Hungarian
Ügyszám:
.
47/B/2008
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 60/2009. (V. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/501
.
A döntés kelte: Budapest, 05/26/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára  irányuló indítványok, folyamatban  levő  ügyekben
  alkalmazandó jogszabály alkotmányellenességének megállapítására
  irányuló bírói kezdeményezések, valamint — hivatalból eljárva —
  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítása
  tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1.    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   közúti
  közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) bekezdése,
  valamint a 21/A. § (5) bekezdése alkotmányellenes, ezért azokat
  e határozat kihirdetése napjával megsemmisíti.

  2.    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   közúti
  közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/A. § (3) bekezdése,
  valamint  a  21/A. § (5) bekezdése a Zala Megyei Bíróság  előtt
  7.K.22.235/2008.  szám  alatt  és 7.K.22.278/2008.  szám  alatt
  folyamatban levő ügyekben nem alkalmazható.

  3.  Az  Alkotmánybíróság — hivatalból eljárva  —  megállapítja,
  hogy  az  Alkotmány  2.  §  (1) bekezdését  és  az  57.  §  (5)
  bekezdését  sértő, mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenes
  helyzet  áll  fenn  amiatt,  hogy  az  Országgyűlés  a   közúti
  közlekedésről  szóló  1988. évi I.  törvény  21/A.  §-ában  nem
  szabályozta megfelelően a felelősség alóli mentesülés eseteit.
  Az  Alkotmánybíróság  ezért  felhívja  az  Országgyűlést,  hogy
  jogalkotási  kötelezettségének  2009.  december  31-éig  tegyen
  eleget.

  4.  Az  Alkotmánybíróság — hivatalból eljárva  —  megállapítja,
  hogy  az  Alkotmány  2.  § (1) bekezdését  sértő,  mulasztásban
  megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet áll fenn amiatt, hogy az
  Országgyűlés a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.  törvény
  21/B.   §-ában  nem  szabályozta  megfelelően  a  közigazgatási
  eljárás és a szabálysértési eljárás egymáshoz való viszonyát.
  Az  Alkotmánybíróság  ezért  felhívja  az  Országgyűlést,  hogy
  jogalkotási  kötelezettségének  2009.  december  31-éig  tegyen
  eleget.

  5.  Az Alkotmánybíróság a közúti közlekedésről szóló 1988.  évi
  I.  törvény  21. § (1) és (2) bekezdése, a 21/A. § (1)  és  (2)
  bekezdése,  továbbá a 21/B. § (1) és (2) bekezdése, valamint  a
  közigazgatási  bírsággal  sújtandó közlekedési  szabályszegések
  köréről,   az   e   tevékenységekre   vonatkozó   rendelkezések
  megsértése     esetén    kiszabható    bírságok     összegéről,
  felhasználásának   rendjéről  és   az   ellenőrzésben   történő
  közreműködés  feltételeiről szóló 410/2007.  (XII.  29.)  Korm.
  rendelet  1.  §  (1) és (3) bekezdése, illetve  az  1-7.  számú
  mellékletek    alkotmányellenességének    megállapítására    és
  megsemmisítésére    irányuló   bírói    kezdeményezéseket    és
  indítványokat elutasítja.

  6.    Az    Alkotmánybíróság   az   indítványokat    egyebekben
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány  érkezett  a  közúti
   közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.)
   21.  §-a,  21/A.  §-a  és 21/B. §-a, valamint  a  közigazgatási
   bírsággal  sújtandó közlekedési szabályszegések köréről,  az  e
   tevékenységekre   vonatkozó  rendelkezések  megsértése   esetén
   kiszabható  bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről  és
   az   ellenőrzésben  történő  közreműködés  feltételeiről  szóló
   410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) egésze
   alkotmányellenességének   megállapítása    és    megsemmisítése
   tárgyában.   A   folyamatban  levő  ügyeket   —   azok   tárgyi
   összefüggése okán — az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről
   és  annak közzétételéről szóló, többször módosított és egységes
   szerkezetbe   foglalt  2/2009.  (I.  12.)   Tü   határozat   (a
   továbbiakban:  Ügyrend,  ABK  2009.  január,  3.)  28.  §   (1)
   bekezdése  alapján  az  Alkotmánybíróság  egyesítette,  és  egy
   eljárásban bírálta el.

   1.1.   Az  első  indítványozó  a  támadott  jogszabályok  által
   kialakított  objektív felelősségi rendszert azért tekintette  a
   jogállamiság  [Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdés]  követelményébe
   ütközőnek,  mert  az  üzemben tartó  —  amennyiben  a  gépjármű
   használatát másnak átengedi és az a Kkt. 21. § (1) bekezdésében
   felsorolt   szabálysértések  valamelyikét  elköveti   —   olyan
   cselekményért vonható felelősségre, melyet a lehető  legnagyobb
   körültekintés  mellett  sem tud kiküszöbölni.  Az  indítványozó
   szerint  a jogállamiság követelménye azért is sérelmet szenved,
   mert  —  a  vétkesség megkövetelésének hiányában —  az  üzemben
   tartó  akkor  is  felel,  ha a gépjárművet  ténylegesen  vezető
   személy  felelősségre  vonása az  azt  kizáró  okok  miatt  nem
   történik  meg.  Emellett  az indítványozó  szerint  a  támadott
   jogszabályok hátrányosan különböztetik meg [Alkotmány  70/A.  §
   (1) és (2) bekezdés] az üzemben tartóként gépjárművet vezetőket
   a nem üzemben tartó gépjárművezetőkkel (tényleges használókkal)
   szemben:   a   használó  szabálysértési   eljárásban   —   ahol
   felelősségét   kimentheti,  és  az  eset   összes   körülményei
   feltárhatóak — legfeljebb 150.000,- Ft. pénzbírsággal sújtható,
   míg  az  üzemben  tartó  esetében — szűk kimentési  lehetőségek
   közötti,   az   eset  összes  körülményeit   nem   vizsgáló   —
   közigazgatási  eljárásban ez az összeg a  300.000,-  Ft.-ot  is
   elérheti. Álláspontja szerint a támadott jogszabályok  emellett
   sértik  az  ártatlanság vélelmét [Alkotmány 57. § (2) bekezdés]
   is,  mivel  indokolatlanul csökkentik  a  hatóság  felderítési,
   tényállás-megállapítási    és   bizonyítási    kötelezettségét,
   méltánytalanul áthárítva ezt a terhet az üzemben tartóra. Mivel
   egyetlen   jogszabály  sem  írja  elő,  hogy  gépjárművet   más
   személynek  átadni  csak teljes bizonyító erejű  magánokirattal
   lehet,  ezért véleménye szerint a jogállamisággal ellentétes  a
   Kkt.  21/A. § (2) bekezdéséhez súlyos szankciót fűzni.  Szintén
   az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével ellentétben állónak tartotta
   az  indítványozó azt, hogy amennyiben a gépjárművet használatba
   vevő  személy a bírságot határidőben nem fizeti meg, és az tőle
   nem  hajtható be, akkor a üzemben tartó köteles azt  megfizetni
   [Kkt. 21/A. § (3) bekezdés].

   1.2. Egy másik indítványozó kizárólag az R. 1-8. §-ait vélte az
   Alkotmány egyes rendelkezéseibe ütközőnek. Álláspontja  szerint
   az  R.  támadott rendelkezései azért sértik az Alkotmány 57.  §
   (1) és (2) bekezdésében megfogalmazott „ártatlanság vélelmét és
   az  igazságosság  elvét”,  mert a gépjármű  üzemben  tartójának
   bűnösségét   feltételezik.  Emellett  álláspontja  szerint   az
   Alkotmány 59. § (1) bekezdésében foglalt jóhírnévhez való jogot
   sérti  az, hogy bírsággal lehet sújtani az üzemben tartót abban
   az esetben is, ha nem nyer bizonyítást, hogy a szabálysértést ő
   követte  el.  Az  indítványozó szerint a támadott  jogszabályok
   hátrányosan     különböztetik    meg    az    üzemben     tartó
   gépjárművezetőket a gépjárművet használókkal szemben [Alkotmány
   70/A.  §  (1)  és  (2) bekezdés], mert olyan  esetekben  is  az
   üzemben tartó felel, ha bizonyítható, hogy nem ő követte  el  a
   szabálysértést.

   1.3.  A  harmadik  indítványozó  a  Kkt.  21.  §  (1)  és   (2)
   bekezdései,    valamint    a    21/A.    §    (3)     bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte
   az   Alkotmánybíróságtól  arra  hivatkozással,  hogy  azok   az
   Alkotmány 57. § (2) bekezdésébe ütköznek. Rámutatott arra, hogy
   a  jogsértést a Kkt. az „üzemben tartónak számítja be” azaz  „a
   felelősségi  vélelem  terhe  az  üzemben  tartóra   esik”.   Az
   indítványozó    szerint   azonban   a    felelősségi    vélelem
   megdönthetősége nem tekinthető ésszerűnek, mivel nem terjed  ki
   azokra   az   esetekre,  amikor  a  szabálysértési   eljárásban
   bizonyítottá  válik, hogy más követte el a  szabálysértést,  de
   erre  vonatkozó  teljes  bizonyító erejű magánokiratba  foglalt
   nyilatkozat  nincs,  vagy  ha az üzemben  tartó  objektíve  nem
   lehetett  a  szabálysértés elkövetője, illetve,  ha  végszükség
   esete  áll  fenn. Utalt arra, hogy az ártatlanság  vélelmét  az
   Alkotmánybíróság  a  szabálysértési ügyekre is  kiterjesztette,
   valamint  ezzel  összefüggésben  hivatkozott  az  Emberi  Jogok
   Európai  Bírósága  (a  továbbiakban:  EJEB)  gyakorlatára   is.
   Álláspontja  szerint alkotmányellenes, ha az eljárás  alá  vont
   személy    büntetése    a   felelősség   bizonyítását    kizáró
   szabályozáson  alapul, illetve, ha a büntetést  a  felelősséget
   kizáró  bizonyítás ellenére is el kell szenvednie.  Hivatkozott
   az  EJEB  előtt  folyamatban  volt analóg  tartalmú  Öztürk  v.
   Németország  ügyre.  Az  ártatlanság vélelmével  a  felelősségi
   vélelem  ésszerű  megdönthetőségének kizárása  az  indítványozó
   szerint nem egyeztethető össze, ezért a Kkt. 21/A. § (1) és (2)
   bekezdése  az  Alkotmány  57.  § (2)  bekezdésével  ellentétes.
   Európai példákra (francia, osztrák, német, holland) utalva  azt
   állította,  hogy  nincs  olyan  szabályozás,  mely  nem   teszi
   lehetővé  az üzemben tartó kimentését, ha bizonyított,  hogy  a
   szabálysértést  nem ő követte el. Emellett  az  indítványozó  a
   Kkt.    21/A.    §    (3)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítását  és megsemmisítését azért kérte, mert  véleménye
   szerint   az  ártatlanság  vélelme  kizárja,  hogy   a   bírság
   másodlagos  alanyaként  — amennyiben a gépjárművet  használatba
   vevő személy a bírságot nem fizeti meg és azt tőle nem is lehet
   behajtani  —  a  jogszabály olyan személyt  jelöljön  meg,  aki
   bizonyítottan  ártatlan  a  jogsértés  elkövetésében.  Utalt  a
   498/D/2000.  AB  határozatra, melyben  az  Alkotmánybíróság  az
   építésügyi  bírsággal  mint  objektív  közigazgatási  bírsággal
   szemben   azt  a  követelményt  fogalmazta  meg,  hogy   az   a
   jogsértésért  való  felelősség érvényesítésének  módja  legyen.
   Kifejtette, hogy amennyiben a hatóság határozata a felelősséget
   más  személyre  hárítja  át, úgy az  üzemben  tartóra  hárított
   „bírság  a  jogsértésért való felelősséget nem érvényesítheti”,
   ennélfogva a közigazgatási bírság fogalmi feltétele, lényege és
   célja  is  hiányzik. Végül utalt arra is, hogy a Kkt.  szerinti
   közigazgatási  bírság  ellentmond az Európa  Tanács  Miniszteri
   Bizottság R. (91) 1. sz. Ajánlásának is. Mindezekre tekintettel
   a támadott rendelkezések megsemmisítését kérte.

   1.4. A negyedik indítványozó a Kkt. 21. §-a, 21/A. §-a és 21/B.
   §-a,   valamint  az  R.  egésze  mellett  —  a  Kkt.   támadott
   rendelkezéseit tartalmazó, azaz magát a Kkt.-t  módosító  —  az
   egyes  közlekedési tárgyú törvények módosításáról  szóló  2007.
   évi  CLXXV.  törvény (a továbbiakban: Kkt.mód.) 5.  és  6.  §-a
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kérte. Az Alkotmány 57. § (4) bekezdésébe, a nullum crimen sine
   lege  és a nulla poena sine lege, valamint a visszaható hatályú
   büntető  jogalkotás  tilalmába ütközőnek  vélte  azt,  hogy  az
   üzemben tartót közigazgatási bírsággal lehet sújtani akkor  is,
   ha vétkes kötelezettségszegést nem követett el, magatartása nem
   volt  jogsértő.  Az  indítványozó betegszállítással  foglalkozó
   jogi  személyként azt sérelmezte, hogy a támadott rendelkezések
   nem   biztosítanak   lehetőséget  a   végszükség,   illetve   a
   szükséghelyzet     felelősség    alóli    kimentésként     való
   alkalmazására. Mindez véleménye szerint az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdésébe  valamint  a  70/D. § (1)  bekezdésébe  ütközik.  A
   rendelkezések  nem  adnak  lehetőséget  arra  sem  —  érvel  az
   indítványozó  —,  hogy  a  hatóság  a  bírság  kiszabása  során
   értékelje a cselekmény társadalomra veszélyességét, valamint az
   elkövető  szociális helyzetét, mely az Alkotmány  70/E.  §-ában
   foglalt   szociális   biztonsághoz   való   jogot   sérti.   Az
   indítványozó emellett úgy vélte, hogy a közigazgatási  hatósági
   eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi
   CXL.  törvény  (a  továbbiakban: Ket.)  a  bírság  kiszabásának
   feltételéül a vétkes kötelezettségszegést tekinti [Ket.  61.  §
   (1) bekezdés], azonban az R. egésze — a Ket.-tel ellentétben  —
   a vétkességet figyelmen kívül hagyja, ezért az az Alkotmány 35.
   §  (2) bekezdésébe is ütközik. Végül az indítványozó szerint  a
   jogállamiság  követelményével  ellentétes,  hogy  amennyiben  a
   közigazgatási  bírsággal  sújtott elkövető  egyben  közlekedési
   bűncselekményt is elkövet, úgy cselekménye kétszeres  elbírálás
   alá  esik.  Emellett  az indítványozó azt is  sérelmezte,  hogy
   ugyanazon   magatartásért  különböző   eljárásokban   különböző
   személyeket  tesznek felelőssé és büntetnek meg, mely  szerinte
   sérti a jogállamiságot.

   1.5.  Az  ötödik  indítványozó a Kkt.  21.  §-át,  21/A.  §-át,
   valamint  a  21/B. §-át vélte az Alkotmány 57.  §  (2)  és  (5)
   bekezdésébe ütközőnek. Álláspontja szerint a Kkt. 21. §-a és  a
   21/A. § (1) és (2) bekezdése azért sérti az Alkotmány 57. § (2)
   bekezdésében  foglalt ártatlanság vélelmének elvét,  mert  arra
   kényszeríti    az   üzemben   tartót,   hogy   a   tanúvallomás
   megtagadásának  más  törvényekben  szabályozott  jogát  áthágva
   önmagára,  illetve  hozzátartozójára  nézve  terhelő  vallomást
   tegyen. A Kkt. 21. § (3) bekezdését azért tartotta az Alkotmány
   57.  §  (4) bekezdésébe ütközőnek, mert az üzemben tartó  annak
   ellenére    büntethető,   hogy   a   mentesüléshez    szükséges
   feltételeket igazolni tudja. A Kkt. 21/B. §-át pedig a  ne  bis
   in idem elvébe ütközőnek vélte, mivel a közigazgatási eljáráson
   túlmenően  szabálysértési eljárás is lefolytatható, és  bár  ez
   utóbbiban   pénzbírság  nem  szabható  ki,  de  a   közlekedési
   büntetőpontokra vonatkozó szabályok alkalmazásra kerülhetnek. E
   tekintetben  azonban  az  indítványozó  nem  jelölte   meg   az
   Alkotmány sérülni vélt rendelkezését.

   1.6.  A  hatodik  indítványozó a Kkt.mód.  5.  §-a  és  6.  §-a
   valamint az R. egésze alkotmányellenességének megállapítását és
   megsemmisítését  kérte.  Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésébe
   ütközőnek   vélte  a  támadott  jogszabályok  által  bevezetett
   objektív  felelősség rendszerét, mivel a közigazgatási  eljárás
   során  a  büntethetőséget kizáró okok nem érvényesülhetnek.  Az
   indítványozó  emellett  a  támadott  jogszabályokat  a  büntető
   eljárásokra vonatkozó ártatlanság vélelmével [Alkotmány  57.  §
   (2)  bekezdés]  ellenkezőnek  találta,  mivel  a  közigazgatási
   eljárásban bírság szabható ki, mely szerinte büntetés, ezért ez
   esetben  is  szükségesnek  tartja a  vélelem  alkalmazását.  Az
   indítványozó  a  Kkt.  21/A. § (3) bekezdését,  a  jogállamiság
   elvével  [Alkotmány  2. § (1) bekezdés], az emberi  méltósághoz
   való   joggal  [Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdés],  illetve   a
   nemzetközi  jog  általános szabályaival  [Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdés]  azért tartotta ellentétesnek, mert  az  Alkotmány  e
   rendelkezéseiből az következik, hogy alkotmányosan csak a bűnös
   elkövetőt lehet megbüntetni. Ezen túl az indítványozó szerint a
   Kkt.  21/A.  §  (3)  bekezdése  azért  ütközik  az  ártatlanság
   vélelmének  elvébe,  mert  a  hatósággal  együttműködő  üzemben
   tartót  annak  ellenére  lehet felelőssége  vonni,  hogy  adott
   esetben bizonyítható: a szabálysértést nem ő követte el.  Végül
   szerinte az, hogy kormányrendelet határozza meg a közigazgatási
   bírság  alapjául szolgáló szabályszegéseket, sérti az Alkotmány
   7. § [nyilvánvalóan 8. §] (2) bekezdését, miszerint az alapvető
   jogokra   és   kötelességekre  vonatkozó  szabályokat   törvény
   állapítja meg. Ezzel összefüggésben azonban az indítványozó nem
   jelölte  meg,  hogy  álláspontja szerint mely  alapjog  szenved
   sérelmet.

   1.7.  A  hetedik indítványozó a Kkt. 21. §, 21/A. §,  21/B.  §,
   valamint a 48. § [nyilvánvalóan (3) bekezdés a) pontja] 20.  és
   21.  alpontjának, továbbá az R. egészének megsemmisítését kérte
   keletkezésére   visszamenőleges   hatállyal   a    jogbiztonság
   különösen fontos érdekére hivatkozva.
   Álláspontja  szerint  a támadott rendelkezések  a  jogállamiság
   elvével  [Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdés]  és  az  ártatlanság
   vélelmével      ellentétesek.      Az      indítványozó      az
   alkotmányellenességet abban látja, hogy a bizonyítási terhet  a
   jogszabály  az  elkövetőre hárítja,  és  ezáltal  magának  kell
   bizonyítania   ártatlanságát.  Nézőpontja  szerint   „eredmény-
   felelősséget kreált a jogalkotó ott, ahol releváns  és  adekvát
   eredmény nincs, felróhatóság és ok- okozati összefüggés  sincs,
   s  pusztán azért van »jogellenesség«, mert az önkényes  törvény
   így   szól.”   Az  indítványozó  nézete  szerint  az   objektív
   felelősségen  alapuló  közigazgatási  bírság  bevezetésével   —
   emiatt  a szabálysértési bírság kiszabásának mellőzésével  —  a
   jogalkotó    azért   élt   vissza   hatalmával   és   teremtett
   alkotmányellenes helyzetet, mert így az ártatlanság  vélelmének
   követelményét mellőzheti. Előadta, hogy a kimentési lehetőségek
   közül  számos  garanciális elem hiányzik, így az üzemben  tartó
   vonható  felelősségre azokban az esetekben is,  ha  a  gépjármű
   vezetőjét  tetten érték, megnevezi a jármű vezetőjét,  valamint
   akkor is, ha szabálysértési eljárás során bebizonyosodik,  hogy
   nem  ő  követte  el  a  szabálysértést. Az  EJEB  gyakorlatából
   hivatkozott a Belilos v. Svájc, az Engel és mások v. Hollandia,
   az  Öztürk  v.  Németország  és a  Salabiaku  v.  Franciaország
   ügyekre.  A  Kkt.  48.  § (3) bekezdés a)  pontja  20.  és  21.
   alpontja  véleménye  szerint  azért  alkotmányellenes,  mert  a
   bírsággal  sújtandó szabálysértések körét és összegét rendeleti
   szabályozásra  bízza,  mely ellentétben áll  az  Európa  Tanács
   Miniszteri Bizottság R (91) 1. sz. Ajánlásával.

   1.8.  A nyolcadik indítványozó a Kkt. 21. §, 21/A. §, 21/B.  §-
   ait  tartotta  az  Alkotmány  2. § (1)  bekezdésébe  ütközőnek.
   Álláspontja szerint maga az objektív felelősségi rendszer azért
   alkotmányellenes,   mert  az  üzemben   tartó   olyan   személy
   magatartásáért vonható felelősségre, melyre ráhatással nincsen.
   Emellett  az  indítványozó  szerint  azért  sérül  a  jogállami
   jogbiztonság   követelménye,  mert  a   hatóság   a   tényállás
   tisztázása és az eset kivizsgálása nélkül automatikusan bünteti
   a gépjármű üzemben tartóját.

   1.9. A kilencedik indítványozó a Kkt. 21. § (1) bekezdését és a
   21/A.  §  (2)  bekezdését, valamint az R. egészét  a  jogállami
   jogbiztonságot sértőnek vélte. Álláspontja szerint a felelősség
   objektív volta ellentétben áll a szabálysértésekről szóló 1999.
   évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. § (1) bekezdésével,
   hiszen   szabálysértés  miatt  csak  a  cselekmény  elkövetőjét
   fenyegetheti   joghátrány.  Véleménye   szerint   az   objektív
   felelősség nem áll összhangban az Szt. 5. §-ával sem, hiszen az
   szándékos vagy gondatlan elkövetésről tesz említést, nem  pedig
   attól független objektív felelősségről rendelkezik.

   1.10.  A  tizedik indítványozó a Kkt. 21. §-át, 21/A.  §-át  és
   21/B.  §-át,  valamint  az R. egészét az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésébe, a 9. § (2) bekezdésébe, illetve az 57.  §  (2)  és
   (5)   bekezdéseibe   ütközőnek   tekintette.   A   jogállamiság
   követelménye  az  indítványozó szerint azért szenved  sérelmet,
   mert a gépjármű üzemben tartója nem minden esetben egyezik  meg
   a   szabálysértés  tényleges  elkövetőjével,  illetve  mert  az
   eljárás    garanciális   elemei   hiányoznak.   A   vállalkozás
   szabadságát  biztosító  alkotmányos  rendelkezés  sérelmét   az
   indítványozó  abban  látja,  hogy a  gépjárművek  bérbeadásával
   üzletszerűen foglalkozó vállalkozások kötelesek a  bérbe  adott
   járművekkel   elkövetett   szabálysértések   miatt    kiszabott
   közigazgatási  bírság megfizetésére. Az ártatlanság  vélelmének
   elve  az indítványozó szerint azért sérül, mert a jogszabály  a
   bizonyítási  kötelezettséget  az üzemben  tartóra  terheli.  Az
   Alkotmány 57. § (5) bekezdésével a támadott rendelkezések azért
   ellentétesek,  mert  nem  biztosítanak  mérlegelési  jogkört  a
   bírság  kiszabásával kapcsolatban a hatóság részére.  Végül  az
   indítványozó szerint az, hogy a közigazgatási eljárás során nem
   különülnek   el   a  Ket.,  valamint  az  Szt.   szabályai,   a
   jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
   Jat.) 18. § (3) bekezdésével ellentétes.

   1.11.  A  tizenegyedik  indítványozó a Mosonmagyaróvári  Városi
   Bíróság   eljáró   bírája   —   az  előtte   folyamatban   levő
   Szk.449/2008.  számú  eljárás  felfüggesztése  mellett   —   az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:   Abtv.)  38.  §  (1)  bekezdése  alapján   bírói
   kezdeményezéssel élt a Kkt. 21. §-a, 21/A. §-a  és  21/B.  §-a,
   valamint  az  R.  egésze  ellen, kérve a  konkrét  ügyben  való
   alkalmazhatóság  kizárását  is. Véleménye  szerint  a  támadott
   rendelkezések az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, az 55.  §  (1)
   bekezdésébe,  az  57.  §  (1) bekezdésébe,  valamint  a  70.  §
   [nyilvánvalóan 70/A. §] (1) és (2) bekezdésébe ütköznek.
   Véleménye szerint a Kkt. nem határozza meg, hogy mely  eljárási
   szabályokat  (Kkt.  vagy  Ket.) kell  alkalmazni,  mindössze  a
   közigazgatási   bírság  fogalmát  használja.  Az   indítványozó
   előadta,  hogy a Ket. definiálja a közigazgatási  hatósági  ügy
   fogalmát,   de   az  a  Kkt.-ben  és  az  R.-ben  meghatározott
   szabálysértési tényállásokra „nem illik rá”. Hivatkozott  arra,
   hogy  a  Kkt.  21/B. § (1) bekezdése hátrányos megkülönbözetést
   alkalmaz,  mert  ugyanazért  a  magatartásért  a  Kkt.  alapján
   magasabb  összegű  bírság szabható ki, mint  az  Szt.  alapján.
   Emellett a jogbiztonság követelményét sérti, hogy az  R.  2.  §
   (2)  bekezdésének  a)  pontja és a (3) bekezdésének  a)  pontja
   ellentétes  a  Kkt.  21/B.  §  (2)  bekezdésével,  hiszen   nem
   tisztázott, hogy a közigazgatási eljárás során kiszabott bírság
   esetén  mi történik a szabálysértési bírsággal. Az indítványozó
   bíró  szerint a támadott jogszabályok hátrányosan különböztetik
   meg  [Alkotmány 70/A. § (1) és (2) bekezdés] az  üzemben  tartó
   gépjárművezetőket a gépjárművet használókkal szemben. Kiemelte,
   hogy  a hátrányos megkülönbözetés tilalmába ütközik, illetve  a
   jogbiztonság követelményét is sérti az, hogy a kiszabott bírság
   végrehajtása   a  szabálysértési  eljárás  és  a  közigazgatási
   eljárás   során  különbözik  egymástól,  valamint   különbségek
   fedezhetők fel az elévülési határidők tekintetében is.

   1.12.  A  tizenkettedik indítványozó a Budapesti  II.  és  III.
   Kerületi  Bíróság  eljáró bírája — az előtte  folyamatban  levő
   10.Sz.1522/2008. számú eljárás felfüggesztése mellett — szintén
   az Abtv. 38. § (1) bekezdése alapján bírói kezdeményezéssel élt
   a  Kkt.  21. §-a, 21/A. §-a és 21/B. §-a, valamint az R. egésze
   ellen,  kérve  a konkrét ügyben való alkalmazhatóság  kizárását
   is.   Álláspontja   szerint   a   támadott   rendelkezések    a
   jogbiztonsággal,  valamint  a  tulajdonhoz   való   joggal   is
   ellentétesek. Úgy vélte, hogy az alkotmányellenes rendelkezések
   lehetőséget  biztosítanak arra, hogy ugyanazért a magatartásért
   közigazgatási   bírsággal  sújtsák   az   üzemben   tartót   és
   szabálysértési  bírsággal  a  tényleges  szabálysértőt,   amely
   ugyanazon  cselekmény  miatti kétszeres  büntetést  eredményez,
   igaz  különböző személyeket szankcionálva ezzel. Az is sérti  a
   jogbiztonság  követelményét, hogy bizonytalan, milyen  tartalmú
   határozatot hozzon a bíróság, mint szabálysértési hatóság abban
   az  esetben,  ha  a közigazgatási bírságot az üzemben  tartóval
   szemben  kiszabták,  és a járművet ténylegesen  ő  is  vezette.
   Ebben az esetben — ha a bíróság a járművezetéstől eltiltást nem
   tartja   indokoltnak  —  alkalmazzon-e  figyelmeztetést,   vagy
   kiszabható   jogkövetkezmény  hiányában  szüntesse-e   meg   az
   eljárást.  Ezzel  összefüggésben jegyzi meg,  hogy  álláspontja
   szerint  a figyelmeztetés alkalmazásának a feltételei  az  Szt.
   22.  §-a  alapján nem adottak, az Szt. 84. §-a  pedig  erre  az
   esetre  alkalmazható megszüntetési okot nem ismer.  Hivatkozott
   arra  is,  hogy  a  „halmazati  értékelés  esetei  is  teljesen
   nyitottak”   olyan   esetben,  ahol  az   egyik   szabályszegés
   közigazgatási  bírsággal  sújtható, a  másik  azonban  nem.  Az
   indítványozó bíró emellett a tulajdonhoz való jog  sérelmét  is
   megállapíthatónak  vélte arra hivatkozással,  hogy  a  hatályos
   rendelkezések    olyan   körülmények    (fog-e    a    használó
   szabálysértést  elkövetni,  gondatlanságból  nem  vesz-e   majd
   figyelembe  egy közlekedési jelzést) mérlegelését,  tisztázását
   várja el, mely indokolatlan korlátokat szab a tulajdonnal  való
   rendelkezésnek.  Kiegészítő  indítványában  előadta,   hogy   a
   „közigazgatási   bírságolásra   vonatkozó   jogi    szabályozás
   elfogadásakor azonban az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
   érintetlenül  maradtak”.  Az  üzemben  tartók  helyzete   attól
   függően  lehet más és más, hogy milyen szabálysértést  követnek
   el.  Álláspontja  szerint — anélkül azonban,  hogy  a  támadott
   jogszabályi rendelkezést pontosan megjelölte volna — „az  ilyen
   jellegű szabályozás ugyancsak sérti a jogbiztonság elvét”.

   1.13.   A  tizenharmadik  indítványozó  utólagos  normakontroll
   keretében  a Kkt. 21. §-a, 21/A. §-a és 21/B. §-a, valamint  az
   R.  egésze  megsemmisítését kérte. Álláspontja szerint  a  Kkt.
   személyi hatálya a közlekedésben részt vevőkre vonatkozik,  így
   olyan   személyt   közigazgatási  bírsággal  sújtani,   aki   a
   közlekedésben  a  szabályszegés elkövetésekor nem  vett  részt,
   azaz   szabályszegést  nem  követett  el,   a   jogállamisággal
   ellentétes.  Álláspontja  szerint  a  külföldi  üzemben  tartók
   esetében a jogszabály végrehajthatatlan. Utalt arra is, hogy  a
   megsemmisíteni  kért normák „intézményesítik  a  szabálysértési
   önfeljelentést  a  Kkt.  21.  §-a  szerinti  tényállási  körben
   megvalósult      közlekedési     szabálysértési     tényállások
   tekintetében”. Az indítványozó szerint a támadott rendelkezések
   az  emberi  jogok és az alapvető szabadságok védelméről  szóló,
   Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezménnyel is ellentétesek,
   ezért  sértik az Alkotmány 7. §-át is. Végül az indítványozó  a
   tulajdonhoz  való  jog,  valamint a hátrányos  megkülönböztetés
   tilalmának  sérelmét is állította azzal az  indokolással,  hogy
   amennyiben  a  köztulajdonú  jármű  üzemben  tartóját   sújtják
   bírsággal, az valójában az adófizetők vagyonát terheli,  míg  a
   magántulajdonban  levő járművek esetében  a  tényleges  üzemben
   tartó magánszemély köteles a bírság megfizetésére.

   1.14.   A  tizennegyedik  indítványozó  az  állampolgári  jogok
   országgyűlési  biztosaként a Kkt. 21. §, 21/A.  §,  valamint  a
   21/B.     §    alkotmányellenességének    megállapítását     és
   megsemmisítését kérte arra hivatkozással, hogy e  rendelkezések
   az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  jogbiztonság,
   illetve az alkotmányos büntetőjog követelményeivel, valamint  a
   tisztességes  eljáráshoz  való  joggal  [Alkotmány  57.  §  (1)
   bekezdés]  ellentétesek. Az országgyűlési biztos  nem  tartotta
   vsszeegyeztethetőnek az alkotmányos büntetőjog  követelményével
   azt,  hogy „olyan cselekményekért, amelyekkel összefüggésben  a
   közigazgatási jog és a büntetőjog dogmatikájának megfelelően  a
   hagyományosan  a  felróhatóságon  alapuló  felelősségnek  és  a
   represszív  jellegű,  jogsértéssel arányos szankciónak  kellene
   érvényesülnie,  a  Kkt.  az objektív felelősség  elvén  alapuló
   inkább  reparatív jellegű, rögzített összegű bírság  kiszabását
   rendeli  el”.  Véleménye  szerint az,  hogy  a  Kkt.  a  bírság
   kiszabása   körében   semmilyen   tekintetben   nem    biztosít
   mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára, ellentétes a
   Ket.   1.  §-ában  meghatározott  eljárási  garanciáknak   való
   megfelelés  szempontjaival. Álláspontja szerint  normakollíziót
   okoz  az  is,  hogy  nem egyértelmű: mentesülhet-e  az  üzemben
   tartó,   amennyiben  a  gépjármű  a  szabályszegést  megelőzően
   jogellenesen  került ki a birtokából, azonban  önhibáján  kívül
   nem    volt    lehetősége   a   megfelelő   hatósági    eljárás
   kezdeményezésére. A jogbiztonság követelményével ellentétes  az
   országgyűlési biztos szerint az is, hogy a Ket. nem  ismeri  az
   objektív  felelősség fogalmát, ezért a Kkt.  alapján  kiszabott
   közigazgatási  bírság  nem felel meg  a  Ket.  rendelkezéseinek
   abban  az esetben, ha a behajthatatlan bírság megfizetésére  az
   üzemben  tartót  kötelezik.  Emellett  a  szabálysértési  és  a
   közigazgatási eljárás párhuzamos lefolytatásának lehetőségét  a
   ne  bis  in  idem  elvébe  ütközőnek vélte.  Végül  álláspontja
   szerint  a  Kkt.  támadott  rendelkezései  a  Jat.  18.  §  (3)
   bekezdésében rögzített azon garanciális tételeknek sem felelnek
   meg,   miszerint   a   szabályozás  nem  lehet   indokolatlanul
   többszintű,   mely  ugyancsak  a  jogállamiság  követelményével
   ellentétes.

   1.15.  Végül  a tizenötödik indítványozó a Zala Megyei  Bíróság
   eljáró  bírája  —  az előtte folyamatban levő  7.K.22.235/2008.
   számú    és    a7.K.22.278/2008.   számú   közigazgatási    per
   tárgyalásának  felfüggesztése mellett —  az  Abtv.  38.  §  (1)
   bekezdése  alapján  bírói kezdeményezéssel  élt  a  Kkt.  2008.
   március 10. és 2008. november 30. között hatályban volt 21.  §-
   a,  21/A.  §-a és 21/B. §-a, valamint az R. 2008. május  1.  és
   2009. március 20. között hatályban volt valamennyi rendelkezése
   ellen,  kérve a konkrét ügyekben való alkalmazhatóság kizárását
   is.  Álláspontja szerint a támadott rendelkezések az  Alkotmány
   2.  §  (1)  bekezdésével, valamint az 57.  §  (2)  bekezdésével
   ellentétesek.
   Úgy  vélte,  hogy  a  Kkt. 21. § (1) bekezdésében  szabályozott
   felelősség    felróhatóságon    alapuló,    a    szabálysértési
   felelősséggel  azonos  felelősségnek  tekinthető,  hiszen  ezen
   cselekményeket  a  szabálysértési  jog  is  büntetni   rendeli.
   Véleménye  szerint a Kkt. támadott rendelkezései a Jat.  18.  §
   (3)  bekezdésében  rögzített  azon garanciális  tételeknek  sem
   felelnek  meg,  melynek  értelmében  a  szabályozás  nem  lehet
   indokolatlanul   többszintű,  ami  ugyancsak   a   jogállamiság
   követelményével ellentétes. Utalt arra is, hogy a  párhuzamosan
   folyó  eljárások miatt a szabályozás jogbizonytalanságot  okoz.
   Véleménye   szerint  az  R.-ben  szabályozott   bírság-mértékek
   (melyek   a   „magyar  lakosság  teljesítőképességéhez   képest
   irreálisan   magasak”),  valamint  a  mérlegelés  lehetőségének
   kizárása sem jogállami megoldás.

   2.    Az    Alkotmánybíróság   a   támadott    rendelkezésekkel
   vsszefüggésben az alábbiakat állapította meg:

   2.1.  Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata  szerint  nem  a
   módosító  rendelkezéseket hatályba léptető, hanem a  módosított
   rendelkezéseket   magába   foglaló   (inkorporáló)   jogszabály
   rendelkezéseit vizsgálja [174/B/1999. AB határozat,  ABH  2005,
   870,  871.; 8/2003. (III. 14.) AB határozat, ABH 2003, 74, 81.;
   51/2004.  (XII. 8.) AB határozat, ABH 2004, 679, 683.; 28/2005.
   (VII. 14.) AB határozat, ABH 2005, 290, 297.]. Erre tekintettel
   az  Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot a  Kkt.mód.
   helyett  a Kkt. támadott rendelkezései vonatkozásában folytatta
   le.

   2.2.  Az  Alkotmánybíróság figyelembe vette  azt  is,  hogy  az
   indítványok  benyújtását  követően  a  jogalkotó   a   közrend,
   valamint  az igazságszolgáltatás működésének védelme  érdekében
   szükséges  egyes törvénymódosításokról szóló 2008.  évi  LXXIX.
   törvény   21.  §  (1)-(3)  bekezdésével  módosította  az   Szt.
   szabálysértési  hatóság  határozatainak meghozatalára  irányadó
   szabályait.  Emellett  az  egyes közlekedési  tárgyú  törvények
   módosításáról  szóló 2008. évi C. törvény 2. és  7.  §-a  2009.
   január 1-jei hatállyal módosította a Kkt. 21. § (3) bekezdését,
   valamint a Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontjának 21. alpontját.

   Az  Alkotmánybíróság  beszerezte az igazságügyi  és  rendészeti
   miniszter  és  az  „Új  rend és szabadság”  programért  felelős
   kormánybiztos véleményét.

                                 II.

   1. Az Alkotmánynak az indítványokkal érintett rendelkezései:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”

   „7.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan  elismert  szabályait,  biztosítja
   továbbá  a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső
   jog összhangját.”

   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   „9.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaság  elismeri  és  támogatja  a
   vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”

   „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
   jogot.
   (2)  Tulajdont  kisajátítani csak kivételesen  és  közérdekből,
   törvényben  szabályozott esetekben és módon, teljes,  feltétlen
   és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

   „35.  § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát
   ki,  és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá.  A
   Kormány   rendelete   és   határozata  törvénnyel   nem   lehet
   ellentétes.  A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban  ki  kell
   hirdetni.”

   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   (2)  A  Magyar  Köztársaságban senki  sem  tekinthető  bűnösnek
   mindaddig,  amíg  büntetőjogi felelősségét  a  bíróság  jogerős
   határozata nem állapította meg.
   (…)
   (4)  Senkit  nem  lehet  bűnösnek nyilvánítani  és  büntetéssel
   sújtani  olyan  cselekmény miatt, amely az elkövetés  idején  a
   magyar jog szerint nem volt bűncselekmény.
   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja. ”

   „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

   „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)  Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos
   megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség  megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.”

   „70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.”

   „70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van  a
   szociális    biztonsághoz;   öregség,   betegség,   rokkantság,
   özvegység,   árvaság   és   önhibájukon   kívül   bekövetkezett
   munkanélküliség  esetén a megélhetésükhöz  szükséges  ellátásra
   jogosultak.”

   2. A Kkt.-nak az indítványokkal támadott rendelkezései:

   „21.  § (1) A gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A.  §  (2)
   bekezdésében  meghatározott esetben a  gépjárművet  használatra
   átvevő  személy  felel  azért,  hogy  az  általa  üzemeltetett,
   illetve használt gépjárművel
   a) a megengedett legnagyobb sebességre,
   b) a vasúti átjárón való áthaladásra,
   c)  a  járműforgalom  irányítására szolgáló fényjelző  készülék
   jelzéseire,
   d) a járművel történő megállásra és várakozásra,
   e) az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
   f) a behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra,
   g) a természet védelmére
   vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – egyes előírások
   betartásra kerüljenek.
   (2) Ha az (1) bekezdés szerinti egyes előírásokat megszegik, az
   üzemben   tartóval,   illetve  a  21/A.  §   (2)   bekezdésében
   meghatározott   esetben   a  gépjárművet   használatra   átvevő
   személlyel  szemben 30 000 forinttól 300 000  forintig  terjedő
   közigazgatási  bírságot kell kiszabni. Az  egyes  rendelkezések
   megsértése  esetén  kiszabható  bírságok  összegét  a   Kormány
   rendeletben határozza meg.
   (3)  A  bírságolással  kapcsolatos  eljárás  lefolytatására   a
   Kormány által rendeletben kijelölt hatóság jogosult. A bírságot
   a  hatóság az (1) bekezdésben meghatározott előírás megszegését
   követő 60 napon belül szabja ki. A 21. § (2) bekezdése szerinti
   közigazgatási bírságot kiszabó, elsőfokú határozat  meghozatala
   informatikai    eszközzel,   automatizált   módon    történhet.
   Automatizált egyedi döntésen a kiadmányozásra jogosult aláírása
   és   a  hatóság  bélyegzőlenyomata  is  informatikai  eszközzel
   rögzíthető, ha az aláírás és a bélyegzőlenyomat hitelességét  a
   hatáskör gyakorlója egyedi döntésével hitelesítette.
   (4)  A  Kormány – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel  –
   rendeletben  állapítja meg azon szabályszegések körét,  amelyek
   esetén az érintett gépjármű üzemben tartója, illetve a 21/A.  §
   (2)    bekezdésében   meghatározott   esetben   a   gépjárművet
   használatra átvevő személy közigazgatási bírsággal sújtandó.
   (5)  A  (3)  bekezdés szerint kijelölt hatóság a  közigazgatási
   bírság     kiszabására    irányuló    eljárásban    közvetlenül
   adathozzáféréssel   átveheti   a  gépjármű-nyilvántartásból   a
   szabályszegés   bizonyításához   szükséges   külön   jogszabály
   szerinti   jármű-azonosító  adatokat,  a  természetes   személy
   üzemben  tartó  személyes adatait és a nem természetes  személy
   üzemben tartó azonosításához szükséges adatokat.
   (6)  A  beszedett  bírság felhasználását a Kormány  rendeletben
   szabályozza.

   21/A.  §  (1)  Az üzemben tartó mentesül a 21. § (2)  bekezdése
   alapján kiszabott közigazgatási bírság megfizetése alól,  ha  a
   gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen
   került  ki  a  birtokából és igazolja, hogy a  jogellenességgel
   összefüggésben  –  a  bírságot kiszabó  határozat  kézbesítését
   megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását.
   (2)   Ha  a  gépjárművet  az  üzemben  tartó  a  szabályszegést
   megelőzően  más személy használatába adta, és ezt a használatba
   vevő  személy teljes bizonyító erejű magánokiratba  foglalt,  a
   (4)   bekezdés  szerinti  adatokat  tartalmazó  nyilatkozatával
   igazolja,  vagy  –  azon  gépjárművek esetében,  amelyek  külön
   jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel,  illetve
   fuvarlevéllel  vehetnek  részt – olyan  menetlevéllel,  illetve
   fuvarlevéllel  igazolja, amely alapján a (4) bekezdés  szerinti
   adatok megállapíthatóak, a közigazgatási bírságot a használatba
   vevő személlyel szemben kell kiszabni.
   (3)   Ha  a  gépjárművet  használatba  vevő  személy  a  bírság
   fizetésére  kötelezett, és a jogerős határozatban megállapított
   bírságot  határidőig  nem fizette meg és  azt  tőle  nem  lehet
   behajtani,  a  bírság  megfizetésére az  üzemben  tartót  külön
   határozattal kell kötelezni.
   (4)  A  (2) bekezdés szerinti nyilatkozat, menetlevél,  illetve
   fuvarlevél tartalmazza
   a) a gépjármű hatósági jelzését,
   b)  az  üzemben  tartó  és a használatba  vevő  személy  nevét,
   születési idejét, születési helyét, lakcímét,
   c) a használatba vevő személynek a gépjármű vezetésére jogosító
   engedélye számát,
   valamint
   d) azon időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát  a
   használatba vevő az üzemben tartótól átvette.
   (5)  Az (1)-(2) bekezdés szerinti igazolást az üzemben tartó  a
   közigazgatási bírságot kiszabó határozat kézbesítését követő  8
   munkanapon  belül  küldheti meg a hatóságnak.  A  (2)  bekezdés
   szerinti nyilatkozat a gépjármű használatra történő átvételét a
   nyilatkozat  keltét megelőző, a (4) bekezdés d) pontja  szerint
   megjelölt időszakra is igazolhatja.

   21/B. § (1) A közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás
   a  szabálysértési  eljárás ugyanazon  jogsértés  miatt  történő
   lefolytatását nem érinti.
   (2)   Szabálysértési  eljárásban  azzal  a  személlyel  szemben
   pénzbírság  nem  szabható ki, akivel szemben  a  szabálysértési
   eljárás alapjául szolgáló előírás megsértése miatt a 21. §  (1)
   bekezdése  alapján  vagy  a  21/A.  §  (2)  bekezdése   alapján
   közigazgatási bírság kiszabásának van helye.”
   „48. § (3) Felhatalmazást kap
   a) a Kormány, hogy

   20.  a  21.  §-ban  meghatározott bírság  kiszabására  jogosult
   hatóság vagy hatóságok kijelölését,

   21.    a    közigazgatási   bírsággal   sújtandó    közlekedési
   szabályszegések   körét,   az   e   tevékenységekre   vonatkozó
   rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegét, a
   bírság  kiszabásának részletes szabályait, valamint a beszedett
   bírság felhasználását,
   rendeletben állapítsa meg.”

   3.  Az Szt.-nek az indítványok elbírálása során figyelembe vett
   rendelkezései:
   „87.  §  (1) Ha az eljárás adatai elegendő alapot szolgáltatnak
   az  eljárás alá vont személy felelősségének megállapítására,  a
   szabálysértési hatóság pénzbírságot szabhat ki, járművezetéstől
   eltiltást,  elkobzást,  figyelmeztetést,  illetőleg   kitiltást
   alkalmazhat,   valamint  kártérítést  és   eljárási   költséget
   állapíthat meg.
   (2) Nem sújtható pénzbírsággal az eljárás alá vont személy,  ha
   vele  szemben  az  eljárás alapjául szolgáló  cselekmény  miatt
   külön jogszabály alapján közigazgatási bírság kiszabásának  van
   helye.”

   4. Az R.-nek az indítványokkal támadott rendelkezései:
    „1.  §  (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.  törvény
   (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
   –  a 2-8. §-ban hivatkozott rendelkezések megsértése esetén – a
   gépjármű  üzemben  tartójával,  illetve  a  Kkt.  21/A.  §  (2)
   bekezdésében  meghatározott esetben a  gépjárművet  használatra
   átvevő  személlyel (a továbbiakban együtt: gépjármű üzemeltető)
   szemben  az  e  rendeletben meghatározott összegű közigazgatási
   bírságot kell kiszabni. (…)
    (3)   Az   (1)  bekezdésben  meghatározott  bírságot   kiszabó
   határozat      méltányosságból      történő      módosításának,
   visszavonásának nincs helye.”

   „1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

   Sorszám
   A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
   (a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban)
   Bírság összege forintban
   A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
   1. 50 km/óra sebességig
   a) 15 km/óra felett 25 km/óráig     a) 30 000      14. § (1) bekezdés d) pont
   b) 25 km/óra felett 35 km/óráig     b) 45 000      14. § (1) bekezdés z) 1. pont
   c) 35 km/óra felett 45 km/óráig     c) 60 000      26. § (1) és (2) bekezdés
   d) 45 km/óra felett 55 km/óráig     d) 90 000      39. § (1) bekezdés
   e) 55 km/óra felett 65 km/óráig     e) 130 000     39/A. § (2) bekezdés
   f) 65 km/óra felett 75 km/óráig     f) 200 000
   g) 75 km/óra felett    g) 300 000

   2. 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
   a) 15 km/óra felett 30 km/óráig     a) 30 000      14. § (1) bekezdés d) pont
   b) 30 km/óra felett 45 km/óráig     b) 45 000      26. § (1) és (2) bekezdés
   c) 45 km/óra felett 60 km/óráig     c) 60 000
   d) 60 km/óra felett 75 km/óráig     d) 90 000
   e) 75 km/óra felett 90 km/óráig     e) 130 000
   f) 90 km/óra felett 105 km/óráig    f) 200 000
   g) 105 km/óra felett          g) 300 000

   3. 100 km/óra sebesség felett
   a) 20 km/óra felett 35 km/óráig     a) 30 000      14. § (1) bekezdés d) pont
   b) 35 km/óra felett 50 km/óráig     b) 45 000      26. § (1) és (2) bekezdés
   c) 50 km/óra felett 65 km/óráig     c) 60 000
   d) 65 km/óra felett 80 km/óráig     d) 90 000
   e) 80 km/óra felett 95 km/óráig     e) 130 000
   f) 95 km/óra felett 110 km/óráig    f) 200 000
   g) 110 km/óra felett            g) 300 000


   2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

   Sorszám
   A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések
   A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
   Bírság összege Ft-ban

   1. A vasúti átjáró előtti megállásra vonatkozó rendelkezések
      39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont                100 000

   2. A vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések
      39. § (5) bekezdés a) és b) pont     300 000


   3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

   Sorszám
   A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek jelzései
   A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
   Bírság összege Ft-ban

   1. A fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség
      9. § (4) bekezdés c) pont               50 000

   2. A továbbhaladás tilalmát jelző fényjelzés
      9. § (4) bekezdés d) pont                     100 000


   4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

   Sorszám
   A járművel történő megállásra és várakozásra
   A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
   Bírság összege Ft-ban

   1. A megállás tilalmára
      15. §(1) bekezdés a) pont
      40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j),l), m) pont        30 000
   2. A várakozás tilalmára
      41. § (2) bekezdés a), c), d) pont                    30 000


   5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

   Sorszám
   Az autópálya leálló sávjának igénybevételére
   A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
   Bírság összege Ft-ban

   1. Haladás a leálló sávon
      36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés        150 000

   2. Megállás az úttesten és a leálló sávon
      37. § (4) bekezdés   100 000


   6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

   Sorszám
   A behajtási tilalomra, a kötelező haladási irányra
   A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
   Bírság összege Ft-ban

   1. A behajtás tilalmára
      13. § (1) bekezdés g), g/1, i), i/1) pont
      14. § (1) bekezdés n), z) pont             50 000

   2. A kötelező haladási irányra
      13. § (1) bekezdés a), a/1), b), c) pont
      14. § (1) bekezdés a), b), c) pont                50 000


   7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez

   Sorszám
   A természet védelmére
   A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
   Bírság összege Ft-ban

   1. A gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés
   a) védett természeti területen
   b) fokozottan védett természeti területen
      38. §(1) bekezdés j) pont        a) 150 000
      b) 300 000

   2. Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy
      fokozottan védett természeti területen
      38. § (1) bekezdés j) pont          100 000

                                III.

   Az indítványok részben megalapozottak.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  mindenekelőtt  a  jogszabály  által
   alkalmazott  megoldás bevezetésének indokát, valamint  magát  a
   jogi konstrukciót tekintette át.

   1.1.   Az  utóbbi  években  előre  soha  nem  látott  mértékben
   növekedett  meg  a  közúti  közlekedésben  részt  vevők  száma,
   mellyel  a gépjárművek napi rendszerességgel történő használata
   állandósult. Ezzel arányosan növekedett meg és vált  sajnálatos
   módon  tömeges  jelenséggé a közúti közlekedési szabályszegések
   száma  is,  melyek szükség szerint súlyos személyi  és  vagyoni
   károk   bekövetkezéséhez  vezethetnek.   Ezen   új   társadalmi
   tömegjelenség   káros   hatásainak   kiküszöbölésére,   illetve
   megelőzésére  az  eddig bevett és megfelelően alkalmazott  jogi
   megoldások  elégtelennek és kevéssé hatékonynak bizonyultak.  A
   jogalkotó  feladata  és kötelezettsége a  társadalmi  viszonyok
   adekvát   leképezése,  az  új  negatív  jelenségekkel  szembeni
   jogállami   fellépés.   Ezen   kötelezettségének   nemcsak    a
   hagyományos    jogintézmények    módosításával,    hanem     új
   jogintézmények   bevezetésével  is  eleget  tehet.   A   közúti
   közlekedési  szabályszegések Kkt.  általi  szankcionálásával  a
   jogalkotó  egy  új jogintézményt, eljárási módot  és  szankció-
   fajtát választott.

   1.2.  A  Kkt.-t  a  Kkt.mód. 2008. január  1.  napjával  akképp
   módosította,  hogy  egyes  — gyakran előforduló  és  fokozottan
   veszélyes,  továbbá a legmagasabb látenciájú —  szabálysértések
   esetében  —  a  szabálysértési eljárás és  az  ezen  eljárásban
   kiszabható  jogkövetkezmények érintetlenül  hagyása  mellett  —
   közigazgatási  bírság kiszabását tette lehetővé az  első  fokon
   eljáró   kijelölt  megyei  rendőr-főkapitányságok  számára.   A
   szankció  alkalmazására  a  Ket.  alapján,  azaz  közigazgatási
   eljárás  keretében  kerül  sor. Ez azonban  nem  akadályozza  a
   szabálysértési  eljárás lefolytatását és abban  (pénzbírság  és
   helyszíni   bírság   kivételével)  a   további   szabálysértési
   szankciók  kiszabását. A Kkt. e rendelkezéseinek  alkalmazására
   és  ezekkel  összefüggésben a közigazgatási bírság  kiszabására
   2008. május 1. napját követően kerülhetett sor.
   A  Kkt.mód. javaslatához fűzött miniszteri indokolás szerint  a
   módosítás célja a közlekedés biztonságának javítása, a  halálos
   és  a  személyi  sérüléssel járó balesetek számának  drasztikus
   csökkentése,   valamint   a   kiszabott   bírságok    behajtási
   hatékonyságának növelése volt. Az indokolás szerint „[a] közúti
   ámokfutókkal, a gyorshajtókkal, az ittasan vezetőkkel és zebrán
   átszáguldozókkal  szemben zéró toleranciát kell  hirdetni.  (…)
   Jelen módosítás általános igénnyel tartalmazza azon közlekedési
   szituációkat,  amelyek  megsértése esetén  a  gépjármű  üzemben
   tartójának   a   felelőssége   is  felmerülhet.”   Emellett   a
   kormánybiztos      véleményében      foglalt      magyarországi
   közlekedésbiztonsági statisztika adatai alapján megállapítható,
   hogy  a  balesetek száma önmagában és európai viszonylatban  is
   magas.  Az  Európai  Bizottság 2001. szeptember  12-én  kiadott
   Fehér  Könyvének  [Európai  közlekedéspolitika  2010-ig:  ideje
   dönteni  COM (2001) 370.] legfőbb célkitűzése, hogy az  Unióban
   2001-hez   képest  2010-ig  a  halálos  kimenetelű  közlekedési
   balesetek  száma  50 százalékkal csökkenjen. A módosítás  előtt
   hatályos szabályozás e cél elérésére alkalmatlan volt, mivel az
   üzemben  tartónak az a joga, hogy úgy nyilatkozzon: a gépkocsit
   a  szabálysértés  elkövetésekor hozzátartozója  vezette,  akire
   azonban  nem  köteles terhelő vallomást tenni, a  szabályszegők
   sokaságának a felelősségre vonását tette lehetetlenné.  A  fent
   kifejtetteken  túl  a módosítás, azaz a vétkességtől  független
   objektív  felelősség  bevezetésének  célja  az  üzemben  tartók
   fokozott   felelősségének  érvényre  juttatása,   az   önkéntes
   jogkövetés  arányának  növelése, a  közlekedési  morál  pozitív
   irányú változtatása, a szankció kikerülhetetlensége, valamint a
   közlekedési    balesetek   számának   csökkentése    volt.    A
   kormánybiztos által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatok
   szerint  a halálos kimenetelű balesetek száma 2008-ban  mintegy
   23  százalékkal,  a  súlyos  sérüléses  balesetek  száma  pedig
   mintegy 12 százalékkal csökkent.

   1.3.  A  támadott  jogi  konstrukciót  az  indítványozók  és  a
   köznyelv is objektív felelősségként aposztrofálják, azonban  ez
   nem  teljesen helytálló. Egyfelől ugyan a közigazgatási  jogban
   ismert,  vétkességre  tekintet nélküli  (objektív)  felelősségi
   alakzatról van szó, másfelől azonban a Kkt. 21/A. § (1) és  (2)
   bekezdései törvényi kimentési lehetőségeket biztosítanak, a (3)
   bekezdés  pedig  egyfajta mögöttes helytállási  kötelezettséget
   (quasi  „kezesi” felelősséget) teremt az üzemben tartó terhére.
   A szabálysértésről (pl. fényképfelvétellel, vagy más bizonyíték
   alapján) tudomást szerző, és az R.-ben kijelölt megyei  rendőr-
   főkapitányság   (2010.  január  1-től   a   Budapesti   Rendőr-
   főkapitányság VI. kerületi rendőrkapitánya) az üzemben tartónak
   küldi  meg  a  szabályszegést megállapító elsőfokú határozatot,
   mert  (a tipikus élethelyzetet alapul véve) azt vélelmezi, hogy
   a szabálysértés elkövetése idején ő vezette a gépjárművet, és e
   vélelem alapján közigazgatási bírság megfizetésére is kötelezi.
   Az üzemben tartó vagy tudomásul veszi a határozatot és befizeti
   a  bírságot, mellyel a közigazgatási eljárás befejeződik,  vagy
   mentesülése érdekében 8 napon belül bizonyítja, hogy  az  autót
   eltulajdonították, illetve, hogy azt más vezette, megnevezve  a
   használó  személyt.  Ha  a hatóság a tényleges  használótól  be
   tudja  hajtani  a  bírságot,  az eljárás  szintén  befejeződik,
   amennyiben azonban nem, akkor külön határozattal ismételten  az
   üzemben tartót kötelezi a közigazgatási bírság megfizetésére.
   Ezen  túlmenően  a  Kkt. 21/B. §-a alapján  —  a  közigazgatási
   eljárás  mellett  párhuzamosan  —  szabálysértési  eljárás   is
   indulhat,  melyben azzal szemben, akivel szemben  közigazgatási
   bírság  szabható  ki, pénzbírság kiszabására  lehetőség  nincs,
   további  szabálysértési jogkövetkezmények (pl.  járművezetéstől
   eltiltás) azonban alkalmazhatók.

   1.4.  A  jogintézmény jelenlegi formájában  —  az  alkalmazandó
   eljárási  szabály (Ket.) és az eljárás jellemzői  alapján  —  a
   közigazgatási  jog  hatálya  alá  tartozik,  azonban   maga   a
   jogviszony komplex jellegű, ami szabálysértési jogi és  polgári
   jogi  jellemzőkkel  is  rendelkezik.  A  polgári  jogban  és  a
   közigazgatási  jogban egyaránt ismert a vétkességtől  független
   felelősség intézménye, a jogalkotó ezt vette alapul,  és  ennek
   mintájára  hozta  létre a közigazgatási  bírság  elnevezésű,  a
   kiemelt közlekedési szabálysértő magatartások tanúsítása  estén
   alkalmazandó szankciót. Ezzel a jogalkotó az üzemben tartóknak,
   illetve  szélesebb értelemben a közlekedésben részt vevőknek  a
   jogsértés tényére alapozott, fokozott felelősségét írta  elő  a
   közúti  közlekedés  rendjének, mint össztársadalmi  érdeknek  a
   megóvása céljából.

   2.  A közigazgatási jogban ismert objektív felelősség és bírság
   előzményei és főbb jellemzői:

   2.1.  Feltárva  az objektív bírságok kialakulásának  történetét
   világossá  válik,  hogy  a közigazgatási  jogban  nem  újkeletű
   intézményről van szó. A bírságok közös jellemzője,  hogy  előbb
   csak  szervezetekkel  szemben voltak kiszabhatók,  összegük  az
   általános  közigazgatási szankcióknál magasabb volt, elkülönült
   állami  alapokba folytak be és elegendő volt a jogsértés tényét
   bizonyítani,   a  jogsértő  vétkessége  és  egyéb   körülményei
   figyelmen kívül maradtak.
   Az  1990-es évek közepére a közigazgatás szinte minden  ágazata
   rendelkezett   objektív  bírsággal,   melyek   már   nem   csak
   szervezetekkel szemben, hanem természetes személyekkel  szemben
   is  kiszabhatók  voltak,  kerettényállásokat  tartalmaztak,  az
   összegük pedig jelentősen nőtt.

   2.2.  A munkaügyi bírság intézményét is vizsgáló 29/1998.  (VI.
   17.)  AB határozat kimondta, hogy „az úgynevezett közigazgatási
   bírságok,   mint   önálló  anyagi  jogi  bírságok   az   utóbbi
   évtizedekben a hazai jogrendszerben széleskörűen elterjedtek, s
   ma  már  igen  sok  jogcímen kiszabhatók.  (Elegendő  utalni  a
   bányafelügyeleti,   az   építésügyi,  a   fogyasztóvédelmi,   a
   környezetvédelmi,   a  légszennyezési,  a   műemlékvédelmi,   a
   pénztárfelügyeleti,   a  távközlési,  a  tőzsdefelügyeleti,   a
   tűzvédelmi,   a  vámigazgatási,  a  versenyfelügyeleti   és   a
   veszélyes   hulladék  bírságokra).  Közös   jellemzőjük,   hogy
   törvényi  szintű szabályozáson vagy felhatalmazáson  alapulnak,
   általában  objektív  jellegűek  (vétkességre  tekintet   nélkül
   kiszabhatók),  valamint a befolyt bírságösszegek közvetve  vagy
   közvetlenül  reparációs célokat szolgálnak (pl. védett  értékek
   sérelmének orvoslását, kutatások támogatását)” (ABH 1998,  211,
   217-218).
   Az Alkotmánybíróság az erdőgazdálkodási bírság alkotmányosságát
   vizsgáló  387/B/2007.  AB határozatában ennél  tovább  ment  és
   hangsúlyozta,  hogy  „[a]  jogalkotót a  felelősségi  szabályok
   megalkotásakor  —  az  Alkotmány keretei  között  —  viszonylag
   szabad mérlegelési jog illeti meg. Önmagában az a tény, hogy  a
   jogalkotó az általános felelősségi alakzat szerint szankcionál-
   e,   avagy   az   általános  szabályoktól   eltérő,   speciális
   rendelkezések  megalkotását  tartja  szükségesnek,  és  már   a
   szabályok  vétlen megszegése — azaz lényegében  a  vétkességtől
   független objektív felelősség fennállása — esetén is lehetősége
   van   bírság  kiszabására,  a  jogbiztonságot  nem  sérti,  sőt
   erősíti” (ABK 2008. november, 1603, 1605.).

   2.3.   A   közigazgatási  szankciók  lényegüket  tekintve   két
   csoportra   bonthatók.  Az  egyik  csoportot  a  szabálysértési
   szankciók  alkotják:  ezek funkciója a jogrend  védelme,  és  —
   hasonlóan    a   büntetőjogi   szankciókhoz   —   a    bűnösség
   megállapításán   alapulnak.  Ezekkel   szemben   a   nemzetközi
   egyezmények és a magyar alkotmánybírósági gyakorlat alapján  is
   elvárhatóak a büntetőjogban érvényesülő garanciák úgy  is  mint
   jogállami követelmények.
   A  szankciók  másik csoportjába azok a közigazgatási  szankciók
   tartoznak,   amelyeket  a  közigazgatási  szervek   felügyeleti
   eljárásuk  során  a közigazgatás-ellenes cselekmények,  azaz  a
   közigazgatási  jog  szabályainak megsértése miatt  alkalmaznak.
   Ezeket a bírságokat nevezi a szakirodalom felügyeleti bírságnak
   (pl.     építésügyi     bírság,    fogyasztóvédelmi     bírság,
   környezetvédelmi bírság, munkaügyi bírság, adóbírság,  jövedéki
   bírság  stb.).  Közös  jellemzőjük,  hogy  közigazgatás-ellenes
   magatartások  esetén  alkalmazható olyan objektív  szankcióknak
   minősülnek, melyeknek elsődleges funkciója a közigazgatási  jog
   érvényre  juttatása, illetve másodlagosan a prevenció. Közvetve
   szerepük  továbbá  a  jog által védett közösségi  érdek,  jelen
   esetben  a közúti közlekedés rendjének fenntartása és  védelme,
   illetve    ennek   helyreállítása,   függetlenül   a   jogsértő
   bűnösségétől, illetve vétkességétől.

                                 IV.

   1.  A  konkrét esetben az Alkotmánybíróság az egyes jogszabályi
   rendelkezések  vizsgálatát megelőzően  megállapította,  hogy  a
   Kkt.  támadott rendelkezései három egymástól eltérő felelősségi
   alakzatot  szabályoznak.  Az első a  Kkt.  21.  §  (1)  és  (2)
   bekezdésében megfogalmazott, a gépjármű üzemeltetéséből fakadó,
   annak során elkövetett szabályszegésért fennálló üzembentartói-
   használói  (objektív)  felelősség. A  második  a  21/A.  §  (3)
   bekezdése  szerinti üzemben tartói (mögöttes-kezesi) felelősség
   abban  az  esetben, ha a gépjárművet használó  és  szabályszegő
   személytől  a  bírság behajthatatlan. A harmadik eset  pedig  a
   Kkt. 21/B. §-ban, továbbá részletesen az Szt.-ben szabályozott,
   magáért  a  szabálysértés elkövetéséért viselt (szabálysértési)
   felelősség.

   2.  Az  indítványozók többsége formálisan a  Kkt.  21.  §-ának,
   21/A.  §-ának és 21/B. §-ának egésze, valamint — a Kkt.  21.  §
   (1) és (2) bekezdéseinek végrehajtásáról rendelkező — R. teljes
   szövege      alkotmányellenességének     megállapítását      és
   megsemmisítését  kérte.  Az Alkotmánybíróság  ezzel  szemben  —
   mivel  állandó  gyakorlata szerint az  indítványokat  tartalmuk
   szerint  bírálja  el — az érdemi vizsgálatot  a  Kkt.  21.  §-a
   vonatkozásában kizárólag az (1) és (2) bekezdésre, a 21/A. § és
   a  21/B. § egészére, az R. vonatkozásában pedig kizárólag az 1.
   §  (1)  és újonnan beiktatott (3) bekezdésére, illetve  a  1-7.
   számú  mellékletére folytatta le. Ennek indoka az, hogy a  Kkt.
   21.  §  (3)-(6)  bekezdései, illetve az R. 1. § (2)  bekezdése,
   valamint  a 2-13. §-a olyan eljárási, technikai, adminisztratív
   szabályokat    tartalmaznak,    melyeket    az    indítványozók
   tartalmilag, érdemben nem támadtak.

   2.1.  Az  Alkotmánybíróság először a Kkt.  21.  §  (1)  és  (2)
   bekezdésében,  valamint  az R. 1. §  (1)  bekezdésében  foglalt
   objektív   felelősség   intézményét   a   korábban   bemutatott
   jogszabályi,  illetőleg  társadalmi  és  közlekedési  környezet
   figyelembe vételével vizsgálta meg.
   A  KRESZ  3. § (1) bekezdése alapján aki a közúti közlekedésben
   részt vesz, köteles a közúti forgalomra, valamint a közútnak és
   környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
   megtartani, továbbá a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá
   a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak
   eleget  tenni,  valamint úgy közlekedni,  hogy  a  személy-  és
   vagyonbiztonságot  ne  veszélyeztesse, másokat  közlekedésükben
   indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.  Ez  a  szabály
   tehát  azt jelenti, hogy a közúti közlekedés minden résztvevője
   (ideértve  a gyalogosokat is) a közúti forgalomban való  puszta
   részvétellel aláveti magát a mindenkire nézve egyaránt kötelező
   közlekedési szabályoknak.
   A   Kkt.  érintett  rendelkezése  ennél  szűkebb  esetkörre,  a
   gépjárművezetésre   vonatkozóan  azt  a  felelősségi   vélelmet
   állítja  fel,  hogy  amennyiben  a  jármű  üzemeltetése   során
   valamely közlekedési szabály megszegésére és ezzel jelentős kár
   okozására alkalmas — vagy akár személyek életét, testi  épségét
   közvetlenül    vagy   közvetve   fenyegető   —   veszélyhelyzet
   előidézésére került sor, azt az üzemben tartó követte el. Ehhez
   kapcsolódóan   az  R.  nevesíti,  hogy  a  Kkt.-ben   felsorolt
   szabályszegések a KRESZ pontosan mely előírásainak  megszegését
   takarják.
   A  felelősség  generális  alapja a  gépjármű  üzemben  tartása,
   illetőleg   az  üzemeltetése,  azonban  a  konkrét  közlekedési
   szabályszegés   az,   amely   a  közigazgatási   eljárásban   a
   helytállásra  kötelezést  eredményezi,  ami  alól  a  jogalkotó
   kimentési lehetőségeket is biztosított.
   A  felelősségi  konstrukció hasonlít a polgári  jogi  veszélyes
   üzemi  (fokozott)  felelősséghez,  azonban  attól  —  az  alább
   kifejtettek miatt — különbözik is.
   Egyrészt a gépjármű mint veszélyes üzem üzemben tartója a bírói
   gyakorlatban  a polgári jogi értelmezés szerint az  a  személy,
   akinek  a fokozott veszélyforrás tartósan a rendelkezése  alatt
   van.  Ő  az a rendelkezésre jogosult, akinek az elhatározásától
   függ, hogy a veszélyforrás működjék-e és ha igen, milyen külső-
   és belső feltételek mellett.
   Közigazgatási jogi értelemben azonban az üzemben tartói minőség
   ennél   szűkebb,  egzaktabb.  Az  R.  1.  §  (2)  bekezdése   —
   összhangban  a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló  1999.
   évi  LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában foglaltakkal  —  üzemben
   tartónak  azt a személyt tekinti, akit a gépjárműnek  a  közúti
   közlekedési  nyilvántartásról szóló  törvény  alapján  vezetett
   nyilvántartásba üzemben tartójaként bejegyeztek.
   Lényeges  különbség  másrészt az is, hogy míg  a  polgári  jogi
   fokozott  felelősség  elsődlegesen a  veszélyes  üzem  működése
   során  okozott  károk  megtérítését  (reparációját)  szolgálja,
   addig  a  közigazgatási  objektív felelősség  már  önmagában  —
   vétkesség,  felróhatóság nélkül — a szabályszegő, veszélyeztető
   magatartáshoz, a közúti közlekedés rendjének megsértéséhez  fűz
   jogkövetkezményt  (bírságot), a közlekedés biztonsága  és  ezen
   keresztül a társadalom védelme érdekében.
   Miután a két felelősségi alakzat közé nem tehető egyenlőségjel,
   az   alkotmányossági  megítélésnek  sem  teljesen  azonosak   a
   szempontjai.

   2.2. Az Alkotmánybíróság ezt követően azt vizsgálta meg, hogy a
   támadott   jogi   konstrukció   ellentétes-e   a   jogállamiság
   követelményével  abból  az  okból,  hogy  az  üzemben  tartó  —
   kimentés  sikertelensége  esetén —  a  gépjárművet  ténylegesen
   használó  magatartásáért  felel, amit a  konkrét  szabályszegés
   során nem tud befolyásolni.
   Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   önmagában   az
   úgynevezett „objektív felelősség” intézménye [Kkt.  21.  §  (1)
   bekezdés],  azaz a jogsértés üzemben tartó általi elkövetésének
   vélelme — biztosítva a vélelem megdöntésének lehetőségét  —  az
   alábbi indokok miatt nem ellentétes a jogállamisággal.
   A  Kkt.  21. § (1) bekezdésében felsorolt magatartások túlnyomó
   részének    megvalósítása   esetén   a   közúti   közlekedésben
   szükségszerűen  olyan veszélyhelyzetek következnek  be,  melyek
   nemcsak  közvetve,  de  közvetlenül is  alkalmasak  arra,  hogy
   súlyos  károkat okozzanak, adott esetben a közlekedésben  részt
   vevő   „törvénytisztelő”  személyek   életét,   testi   épségét
   fenyegessék  (megengedett  legnagyobb  sebesség  túllépése,   a
   vasúti  átjárón  való  áthaladás  szabályainak  megszegése,   a
   járműforgalom   irányítására   szolgáló   fényjelző    készülék
   jelzéseinek  figyelmen  kívül  hagyása,  az  autópálya   leálló
   sávjának  igénybevételére  vonatkozó  szabályok  megszegése,  a
   behajtási  tilalommal, a kötelező haladási iránnyal kapcsolatos
   szabálysértés).  Azonban még a megállásra  (fényjelző  készülék
   észlelésének    akadályozása;   útkanyarulatban,    bukkanóban,
   útkereszteződésben,  gyalogátkelőhely  közvetlen  környezetében
   történő  megállás)  és  a  várakozásra (három  külön  úttesttel
   rendelkező   út   középső  úttestjén   történő   várakozás;   a
   szabályosan   várakozó   másik  jármű   megközelítésének   vagy
   elindulásának  akadályozása)  vonatkozó  közlekedési  szabályok
   megszegése  esetén  is  előállhat  veszélyhelyzet,  illetve   a
   természet  védelmével kapcsolatos rendelkezések  megszegése  is
   károsodás  veszélyét  okozhatja. A  veszélyhelyzetek  és  károk
   megelőzése  érdekében  nyomós közérdek  fűződik  a  közlekedési
   szabályok  minden  egyes közlekedő általi  betartásához  és  az
   állam   általi   szigorú,   következetes   betartatásához.    A
   közlekedési  jogi  normák (mint a közlekedési  morál  minimuma)
   tényleges  érvényesítéséhez nélkülözhetetlenek a jogérvényesítő
   szankciók,   azok   kilátásba   helyezése   és   tényleges    —
   kikerülhetetlen  —  kiszabása,  már  a  szabályszegés   tényére
   alapozva. Ehhez pedig elengedhetetlenül szükséges, hogy  valaki
   a  szabályszegő magatartásért felelősséget viseljen, hogy se  a
   felelős személy, se a felelősség ne „tűnhessen” el.
   Ez   összhangban   áll   az  EJEB  e  tárgykörben   kialakított
   következetes gyakorlatával is, melyet legutóbb az O'Halloran és
   Francis  v.  Egyesült  Királyság  (2007.  június  29.)   ügyben
   erősített  meg. E szerint minden gépjármű tulajdonosa,  illetve
   használója  (vezetője)  tudja, hogy  ezzel  (a  tulajdonlással,
   illetve  a használattal) meghatározott szabályrendszernek  veti
   alá  magát. A gépjármű birtoklása vagy használata (hasonlóan  a
   lőfegyverekhez) ugyanis olyannak minősül, mint  amely  alkalmas
   arra, hogy súlyos károkat okozzon. Az EJEB hangsúlyozta, hogy a
   gépjárművek tulajdonlására és használatára vonatkozó felelősség
   része   az  a  kötelezettség  is,  hogy  a  közúti  közlekedési
   szabálysértés elkövetésének gyanúja esetén a tulajdonos vagy az
   üzemben  tartó  tájékoztassa  a  hatóságokat  arról,   hogy   a
   cselekmény  elkövetésének idején ki vezette a  gépjárművet.  Az
   EJEB  nem  tekintette  az  Egyezmény  6.  cikk  1.  bekezdésébe
   ütközőnek  az  Egyesült Királyság azon szabályát, miszerint  az
   üzemben  tartó bűncselekményt követ el azzal, hogy  nem  nevezi
   meg a szabályszegést elkövető jármű vezetőjét.
   Az üzemben tartót tehát egyfelől — általánosságban, a veszélyes
   üzem működtetéséből adódóan — fokozott gondossági kötelezettség
   terheli. Fokozottan felel a közlekedési szabályok betartásáért.
   E  körben  felel  azért, hogy ő maga, valamint  az  ő  jogán  a
   gépjárművet   használó   személy   is   jogkövető   magatartást
   tanúsítson.  A  jogalkotó  a támadott  megoldás  keretében  azt
   vélelmezi,   hogy  a  szabályszegés  elkövetésének   idején   a
   gépjárművet  az  üzemben tartó vezette. E  vélelem  azonban  az
   üzemben tartó részéről megdönthető. Abban az esetben pedig,  ha
   a  felelősség  alól  magát kimenteni nem tudja,  viselnie  kell
   annak   a   vélelemnek  a  terhét,  hogy   a   szabályt   saját
   magatartásával  ő maga szegte meg, hiszen a felelősséget  másra
   sikeresen  áthárítani  nem  tudta. A felelősségre  vonás  jelen
   szabályozási   környezetben  azonban  (különös  tekintettel   a
   kimentési    okok   természetére)   szorosan   az    elkövetett
   szabályszegéshez   és   nem  pusztán   az   üzemben   tartáshoz
   kapcsolódik.
   Ilyen  típusú  —  represszív  jellegű,  preventív  funkciójú  —
   felelősségi    alakzatot   hozott   létre   a   jogalkotó    új
   jogintézményként  a  közigazgatási  jogban.   A   közigazgatási
   bírságokkal összefüggésben az Alkotmánybíróság a 498/D/2000. AB
   határozatában   kimondta,   hogy   „[a]z   építésügyi    bírság
   közigazgatási   jogi  szankció,  a  jogsértő   magatartás   (…)
   szankciója,  a  jogsértésért  való felelősség  érvényesítésének
   módja”.   E  határozatban  megállapította  azt  is,  hogy   „az
   Alkotmány  nem  tartalmaz rendelkezéseket a közigazgatási  jogi
   szankciókra   vonatkozóan.  A  jogalkotó   széles   mérlegelési
   jogkörrel  rendelkezik  a  szankció alkalmazási  feltételeinek,
   mértékének    szabályozása   során.   A    jogalkotó    döntési
   szabadságának csak az Alkotmány rendelkezései szabnak  korlátot
   (…)  nem  sértheti  alkotmányellenes módon (…)  a  jogállamiság
   követelményeit”   (ABH  2003,  1202,  1206.).   E   körben   az
   Alkotmánybíróság ismételten utal a 387/B/2007.  AB  határozatra
   is   (ABK   2008.  november,  1603.),  miszerint  az  általános
   felelősségi    alakzattól   eltérő,   speciális   rendelkezések
   megalkotása,   és  a  szabályoknak  már  a  vétlen   megszegése
   (objektív    jogellenesség)   esetén   kiszabott    bírság    a
   jogbiztonságot   nemhogy   nem   sérti,   hanem    jogkövetésre
   („törvénytiszteletre”) ösztönözve inkább erősíti.
   A fent kifejtettek alapján a jogalkotó mérlegelési szabadságába
   tartozik  annak eldöntése, hogy — alkotmányos keretek között  —
   milyen  felelősségi alakzatot alkot, figyelembe  véve  annak  a
   jogágnak a sajátosságait, melyben azt elhelyezi. Lehetősége van
   azonban arra is, hogy az új társadalmi jelenségekre reagálva  a
   már  meglévő  jogágak  mellett  új  jogterületet  alkosson,  az
   alkotmányos garanciák szigorú érvényesülését biztosítva.  Ennek
   során  figyelembe vehet azonban a fenti szempontokon túl  olyan
   tényezőket   is,   melyek  elősegítik  a   felelősségre   vonás
   hatékonyabb   érvényesítését.  A  jogkövetkezmény  hatékonysága
   elsősorban  a  felelősségre  vonás elkerülhetetlenségén  múlik,
   mely  tény nem sérti a jogbiztonság követelményét, hanem  éppen
   ellenkezőleg,   a   jogkövető  magatartásra   ösztönzés   révén
   alkotmányosnak tekinthető.
   A jogsértés tényére és az üzemben tartói minőségre alapozott, a
   jogsértő    bűnösségétől,   illetve   vétkességétől   független
   felelősségre   vonás   önmagában  nem   alkotmányellenes,   nem
   eredményez  törvénysértő  helyzetet, az  igazságos  és  világos
   kritériumon (a felelősségi vélelmen) alapul, továbbá a  vélelem
   a  törvényi  keretek  között megdönthető. Az  üzemben  tartónak
   lehetősége  van  arra, hogy a felelősség alól  magát  kimentse,
   elkerülve   ezzel   a   közigazgatási   bírság   megfizetésének
   kötelezettségét.    Erre   tekintettel   az    Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy  a  Kkt. 21.  §  (1)  és  (2)  bekezdése,
   valamint  az  R. 1. § (1) bekezdése önmagában nem ellentétes  a
   jogállamiság   követelményével,  ezért   az   indítványokat   e
   tekintetben elutasította.

   2.3.  Ezt követően az Alkotmánybíróság azon indítványi elemeket
   vizsgálta  meg,  hogy  a közigazgatási bírság  bevezetésével  a
   jogalkotó  hatalmával  visszaélt-e, alkotmányellenes  helyzetet
   teremtett-e azzal, hogy az ártatlanság vélelmének követelményét
   mellőzte,  hogy  a  közigazgatási bírságot a  jogrendszerben  a
   szabálysértési-,  illetve  a  büntetőjogon  kívül   alkalmazza,
   valamint   azzal,  hogy  a  büntethetőséget   kizáró   okok   a
   közigazgatási eljárásban nem érvényesülhetnek.

   2.3.1.   Az   Alkotmánybíróság  a   31/1998.   (VI.   25.)   AB
   határozatában  megvizsgálta,  hogy  a  joggal  való  visszaélés
   milyen   esetekben  eredményezi  a  jogbiztonság  sérelmét.   E
   határozatában kifejtette, hogy „a demokratikus jogállamokban  —
   így  hazánkban is — a joggal való visszaélés tilalmának érvénye
   nem  szorítkozik egyetlen jogágra, hanem e tilalom —  az  egyes
   jogágak    sajátosságaitól   függő   formában   —   az    egész
   jogrendszerben   érvényre  jut.  A  Magyar  Köztársaságban   az
   említett  tilalomnak az egész jogrendszerre kiterjedő általános
   érvénye  közvetlenül  az Alkotmány 2. §-ának  (1)  bekezdéséből
   vezethető  le.  (…) Alkotmányellenes az olyan  rendelkezés  is,
   amely  amiatt ütközik az említett tilalomba, mert  a  jogalkotó
   valamely   jogintézményt   nem   annak   jogrendszeren   belüli
   rendeltetése szerinti célra használt fel” (ABH 1998, 240,  244,
   246.).
   Ennek  alapján az Alkotmánybíróságnak jelen ügyben azt  kellett
   eldöntenie,  hogy  a  közigazgatási  bírságot  a  jogalkotó   a
   jogrendszerben  való rendeltetésétől eltérő  célra  használta-e
   fel.
   A   3/1998.  (II.  11.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
   kifejtette,  hogy  „[a]  jogalkotó kellően  megfontolt  indokok
   alapján,  a  közlekedés minden résztvevőjének  az  élete  és  a
   biztonsága   érdekében  határozza  meg  azokat  a  szabályokat,
   amelyek   a   közlekedésben  részt  vevő  valamennyi  személyre
   vonatkoznak.  A  jogalkotó  a  közlekedés  rendjét   szabályozó
   előírások  betartását  különböző — igazgatási,  szabálysértési,
   büntető  —  szankciók  kilátásba  helyezésével  is  elősegíteni
   kívánja” (ABH 1998, 61, 65-66.).
   Annak  vizsgálata  során, hogy a jogalkotó  a  jogintézményt  a
   rendeltetésétől   eltérő   célra   használta-e    fel,    annak
   funkciójából kell kiindulni. A polgári jogi, a büntetőjogi és a
   közigazgatási jogi védelem egymáshoz való viszonya tekintetében
   megállapítható, hogy a polgári jogi veszélyes üzemi  felelősség
   célja  elsősorban a konkrét károsultak jogvédelme. A büntetőjog
   —  speciális  és generális preventív funkcióján keresztül  —  a
   közösséget   védi   a  társadalomra  veszélyes  bűncselekmények
   elkövetőivel  szemben,  a  közigazgatási  jog  funkciója  pedig
   elsősorban a jog érvényesülésének biztosítása, ezen keresztül a
   prevenció.  Míg  a  polgári és a büntető felelősség  utólag,  a
   következményre reagál, a közigazgatási jog célja jelen  esetben
   a súlyosabb eredmények — élet elvesztése, testi épség sérülése,
   vagyoni károsodás — megelőzése.
   A   büntetőjogi   (jellegű)  eszközök  csak  ultima   ratioként
   alkalmazhatók.  A  30/1992. (V. 26.) AB  határozat  szerint  „a
   büntetőjog  (…) [t]ársadalmi rendeltetése, hogy  a  jogrendszer
   egészének  szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció,  a
   büntetés  szerepe  és rendeltetése a jogi  és  erkölcsi  normák
   épségének  fenntartása akkor, amikor már más jogágak  szankciói
   nem  segítenek” (ABH 1992, 167, 176.). Ha azonban  van  enyhébb
   jogi eszköz, akkor azt kell (és egyben elegendő) alkalmazni. Ez
   nem   csak   a  jogállamiság  és  általában  az  alkotmányosság
   követelményeinek felel meg, de a jogsértők érdeke is ez.  Jelen
   esetben  — a szabályszegők által előidézett veszélyhelyzetekben
   —  a  közlekedésben  részt  vevő más személyek  több  alapjoga,
   különösen  az  élethez  való  joga  veszélyeztetett,  ezért  az
   államot  az  általános  intézményes életvédelmi  kötelezettsége
   részeként   itt   „közlekedési  életvédelmi”   jogalkotási   és
   jogérvényesítési kötelezettség is terheli.

   2.3.2.   A   vizsgált  jogszabályi  rendelkezésekben   szereplő
   közigazgatási   szankció  funkciója  nem  a  reparáció,   hanem
   represszív szankcióként a közlekedési igazgatási-szervezési jog
   érvényesítése,  a  közlekedésbiztonsági  jogszabályi  előírások
   betartatása, a megelőző-nevelő hatás elérése, azaz a  speciális
   és  generális prevenció. Ezt szolgálja az is, hogy az R. 11.  §
   (5)  bekezdése  értelmében  a központi  költségvetésbe  befolyó
   összeget  a  Kormány  részben közlekedésbiztonsági  célra,  így
   különösen   a   Rendőrség   közlekedésrendészeti   feladatainak
   ellátására,   illetve  az  ehhez  szükséges  eszközállományának
   fejlesztésére fordítja.
   A jogalkotó tehát a közigazgatási bírság szankciót hangsúlyosan
   a   közigazgatási   jogot  érvényesítő,  elsősorban   preventív
   funkcióval   ruházta   fel.  Emellett   természetesen   van   a
   közigazgatási  szankciónak  egyéb —  korábban  már  említett  —
   alkotmányos   rendeltetése  is.  Ezt  az  új  jogintézményt   a
   jogalkotó alkotmányos célra, rendeltetésszerűen használta  fel.
   Ebből következően nem eredményezi a jogállamiság sérelmét, hogy
   a  jogalkotó a büntetőjogban alkalmazott büntethetőséget kizáró
   okok rendszerének egészét nem terjesztette ki maradéktalanul  a
   közigazgatási   jogra.   Nem  fakad   az   Alkotmányból   olyan
   kötelezettség sem, hogy az egyik jogág rendszerében érvényesülő
   elvek  és  jogintézmények  összessége  egy  másik  jogágban  is
   kényszerítően alkalmazandó legyen. A különbségek a  jogrendszer
   tagozódásából    és    az    egyes   jogágak    sajátosságaiból
   szükségszerűen  erednek. Ugyanakkor a jogalkotó  nincs  elzárva
   attól, hogy egy adott (akár új) jogterületen, más jogágban  már
   alkalmazott  és  bevált egy-egy szabályozási  elemet  átvegyen,
   illetve,  hogy  — mint jelen „objektív felelősség”  esetében  —
   komplex jogintézményt hozzon létre. A fent kifejtettek miatt az
   indítványozók   kifogásait   az   Alkotmánybíróság   ebben    a
   tekintetben nem találta megalapozottnak, ezért elutasította.

   2.4.  Ezt követően az Alkotmánybíróság azt vizsgálta meg,  hogy
   ez  az  új  felelősségi  intézmény [ Kkt.  21.  §  (1)  és  (2)
   bekezdése]  sérti-e  a  hátrányos megkülönböztetés  alkotmányos
   tilalmát.
   Az  Alkotmány  e  rendelkezését az Alkotmánybíróság  —  állandó
   gyakorlata   szerint   —   a  jogegyenlőség   általános   elvét
   megfogalmazó    alkotmányi   követelményként   értelmezte    és
   kifejtette,  hogy  bár  az  Alkotmány  70/A.  §  (1)  bekezdése
   szövegszerűen az alapvető jogok tekintetében tiltja a hátrányos
   megkülönböztetést, a tilalom — ha a megkülönböztetés  sérti  az
   emberi  méltósághoz  való alapvető jogot —  kiterjed  az  egész
   jogrendszerre. Így abban az esetben, ha a megkülönböztetés  nem
   az  emberi  vagy  az  alapvető  állampolgári  jog  tekintetében
   történt,  az  eltérő  szabályozás  alkotmányellenessége   akkor
   állapítható meg, ha az az emberi méltósághoz való jogot  sérti.
   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata során ez utóbbi  körben  akkor
   ítélte     alkotmányellenesnek     a     jogalanyok     közötti
   megkülönböztetést,  ha  a jogalkotó önkényesen,  ésszerű  indok
   nélkül  tett  különbséget az azonos szabályozási kör  alá  vont
   jogalanyok  között [9/1990. (IV. 25.) AB határozat,  ABH  1990,
   46,  48.; 21/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73,  77-78.;
   61/1992.  (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 281.; 35/1994.
   (VI.  24.) AB határozat, ABH 1994, 197.; 30/1997. (IV. 29.)  AB
   határozat,  ABH  1997, 130, 138-140. stb.]. Az Alkotmánybíróság
   gyakorlatában  személyek közötti diszkriminációról  csak  akkor
   lehet szó, ha a jogalkotó valamely személyt vagy embercsoportot
   más,  azonos  helyzetben lévő személyekkel vagy embercsoporttal
   történt  összehasonlításban kezel hátrányosabb módon  [32/1991.
   (VI. 6.) AB határozat, ABH 1991, 146, 161-162.; 1043/B/1992. AB
   határozat,  ABH 1994, 744, 745.; 397/B/1995. AB határozat,  ABH
   1995, 786, 787.; 432/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 789, 792.;
   719/B/1998.  AB  határozat, ABH 2000, 769, 775.;  17/2000.  (V.
   26.)  AB  határozat,  ABH  2000,  112,  115.;  624/E/1999.   AB
   határozat, ABH 2002, 1023, 1035. stb.].
   Az    Alkotmánybíróság   fentebb   ismertetett    gyakorlatának
   megfelelően   vizsgálta   e  megkülönböztetés   tilalmának   az
   indítványozók  által  állított sérelmét a támadott  jogszabályi
   rendelkezések  vonatkozásában.  Az  Kkt.  21.  §  (1)  és   (2)
   bekezdése  a  gépjármű  üzemben  tartóját,  kimentés  esetén  a
   gépjárművet   ténylegesen   használó   személyt   kötelezi    a
   közigazgatási  bírság megfizetésére. Az Szt.  alapján  pedig  a
   szabálysértési eljárás a tényleges szabálysértő  ellen  folyik,
   szabálysértési   szankciót   kizárólag   vele   szemben   lehet
   alkalmazni.  A  hátrányos  megkülönböztetést  az  indítványozók
   abban látják, hogy a használót szabálysértési eljárásban — ahol
   felelősségét   kimentheti,  és  az  eset   összes   körülményei
   feltárhatóak   —   legfeljebb   150.000,-   Ft.   pénzbírsággal
   sújthatják,  míg  az üzemben tartó esetében  —  szűk  kimentési
   lehetőségekkel élve, az eset összes körülményeit nem vizsgáló —
   közigazgatási  eljárásban  ez az  összeg  300.000,-  Ft.-ot  is
   elérhet.   Egy  másik  indítványozó  szerint  a  jogszabály   a
   köztulajdonban és a magántulajdonban álló járművek üzemeltetőit
   is eltérően kezeli.
   Az  Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben megállapítja, hogy  a
   törvényalkotó  jelen esetben nem személyek, hanem  a  különböző
   típusú  eljárások között tett különbséget. Az adott  eljárásban
   érvényesülő szabályok az eljárás valamennyi alanyára  egyformán
   vonatkoznak.     Az    eljárási    szabályok    (közigazgatási,
   szabálysértési)  különbözősége nem  minősül  személyek  közötti
   különbségtételnek. Az eljárások természetéből eredő különbségek
   nem   eredményezik  a  hátrányos  megkülönböztetés   tilalmának
   sérelmét.  Ugyanezen okból nem állapítható meg a köztulajdonban
   és  a  magántulajdonban  álló  gépjárművek  üzemeltetői  között
   hátrányos  megkülönböztetés sem, ezért az  Alkotmánybíróság  az
   indítványokat  —  állandó  gyakorlata szerint  (539/D/2005.  AB
   határozat;  ABK  2008.  május,  773.)  —  ebben  a  tekintetben
   elutasította.

   2.5. Az Alkotmánybíróság ezt követően azt vizsgálta meg, hogy a
   Kkt.  21.  §-ában szabályozott szigorú közigazgatási felelősség
   és maga a bírságot kiszabó határozat meghozatalának módja [Kkt.
   21/A.  §  (5)  bekezdés]  együttesen  sértik-e  az  ártatlanság
   vélelmének elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot,  azaz
   alkotmányellenes helyzetet eredményeznek-e.
   A felelősség vélelmének és az ártatlanság vélelmének ugyanabban
   az eljárásban való érvényesüléséhez, ennek alkotmányosságához a
   tisztességes   eljáráshoz  való  jog  garanciális  szabályainak
   betartása szükséges, különös tekintettel arra, hogy a  39/1997.
   (VII.  1.)  AB határozat kimondta, hogy az ártatlanság  vélelme
   eljárási alapelvként funkcionál (ABH 1997, 263, 271.).
   Azt  az  értelmezést,  hogy  az  ártatlanság  vélelme  eljárási
   természetű  alapelv, alátámasztja a 26/B/1998. AB határozat  is
   (az    ártatlanság    vélelme   elfogulatlanságot,    pártatlan
   megközelítést,   a   megalapozott  bizonyítás  kötelezettségét,
   továbbá   a  prejudikáció  tilalmát  jelenti,  azaz  felelősség
   megállapítása   nélkül   a  felelősség  megállapításával   járó
   hátrányos jogkövetkezményeket senki ne szenvedje el). Valójában
   tehát az Alkotmánybíróságnak azt kellett megvizsgálnia, hogy  a
   közigazgatási   eljárás  megfelel-e  a   tisztességes   eljárás
   alkotmányos követelményének.

   2.5.1. Kiindulópontként az Alkotmánybíróság azt vizsgálta  meg,
   hogy   a   közigazgatási  bírság  kiszabására  milyen   eljárás
   keretében  kerül sor, tekintettel arra, hogy a  Kkt.  maga  nem
   rendelkezik  erről.  Az  alkalmazandó  eljárásjogra  pusztán  a
   jogintézmény   elnevezéséből  („közigazgatási”  bírság)   lehet
   következtetni.   Magáról  az  eljárás  lefolytatásáról,   annak
   menetéről kizárólag a Kkt. 21/A. § (5) bekezdése szól,  további
   eljárási szabályt erre vonatkozóan sem a Kkt., sem más  törvény
   nem tartalmaz.
   A  Ket. nem veszi ki a közlekedési szabályszegés miatt indított
   eljárást  saját  hatálya alól [nem sorolja  fel  a  13.  §  (1)
   bekezdésében],  de nem ad felhatalmazást a Kkt.-nak  sem  arra,
   hogy  az általános szabályoktól eltérő (speciális, sui generis)
   eljárás  keretében  kerüljön sor a bírság kiszabására  (noha  a
   Ket. 13. § (2) bekezdése több jogterületen alkalmazza is ezt  a
   megoldást). A Ket. 13. § (3) bekezdése értelmében a 13.  §  (1)
   és   (2)   bekezdésében  nem  említett  közigazgatási  hatósági
   eljárásokra  vonatkozó jogszabályok e törvény  rendelkezéseitől
   kizárólag  abban  az esetben térhetnek el,  ha  azt  e  törvény
   kifejezetten  megengedi, illetve ha az az Unió  jogi  aktusának
   vagy nemzetközi szerződésnek a végrehajtásához szükséges. Ilyen
   felhatalmazó   rendelkezést  azonban  sem  a  Ket.,   sem   más
   nemzetközi jogi dokumentumok a Kkt. vonatkozásában jelenleg nem
   tartalmaznak,   ennek   megfelelően   a   Ket.   szabályait   a
   közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárásban alkalmazni
   kell.

   2.5.2.  Mivel  a jogalkotó a közigazgatási bírság  kiszabásának
   szabályait  nem  vette ki a Ket. hatálya alól (azt  jelenleg  a
   Ket.  hatálya  alatt tartja), ezért az Alkotmánybíróságnak  azt
   kellett  megvizsgálnia,  hogy  az  eljárás  megfelel-e  a  Ket.
   garanciális szabályainak.
   Az   Alkotmánybíróság  mindenekelőtt  utal  az  Európa   Tanács
   Miniszteri Bizottságának a közigazgatási szankciókról szóló  R.
   (91)   1.  számú  Ajánlására,  melynek  6.  számú  alapelve   a
   tisztességes  közigazgatási eljárás alapelveit  kifejezetten  a
   közigazgatási szankciók vonatkozásában fogalmazza meg.
   Ezzel  az  Ajánlással és az Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt tisztességes eljáráshoz való joggal összhangban maga  a
   Ket. is alapelvi szinten írja elő, hogy a közigazgatási hatóság
   az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni
   a  jogszabályok  rendelkezéseit. Hatáskörét  a  jogszabályokban
   előírt  célok  (esetünkben a közlekedésbiztonság) megvalósítása
   érdekében gyakorolja [Ket. 1. § (1) bekezdés]. A Ket.  kimondja
   azt   is,   hogy   a   közigazgatási  hatóság  a   hatáskörének
   gyakorlásával  nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása  során  a
   szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés
   követelményeinek megfelelően köteles eljárni  [Ket.  1.  §  (2)
   bekezdés],  valamint hogy az eljárása során minden bizonyítékot
   súlyának  megfelelően  értékel, döntését valósághű  tényállásra
   alapozza  [Ket.  2. § (3) bekezdés]. Szintén  alapelvi  szinten
   rögzíti  a  Ket., hogy az ügyfeleket megilleti  a  tisztességes
   ügyintézéshez való jog [Ket. 4. § (1) bekezdés],  valamint  azt
   is,  hogy a közigazgatási hatóság előmozdítja az ügyféli  jogok
   gyakorlását [Ket. 5. § (1) bekezdés].

   2.5.3.  A  Ket.  általános szabályai alapján  a  hatóságnak  az
   ügyfelet  az  eljárás  megindulásáról értesítenie  is  kellene,
   azonban a Kkt. 21/A. § (5) bekezdése alapján az ügyfél — a Ket.-
   től  eltérően, de erre vonatkozó felhatalmazás nélkül — csak  a
   közigazgatási   bírságot   kiszabó  határozat   kézhezvételével
   értesül az eljárás megindulásáról. A felelősségi vélelem  alóli
   mentesülés lehetősége (azaz az exculpatio) kifejezetten igényli
   —  legalább  ebben  az  egy  elemben  —  a  tényállás  előzetes
   tisztázását.  Ezen túlmenően nem felel meg a szabályozás  annak
   sem,  hogy  a  döntés  valósághű, azaz felderített  tényálláson
   alapuljon.   E   tényből  következik,  hogy  az  egyszerűsített
   (standardizált)  eljárási rendben a hatóság  nem  képes  eleget
   tenni  a  Ket.  1.  § (2) bekezdésében foglalt  ügyféllel  való
   együttműködési,  valamint a Ket. 50. §-ában foglalt  tényállás-
   tisztázási   kötelezettségének  sem.  A   felelősségi   vélelem
   utólagos (az alap-közigazgatási eljáráson kívüli) megdöntésének
   a  lehetősége  fogalmilag  zárja  ki  azt,  hogy  a  hatóság  a
   tényállás-tisztázási kötelezettségének, valamint a tisztességes
   eljáráshoz    való   jognak   mint   alapelvi    követelménynek
   maradéktalanul eleget tudjon tenni.
   A  támadott jogszabályok által felhatalmazás nélkül kialakított
   eljárás tehát nem felel meg az Európa Tanácsi elvárásoknak és a
   Ket. előírásainak sem.
   A  konkrét  esetben,  ahogyan  a  felelősség  vizsgálatakor  az
   Alkotmánybíróság  kifejtette,  az  üzemben  tartót  terheli   a
   veszélyes  üzem  működéséből eredő felelősség akkor  is,  ha  a
   szabályszegést maga az üzemben tartó követte el, valamint akkor
   is,   ha   az  általa  üzemeltetett  veszélyes  üzemet  „másnak
   átengedte”,   kivéve,  ha  a  mentesülés  eseteire  eredménnyel
   hivatkozik.
   A    felelősségi    vélelem   alkalmazásának   lehetőségét    a
   közigazgatási jog nem zárja — és természetéből eredően  nem  is
   zárhatja   —   ki.  A  felelősségi  vélelem  azonban   —   mint
   jogtechnikai  megoldás — a közigazgatási  eljárásban  általában
   csak  a tisztességes eljárás fenti követelményeinek megfelelően
   alkalmazható.
   Mivel  a  Kkt.  21/A.  § (5) bekezdése jelenlegi  formájában  a
   tisztességes  eljáráshoz való jog alkotmányos  követelményeinek
   az   indokolásban   kifejtettek  miatt  nem   felel   meg,   az
   Alkotmánybíróság  ezt  a rendelkezést a  határozat  kihirdetése
   napjával   megsemmisítette.   Az   újraszabályozás   során    a
   törvényhozónak kell eldöntenie, hogy a bírságolási  eljárást  a
   Ket. követelményeinek felelteti-e meg, vagy a Ket. hatálya alól
   kivett  új jogintézmény jellegéhez, alkotmányos rendeltetéséhez
   igazodó  eltérő szabályokat alkot. Mindkét esetben  figyelemmel
   kell  lennie  azonban  arra,  hogy  az  eljárás  ne  sértse  az
   Alkotmány garanciális szabályait.

   2.6. Az eljárási garanciák körében az Alkotmánybíróságnak külön
   is  meg  kellett  vizsgálnia, hogy —  az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdéséből, valamint az 57. § (5) bekezdéséből fakadóan  —  a
   felelősség  alóli mentesülés eseteit [Kkt. 21/A. § (1)  és  (2)
   bekezdés] a jogalkotó ésszerű korlátok között alakította-e  ki.
   A  mentesülés  két esetkörét ismeri a támadott  rendelkezés.  E
   szerint  mentesül  az  üzemben tartó,  ha  bizonyítja,  hogy  a
   gépjármű  jogellenesen  került ki  a  birtokából,  illetve,  ha
   teljes   bizonyító  erejű  magánokirattal  vagy  menetlevéllel,
   fuvarlevéllel   igazolja,  hogy  azt   más   személy   vezette,
   megnevezve  a  használó  személyt.  A  szabályozási   koncepció
   lényege,  hogy  a  felelősségre vont személy  bizonyíthassa:  a
   jogsértést  nem ő követte el, azaz hogy nem ő a felelős.  Ettől
   különböznek az egyes indítványozók által felsorolt — szubjektív
   —  kimentési  okok  (szükséghelyzet,  végszükség,  vis  maior).
   Ezekben az esetekben ugyanis a jogsértő nem azt igazolja,  hogy
   nem  ő  volt az elkövető, hanem a jogsértés tényének elismerése
   mellett  azt,  hogy a cselekményt nem vétkesen  követte  el.  A
   mentesülés   Kkt.-ban   alkalmazott  esetei   —   az   elkövető
   vétkességének avagy vétlenségének figyelmen kívül hagyásával  —
   azt   hivatottak  biztosítani,  hogy  az  eljárás  alanya  csak
   „objektív  körülményekre” hivatkozva  kérhesse  a  felelősségre
   vonás mellőzését.
   E  koncepciót szem előtt tartva az Alkotmánybíróság álláspontja
   szerint   az  objektív  jogellenességre  alapozott  felelősségi
   vélelem  ésszerű megdöntésének minimuma az, hogy  a  jogszabály
   maradéktalanul   biztosítsa   annak   lehetőségét,    hogy    a
   felelősségre    vont    személy   minden   kétséget    kizáróan
   bizonyíthassa:  a  jogsértést nem  ő  követte  el.  A  támadott
   rendelkezések   azonban   ezt   csak   korlátozott    mértékben
   biztosítják.
   Mivel  kifejezetten egyetlen indítványozó sem kérte az  ésszerű
   kimentés  hiánya  miatt  mulasztás  megállapítását,  sőt   erre
   közvetlen utalás sem található egyik indítványban sem, ezért az
   Alkotmánybíróságnak   azt  kellett  —  hivatalból   eljárva   —
   megvizsgálnia,    hogy   az   objektív    körülményekre    való
   hivatkozással  történő  mentesülés  korlátozott   volta   olyan
   hiányosság-e, mely alkotmányellenes helyzetet eredményez.  Erre
   tekintettel  az  Alkotmánybíróság áttekintette  a  mulasztással
   kapcsolatos gyakorlatát.

   2.6.1.  Az  Alkotmánybíróságnak  a  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség  megállapítására  vonatkozó  hatáskörét  az
   Abtv.  49.  §-a  szabályozza, mely szerint  —  hivatalból  vagy
   indítvány      alapján     —     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság  állandó
   gyakorlata    szerint    a    jogalkotó    szerv    jogalkotási
   kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás  nélkül  is
   köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes helyzet —  a  jogi
   szabályozás  iránti igény — annak nyomán állott  elő,  hogy  az
   állam jogszabályi úton avatkozott bizonyos életviszonyokba,  és
   ezáltal    az   állampolgárok   egy   csoportját   megfosztotta
   alkotmányos jogai érvényesítésének lehetőségétől [22/1990.  (X.
   16.)  AB  határozat,  ABH 1990, 83, 86.].  Az  Alkotmánybíróság
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet  állapít  meg
   akkor  is,  ha  alapjog érvényesüléséhez szükséges  jogszabályi
   garanciák  hiányoznak  [37/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,  ABH
   1992, 227, 231.].
   Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést
   nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
   semmilyen  szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH
   1992,  204-206.],  hanem  akkor is, ha  az  adott  szabályozási
   koncepción   belül   az   Alkotmányból   levezethető   tartalmú
   jogszabályi  rendelkezés  hiányzik  [22/1995.  (III.  31.)   AB
   határozat,  ABH  1995,  108,  113.;  29/1997.  (IV.   29.)   AB
   határozat,  ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
   ABH   1998,  132,  138.].  A  szabályozás  tartalmának  hiányos
   voltából  eredő alkotmánysértő mulasztás megállapítása esetében
   is  a  mulasztás  vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson
   nyugvó, vagy ennek hiányában, a feltétlen jogszabályi rendezést
   igénylő  jogalkotói kötelezettség elmulasztásán alapul [4/1999.
   (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 57.].
   Az    Alkotmánybíróság    gyakorlata    szerint    mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítható akkor  is,  ha  az
   adott   kérdés  tekintetében  van  ugyan  szabályozás,  de   az
   Alkotmány  által  megkívánt  jogszabályi  rendelkezés  hiányzik
   [22/1995.  (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,  108,  113.],  és
   akkor is, ha a jogalkotó nem megfelelő tartalommal szabályozott
   és  ezáltal alkotmányellenes helyzet állt elő [15/1998. (V. 8.)
   AB határozat, ABH 1998, 132, 138-139.].
   Ez  utóbbi esetkört figyelembe véve az Alkotmánybíróságnak  azt
   kellett  eldöntenie, hogy a jogalkotó által választott megoldás
   —  a kimentési lehetőségek korlátozott volta — ellentétes-e  az
   Alkotmánnyal, azaz van-e olyan alkotmányos rendelkezés, melyből
   levezethető a szabályozás elégtelen volta.

   2.6.2.  Az Alkotmánybíróság ebben a kérdésben osztja  az  egyik
   indítványozó   azon  álláspontját,  miszerint  az   objektívnek
   tekintett  közigazgatási szankciókkal szemben  is  követelmény,
   hogy legyen — akár objektív — személyes felelősségi alapja.  Az
   Alkotmánybíróság  a  498/D/2000. AB határozatában  az  objektív
   felelősségi szankciónak tekintett építésügyi bírsággal  szemben
   is  azt  a  követelményt fogalmazta meg, hogy az a jogsértésért
   való  felelősség érvényesítésének módja legyen (ABH 2003, 1202,
   1206.).
   A  jelen  ügy  tárgyaként  megjelölt jogszabályi  rendelkezések
   alkalmazása  esetén  akkor is meg kell  bírságolni  az  üzemben
   tartót  mint  a  jogsértés  vélelmezett  elkövetőjét,  ha   más
   hatósági  (szabálysértési)  határozat  nem  az  ő  felelősségét
   állapítja  meg.  Mivel  a  szabálysértési  és  a  közigazgatási
   eljárás   lefolytatásának  sorrendjére   a   jogszabályok   nem
   tartalmaznak  semmilyen előírást, előfordulhat  egyrészt  olyan
   eset, hogy a szabálysértési eljárásban bizonyítottá válik, hogy
   nem az üzemben tartó követte el a szabálysértést, azonban ez  a
   tény  a  közigazgatási eljárásban — annak korábbi  befejeződése
   miatt  —  már  nem  használható fel.  Ekkor  az  üzemben  tartó
   felelősségének  ésszerű  alapja  nincs.  Másrészt  az   üzemben
   tartónak   arra   sincs  lehetősége,  hogy   a   szabálysértési
   eljárásban   felhasznált  bizonyítékok  alapján   megállapított
   tényállás egyes elemeit (azt, hogy nem ő vezette a gépjárművet)
   az   ellene   még  folyamatban  lévő  közigazgatási  eljárásban
   felhasználja.  Ezen bizonyítékokat továbbá  sem  a  fellebbezés
   folytán   eljáró  másodfokú  közigazgatási  hatóság   (országos
   rendőrfőkapitány,  2010.  január  1-ét  követően  a   budapesti
   rendőrfőkapitány), sem pedig a határozat felülvizsgálata  során
   eljáró bíróság — mely csak a határozat jogszabálysértő jellegét
   vizsgálhatja — nem veheti figyelembe.
   Emellett a jogállamisággal ellentétes eredményre vezet  az  is,
   hogy  a  hatóság kimentésként kizárólag teljes bizonyító  erejű
   magánokiratot  fogad  el, közokiratot (szabálysértési  hatóság,
   bíróság határozata) azonban nem.
   Az  Alkotmánybíróság jelen határozat indokolásának  IV.  2.3.2.
   pontjával  összhangban ismét utal arra, hogy  a  jogalkotó  nem
   köteles a más jogágakban (polgári jog, büntető jog) érvényesülő
   felelősség alóli mentesülés esteinek teljeskörű átvételére.  Az
   Alkotmányból  nem  fakad olyan szabályozási  kényszer,  mely  a
   jogalkotótól  ezt  megkövetelné, ugyanakkor  nincs  is  elzárva
   attól,  hogy  a  más  jogágakban bevett kimentési  okokat  (pl.
   szükséghelyzet  — Ptk. 107. §, végszükség —  Btk.  30.  §,  vis
   maior — Ptk. 345. §). megfelelően alkalmazza.
   Az  Alkotmány  57.  §-ának (5) bekezdése  szerint  a  mindenkit
   megillető jogorvoslati jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában  a
   hatékony  jogvédelem meglétének követelményét jelenti [39/1997.
   (VII.  1.)  AB  határozat, ABH 1997, 263, 272.; 21/1997.  (III.
   26.) AB határozat, ABH 1997, 103, 106.].
   A  vizsgált  jogalkotói megoldás — a törvényi mentesülési  okok
   szűkítése  —  megakadályozza  a közigazgatási  eljárás  alanyát
   abban,  hogy további ésszerű indokokkal a vele szemben fennálló
   felelősségi  vélelmet megdöntse. Az ezzel kapcsolatos  hatékony
   jogorvoslati eljárás speciális szabályainak hiánya tehát  olyan
   helyzetet  teremt, amelyben sérül egyrészt az Alkotmány  57.  §
   (5)  bekezdése,  másrészt az Alkotmány 2. §-a (1)  bekezdésében
   kimondott  demokratikus jogállam elvének az a követelménye  is,
   miszerint az Alkotmány azt garantálja, hogy ne szülessen  olyan
   törvényi   szabály,   amely   a  bírói   eljárás   eredményének
   helyességét   eleve  kizárja.  „Az  anyagi   igazság   érvényre
   juttatását   ellehetetlenítő  szabályozás   éppúgy   sérti   az
   Alkotmány  2. § (1) bekezdését, a jogállamiság elvét,  mint  az
   eljárási  garanciák hiánya.” [4/1998. (III. 1.)  AB  határozat,
   ABH 1998, 71, 77.]
   Ezeknek  a  követelményeknek a Kkt. vizsgált rendelkezései  nem
   felelnek meg, mivel a jogalkotó elmulasztotta megalkotni azokat
   a  szabályokat, melyek a támadott jogi konstrukció  alkotmányos
   működéséhez   elengedhetetlenek.  A  Kkt.  nem   biztosítja   a
   felelősség  alóli  ésszerű mentesülést  minden  olyan  esetben,
   amikor az üzemben tartó a közigazgatási eljárás során — a  Kkt.
   21/A.  §  (1)  és (2) bekezdéseinek esetein kívül is  —  minden
   kétséget kizáró módon bizonyítja, hogy a szabálysértést  nem  ő
   követte   el.   A   fentiek  szerint  az   Alkotmánybíróság   a
   mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenességet
   megállapította,   és   az  Abtv.  49.  §-a   (1)   bekezdésének
   megfelelően,   határidő  tűzésével  felhívta   a   törvényhozót
   jogalkotási      kötelezettségének      teljesítésére.       Az
   Alkotmánybíróság  nyomatékosan  utal  arra,  hogy  a  jogalkotó
   feladata  és  alkotmányos kötelessége, hogy — a kimentési  okok
   megfelelő   bővítésével   —   a  jogbiztonság   követelményének
   megfelelő normát alkosson.

   3.  Ezt  követően  az  Alkotmánybíróság  a  Kkt.  21/A.  §  (3)
   bekezdésének  alkotmányosságát vizsgálta meg és megállapította,
   hogy  ellentétes  a  jogbiztonság  követelményével  az,  ha   a
   felelősségi  vélelem  megdöntése ellenére  —  behajthatatlanság
   esetén   —   mégis  az  üzemben  tartót  kötelezik   a   bírság
   megfizetésére.

   3.1.  A  jogalkotó lényegében egy speciális, törvényen alapuló,
   mögöttes  (quasi kezesi) helytállási kötelezettséget teremtett.
   Az indítványozók által támadott jogszabályi rendelkezés azonban
   e  tekintetben  nem hasonlítható össze a polgári  jogi  fő-  és
   járulékos felelősségi szabályokkal. A különbség abban áll, hogy
   a   Ptk.  hasonló  tartalmú  rendelkezései  esetében  a  kezesi
   helytállás  vagy  kötelezettség  csak  konkrét  szerződésszegés
   és/vagy  károkozás  esetén  áll  be.  A  közlekedési  szabályok
   megszegése  esetében azonban konkrét károkozás  nem  következik
   be,  tényleges (személy szerint meghatározható) károsult  pedig
   nincs.  Ez  azt eredményezi, hogy a Kkt. 21/A. § (3)  bekezdése
   esetében  a  magát  kimentő  üzemben  tartó  felelősség  nélkül
   köteles  helytállni,  melynek célja  így  elsősorban  az  állam
   anyagi  érdekeinek  védelme, a bírság  megfizetéséből  származó
   állami bevétel biztosítása.
   A  Kkt. 21/A. § (2) bekezdésében ugyanis arról van szó, hogy az
   üzemben  tartó  jogszabályszerűen, azaz teljes bizonyító  erejű
   magánokiratba foglalt nyilatkozattal adja másnak a használatába
   a  járművet.  A használó a teljes bizonyító erejű  magánokirat,
   menetlevél,  fuvarlevél elkészítésével, majd az  üzemben  tartó
   ennek a hatóság részére történő bemutatásával, illetve az ebben
   feltüntetett  személy  megnevezésével  mindent  megtett   annak
   érdekében,  hogy a — bizonyítás terhét egyébként nem  viselő  —
   hatóság  a  tényleges  jogsértővel  szemben  tudja  kiszabni  a
   közigazgatási  bírságot (és az esetleges további szabálysértési
   szankciót).
   A bírságot a szabályszegő magatartás miatt szabja ki a hatóság,
   és  azt  az  állam javára kell megfizetni. A  Kkt.  21.  §  (1)
   bekezdésében  foglalt  esetekben veszélyhelyzet  ugyan  előáll,
   azonban sem károsult, sem kár ebben a helyzetben nincs.  Emiatt
   a   károsulti   érdek   előnyben  részesítése   nem   eleme   a
   szabályozásnak,  az  állam  ebben  az  esetben  nem  tekinthető
   károsultnak. A közlekedés biztonságának javítása, a közlekedési
   morál   pozitív  irányú  változtatása,  illetve  a  közlekedési
   balesetek   számának  csökkentése  sem  indokolja  a   mögöttes
   felelősségi   konstrukció  bevezetését,  mivel  a  szabályszegő
   személye  ebben  az  esetben bizonyítottan elválik  az  üzemben
   tartó személyétől.
   A jogsértés miatt kiszabott közigazgatási bírság behajtásának a
   kockázata  az  államot terheli. Jogállami keretek között  nincs
   lehetőség  arra,  hogy  a  jogalkotó  a  felelősség  alól   már
   mentesült üzemben tartót utóbb mégis arra kötelezze, hogy ezt a
   kockázatot az állam helyett viselje. Az Alkotmánybíróság  ezzel
   összefüggésben  ugyanakkor utal arra, hogy  a  jogalkotó  nincs
   elzárva  attól, hogy a közigazgatási bírság szabályszegőn  való
   behajthatatlansága  esetén a már a kimentés  alapjául  szolgáló
   okirat  alapján ismertté vált személlyel szemben szabálysértési
   eljárást   kezdeményezve  szabálysértési  eljárásban  szankciót
   (adott  esetben pénzbírságot) szabjon ki, mely meg nem fizetése
   esetén   —  a  törvényben  meghatározott  végrehajtási  eljárás
   lefolytatása után — adók módjára behajtható, illetve  elzárásra
   is átváltoztatható.
   A  Kkt. 21/A. § (3) bekezdése tehát a fent kifejtettek miatt  a
   jogbiztonság    követelményébe   ütközik,    ezért    azt    az
   Alkotmánybíróság megsemmisítette.

   3.2. A Kkt. 21/A. § (3) bekezdése az egyik indítványozó szerint
   az emberi méltósághoz való jogot sérti, mert alkotmányosan csak
   a bűnös elkövetőt lehet megbüntetni.
   Az  Alkotmánybíróság  következetes gyakorlata  szerint,  ha  az
   indítvánnyal   támadott  jogszabályt  vagy  annak   részét   az
   Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és  ezért
   azt   megsemmisíti,  akkor  a  további  alkotmányi  rendelkezés
   esetleges   sérelmét   —   a  már  megsemmisített   jogszabályi
   rendelkezéssel   összefüggésben  —   érdemben   nem   vizsgálja
   [44/1995. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.;  4/1996.
   (II.  23.) AB határozat, ABH 1996, 37, 44.; 61/1997. (XI.  19.)
   AB  határozat,  ABH  1997,  361, 364.;  15/2000.  (V.  24.)  AB
   határozat, ABH 2000, 420, 423.; 16/2000. (V. 24.) AB határozat,
   ABH  2000, 425, 429.; 29/2000. (X. 11.) AB határozat, ABH 2000,
   193, 200.; 32/2005. (IX. 15.) AB határozat, ABH 2005, 329, 342-
   343.].
   Mivel  az  Alkotmánybíróság a Kkt. 21/A. §  (3)  bekezdését  az
   Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdésében  foglalt  rendelkezésekbe
   ütközőnek  minősítette,  ezért  a  Kkt.  e  rendelkezésének  az
   Alkotmány  54.  §-ával  való  —  indítványozó  által   vélt   —
   ellentétét már nem vizsgálta.

   4.  Az Alkotmánybíróság azt követően a Kkt. 21/B. § (1) és  (2)
   bekezdését  —  a  közigazgatási  és  a  szabálysértési  eljárás
   viszonyát — vizsgálta meg abból a szempontból, hogy az megfelel-
   e a jogállamiság és a jogbiztonság alkotmányos követelményének.
   Az  Alkotmánybíróság már egy korai határozatában  [9/1992.  (I.
   30.)    AB    határozat]   kimondta,   hogy    „[a]    jogállam
   nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az  állam
   —   s  elsősorban  a  jogalkotó  —  kötelességévé  teszi  annak
   biztosítását,  hogy  a jog egésze, egyes  részterületei  és  az
   egyes  jogszabályok  is  világosak,  egyértelműek,  működésüket
   tekintve  kiszámíthatóak  és előreláthatóak  legyenek  a  norma
   címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán  az  egyes
   normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények
   működésének   kiszámíthatóságát   is.   Ezért   alapvetőek    a
   jogbiztonság   szempontjából  az   eljárási   garanciák.   Csak
   formalizált   eljárás   szabályainak  követésével   keletkezhet
   érvényes  jogszabály,  csak  az  eljárási  normák  betartásával
   működnek alkotmányosan a jogintézmények” (ABH 1992, 59, 65.).
   Az  Alkotmánybíróság — hivatalból eljárva — azt vizsgálta  meg,
   hogy   a   szabályozás  olyan  hiányosságban  szenved-e,   mely
   alkotmányellenes  helyzetet  eredményez.  Erre  tekintettel  az
   Alkotmánybíróság  utal  a  jelen  határozat  indokolásának  IV.
   2.6.1.   pontjában   kifejtett,   a   jogalkotói   mulasztással
   összefüggésben kialakult gyakorlatára.
   Megvizsgálva   a  Kkt.  21/B.  §  (1)  és  (2)  bekezdését   az
   Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  a  közigazgatási  és  a
   szabálysértési eljárás egymáshoz való viszonyának  szabályozása
   az   alábbi   indokok  miatt  nem  felel  meg  a   jogbiztonság
   alkotmányos követelményének.
   2009.   február   1.   napjával   a   közrend,   valamint    az
   igazságszolgáltatás  működésének  védelme  érdekében  szükséges
   egyes  törvénymódosításokról szóló 2008. évi LXXIX. törvény  az
   Szt.   134.  §  (1)  bekezdését  akképp  módosította,  hogy   a
   szabálysértést    meghatározó    jogszabályban    megállapított
   esetekben  a  hatóságok a szabálysértés tetten ért  elkövetőjét
   helyszíni  bírsággal  sújthatják,  kivéve,  ha  az  elkövetővel
   szemben   az   eljárás  alapjául  szolgáló   cselekmény   miatt
   közigazgatási  bírság kiszabásának van helye. A törvénytervezet
   indokolása  szerint a módosítás azért szükséges,  mert  a  Kkt.
   21/B.  §  (2)  bekezdése nem egyértelmű abban a  vonatkozásban,
   hogy  a rendelkezés a helyszíni bírságra is kiterjed-e. Az Szt.
   módosítása egyértelművé teszi: a közigazgatási bírság kiszabása
   mellett  helyszíni bírság kiszabására nincs lehetőség.  A  Kkt.
   ezen  módosítása azonban az Alkotmánybíróság megítélése szerint
   nem    orvosolja   maradéktalanul   a   közigazgatási   és    a
   szabálysértési     eljárás    egymáshoz    való     viszonyának
   rendezetlenségét.
   A   Kkt.  21/B.  §  (1)  bekezdése  tömören  fogalmazza  meg  a
   közigazgatási   és   a   szabálysértési   eljárás    párhuzamos
   lefolytatásának  lehetőségét. Nem  rendelkezik  azonban  arról,
   hogy  az eljárások egyidőben kezdődnek és fejeződnek-e be, vagy
   egymást  követően folynak. E kérdésnek az egyértelmű  rendezése
   azért  volna  a  jogbiztonság  szempontjából  elengedhetetlenül
   fontos,   mert   egyrészt   az  egyik   eljárásban   kiszabható
   jogkövetkezménytől   függ   a  másik  eljárásban   alkalmazható
   szankció,   másrészt  az  egyik  eljárásban  hozott   határozat
   eredménye (például az elkövető kilétének megállapítása) a másik
   eljárásra  is  hatással  lehet. A támadott  rendelkezésből  nem
   derül  ki az sem, hogy minden egyes esetben megindul-e  mindkét
   eljárás, avagy sem. Nem szólnak a támadott rendelkezések  arról
   sem,  hogy  amennyiben valamelyik eljárás nem indul meg,  akkor
   annak  mi  az  oka.  Jogbizonytalanságot okoz  az  is,  hogy  a
   jogalkotó  nem  szabályozta azt az esetet,  amikor  halmazatban
   olyan   cselekményeket  követnek  el,  melyek   közül   egyesek
   közigazgatási  bírsággal is sújthatók, mások azonban  kizárólag
   szabálysértési eljárásban bírálhatóak el.
   A Kkt. 21/B. § (2) bekezdése értelmében nemcsak a közigazgatási
   bírság  tényleges kiszabása, hanem már pusztán  a  kiszabásának
   lehetősége  kizárja  a szabálysértési eljárásban  a  pénzbírság
   alkalmazását (pénzbírság nem szabható ki azzal szemben,  akivel
   szemben  közigazgatási  bírság  kiszabásának  van  helye).   Az
   eljárások egymáshoz való viszonyának — előbbiekben kifejtett  —
   időbeli  rendezetlensége folytán előállhat  olyan  helyzet  is,
   hogy   a   közigazgatási  eljárásban  a   bírság   kiszabásának
   elmaradása   kizárja   az   adott  esetben   már   befejeződött
   szabálysértési  eljárásban  pénzbírság  alkalmazását.   További
   jogbizonytalanságot  eredményez az  is,  hogy  a  közigazgatási
   eljárásban  egy vélelem alapján születik döntés  a  vélelmezett
   szabályszegő   ellen,  ezzel  párhuzamosan   a   szabálysértési
   eljárásban  ugyanazért  a cselekményért  egy  másik  személlyel
   szemben  szabhatnak  ki  pénzbírságot,  akinek  a  személye   a
   szabálysértési  eljárás  folyamán válik  bizonyítottá.  Ez  azt
   eredményezi, hogy egyetlen magatartásért (melyet fogalmilag  is
   csak  egyetlen  személy követhetett el) különböző  eljárásokban
   különböző   személyek  felelnek,  és  mindkettőjükkel   szemben
   alkalmazhatóak  a  törvényben foglalt  jogkövetkezmények,  azaz
   adott esetben mindketten pénzbírsággal sújthatók.
   Végül  az  Alkotmánybíróság utal arra  is,  hogy  az  eljárások
   egymáshoz  való  viszonyának rendezése, valamint  a  kiszabható
   jogkövetkezmények    összhangjának   megteremtése    során    a
   jogalkotónak  figyelembe  kell  vennie  valamennyi,  az   adott
   eljárásokban  alkalmazható  szankciót,  ide  értve   a   közúti
   közlekedési  előéleti pontrendszerről szóló jogszabály  alapján
   alkalmazható büntetőpontokat is.
   Az    Alkotmánybíróság    gyakorlata    szerint    mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmánysértés megállapítható akkor  is,  ha  a
   jogalkotó  nem  megfelelő tartalommal szabályozott  és  ezáltal
   alkotmányellenes  helyzet  állt  elő  [15/1998.  (V.   8.)   AB
   határozat, ABH 1998, 132, 138-139.].
   A   fenti   okokból   a  közigazgatási-  és  a   szabálysértési
   bírságolási   eljárások  közötti  összhang  hiánya   miatt   az
   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdését  sértő,
   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet   állapított
   meg, és az Abtv. 49. §-a (1) bekezdésének megfelelően, határidő
   tűzésével felhívta a törvényhozót jogalkotási kötelezettségének
   teljesítésére.

   5.   Ezt  követően  az  Alkotmánybíróság  a  fenti  felelősségi
   formákhoz szorosan nem kapcsolódó indítványi kérelmeket bírálta
   el.

   5.1.  Az  egyik  indítványozó szerint az Alkotmány  59.  §  (1)
   bekezdésében  foglalt  jóhírnévhez  való  jogot  sérti,  ha  az
   üzemben  tartó  akkor  is  bírsággal  sújtható,  ha  nem   nyer
   bizonyítást, hogy a szabálysértés idején a járművet ő  vezette.
   Az   Alkotmánybíróság  a  942/B/2001.  AB  határozatban  akképp
   értelmezte  a  jóhírnévhez való jogot,  hogy  az  az  általános
   személyiségi  jog anyajogából fakadó nevesített  jog,  amely  a
   személy  megítélését hivatott védeni a valótlan  és  a  személy
   hátrányos megítélésére alkalmas közlésekkel szemben (ABH  2004,
   1561,  1575.).  A  jóhírnévhez való jog  e  tartalmát  maga  az
   objektív felelősség intézménye [Kkt. 21. § (1) és (2) bekezdés]
   nem   sérti.   Az  Alkotmánybíróság  utal  a  jelen   határozat
   indokolásának IV. rész 2.1. pontjában kifejtettekre,  miszerint
   az  üzemben  tartó  felelőssége magából  az  üzemeltetés  során
   előforduló  szabályszegésből ered. Önmagában az  a  jogszabályi
   rendelkezés,   miszerint   az  üzemeltetés   során   előforduló
   szabályszegésekért az üzemben tartó felel, nem sérti az üzemben
   tartó  jó  hírnevét, a törvényi vélelemre alapított  felelősség
   ténye  nem  eredményezi  személye hátrányos  megítélését.  Erre
   tekintettel   az   Alkotmánybíróság  az  indítványt   ebben   a
   vonatkozásban elutasította.

   5.2.    A   vállalkozás   szabadságát   biztosító   alkotmányos
   rendelkezés sérelmét az egyik indítványozó abban látja, hogy  a
   gépjárművek bérbeadásával üzletszerűen foglalkozó vállalkozások
   kötelesek  a bérbe adott járművekkel elkövetett szabálysértések
   miatt kiszabott közigazgatási bírság megfizetésére.
   Az Alkotmánybíróság a 617/B/2005. AB határozatában az autópálya
   pótdíj  megfizetésének a gépjármű tulajdonosára (mint  tipikus,
   leggyakoribb  üzemben  tartójára) telepítésével  összefüggésben
   megállapította,  hogy  „a jogalkotó a mögöttes  felelősség  egy
   speciális   formájáról  rendelkezett,  ami  a  Ptk.   általános
   szabályából  levezethető,  és  amely  konkrétan  az   autópálya
   használati   jogosultság  ellenőrzésére  kialakított   rendszer
   sajátosságából fakad. Az Alkotmánybíróság utal továbbá arra is,
   hogy  a  tulajdonos (üzemben tartó) nincs elzárva  attól,  hogy
   szerződésben  előre kikösse a gépjárművet használó tevékenysége
   vagy mulasztása miatt utólag felmerülő költségek megfizetésének
   kötelezettségét,   erre   biztosítékot   (kauciót)   kérjen   a
   gépjárművet ténylegesen használótól, illetve az eljárás során a
   tényleges  használót  megnevezve  saját  mögöttes  felelősségét
   utólag  vitassa  (…)  és  ennek során a felelősség  alól  magát
   kimentse” (ABK 2008. április, 620, 623.).
   Az   Alkotmánybíróság  ezen  álláspontját   jelen   ügyben   is
   irányadónak tartja. A vállalkozás jogának az indítványozó által
   állított  sérelme  az  objektív felelősség megteremtésével  nem
   valósul  meg.  Az  Alkotmánybíróság az  54/1993.  (X.  13.)  AB
   határozatában kimondta, hogy a vállalkozás joga a vállalkozások
   számára     az     állam    által    teremtett     közgazdasági
   feltételrendszerbe  való  belépés  lehetőségének   biztosítását
   jelenti.  A  vállalkozás joga annyit jelent, hogy az  állam  ne
   akadályozza meg, ne tegye lehetetlenné a vállalkozóvá válást. A
   vállalkozás  jogától  különböző kérdés az,  hogy  a  vállalkozó
   milyen  közgazdasági feltételrendszerbe lép be (ABH 1993,  340,
   341-342.). Jelen esetben a közgazdasági feltételrendszer  egyik
   eleme,    hogy   a   gépjárművek   bérbeadásával   üzletszerűen
   foglalkozók   számíthatnak   arra,   hogy   ha   a    bérbevevő
   szabályszegést követ el, a hatóság közigazgatási bírságot  szab
   ki.  E tekintetben a bérbeadók nincsenek elzárva attól, hogy  a
   rentábilis   működés   érdekében  az  e  kockázatból   származó
   veszteséget   a   bérleti   díjba   beépítsék,   utólag   annak
   megtérítését  követeljék, vagy a bérleti szerződés megkötésével
   egyidejűleg  teljes bizonyító erejű magánokiratba  foglalják  a
   használó  nyilatkozatát, biztosítva ezzel  a  felelősség  alóli
   mentesülés lehetőségét. Erre tekintettel a vállalkozáshoz  való
   jog  sérelme  nem  állapítható meg, így az Alkotmánybíróság  az
   indítványt   a   Kkt.  21.  §  (2)  bekezdése  tekintetben   is
   elutasította.

   5.3.  Egy  másik  indítvány szerint  az  Alkotmány  57.  §  (5)
   bekezdése  azért  sérül, mert az R. 1-7. számú  melléklete  nem
   biztosít mérlegelési jogkört a bírság kiszabásával kapcsolatban
   a  hatóság részére. Az R. módosításáról szóló 69/2009. (IV. 2.)
   Korm.  rendelet  1. §-a az R. 1. §-át akképp módosította,  hogy
   egy  új,  (3)  bekezdést  iktatott  be,  melynek  értelmében  a
   bírságot    kiszabó    határozat    méltányosságból     történő
   módosításának,   visszavonásának   nincs   helye.   Ezért    az
   Alkotmánybíróság    a    vizsgálatot   e    rendelkezésre    is
   kiterjesztette.
   Az  Alkotmánybíróság e körben ismételten utal a 498/D/2000.  AB
   határozatra,  mely  szerint  a  jogalkotó  széles   mérlegelési
   jogkörrel  rendelkezik  a  szankció alkalmazási  feltételeinek,
   mértékének    szabályozása   során.   A    jogalkotó    döntési
   szabadságának csak az Alkotmány rendelkezései szabnak korlátot.
   Ugyanezen határozat szerint az Alkotmány 57. § (5) bekezdéséből
   nem    következik   kényszerítően   a   jogalkotónak    az    a
   kötelezettsége, hogy valamely közigazgatási hatáskör gyakorlása
   során  mérlegelési  jogkört  adjon  a  jogalkalmazónak,  s  nem
   vezethető  le  a  jogorvoslathoz  való  jogból  a  méltányosság
   gyakorlására való jogszabályi felhatalmazás kötelezettsége  sem
   (ABH  2003,  1202,  1208.).  Erre tekintettel  az  R.  támadott
   rendelkezései,  melyek összegszerűen határozzák  meg  az  egyes
   szabályszegésekhez kapcsolódó bírságmértékeket, valamint az  R.
   méltányosság   kizárását  kimondó  1.  §  (3)   bekezdése   nem
   alkotmányellenesek,  így  az  Alkotmánybíróság  az   indítványt
   elutasította.

   5.4.  Egy  másik indítványozó szerint az objektív felelősség  a
   nullum  crimen  sine  lege és a nulla poena  sine  lege  elvét,
   valamint  a  visszaható hatályú büntető jogalkotás  alkotmányos
   tilalmát is sérti.
   Az  Alkotmánybíróság  a fenti jogelveket —  állandó  gyakorlata
   szerint  —  a  büntetőjogi legalitás alkotmányos  elve  alapján
   értelmezi.  Tartalmuk  általánosságban  arra  irányul,  hogy  a
   büntetőjogi   felelősségre  vonásnak,  az  elítélésnek   és   a
   megbüntetésnek  kell  törvényesnek  lennie,  valamint  hogy  az
   elkövetőket csak az elkövetéskor hatályos törvény alapján lehet
   bűnösnek  nyilvánítani és büntetéssel sújtani. A  közigazgatási
   bírság mint objektív szankció, sem jogági besorolása, sem pedig
   egyes   jellemzői  alapján  —  nem  büntetés,  nem   eredményez
   büntetett előéletet — nem hozható összefüggésbe a büntetőjogban
   alkalmazandó    fenti   alkotmányos   elvek   sérelmével.    Az
   Alkotmánybíróság   állandó   gyakorlata   szerint   az   érdemi
   alkotmányossági  összefüggés hiánya az  indítvány  elutasítását
   eredményezi  [698/B/1990.  AB határozat,  ABH  1991,  716-717.;
   108/B/1992. AB határozat, ABH 1994, 523-524.; 19/2004. (V. 26.)
   AB  határozat,  ABH  2004, 321, 343.], ezért  az  indítványt  e
   tekintetben is elutasította.

   5.5.  Az  egyik indítványozó szerint a Kkt. 21. § (1) bekezdése
   nem  ad  lehetőséget  arra, hogy a hatóság a  bírság  kiszabása
   során   értékelje  a  cselekmény  társadalomra  veszélyességét,
   valamint  az  elkövető szociális helyzetét, mely  az  Alkotmány
   70/E.  §-ában foglalt szociális biztonsághoz való jogot  sérti.
   Az Alkotmánybíróság számos határozatában értelmezte a szociális
   biztonsághoz  való  jog tartalmát (pl.  32/1991.  (VI.  6.)  AB
   határozat,  ABH  1991,  146.), azonban  az  indítványozó  által
   hivatkozott   okból   a   támadott  rendelkezés   nem   hozható
   összefüggésbe  az Alkotmány 70/E. §-ával, erre  tekintettel  az
   indítványt elutasította.

   5.6.  Egy másik indítványozó úgy vélte, hogy a Kkt. 21.  §  (1)
   bekezdése, valamint a 21/A. § (2) bekezdése ellentétes az  Szt.
   1.  §  (1) bekezdésével, valamint az 5. §-ával, hiszen az  Szt.
   rendelkezései  a szándékos vagy gondatlan elkövetésről  tesznek
   említést,  nem pedig az attól független, objektív felelősségről
   rendelkeznek.   Ez  az  indítványozó  szerint  a   jogbiztonság
   sérelmét eredményezi. Egy másik indítványozó azzal érvelt, hogy
   a  közigazgatási  eljárás  során  nem  különülnek  el  a  Ket.,
   valamint  az  Szt. szabályai, ami a Jat. 18. § (3) bekezdésével
   ellentétes és így a jogbiztonság követelményének sérelme  miatt
   alkotmányellenes.
   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatban   is   több   alkalommal
   rámutatott arra, hogy a támadott jogszabályok által létrehozott
   objektív   felelősségi  rendszer  az  Szt.  által  szabályozott
   szabálysértési felelősségtől független jogintézmény. Az Szt.  a
   tényleges elkövető szabálysértési felelősségének érvényesítését
   szolgálja,  a  Kkt.  az  üzemben  tartó,  illetve  a   használó
   felelősségéről  rendelkezik.  A  két  jogszabály   párhuzamosan
   érvényesül, egymással nem konkurál, így a jogbiztonság  sérelme
   nem   merül   fel,  ezért  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt
   elutasította.

   5.7.  Az  Alkotmánybíróság elutasította azt az  indítványt  is,
   mely  annak megállapítását kérte, hogy az Alkotmány 35.  §  (2)
   bekezdésébe  ütközik  az R. közigazgatási bírságról  rendelkező
   része  [R.  1.  §  (1) bekezdés], mely a vétkességet  figyelmen
   kívül hagyja annak ellenére, hogy a Ket. 61. § (1) bekezdése  a
   bírság   kiszabásának   feltételéül  a   kötelezettség   vétkes
   megszegést tekinti. Az Alkotmánybíróság utal arra, hogy a  Ket.
   61.    §-a   az   eljárás   akadályozásának   következményeiről
   rendelkezik,  azaz az eljárási bírság kiszabásának  lehetőségét
   szabályozza.  E  rendelkezések és az R. 1. §  (1)  bekezdésében
   foglalt  anyagi jogi bírság között összefüggés nem  állapítható
   meg.  Erre  tekintettel az R. 1. § (1) bekezdése nem ütközik  a
   Ket.  61. § (1) bekezdésével, nem sérti az Alkotmány 35. §  (2)
   bekezdését   sem,  ezért  az  Alkotmánybíróság  az   indítványt
   elutasította.

   5.8.1.  Az egyik indítványozó Kkt. 21/A. § alkotmányosságát  az
   Alkotmány  70/D.  §-ába  való vélt ütközés  miatt  támadta.  Az
   Alkotmány   70/D.  §-a  lehető  legmagasabb  testi   és   lelki
   egészséghez   való   jogról  rendelkezik.  Az  Alkotmánybíróság
   álláspontja  szerint  a  kimentési  okok  rendszere   nem   áll
   alkotmányjogilag értékelhető összefüggésben az Alkotmány  70/D.
   §-ával,   ezért   állandó  gyakorlata  szerint  az   indítványt
   elutasította.
   5.8.2.  Egy  másik indítványozó a Kkt. 21. §-át  a  tulajdonhoz
   való  jogba ütközőnek vélte. A 498/D/2000. AB határozatában  az
   Alkotmánybíróság  megállapította, hogy az  építésügyi  bírságra
   vonatkozó  szabályozás alkotmányossága az Alkotmány 13.  §-ában
   szabályozott   tulajdonhoz  való  joggal   összefüggésben   nem
   vizsgálható. Kimondta, hogy az Alkotmány 13. §-a a  tulajdonhoz
   való  jog  jogszerű  gyakorlását  korlátozó  állami  közhatalmi
   beavatkozással  szemben  védi  a  tulajdonost,   nem   biztosít
   védelmet      a     jogszerűtlen     tulajdonosi     magatartás
   jogkövetkezményeként     alkalmazott     közigazgatási     jogi
   szankciókkal szemben (ABH 2003, 1202, 1207.).
   Az  Alkotmánybíróság hasonlóan rendelkezett a  jövedéki  bírság
   alkotmányellenességét  vizsgáló 895/B/2000.  AB  határozatában,
   miszerint  a jövedéki bírság, mint a jövedéki ellenőrzés  egyik
   lehetséges jogkövetkezménye (szankciója) önmagában nem  jelenti
   sem  az  alkotmányosan  védett tulajdon  elvonását,  sem  annak
   korlátozását.   A  jogellenes  magatartás  jogkövetkezményeként
   alkalmazandó szankció [a jogellenesen birtokolt jövedéki termék
   mennyisége  után  fizetendő jövedéki  bírság]  az  indítványozó
   által    kifejtett   indokokkal   nem   hozható   alkotmányosan
   értékelhető  kapcsolatba az Alkotmány 13.  §  (1)  bekezdésével
   (ABK 2008. január, 68, 69.).
   Az  Alkotmánybíróság fenti ügyekben elfoglalt álláspontja jelen
   esetben  is  alkalmazandó.  Erre  tekintettel  a  közigazgatási
   bírság,   mint   a   jogsértés  következménye  az   alkotmányos
   tulajdonvédelemmel   nem   hozható   összefüggésbe,   így    az
   Alkotmánybíróság  —  következetes  gyakorlata  alapján   —   az
   indítványt ebben a tekintetben is elutasította.

   5.9. Az egyik indítvány szerint az, hogy kormányrendelet és nem
   törvény  határozza meg a közigazgatási bírság alapjául szolgáló
   szabályszegéseket,  az Alkotmány 8. § (2) bekezdésébe  ütközik.
   Ezzel  összefüggésben azonban az indítványozó nem jelölte  meg,
   hogy   álláspontja  szerint  mely  alapjog  szenved   sérelmet.
   Tekintettel arra, hogy az indítvány ezen része — a sérülni vélt
   alapjog  megjelölése  hiányában — érdemben  nem  bírálható  el,
   azért  az  Alkotmánybíróság az indítványt az Ügyrend 29.  §  d)
   pontja alapján visszautasította.

   5.10.1.  Az egyik indítványozó a Kkt. 21/A. § (3) bekezdését  a
   nemzetközi  jog  általános szabályaival  [Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdés] tartja ellentétesnek.
   Az Alkotmánybíróság több határozatában [pl. 72/2006. (XII. 15.)
   AB határozat, ABH 2006, 861.] hangsúlyozta, hogy az Abtv. 20. §-
   a  szerint  minden  esetben  csak az arra  jogosult  indítványa
   alapján  járhat  el.  Az Abtv. 21. § (3)  bekezdése  értelmében
   pedig  az  Abtv. 1. § c) pontja szerinti — jogszabály, valamint
   állami  irányítás  egyéb  jogi eszköze  nemzetközi  szerződésbe
   ütközésének vizsgálatára irányuló — eljárást csak meghatározott
   szervek,  illetve  személyek  kezdeményezhetnek  (Országgyűlés,
   annak állandó bizottsága, vagy bármely országgyűlési képviselő,
   a  köztársasági  elnök, a Kormány vagy annak tagja,  az  Állami
   Számvevőszék  elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke,  valamint  a
   legfőbb  ügyész).  Mivel az indítványozó nem  tartozik  ebbe  a
   körbe, az Alkotmánybíróság az Ügyrend 29. § c) pontja alapján —
   az indítványozói jogosultság hiánya miatt — az indítványt ebben
   a részében érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.
   5.10.2.  Egy  másik indítványozó a Kkt. támadott  rendelkezései
   nemzetközi    szerződésbe   ütközését    is    állította.    Az
   Alkotmánybíróság  határozatai  indokolásában   számos   esetben
   figyelemmel   van   a  Római  Egyezményre,  illetve   az   EJEB
   gyakorlatára, azonban az Abtv. 21. § (3) bekezdése a nemzetközi
   szerződésbe  ütközés  vizsgálatát  meghatározott  személyek  és
   szervek  indítványához köti [26/1992. (IV. 30.)  AB  határozat,
   ABH 1992, 135, 148.]. Az indítványozó nem tartozik az Abtv. 21.
   §   (3)  bekezdése  szerinti  személyi  körbe,  ezért  a   Kkt.
   kifogásolt  rendelkezéseinek nemzetközi szerződésbe ütközésének
   vizsgálatára  irányuló eljárás kezdeményezésére  nem  jogosult,
   így  az  Alkotmánybíróság az indítványt az  Ügyrend  29.  §  c)
   pontja alapján visszautasította.
   5.10.3.  Végül egy harmadik indítványozó szerint a Kkt.  48.  §
   (3)  bekezdés a) pontja 20. és 21. alpontja ellentétben áll  az
   Európa   Tanács  Miniszteri  Bizottságának  R   (91)   1.   sz.
   Ajánlásával. Az Alkotmánybíróság hatáskörét az Abtv.1. §  a)-h)
   pontjai  határozzák meg. Sem ez a felsorolás, sem  más  törvény
   nem utalja az Alkotmánybíróság hatáskörébe a jogszabályok és  a
   nemzetközi ajánlások összhangjának alkotmányossági vizsgálatát.
   Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Ügyrend 29. § b) pontja
   alapján az indítványt ebben a részében visszautasította.

   5.11.  Az  egyik  indítványozó a Kkt. 21/B.  §-át  a  kétszeres
   értékelés tilalmába ütközőnek vélte, ezzel kapcsolatban azonban
   nem  jelölte  meg az Alkotmány sérülni vélt rendelkezését.  Egy
   másik indítványozó szerint a Kkt. 21. § (1) bekezdése sérti  az
   Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdését,  valamint  az  57.  §   (1)
   bekezdését is, azonban erre vonatkozó indokokat nem terjesztett
   elő.  A  harmadik  indítványozó a Kkt. 48. §  (3)  bekezdés  a)
   pontja  20.  és  21.  alpontját vélte az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésébe ütközőnek, azonban kérelmét nem indokolta meg.
   Az  Abtv.  22.  §  (2)  bekezdése szerint  az  Alkotmánybíróság
   határozott  kérelem  alapján  jár  el,  mely  kérelemben  három
   feltételnek  kell együttesen fennállnia: egyrészt a  kérelemnek
   tartalmaznia   kell  a  sérelmezett  jogszabályi  rendelkezést,
   továbbá  az  Alkotmány  érintett  szakaszát,  valamint  azt  az
   indokot,  amely  alapján  az indítványozó  az  alkotmánysértést
   fennállónak  véli. Az Alkotmánybíróság következetes  gyakorlata
   szerint  a  kérelem alapjául szolgáló ok, valamint az Alkotmány
   sérülni vélt rendelkezése megjelölése hiányában az indítvány  —
   a  tartalmi  követelményeknek meg  nem  felelő  volta  miatt  —
   érdemben  nem  bírálható  el,  ezért  azt  az  Alkotmánybíróság
   visszautasítja  [18/1993. (III. 19.) AB  határozat,  ABH  1993,
   161,    171.].    Az    Alkotmánybíróság   jelen    eljárásában
   megállapította,   hogy  az  indítványozók   fenti   indítványai
   érdemben nem bírálhatók el, ezért azokat az Alkotmánybíróság  —
   az  Ügyrend  29.  § d) pontja alapján, mint érdemi  vizsgálatra
   alkalmatlanokat — visszautasította.

   5.12.  Az  Alkotmánybíróság ugyan a Kkt. 21/A.  §  (3)  és  (5)
   bekezdéseinek alkotmányellenességét megállapította,  azonban  e
   rendelkezések  alkalmazása  a Mosonmagyaróvári  Városi  Bíróság
   előtt  Szk.449/2008. szám alatt folyamatban lévő és a Budapesti
   II. és III. Kerületi Bíróság előtt 10.Sz.1522/20 08. szám alatt
   folyamatban  levő ügyekben — szabálysértési eljárásokról  lévén
   szó  —  fel  sem  merülhet.  A megsemmisített  rendelkezések  a
   közigazgatási   eljárást  szabályozzák  és  csak   ezekben   az
   eljárásokban kerülhetnek alkalmazásra, a szabálysértési eljárás
   lefolytatását nem érintik. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság
   az  alkotmányellenes  rendelkezések  alkalmazásának  tilalmáról
   csak  a  rendelkező  részben megjelölt, bírói  kezdeményezéssel
   érintett, a Zala Megyei Bíróság előtt 7.K.22.235/2008. szám  és
   7.K.22.278/2008.   szám   alatt   folyamatban   levő   ügyekben
   rendelkezett,   a   szabálysértési   ügyek   tekintetében    az
   alkalmazási tilalom kimondását mellőzte.

   A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
   §-án alapul.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró         előadó alkotmánybíró

              Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    60/2009. (V. 28.)
    Date of the decision:
    .
    05/26/2009
    .
    .