English
Hungarian
Ügyszám:
.
1049/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Bihari Mihály Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 65/2002. (XII. 3.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/357
.
A döntés kelte: Budapest, 12/02/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló
   indítvány   tárgyában   –  dr.  Németh  János   alkotmánybíró
   párhuzamos indokolásával, valamint dr. Harmathy Attila és dr.
   Tersztyánszkyné     dr.     Vasadi     Éva     alkotmánybírák
   különvéleményével – meghozta az alábbi

                           határozatot:

   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az egészségügyi és
   a   hozzájuk  kapcsolódó  személyes  adatok  kezeléséről   és
   védelméről  szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. § a)  pontjának
   második,  “Amennyiben  a 4. § (1) bekezdése  szerinti  célból
   indokolt,   a   szexuális  szokásokra   vonatkozó   adat   is
   egészségügyi     adatnak     minősül”     szövegű     mondata
   alkotmányellenes,  ezért  azt 2003. április  30-ai  hatállyal
   megsemmisíti.

   Az  egészségügyi  és a hozzájuk kapcsolódó  személyes  adatok
   kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 3. §
   a) pontja a következő szöveggel marad hatályban:

   “3. § E törvény alkalmazásában
   a)  egészségügyi  adat: az érintett testi, értelmi  és  lelki
   állapotára,  kóros  szenvedélyére, valamint  a  megbetegedés,
   illetve   az   elhalálozás  körülményeire,  a   halál   okára
   vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve
   az  egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért,
   leképzett  vagy  származtatott adat;  továbbá  az  előzőekkel
   kapcsolatba  hozható, az azokat befolyásoló  mindennemű  adat
   (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);”

   2.   Az   Alkotmánybíróság  az  egészségügyi  és  a  hozzájuk
   kapcsolódó  személyes adatok kezeléséről és védelméről  szóló
   1997.    évi    XLVII.   törvény   5.   §    (3)    bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  indítványozó  álláspontja szerint az  egészségügyi  és  a
    hozzájuk   kapcsolódó   személyes   adatok   kezeléséről   és
    védelméről  szóló  1997. évi XLVII. törvény (a  továbbiakban:
    Eüatv.)  3. § a) pontjának második mondata, mely a  szexuális
    szokásokra  vonatkozó adatot egészségügyi  adatnak  minősíti,
    ellentétes  az  Alkotmány 59. § (1) bekezdésében  foglalt,  a
    magántitok   és   a   személyes  adatok  védelmét   garantáló
    rendelkezéseivel, valamint a 70/A. § (1) bekezdésében foglalt
    diszkrimináció tilalmával.

    A   magántitok  és  a  személyes  adatok  védelméhez   fűződő
    alkotmányos  alapjogot  sértőnek tartja  az  indítványozó  az
    Eüatv.  5.  §  (3)  bekezdését is, mivel “tágan  értelmezhető
    megfogalmazása kapcsán szubjektív mérlegelésre ad módot.”

                                 II.

    1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:

    “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    “59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    2.  A  személyes  adatok  védelméről és  a  közérdekű  adatok
    nyilvánosságáról   szóló  1992.   évi   LXIII.   törvény   (a
    továbbiakban: Avtv.) vizsgálatba bevont rendelkezései:

    “2. § E törvény alkalmazása során (...)
    2. különleges adat: (...)
    b)  az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális
    életre, valamint a büntetett előéletre
    vonatkozó személyes adatok;”

    “3. § (2) Különleges adat akkor kezelhető, ha
    a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
    (...)
    c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.”

    “5.  §  (2)  Csak  olyan személyes adat kezelhető,  amely  az
    adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a  cél
    elérésére  alkalmas,  csak  a cél megvalósulásához  szükséges
    mértékben és ideig.”

    3. Az Eüatv. érintett rendelkezései a következők:

    “3. § E törvény alkalmazásában
    a)  egészségügyi  adat: az érintett testi, értelmi  és  lelki
    állapotára,  kóros  szenvedélyére, valamint  a  megbetegedés,
    illetve   az   elhalálozás  körülményeire,  a   halál   okára
    vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve
    az  egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért,
    leképzett  vagy  származtatott adat;  továbbá  az  előzőekkel
    kapcsolatba  hozható, az azokat befolyásoló  mindennemű  adat
    (pl.  magatartás, környezet, foglalkozás). Amennyiben a 4.  §
    (1)   bekezdése   szerinti  célból  indokolt,   a   szexuális
    szokásokra vonatkozó adat is egészségügyi adatnak minősül;”

    “4.   §   (1)   Az  egészségügyi  és  személyazonosító   adat
    kezelésének célja:
    a) az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása,
    b)  a  betegellátó  eredményes gyógykezelési  tevékenységének
    elősegítése,
    c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
    d) a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló
    intézkedések megtétele.”

    “5.  §  (3) A közegészségügyi-járványügyi közérdekből történő
    adatkezelés  esetén  az érintett kezelést  végző  orvosa,  az
    Állami   Népegészségügyi   és   Tisztiorvosi   Szolgálat   (a
    továbbiakban:   ÁNTSZ)   városi,   fővárosi    kerületi    (a
    továbbiakban:  városi  intézet),  illetve  megyei  (fővárosi)
    intézetei   keretében   dolgozó   tisztiorvos,   valamint   a
    közegészségügyi   felügyelő  jogosult  az   egészségügyi   és
    személyazonosító  adatot  –  a  fertőző  betegség   jellegére
    tekintettel  –  a fertőzés veszélyének kitett, az  érintettel
    kapcsolatban  álló  vagy kapcsolatba került  személyektől  is
    fölvenni és kezelni.”

    “9.  §  (1)  Az  egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés
    része.  A  kezelést végző orvos, illetve a tisztiorvos  dönti
    el,  hogy  a  szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően
    felveendő  adatokon kívül – mely egészségügyi adat  felvétele
    szükséges a 4. § (1) bekezdése szerinti célból.”

    “12. § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az
    érintett  részéről  történő szolgáltatása –  az  egészségügyi
    ellátás  igénybevételéhez kötelezően előírt  személyazonosító
    adatok és a 13. §-ban foglaltak kivételével – önkéntes.”

    “13.   §  Az  érintett  (törvényes  képviselője)  köteles   a
    betegellátó   felhívására  egészségügyi  és  személyazonosító
    adatait átadni,
    a)  ha  valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az 1. számú
    mellékletben  felsorolt  valamely betegség  kórokozója  által
    fertőződött,  vagy  fertőzéses eredetű  mérgezésben,  illetve
    fertőző  betegségben szenved, kivéve a 15.  §  (6)  bekezdése
    szerinti esetet,
    b)  ha  arra  a  2.  számú mellékletben felsorolt  szűrő-  és
    alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
    c) heveny mérgezés esetén,
    d) ha valószínűsíthető, hogy az érintett a 3. számú melléklet
    szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
    e)  ha  az  adatszolgáltatásra a magzat,  illetve  a  kiskorú
    gyermek  gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése  vagy
    védelme érdekében van szükség,
    f)  ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi,
    bírósági  eljárás, illetve szabálysértési vagy  közigazgatási
    hatósági  eljárás  során  az illetékes  szerv  a  vizsgálatot
    elrendelte,
    g) ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról
    szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.”

    “22. § (1) Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az
    Országos    Egészségbiztosítási   Pénztár,   valamint    ezek
    igazgatási      szervei      (a     továbbiakban      együtt:
    társadalombiztosítási igazgatási szervek)  részére  abban  az
    esetben  továbbítható egészségügyi és személyazonosító  adat,
    amennyiben
    a)  arra  az érintettnek járó társadalombiztosítási ellátások
    megállapítása,  folyósítása céljából van szükség,  és  az  az
    egészségi állapot alapján történik, valamint
    b) az a társadalombiztosítási alapok kezelői gazdálkodásának,
    továbbá   a  társadalombiztosítási  ellátások  folyósításának
    ellenőrzése céljából indokolt.
    (2)   Az   egészségügyi   és  személyazonosító   adatokat   a
    társadalombiztosítási igazgatási szervek kizárólag az ellátás
    megállapításával,     folyósításával,      az      ellenőrzés
    lefolytatásával, egészségbiztosítási orvosszakértői,  illetve
    jogorvoslati tevékenységgel megbízott dolgozója kezelheti.

    (3)   A   társadalombiztosítási  igazgatási   szervek   által
    lefolytatott    ellenőrzés   során   a   társadalombiztosítás
    szerveinek   csak  orvos,  illetve  gyógyszerész  végzettségű
    alkalmazottja   ismerheti  meg  az   érintett   összekapcsolt
    egészségügyi és személyazonosító adatait.”

    “23.  §  (1)  A  következő szervek írásbeli  megkeresésére  a
    kezelést   végző   orvos   az   érintett   egészségügyi    és
    személyazonosító  adatait  átadja  a  megkereső  szervnek.  A
    megkeresésben  a 4. § (4) bekezdésének megfelelően  fel  kell
    tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító
    adatokat:
    a)  büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság,
    az igazságügyi orvosszakértő, polgári és közigazgatási ügyben
    az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi orvosszakértő,
    b)   szabálysértési  eljárás  során  az  eljárást  lefolytató
    szervek,
    c)   hadköteles  személy  esetén  az  illetékes   jegyző,   a
    hadkiegészítő  parancsnokság, illetve a katonai  egészségügyi
    alkalmasságot megállapító bizottság,
    d)   a   nemzetbiztonsági  szolgálatok,  a   nemzetbiztonsági
    szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott
    feladatok  ellátása érdekében, az abban kapott  felhatalmazás
    körében.
    (2)  A  megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a  kért
    adatok körét meg kell jelölni.
    (3)   A   kezelést   végző  orvos  a  nyomozó   hatóságot   a
    "halaszthatatlan   intézkedés"  jelzéssel   ellátott,   külön
    jogszabályban    előírt    ügyészi   jóváhagyást    nélkülöző
    megkeresésére  is köteles tájékoztatni az általa  kezelt,  az
    adott  üggyel  összefüggő  egészségügyi  és  személyazonosító
    adatokról.”

                                III.

    Az indítvány részben megalapozott.

    1.  A  magántitok és a személyes adatok védelméhez való jogot
    az  Alkotmány  59.  §  (1) bekezdése alkotmányos  alapjogként
    garantálja.  Az  alkotmányos  alapjog  korlátozhatóságára  az
    Alkotmány 8. § (2) bekezdése irányadó, mely szerint a  Magyar
    Köztársaságban   az   alapvető  jogokra   és   kötelességekre
    vonatkozó  szabályokat törvény állapítja  meg,  alapvető  jog
    lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.

    Az  Alkotmánybíróság az alapjog lényeges tartalmát nem érintő
    korlátozás  alkotmányosságának megítéléséhez az alapjogi  (az
    úgynevezett  szükségesség-arányosság) tesztet alkalmazza.  Az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában  éppen  az  Alkotmány  59.  §
    (1)  bekezdésével kapcsolatban került sor először az alapjog-
    sérelem  alkotmányosságának az alapjogi teszt alapján történő
    megítélésére.  Ebben  a korai döntésében az  Alkotmánybíróság
    megállapította:

    “A  törvényalkotó  (…)  kényszerítő ok nélkül  korlátozta  az
    Alkotmány 59. §-ában biztosított jogokat, és ezzel az alapjog
    lényeges tartalmát korlátozta. A rendelkezés nem felel meg az
    alapjogot  korlátozó normákkal szemben támasztott  arányosság
    feltételeinek  sem. Ez ugyanis megköveteli,  hogy  az  elérni
    kívánt  cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjog-
    sérelem  súlya összhangban legyen egymással. A törvényhozó  a
    korlátozás  során  köteles az adott  cél  elérésére  alkalmas
    legenyhébb eszközt kiválasztani. Ha az alkalmazott korlátozás
    a    cél    elérésére   alkalmatlan,   az   alapjog   sérelme
    megállapítható.”  [20/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH  1990.
    69, 71.]

    Az  Alkotmánybíróság az alapjogi tesztet az Alkotmány  59.  §
    (1) bekezdésével kapcsolatban azóta is már több határozatában
    alkalmazta.  Az  Alkotmánybíróság egy  későbbi  határozatában
    kifejtette:

    “Az   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
    Köztársaságban   az   alapvető  jogokra   és   kötelességekre
    vonatkozó  szabályokat törvény állapítja  meg,  alapvető  jog
    lényeges  tartalmát  azonban törvény sem  korlátozhatja.  (…)
    annak  meg  kell  felelnie az alapjogi korlátozás  mindenkori
    alkotmányos   feltételeinek,   azaz   az   Alkotmány   8.   §
    (2)  bekezdésében foglalt követelményeknek. Ez  azt  jelenti,
    hogy az információs önrendelkezési jogot, az Alkotmány 59.  §
    (1)  bekezdésében biztosított szabadságjogot  mint  alapjogot
    csak  elkerülhetetlen esetben lehet alkotmányosan korlátozni,
    akkor,  ha a korlátozás elkerülhetetlenül szükséges és  az  a
    korlátozással elérni kívánt célhoz képest arányos.” [46/1995.
    (VI. 30.) AB határozat, ABH 1995. 219, 222-223.]

    2.  Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 59. § (1)  bekezdésével
    kapcsolatban  az alapjogi teszt szükségességi  elemét  tovább
    konkretizálta,  s az adatkezelés célhozkötöttségét  állította
    követelményként.  Az  Alkotmánybíróság,  a  személyes  adatok
    védelméhez  való  jogot  információs  önrendelkezési  jogként
    jelölve meg, kifejtette:

    “Az információs önrendelkezési jog gyakorlásának feltétele és
    egyben  legfontosabb  garanciája a  célhozkötöttség.  Ez  azt
    jelenti,  hogy  személyes  adatot feldolgozni  csak  pontosan
    meghatározott és jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak
    minden  szakaszában  meg  kell  felelnie  a  bejelentett   és
    közhitelűen rögzített célnak. Az adatfeldolgozás  célját  úgy
    kell   az   érintettel  közölni,  hogy  az  megítélhesse   az
    adatfeldolgozás hatását jogaira, és megalapozottan dönthessen
    az   adat   kiadásáról;  továbbá,  hogy   a   céltól   eltérő
    felhasználás   esetén   élhessen  jogaival.   Ugyanezért   az
    adatfeldolgozás  céljának megváltozásáról is értesíteni  kell
    az  érintettet. Az érintett beleegyezése nélkül  az  új  célú
    feldolgozás csak akkor jogszerű, ha azt meghatározott  adatra
    és  feldolgozóra  nézve  törvény  kifejezetten  megengedi.  A
    célhozkötöttségből  következik,  hogy  a  meghatározott   cél
    nélküli,   ’készletre’,  előre  nem  meghatározott   jövőbeni
    felhasználásra     való     adatgyűjtés      és      -tárolás
    alkotmányellenes.”  [15/1991. (IV.  13.)  AB  határozat,  ABH
    1991. 40, 42.]

    Az   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésében  garantált  alapjog
    védelmének   részletszabályait  az  59.  §  (2)  bekezdésének
    felhatalmazásán alapuló Avtv. – az Alkotmánybíróság  15/1991.
    (IV.  13.)  AB  határozatában  (ABH  1991.  40.)  foglaltakat
    követve  – határozta meg. Az Avtv. 5. § (2) bekezdése szerint
    csak  olyan  személyes adat kezelhető, amely  az  adatkezelés
    céljának  megvalósulásához elengedhetetlen, a  cél  elérésére
    alkalmas,  s  az  adatkezelésre csak a  cél  megvalósulásához
    szükséges mértékben és ideig kerülhet sor.

    Az   Eüatv.  3.  §  a)  pontjának  második  mondata  szerinti
    szexuális szokásokra vonatkozó adatok kezelésére azonban  még
    az  Avtv.  5.  § (2) bekezdésében foglaltaknál  is  szigorúbb
    követelmények  az  irányadók. A  szexuális  életre  vonatkozó
    személyes adatok ugyanis – az Avtv. 2. § 2. pont b)  alpontja
    alapján  –  különleges  adatnak minősülnek.  Egyes  személyes
    adatoknak  különleges  adattá  való  minősítéséből  pedig  az
    következik,  hogy  az  adatkezelés céljának  nagyon  pontosan
    körülhatároltnak  és  meghatározottnak, s  az  adatkezelésnek
    kényszerítő   módon,  elkerülhetetlenül   szükségesnek   kell
    lennie.  A  különleges adatok kezelésére vonatkozó  szigorúbb
    követelmények  továbbá azt eredményezik, hogy  amennyiben  az
    adatkezelés  célja pontosan meg nem határozott vagy  az  arra
    vonatkozó  törvényi  felhatalmazás nem  egyértelmű,  akkor  a
    különleges   adatok   kezelése   alkotmányellenes    alapjogi
    korlátozást valósít meg.

    A  jogalkotó a személyes adatok, illetve a szigorúbban védett
    különleges adatok kezelését tehát akkor rendelheti el, ha  az
    adatkezelés  lehetővé tételével egyidejűleg  meghatározza  az
    adatkezelés  pontos  feltételeit, azaz  az  Alkotmány  59.  §
    (1)  bekezdésében garantált személyes adatokhoz való  alapjog
    korlátozásának konkrét részletszabályait.

    3.  Az  Eüatv.  3. § a) pontjának második mondata  szerint  a
    szexuális  szokásokra vonatkozó adat is egészségügyi  adatnak
    minősül,  amennyiben az a 4. § (1) bekezdése szerinti  célból
    indokolt.  Az  Eüatv.  4. § (1) bekezdése  a  következőképpen
    határozza meg az egészségügyi adatok kezelésének a célját:
    “a) az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása,
    b)  a  betegellátó  eredményes gyógykezelési  tevékenységének
    elősegítése,
    c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
    d) a közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló
    intézkedések megtétele.”

    A    szexuális   szokásokra   vonatkozó   különleges   adatok
    kezelésének  célját meghatározó rendelkezés gyakorlatilag  az
    egészségüggyel kapcsolatos valamennyi lehetséges adatkezelési
    célt  felöleli.  Az a)-c) pontok az érintett gyógykezelésének
    érdekét szolgáló adatkezelési célokat tartalmaznak. Ezeknek a
    céloknak   az  elérésére  a  szexuális  szokásokra  vonatkozó
    adatkezelés    nem    alkalmas,   hiszen    a    gyógykezelés
    eredményességét  kevésbé  az érintett  szexuális  szokásaira,
    mint inkább az egészségi állapotára vonatkozó adatok ismerete
    szolgálhatja.  A  szexuális szokásokra  vonatkozó  különleges
    adatok  kezelését  pedig nem indokolhatják  az  olyan  célok,
    amelyek  alapján  az  adatkezelés nem  minősül  szükségesnek,
    elengedhetetlennek.

    Az   Eüatv.   4.  §  (1)  bekezdés  d)  pontjában   megjelölt
    adatkezelési   cél   közegészségügyi,   járványügyi   érdeket
    fogalmaz   meg.   A   közegészségügyi,   járványügyi    érdek
    indokolhatja  a  szexuális  szokásokra  vonatkozó  különleges
    adatok  kezelését, ha az adatkezelési cél egyértelmű, illetve
    nagyon pontosan körülhatárolt. Közegészségügyi és járványügyi
    érdekből   sem  kerülhet  azonban  sor  minden,  a  szexuális
    szokásokkal kapcsolatos adat kezelésére.

    Az   Eüatv.   4.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott   célok
    együttesen  aránytalanul széles, pontosan meg nem  határozott
    körben  teszik  lehetővé  a  szexuális  szokásokra  vonatkozó
    adatok kezelését. A szexuális szokásokra vonatkozó különleges
    adatok  kezelése  céljának túl tág  meghatározása  pedig  nem
    felel   meg   az  alapjog-korlátozással  szemben   támasztott
    szükségességi mércének.

    4.   Az  Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  a  szexuális
    szokásokra  vonatkozó  adatokat az  Eüatv.  3.  §  a)  pontja
    második  mondata minősíti egészségügyi adatnak.  A  szexuális
    szokásokkal  összefüggő  összes  adat  kezelésének   lehetővé
    tétele  tehát  az  Eüatv. 3. § a) pontja  második  mondatából
    ered.  Ez  a  rendelkezés  a szexuális  szokásokra  vonatkozó
    adatoknak  az  Eüatv.  4.  §  (1) bekezdésében  meghatározott
    célokból   történő   kezelését   nem   csupán   a   szexuális
    betegségekkel kapcsolatosan írja elő, hanem általánosan teszi
    azt lehetővé.

    Az Eüatv. 3. § a) pontjának első mondata is megengedi azonban
    a  magatartásra vonatkozó, így a szexuális élettel összefüggő
    adatok kezelését. Erre azonban csak korlátozott mértékben, az
    érintett   kóros   szenvedélyére,  valamint  a   megbetegedés
    (szexuális) körülményeire stb. vonatkozóan kerülhet sor.

    Az  Eüatv.  3.  §  a) pontjának első mondatában  foglaltakhoz
    képest  az  Eüatv.  3. § a) pontja második  mondata  tehát  a
    szexuális szokásokra vonatkozó adatkezelést rendkívül elvont,
    túlságosan   általános   körben   teszi   lehetővé.   Ezáltal
    ellentétes a személyes adatok kezelésével szemben érvényesülő
    azon  követelménnyel, miszerint: csak olyan  adat  kezelhető,
    amely     az     adatkezelés    céljának     megvalósulásához
    elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, továbbá csak a cél
    megvalósulásához szükséges mértékben és ideig  kerülhet  arra
    sor.

    5.  Az  Eüatv.  9.  § (1) bekezdése szerint  az  egészségügyi
    adatok,  s  így  a  szexuális  szokásokra  vonatkozó  adatok,
    felvétele  a  gyógykezelés része.  A  kezelést  végző  orvos,
    illetve a tisztiorvos – a kötelezően felveendő adatokon kívül
    – a szakmai szabályok figyelembevételével dönti el, hogy mely
    egészségügyi  adat felvétele szükséges. Bár az Eüatv.  12.  §
    (1)   bekezdése   szerint   az  adatszolgáltatás   alapvetően
    önkéntes, azonban az Eüatv. 13. §-ában felsorolt esetekben az
    érintett  köteles  az egészségügyi adat,  tehát  a  szexuális
    szokásra   vonatkozó   adatai   közlésére   is.   Az   utóbbi
    rendelkezés,  illetve az Eüatv. 22. és 23 §-ai alapján  pedig
    ezek az adatok az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szervek
    számára   továbbíthatóak.  Ebből  következően   a   szexuális
    szokásokra  vonatkozó adatok megismerésére  és  kezelésére  a
    szükségesnél  szélesebb körben kerülhet sor,  s  a  szexuális
    szokásokkal   összefüggő  adatokat  a   szükségesnél   tágabb
    személyi kör ismerheti meg.

    6.  A  különleges  személyes  adatoknak  minősülő,  szexuális
    szokásokkal    összefüggő    adatok    kezelésével    szemben
    követelményként  érvényesül, hogy az  adatkezelésnek  konkrét
    célhoz  kötöttnek kell lennie. Az adatkezelési cél túlságosan
    tág módon történő meghatározása, azaz ha nincs összefüggésben
    az   adatkezelés  a  megjelölt  céllal,  továbbá,   ha   arra
    bizonytalan  esetkörben  kerül  sor,  illetve  arra   nem   a
    szükséges  mértékre korlátozott személyi kör jogosult,  akkor
    az  adatkezelés  meghatározott cél nélkül, illetve  korlátlan
    módon válik lehetővé.

    7.  Az  Eüatv.  3.  §  a)  pont második  mondata  minősíti  a
    szexuális szokásokra vonatkozó adatokat egészségügyi adatnak,
    illetve   az   adatkezelés   céljaként   az   Eüatv.   4.   §
    (1)   bekezdésében  foglaltakra  utal.   Az   Eüatv.   4.   §
    (1)  bekezdése  mindazonáltal nem határozza meg  a  szexuális
    szokásokra  vonatkozó különleges adatok kezelését szükségessé
    tevő,  pontosan körülhatárolt célokat. Tehát az Eüatv.  3.  §
    a)  pont  második  mondata a szexuális  szokásokra  vonatkozó
    adatok     kezelését    a    szükségesnél     tágabb     körű
    célmeghatározással   teszi   lehetővé.   Ez   ellentétes   az
    adatkezelés    célmeghatározására    vonatkozó    alkotmányos
    követelménnyel,  mely  szerint a cél megjelölésének  pontosan
    körülhatároltnak és meghatározottnak kell lennie. A szexuális
    szokásokra  vonatkozó  adatoknak pontosan  meghatározott  cél
    nélküli kezelése a személyes adatok védelméhez fűződő alapjog
    szükségtelen  korlátozását jelenti.  Ezért  az  Eüatv.  4.  §
    (1)  bekezdése vonatkozásában a 3. § a) pont második  mondata
    alkotmányellenes, s azt az Alkotmánybíróság  megsemmisítette.
    Az    Alkotmánybíróság   a   megsemmisítés   határnapját   az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.) 43. § (4) bekezdésének  megfelelően,  a
    rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

    Mivel  az  Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapította,
    hogy  az  Eüatv.  3.  §  a) pontjának az  indítványozó  által
    kifogásolt második mondata az Alkotmány 59. §-ára figyelemmel
    alkotmányellenes,   ezért   a  támadott   rendelkezésnek   az
    Alkotmány   70/A.  §  (1)  bekezdésére  tekintettel   történő
    vizsgálatát mellőzte.

                                 IV.

    Az  Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  az  Eüatv.  5.  §
    (3)     bekezdése     szerinti    közegészségügyi-járványügyi
    közérdekből történő adatkezelés is érinti az Alkotmány 59. §-
    ában foglalt információs önrendelkezési jogot. Az Eüatv. 5. §
    (3)  bekezdése  azonban  eleget  tesz  annak  az  alkotmányos
    elvárásnak,   hogy  az  alapvető  jogokra  és  kötelességekre
    vonatkozó   szabályokat   csak  törvény   állapíthatja   meg.
    Ugyanakkor érvényesül azon alkotmányossági elvárás  is,  hogy
    az alapjog-korlátozásnak kényszerítő okból kell fennállnia. A
    fertőzés veszélyének kitett, az érintettel kapcsolatban  álló
    vagy kapcsolatba került személyek esetében az Alkotmány 59. §
    (1)  bekezdésében foglalt alapjog korlátozásának  kényszerítő
    és   arányos  indokát  képezi  a  közegészségügyi-járványügyi
    közérdek,  ezért  az adatgyűjtés nem kifogásolható,  feltéve,
    hogy   az  orvosi  szakmai  követelményeknek  megfelelően   a
    fertőzés   forrására,  módjára  és  a  fertőzés   veszélyének
    reálisan   kitett   személyi   körre   tekintettel   indokolt
    mértékben, valamint az Avtv. 3. §-ával összhangban  történik.
    Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  Eüatv.   5.   §
    (3)   bekezdésének   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
    elutasította.

    A határozat közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Németh János alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Az  egészségügyi  és a hozzájuk kapcsolódó  személyes  adatok
     kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.  törvény  (a
     továbbiakban:   Eüatv.)  3.  §  a)  pontja  második   mondata
     alkotmányellenessége     megállapításával     és     jövőbeni
     megsemmisítésével  egyetértek,  a  megsemmisítést  azonban  a
     határozatban   megfogalmazottaktól  eltérő  indokok   alapján
     tartom szükségesnek.

     1.  A  határozat  az alkotmányellenesség megállapítását  arra
     alapítja,  hogy a személyes adatok védelméről és a  közérdekű
     adatok  nyilvánosságáról szóló 1992. évi  LXIII.  törvény  (a
     továbbiakban:  Avtv.) 2. § (2) bekezdése  b)  pontja  szerint
     különleges  adatnak minősülő, a szexuális életre  (az  Eüatv.
     szóhasználata szerint szexuális szokásokra) vonatkozó  adatok
     kezelése  alkotmányos követelményeinek  az  Eüatv.  3.  §  a)
     pontjának második mondata az Eüatv. 4. § (1) bekezdésére való
     utalással – az abban meghatározott adatkezelési célok túl tág
     meghatározása  és  ennek eredményeként  az  adatok  általános
     kezelése   folytán  –  nem  tesz  eleget,  vagyis   sérül   a
     célhozkötöttség követelménye.

     A  határozat megállapításaival ellentétben úgy vélem, hogy  a
     szexuális  szokásokra vonatkozó adatok kezelésének az  Eüatv.
     4.  §  (1)  bekezdésében meghatározott  céljai  egyértelműek,
     pontosak   és   az  adatkezelés  célhozkötött,  hiszen   arra
     kizárólag az érintett gyógykezelése [4. § (1) bekezdés  a)-c)
     pontjai],  valamint  közegészségügyi és járványügyi  érdekből
     [4.  §  (1)  bekezdés d) pontja] kerülhet  sor.  Egészségügyi
     adatok   kezelése  –  természetesen  a  szexuális  szokásokra
     vonatkozó   adatok  kivételével  –  az  Eüatv.   4.   §   (1)
     bekezdésében megfogalmazottakon kívül számos más egészségügyi
     célból történhet, melyeket az Eüatv. 4. § (2) bekezdése sorol
     fel, így többek között
     “a) egészségügyi szakember-képzés,
     b)  orvos-szakmai  és epidemiológiai vizsgálat,  elemzés,  az
     egészségügyi   ellátás   tervezése,   szervezése,   költségek
     tervezése, …
     d) tudományos kutatás, …
     f)   a  társadalombiztosítási,  illetve  szociális  ellátások
     megállapítása,  amennyiben  az az egészségi  állapot  alapján
     történik, …
     m)  az  érintettnek  nem  egészségügyi  intézményben  történő
     elhelyezése, gondozása, …”.
     Nem  osztom  ezért  a  határozat azon álláspontját,  hogy  az
     Eüatv.  4.  §  (1) bekezdése “gyakorlatilag az egészségüggyel
     kapcsolatos    valamennyi   lehetséges   adatkezelési    célt
     felöleli”.

     2.  A  határozat  a  szexuális  szokásokra  vonatkozó  adatok
     kezelését   csupán  a  szexuális  betegségekkel  kapcsolatban
     tartja elfogadhatónak. Ezzel összefüggésben több kérdést  nem
     lehet figyelmen kívül hagyni.
     Egyrészt   az   Eüatv.   4.   §  (4)  bekezdése   garanciális
     jelentőséggel  mondja  ki,  hogy  “[a]z  (1)-(2)   bekezdések
     szerinti   adatkezelési   célokra   csak   annyi   és   olyan
     egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető,  amely
     az   adatkezelési   cél  megvalósításához   elengedhetetlenül
     szükséges”.
     Másrészt  az  Eüatv.  7.  §-a főszabály  szerint  előírja  az
     adatkezelő  és az adatfeldolgozó tekintetében  is  az  orvosi
     titoktartási kötelezettséget.
     Nem  tartom  indokolhatónak a csak “szexuális  betegségekkel”
     összefüggésben  való adatkezelést továbbá  amiatt  sem,  mert
     több  olyan betegség van, amelyik nem kifejezetten  szexuális
     betegség  viszont szexuális úton – is – terjed, mint  például
     az  AIDS, a heveny májgyulladás B és C típusa [részletesebben
     lásd:   a   fertőző  betegségek  és  a  járványok  megelőzése
     érdekében   szükséges   járványügyi   intézkedésekről   szóló
     18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 1. számú melléklete].

     3.  Nem  tartom helytállónak a határozat azon megállapítását,
     miszerint a szexuális szokásokra vonatkozó adatok az  “Eüatv.
     22.  és  23.  §-ai  alapján … az egészségügyi ellátóhálózaton
     kívüli   szervek  számára  továbbíthatóak”.  A   határozatban
     említett  Eüatv.  22. §-a a társadalombiztosítási  igazgatási
     szerveknek   való   adattovábbításról   szól.   A    hatályos
     jogszabályi    rendelkezések   értelmében   az   egészségügyi
     szolgáltatók  szexuális  szokásokra  vonatkozó  adatokat  nem
     továbbítanak  a  társadalombiztosítási igazgatási  szerveknek
     [lásd:  az  egészségügyi  szolgáltatások  Egészségbiztosítási
     Alapból   történő  finanszírozásának  részletes  szabályairól
     szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és
     mellékletei] és a társadalombiztosítási igazgatási szervek  a
     személyes  adatok  között  nem is  tarthatnak  nyilván  ilyen
     adatot  [lásd:  a  kötelező  egészségbiztosítás  ellátásairól
     szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 79. § (1)-(2) bekezdése és a
     társadalombiztosítás   ellátásaira   és   a    magánnyugdíjra
     jogosultakról  szóló  1997.  évi  LXXX.  törvény  42.  §  (1)
     bekezdése].
     Az  Eüatv. 23. §-ban felsorolt szervek esetében pedig maga  a
     23.  §  (1) bekezdése mondja ki, hogy kizárólag a  4.  §  (4)
     bekezdésének   megfelelően,  vagyis  csak  annyi   és   olyan
     egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető – tehát
     továbbítható  –  amely  az adatkezelési cél  megvalósulásához
     elengedhetetlenül szükséges.

     4. Az indítvánnyal támadott rendelkezés alkotmányellenességét
     abban  látom,  hogy  a jogalkotó az Eüatv.  3.  §  a)  pontja
     második   mondatában   a   "szexuális  szokások"   kifejezést
     használja.
     Az   Alkotmánybíróság   következetes  gyakorlata,   hogy   az
     Alkotmány  59. §-a szerinti magántitok és a személyes  adatok
     védelméhez  való  jog  nem abszolút jog, törvény  kivételesen
     elrendelheti annak kötelező kiszolgáltatását, és elrendelheti
     felhasználásának módját is [2/1990. (II. 18.)  AB  határozat,
     ABH  1990,  18, 20.]. Az alapjogok korlátozásának  vizsgálata
     során  az  Alkotmánybíróság  mindenkor  az  adott  korlátozás
     szükségességét és arányosságát vizsgálja [20/1990. (X. 4.) AB
     határozat, ABH 1990, 69, 71.]. Ez utóbb hivatkozott  20/1990.
     (X.   4.)  AB  határozatában  az  Alkotmánybíróság  arra   is
     rámutatott, hogy “[a] törvényhozó a korlátozás során  köteles
     az   adott   cél   elérésére  alkalmas   legenyhébb   eszközt
     kiválasztani.  Ha az alkalmazott korlátozás a  cél  elérésére
     alkalmatlan,  az alapjog sérelme megállapítható”  [ABH  1990,
     69,  71,  továbbá: 7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH  1991.
     22, 25.].

     Jelen    esetben   a   "szexuális   szokások"   megfogalmazás
     álláspontom   szerint  nem  egyértelmű,  tágan   értelmezhető
     tartalmat  hordozó  fogalom, amely ebben a  megfogalmazásában
     túlmutat az Eüatv. 4. § (1) bekezdésében meghatározott  célok
     biztosításához       szükséges       adattartalmon,       így
     bizonytalanságánál  és  ebből eredő  aránytalanságánál  fogva
     sérti   az   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésében   deklarált
     magántitok védelméhez való jogot.

     Budapest, 2002. december 2.
                                                  Dr. Németh János
                                                     alkotmánybíró
      Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

      Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával.

      1.  Nézetem  szerint abból kell kiindulni, hogy az  indítvány
      elsődlegesen  a  magántitok  megsértése  miatt   támadja   az
      egészségügyi  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  személyes   adatok
      kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII.  törvény  (a
      továbbiakban:  Eüatv.) 3. §-a a) pontjának második  mondatát.
      Az  indítványozó  csak  ezt meghaladóan,  a  megkülönböztetés
      lehetővé   tétele  miatt  kifogásolja  a  szexuális  szokások
      nyilvántartását   és   minősítését.  Szintén   a   magántitok
      megsértése miatt tartja alkotmányellenesnek az Eüatv.  5.  §-
      ának  (3)  bekezdését, mert az érintettel  kapcsolatban  álló
      vagy  kapcsolatba került személyektől való adatfelvétel révén
      ezek  a  személyek akkor is tudomást szerezhetnek az érintett
      személy  fertőzött  állapotáról,  ha  a  fertőződés  veszélye
      ezeknél a személyeknél nem áll fenn.

      Az  indítványozó szerint a támadott jogszabályok a magántitok
      védelmének    az   Alkotmány   59.   §-a   (1)   bekezdésében
      meghatározott elvét sértik meg. Az Alkotmány 59.  §-ának  (1)
      bekezdése  együtt  említi a magántitok és a személyes  adatok
      védelmét.  A magántitok és a személyes adatok védelme  szoros
      kapcsolatban    áll,   de   elkülönülten   is   jelentkezhet,
      alkotmányos védelmük külön-külön is vizsgálandó. Az indítvány
      a magántitok sérelmét állítja a középpontba, ezért ezzel kell
      elsődlegesen   foglalkozni   és  legfeljebb   az   előforduló
      összefüggés mértékéig kell az adatvédelemre kitérni.

      2.  Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában nem alakultak ki
      elvek   a  magántitok  önálló  (személyes  adatok  védelmétől
      független)  védelmére. Arra is tekintettel, hogy Magyarország
      törvénybe  iktatta  a magántitok védelmét  is  átfogó  emberi
      jogok  és  az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában,
      1950.   november   4-én  kelt  Egyezményt  (a   továbbiakban:
      Egyezmény)  és  az ahhoz tartozó jegyzőkönyveket  (1993.  évi
      XXXI.  törvény),  különösen  fontos  annak  figyelembevétele,
      milyen  gyakorlatot  alakított ki  az  Emberi  Jogok  Európai
      Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) az Egyezmény alapján.

      Az   Egyezmény   8.   cikkének  1.  bekezdése   a   magánélet
      tiszteletben  tartását mondja ki. Régen  kialakult  gyakorlat
      szerint  ennek a rendelkezésnek a megsértését állapítják  meg
      akkor,  ha valaki más személy fizikai állapotára, egészségére
      vonatkozó  tényeket  meg  nem  engedett  módon  feltár   (No.
      7654/76, DVO v. Belgium, 1979. március 1-i közlés). A Bíróság
      a  szexuális  magatartást  a magántitok  legerősebben  védett
      körébe  tartozónak  tekinti  és  a  védelem  korlátozását,  a
      magánéletbe  való  beavatkozást csak  különösen  súlyos  okok
      fennforgása  esetén tartja megengedhetőnek  (Dudgeon  v.  the
      United  Kingdom, 1981. október 21, A 45, 52. pont; Norris  v.
      Ireland, 1988. október 26, A 142, 46. pont).

      Az  Egyezmény  8.  cikkének 2. bekezdése a  magánéletbe  való
      beavatkozást törvényben meghatározott olyan esetekben  engedi
      meg,  amelyekben egy demokratikus társadalomban többek között
      a  nemzetbiztonság, a közbiztonság, bűncselekmény megelőzése,
      közegészség   védelme,  mások  jogainak   védelme   érdekében
      szükséges.

      A  Strasbourgban  1981. január 21-én kelt,  az  egyéneknek  a
      személyes  adatok  gépi  feldolgozása során  való  védelméről
      szóló  Egyezmény  (kihirdette az 1988. évi  VI.  törvény)  9.
      cikkének    2.    bekezdése    az    Egyezménynek    említett
      rendelkezésével  összhangban  álló  szabályt   határoz   meg.
      Eszerint  szexuális életre vonatkozó személyes adatokat  csak
      akkor  lehet kezelni, ha ez egy demokratikus társadalomban  –
      többek   között   –  az  állam  biztonsága,  a  közbiztonság,
      bűncselekmények megelőzése érdekében, mások jogainak  védelme
      érdekében szükséges.

      A  Bíróság álláspontja szerint az államoknak szűk mérlegelési
      lehetőségük  van  azoknak  az eseteknek  a  meghatározásánál,
      amelyekben a magánélet tiszteletben tartásának elve  alól  az
      Egyezmény alapján kivételt lehet tenni (A.D.T. v. the  United
      Kingdom, 2000. július 31, 16.
      pont).  Különösen fontosnak tartja a Bíróság az  egészségügyi
      adatok  titkosságát a beteg és az orvos (egészségügyi  ellátó
      szervezet)  viszonyában:  nagyon  szigorúan  kell   vizsgálni
      minden olyan szabály megengedhetőségét, amely lehetővé teszi,
      hogy  a  beteg  egészségügyi adatait más személlyel  a  beteg
      hozzájárulása  nélkül közöljék (Z. v. Finland, 1997.  február
      25,  No. 22009/93, 95-96. pont). A Bíróságnak ez a gyakorlata
      egyébként  megfelel  az  Európa Tanács miniszteri  bizottsága
      1989.   október   24-i,   R   (89)  14.   számú   ajánlásában
      foglaltaknak.  Az  ajánlás  a HIV fertőzéssel  összefüggésben
      jelentkező etikai kérdésekről szól és I. B pontjában a  beteg
      adatainak titkosságát kiemelve hangsúlyozza, hogy a fertőzött
      személy partnerének – rendkívüli esetektől eltekintve –  csak
      a  beteg  hozzájárulásával lehet a fertőzésről  tájékoztatást
      adni.

      Az   állapítható  meg  tehát,  hogy  az  Egyezményen  alapuló
      gyakorlat a magántitok védelmét szigorúan értelmezi:
      -  ennek  a  jognak  a korlátozása fontos közérdek  vagy  más
      személy jogainak védelmében fogadható el,
      -  a magántitok körén belül is fokozott védelmet élveznek  az
      egészségügyi, valamint a szexuális életre vonatkozó adatok,
      -  különösen szigorú titoktartási kötelezettség érvényesül az
      orvossal (egészségügyi ellátó szervezettel) szemben.

      3.  Az Eüatv. 3. §-a a) pontjának indítványozó által támadott
      második  mondata azt mondja ki, hogy “amennyiben a 4.  §  (1)
      bekezdése  szerinti  célból indokolt, a szexuális  szokásokra
      vonatkozó adat is egészségügyi adatnak minősül”. Ez a szabály
      nem   áll  alkotmányjogilag  értékelhető  összefüggésben   az
      Alkotmány 59. §-ának (1) bekezdésével.

      Az  indítványból  megállapítható, hogy  az  indítványozó  nem
      önmagában      a      megjelölt     rendelkezést      tekinti
      alkotmányellenesnek, hanem azt a helyzetet, amely  az  Eüatv.
      rendelkezései   következtében  azért   keletkezik,   mert   a
      rendelkezések által érintett személy magántitkát mások –  így
      az   érintett  személlyel  kapcsolatban  állók  meghatározott
      körébe   tartozók   –   az   érintett  hozzájárulása   nélkül
      megtudhatják.

      Az   Alkotmánybíróság   az  állandó   gyakorlat   szerint   a
      beadványokat   tartalmuk   szerint   bírálja   el    és    az
      alkotmányossági vizsgálatot olyan jogszabályi rendelkezésekre
      is  kiterjeszti,  amelyeket az indítványozó kifejezetten  nem
      említett,  de tartalmát kifogásolta (így például  a  személyi
      adatokra vonatkozó 1202/B/1996. AB határozat, ABH 2000,  658,
      659).   Ennek  megfelelően  ebben  az  esetben  is  ki   kell
      terjeszteni a vizsgálatot az Eüatv.-nek az indítványozó által
      bár  kifejezetten meg nem támadott, de tartalmilag kifogásolt
      szabályaira.

      4. A magántitok sérelme szempontjából jelentős szerepe van az
      Eüatv.  13.  §-ának.  Ez  a szabály  meghatározza  azokat  az
      eseteket,   amelyekben   az  érintett   személy   köteles   a
      betegellátó  felhívására  egészségügyi  és  személyi  adatait
      átadni. A magántitok védelmének elvével szemben áll az Eüatv.
      7.  §  (2)  bekezdésének  b)  pontja  is,  amely  szerint  az
      egészségügyi   adatok   kezelője  mentesül   a   titoktartási
      kötelezettség  alól,  ha az egészségügyi és  személyazonosító
      adat  továbbítása  törvény  előírásai  szerint  kötelező;  az
      adattovábbításra   vonatkozó  –   a   magántitok   védelmével
      kapcsolatban figyelembe veendő – szabályokat az Eüatv. 23. és
      26. §-a tartalmazza.

      Az  Eüatv.  13.  §-ának az adatközlési kötelezettség  eseteit
      meghatározó  a)-e) pontjai az egészségügyi ellátással  állnak
      összefüggésben, g) pontja pedig a nemzetbiztonsággal. A 13. §
      f)  pontja  az  adatközlési kötelezettséget a  bűnüldözés  és
      bűnmegelőzés  célján,  továbbá  az  ügyészségi  és   bírósági
      eljáráson kívül a szabálysértési vagy közigazgatási  hatósági
      eljárásra  állapítja meg, feltéve, hogy  az  illetékes  szerv
      vizsgálatot rendelt el.

      Az   Eüatv.  23.  §-ának  (1)  bekezdése  az  adattovábbítási
      kötelezettséget – többek között – a szabálysértési  eljárásra
      mondja ki.

      Az Eüatv. 26. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:
      “Amennyiben  az érintett egészségügyi adatai más személyt  is
      érintenek,   az   egészségügyi  és  személyazonosító   adatok
      továbbításához  e  harmadik személy  (törvényes  képviselője)
      írásbeli  hozzájárulását be kell szerezni.  Nincs  szükség  a
      hozzájárulásra a 13. §, a 20. § (3) bekezdése és a 23. §  (1)
      bekezdés a) pont szerinti esetekben azzal, hogy polgári peres
      eljárás  során  a harmadik személyt érintő –  szexuális  úton
      terjedő fertőző betegségre vonatkozó – egészségügyi adat  nem
      adható ki.”

      5.  Az  Alkotmány 8. §-ának (2) bekezdése szerint törvény  az
      alapvető  jogok  lényeges  tartalmát  nem  korlátozhatja.  Az
      Alkotmánybíróság   az  Alkotmány  59.  §-ában   meghatározott
      jogokra  is  megállapította, hogy azok  a  lényeges  tartalom
      kivételével  korlátozhatók, nem abszolút  érvényűek  [2/1990.
      (II. 18.) AB határozat, ABH 1990, 18, 20.]. Ugyancsak az  59.
      §-ra   vonatkozóan   már   1990-ben   kimondta   azonban   az
      Alkotmánybíróság   azt   az  alapvető  jogok   korlátozásának
      vizsgálatánál  általában  alapul  szolgáló  elvet,   hogy   a
      korlátozás  akkor  felel meg az alkotmányos követelményeknek,
      ha   a   korlátozás  szükséges  és  az  elérni   kívánt   cél
      fontosságával  az okozott sérelem arányban áll [20/1990.  (X.
      4.) AB határozat, ABH 1990, 69, 70-71.].

      Az   Alkotmánybíróság   ismételten   foglalkozott   azzal   a
      kérdéssel,  hogy  a  büntetőeljárás keretében  alkotmányosnak
      tekinthető-e  az  önrendelkezési jog korlátozása.  A  korábbi
      gyakorlat  elemzése,  valamint  az  Egyezmény  és  a  Bíróság
      határozatai    alapján   kimondta,   hogy   az    elmeállapot
      vizsgálatának  elrendelése nem alkotmányellenes (1234/B/1995.
      AB határozat, ABH 1999, 524, 530-532.).

      Az Eüatv. 13. §-ának f) pontjában feltüntetett esetek közül a
      büntetőhatalom    gyakorlását   szolgáló   eljárásoknál    az
      Alkotmánybíróság  korábbi  határozatai  által   meghatározott
      körben, az Egyezmény 8. cikke 2. bekezdésének megfelelően,  a
      magántitok  védelmének  korlátozása  megengedett  lehet.  Nem
      tartozik  azonban  ebbe  a  körbe  a  szabálysértési   és   a
      közigazgatási hatósági eljárás.

      A   szabálysértésekről   szóló  1999.   évi   LXIX.   törvény
      bevezetőjében  is  azt  emeli ki,  hogy  a  törvény  célja  a
      bűncselekményekhez    képest   enyhébb    fokban    veszélyes
      magatartásokkal szemben való fellépés biztosítása. Az enyhébb
      fokban  veszélyes magatartásokkal szemben való  fellépés  nem
      teszi  alkotmányosan elfogadhatóvá azt,  hogy  a  beteget  az
      Eüatv.  13.  §  f)  pontja alapján magántitkainak  (szexuális
      szokásainak) közlésére kötelezzék.

      Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957.
      évi  IV.  törvény  1. §-a szerint a törvény  a  közigazgatási
      szervek     hatósági    eljárásának    szabályozásával     az
      allamigazgatási feladatok eredményes ellátását biztosítja.  A
      29.  §  (3)  bekezdése  kimondja, hogy  hivatásbeli  titoknak
      minősülő  tényről  tanúként  nem  hallgatható  meg  az,   aki
      foglalkozásánál  fogva titoktartásra köteles,  kivéve,  ha  a
      titoktartás alól az arra jogosított személy felmentést adott.
      A  szabálysértési  eljáráshoz  hasonlóan  az  államigazgatási
      eljárás esetében sem állapítható meg, hogy olyan érdek  állna
      fenn, amelynek alapján a magántitok védelmének alapvető jogát
      általános jelleggel korlátozó, az egészségügyi adatok közlési
      kötelezettségét  meghatározó  szabály  alkotmányosnak   volna
      tekinthető.

      Mindezek  alapján  véleményem szerint  az  Eüatv.  13.  §  f)
      pontjából  a  “szabálysértési  vagy  közigazgatási   hatósági
      eljárás” szövegrész megsemmisítésének van helye.

      A  fentiek alapján az is megállapítható, hogy az Eüatv. 23. §
      (1)    bekezdés   b)   pontjának   az   egészségügyi   adatok
      szabálysértési   eljárás  céljaira  való   átadásáról   szóló
      rendelkezés (ami egyúttal az orvos titoktartási kötelezettség
      alól  való  mentesítésével  jár)  a  magántitokhoz  való  jog
      alkotmányosan  meg nem engedhető korlátozását jelenti.  Ezért
      véleményem  szerint  az Eüatv. 23. §-a  (1)  bekezdésének  b)
      pontját meg kell semmisíteni.

      Az   Eüatv.   26.   §-ának  második  mondata  más   személyek
      egészségügyi  adatainak  az érintettek  hozzájárulása  nélkül
      történő  kiadását  rendeli  el – többek  között  –  abban  az
      esetben,
      ha  az  érintett a 13. § szerint köteles egészségügyi adatait
      átadni.  Bár  az  elmondottak szerint a 13. §  esetében  csak
      részleges megsemmisítésre kerülhet sor, a 26. § szövegezése a
      13.  §-ra való utalásnál nem teszi lehetővé ebben a körben  a
      részleges megsemmisítést. Ezért álláspontom szerint a  26.  §
      második  mondatában  a  13.  §-ra történő  utalást  meg  kell
      semmisíteni.

      Budapest, 2002. december 2.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró
                                   
      Dr.    Tersztyánszkyné   dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybíró
      különvéleménye

      1.   Nem   értek   egyet  a  rendelkező  rész  1.   pontjában
      foglaltakkal,  azaz  az  Eüatv.  3.  §  a)  pontja  szexuális
      szokásokra  vonatkozó adatot érintő része  alkotmányellenessé
      nyilvánításával.

      Az   adatvédelmi   törvény  értelmében  a  szexuális   életre
      vonatkozó  személyes  adat  különleges  adat,  hasonlóan   az
      egészségi   állapotra   vonatkozó  személyes   adatokhoz.   A
      különleges  adatoknak  ez a fajtája akkor  kezelhető,  ha  az
      adatkezeléshez  az érintett személy írásban hozzájárul,  vagy
      ha azt törvény elrendeli. Egyetértek azzal, hogy a különleges
      adatok,  ezek között a szexuális szokásokra vonatkozó  adatok
      is  különösen védendők és csak kivételesen kezelhetők: ezeket
      a kivételeket külön törvények (pl. az Eüatv.) tartalmazzák.

      Nem értek egyet azonban azzal, hogy a különleges adatok közül
      ezt  az  egyet  –  a  többségi  határozatból  következően   –
      adatvédelmi szempontból erősebb védelem illetné meg,  mint  a
      többit.

      A  személyes adatok védelméről szóló szabályozás  az  Európai
      Közösségek tagállamaiban viszonylag egységes képet  mutat  az
      Európai    Parlament   és   a   Tanács   95/46/EK   irányelve
      következtében.  Az  irányelv, amely az egyénnek  a  személyes
      adatok  feldolgozásával kapcsolatos védelméről és ezeknek  az
      adatoknak  a szabad áramlásáról szól, a különleges  személyes
      adatok  kezelését szigorú feltételekhez köti;  nem  írja  elő
      viszont a szexuális életet érintő különleges adatok szigorúbb
      védelmének kötelezettségét.

      A  különleges  személyes adatok kezeléséről  az  irányelv  8.
      cikke szól. A személyes adatoknak ebbe a körébe tartoznak  az
      irányelv szerint többek között az egészségi állapotról  és  a
      szexuális életről szóló adatok is.

      A  8.  cikk  (3) bekezdése megengedi azoknak az adatoknak  az
      egyes   államok   joga   szerinti   kezelését,   amelyek   az
      egészségügyi  ellátáshoz,  kezeléshez,  az  orvosi  diagnózis
      megállapításához, az egészségügyi szolgálatok  ügyintézéséhez
      szükségesek, feltéve, hogy az adatok kezelését orvosi személy
      vagy  foglalkozási titoktartásra köteles más  személy  kíséri
      figyelemmel.  A  (4)  bekezdés lehetővé  teszi,  hogy  fontos
      közérdekből   az   államok  a  különleges  személyes   adatok
      kezelését  általában  tiltó szabály alól megfelelő  garanciák
      mellett további kivételeket állapítsanak meg.

      Az  irányelv előírja azt is, hogy ezek az adatok  csak  olyan
      harmadik  államnak  adhatók  át,  amely  az  irányelv   által
      nyújtott  védelmi szinttel azonos védelmet biztosít,  ami  az
      adatok  kezelését  illeti.  Az irányelv  alapján  az  Európai
      Közösségek  Bizottságának joga van dönteni  arról,  hogy  egy
      harmadik   állam  a  törvényeiben  a  szóban  lévő  adatokkal
      kapcsolatban  azonos védelmet biztosít-e. A  Bizottság  2000.
      július  26-án  úgy döntött, hogy Magyarország az  irányelvben
      megfogalmazott védelmi szinttel azonos védelmet nyújt.

      2.  Az Eüatv. célja, hogy meghatározza az egészségi állapotra
      vonatkozó   különleges  személyes  adatok   és   az   azokhoz
      kapcsolódó   személyes  adatok  kezelésének  feltételeit   és
      céljait.

      A  törvény vizsgált szabálya a szexuális szokásokra vonatkozó
      adatot   is   egészségügyi  adatnak  minősíti.  A   szexuális
      szokásokra vonatkozó adat azonban nem minden esetben  minősül
      egészségügyi   adatnak   a  törvény   alkalmazásában,   hanem
      kizárólag   akkor,   ha   egészségügyi   adatnak   minősítése
      meghatározott célból indokolt. Ezeket a célokat az Eüatv.  4.
      §  (1)  bekezdése tartalmazza. Ez a szabály határozza meg  az
      egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célját.

      A  3.  §  a) pontjának utolsó mondata és a 4. § (1) bekezdése
      egymásra vonatkoztatott értelmezéséből az következik, hogy  a
      szexuális szokásokra vonatkozó adat akkor kezelhető, ha ennek
      célja  az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása;
      a   betegellátó   eredményes  gyógykezelési   tevékenységének
      elősegítése;   az   érintett  egészségi  állapotának   nyomon
      követése;   a   közegészségügyi   és   járványügyi   érdekből
      szükségessé váló intézkedések megtétele.

      Az  Eüatv.  9. § (1) bekezdése kimondja, hogy az egészségügyi
      adatok  felvétele  a  gyógykezelés része.  A  kezelést  végző
      orvos,  illetve  a  tisztiorvos  dönti  el,  hogy  a  szakmai
      szabályoknak  megfelelően – a kötelezően  felveendő  adatokon
      kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges a 4. § (1)
      bekezdése szerinti célból.

      Ezek  a  célok  pontosan meghatározottak  és  jogszerűek.  Az
      adatfeldolgozás   e   céljaival  kapcsolatban   az   érintett
      megítélheti   az   adatfeldolgozás   hatását   jogaira,    és
      megalapozottan  dönthet az adat kiadásáról; a  céltól  eltérő
      felhasználás esetén élhet jogaival.

      Az  Eüatv. 3. § g) és i) pontjából következik, hogy szexuális
      szokásokra   vonatkozó   adatot,  ha   egészségügyi   adatnak
      minősülése  indokolt, csakis a betegellátó: a kezelést  végző
      orvos,    az    egészségügyi   szakdolgozó,    az    érintett
      gyógykezelésével   kapcsolatos  tevékenységet   végző   egyéb
      személy,  a  gyógyszerész, továbbá az intézményvezető  és  az
      adatvédelmi   felelős  kezelhet.  Az  Eüatv.   értelmében   a
      gyógykezelés során az említett adatkezelők tudomására  jutott
      egészségügyi adat orvosi titok.

      Az  Eüatv. 12. § (1) bekezdése szerint az egészségügyi  és  a
      személyazonosító  adatoknak  az  érintett  részéről   történő
      szolgáltatása  –  az  egészségügyi  ellátás  igénybevételéhez
      kötelezően  előírt személyazonosító adatok  és  a  13.  §-ban
      foglaltak kivételével – önkéntes.

      Az  Eüatv.  13.  §-a  határozza meg  azt,  hogy  az  érintett
      (törvényes   képviselője)   milyen   esetekben   köteles    a
      betegellátó   felhívására  egészségügyi  és  személyazonosító
      adatait átadni.

      A többségi határozat nem tartotta indokoltnak kiterjeszteni a
      vizsgálatot  sem  erre a szabályra, sem  az  Eüatv.  ama  más
      szabályaira, amelyek egészségügyi adat továbbításáról (23. és
      26.  §)  vagy a 4. § (1) bekezdésében meghatározott  céloktól
      eltérő célra való kezeléséről szólnak.

      Az    alkotmányellenessé    nyilvánított    rendelkezés    az
      egészségügyi adat fogalmát meghatározó szabály része. Erre  a
      fogalom-meghatározásra  épülnek  az   Eüatv.   egyéb   –   az
      adatkezelés   célját,   feltételeit,   az   adatfeldolgozást,
      adattovábbítást     meghatározó     –      szabályai.      Az
      alkotmányellenessé nyilvánított rendelkezés  tehát  önmagában
      nem  teszi  lehetővé azt, hogy szexuális szokásokra vonatkozó
      adatot  mint  egészségügyi adatot az Alkotmány 59.  §-ának  a
      személyes adatok védelmére vonatkozó szabályába ütköző  módon
      kezeljenek,    kapcsoljanak   össze   más   adatokkal    vagy
      továbbítsanak.  Ezért a 3. § a) pontjának vizsgált  szabályát
      támadó indítványt el kellett volna utasítani.

      Budapest, 2002. december 2.
                                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       The second sentence of Article 3.a of the Act XLVII of 1997 on the processing and protection of medical data classified in cases concerning sexual habits as medical data
       Number of the Decision:
       .
       65/2002. (XII. 3.)
       Date of the decision:
       .
       12/02/2002
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2002-3-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .