbírálásra alapot  adott.  Ezért  az
   Alkotmánybíróság    az   alkotmányossági   vizsgálatot    ennek
   megfelelően    végezte   el.   Az   alkotmányjogi    panaszként
   előterjesztett  kérelmet pedig az Alkotmánybíróság  az  Ügyrend
   29. §-ának e) pontja alapján visszautasította.

   A  határozatnak  a  Magyar Közlönyben történő  közzétételét  az
   Alkotmánybíróság az ügy jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
          Dr. Balogh Elemér              Dr. Bragyova András
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró
                                   
          Dr. Erdei Árpád                 Dr. Harmathy Attila
          alkotmánybíró                  előadó alkotmánybíró
                                   
          Dr. Holló András                    Dr. Kiss László
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Kovács Péter               Dr. Kukorelli István
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    59/2006. (X. 20.)
    Date of the decision:
    .
    10/16/2006
    .
    .