Hungarian
Ügyszám:
.
III/00686/2014
Első irat érkezett: 03/31/2014
.
Az ügy tárgya: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (1) bekezdésével összefüggő bírói indítvány (államilag támogatott tanulmányok időtartama)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/09/2014
.
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a konkrét ügyben való alkalmazhatóságának kizárását kéri az Alkotmánybíróságtól.
A támadott rendelkezés a felsőoktatásban az állam által támogatott tanulmányok időtartamát határozza meg.
Az indítványozó bíró - az ügyben irányadó jogszabályi rendelkezések ismertetését, illetve értelmezését követően, azokat figyelembe véve - kifejti, hogy a támadott rendelkezés sérti az Alaptörvény XV. cikk (1) és (4) bekezdésében foglaltakat..
.
Támadott jogi aktus:
  a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (4) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_686_0_2014_inditvany_anonim.pdfIII_686_0_2014_inditvany_anonim.pdf
.
A határozat száma: 3175/2014. (VI. 18.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2014/2103
.
A határozat kelte: Budapest, 06/03/2014
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2014.05.19 9:30:00 3. öttagú tanács
2014.06.03 15:00:00 3. öttagú tanács

.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa folyamatban lévő ügyben alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés tárgyában meghozta az alábbi
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására, és ezen rendelkezés perbeli alkalmazási tilalmának kimondására irányuló bírói kezdeményezést visszautasítja.
I n d o k o l á s

[1] 1. A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája azt kezdeményezte, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 47. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességét, továbbá mondja ki ezen rendelkezés perbeli alkalmazási tilalmát.
[2] Az alapul fekvő perben két egyetemi hallgató felperes olyan egyetemi határozatokat vitat, amelyekben előírták számukra, hogy tanulmányaikat csak költségtérítéses képzési formában folytathatják. A felperesi képviselő a 2014. február 13-án megtartott tárgyaláson normakontroll kérésére tett javaslatot.
[3] A bíró a kérelemnek helyt adva terjesztette elő kezdeményezését. A kezdeményező szerint a támadott rendelkezés az Alaptörvény 15. cikk (1) és (4) bekezdésébe ütközik. Indítványa alátámasztásául azzal érvelt, hogy az alperesi (egyetemi) határozat indokolatlanul korlátozó, az esélyegyenlőséget sértő jogszabályon alapul. Általánosságban utalt az Alaptörvény hatálybalépésére, ezen belül arra, hogy a Szabadság és Felelősség fejezet 15. cikk (1) bekezdése értelmében a törvény előtt mindenki egyenlő, a (4) bekezdés szerint pedig Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. Hivatkozott továbbá az Nftv. egyes rendelkezéseire és két kormányrendeletre.

[4] 2. Az Alkotmánybíróság a bírói kezdeményezésről megállapította, hogy tartalmi hiányosságai miatt érdemi elbírálásra nem alkalmas.

[5] 2.1. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 52. § (1b) bekezdés d) pontja szerint egyértelműen meg kell jelölni az Alaptörvény megsértett rendelkezését. A jelen ügyben a bíró félreérthetően jelölte meg az alaptörvényi rendelkezést; miközben indítványa érvelését a diszkrimináció tilalmára alapozza, nem az Alaptörvény XV. cikkét jelöli meg, hanem – két alkalommal is – a Kormányra és a kormányrendeletre vonatkozó 15. cikk (1) és (4) bekezdésére hivatkozik. (Feltételezhető, hogy a tévedést a római és az arab számozás felcserélése okozta.)

[6] 2.2. Az Abtv. 52. § (1b) bekezdés f) pontja szerint az indítványnak kifejezett kérelmet kell tartalmaznia a jogszabályi rendelkezés megsemmisítésére. A jelen ügyben a bíró ilyen kérelmet nem terjesztett elő.

[7] 2.3. Végezetül az Abtv. 52. § (1b) bekezdés e) pontja előírja, hogy az indítványnak indokolást kell tartalmaznia arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés miért ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezésével.
[8] A jelen ügyben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány alkotmányjogilag értékelhető indokolást, érvelést nem tartalmaz. Az Nftv. egyes rendelkezéseinek idézése, valamint a kapcsolódó kormányrendeleti szabályozásra való utalás nem teszi világossá, hogy a sérelmezett bekezdés miért sérti az általános egyenlőségi szabályt és ezzel párhuzamosan miért ellentétes az esélyegyenlőséget és a társadalmi felzárkózás megvalósulását előíró alaptörvényi tézisekkel.

[9] 3. A fentiekben kifejtettek szerint a bírói kezdeményezés nem felel meg a törvényi feltételeknek, ezért az Alkotmánybíróság tanácsa – az Abtv. 47. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése szerint eljárva – az indítványt az Abtv. 64. § d) pontja alapján visszautasította.
   Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Salamon László s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Lévay Miklós s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   Dr. Szalay Péter s. k.,
   alkotmánybíró

   .
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   03/31/2014
   .
   Number of the Decision:
   .
   3175/2014. (VI. 18.)
   Date of the decision:
   .
   06/03/2014
   .
   .