Hungarian
Ügyszám:
.
502/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/1992. (IV. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/122
.
A döntés kelte: Budapest, 04/06/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  megállapítása   és    megsemmisítése   iránti   indítvány
  tárgyában meghozta a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az anyakönyvekről,
  a házasságkötési  eljárásról  és  a  névviselésről  szóló
  1982. évi 17.  törvényerejű  rendelet 15. § (3) bekezdése
  alkotmányellenes, ezért  azt 1992. évi szeptember hó 30-i
  hatállyal megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli  határozatának  a  Magyar
  Közlönyben való közzétételét.
                           Indokolás

                              I.

   Az indítványozó  álláspontja szerint  az  1982.  évi  17.
   törvényerejű     rendelet      15. §    (3)     bekezdése
   alkotmányellenes, ezért  kérte annak megsemmisítését.  Az
   indítványban kifogásolt  rendelkezés szerint  a fegyveres
   erők, a  fegyveres testületek,  a  tűzoltóság  hivatásos,
   valamint  a  fegyveres  erők  továbbszolgáló  állományába
   tartozó házasuló, a házasságkötést megelőző eljárásban az
   anyakönyvvezető  előtt  igazolni  köteles  azt,  hogy  az
   illetékes parancsnok  a házasságkötéshez engedélyt adott,
   és hogy az abban megszabott határidő még nem telt el.

   Az indítványozó  álláspontja szerint  a házassághoz  való
   jog  olyan  állampolgári  jog,  mely  az  Alkotmány  erre
   vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában is alapjognak
   minősül.   Utalt továbbá  arra, hogy ez a jog a Politikai
   és  Polgári   Jogok  Egyezségokmánya  és  más  nemzetközi
   egyezmények  oltalma   alatt  is   áll,   ezért   e   jog
   gyakorlásának törvényi korlátozása alkotmányellenes.

                              II.

   1.   Az 1987.  évi XI.  törvény 5. §-ának  e )  pontja  a
   házasságot  törvényhozási  tárgyként  sorolja  fel.    Az
   Alkotmány 15. §-a  szerint a  Magyar Köztársaság  védi  a
   házasság  és   a  család   intézményét.      A   házasság
   intézményének  alkotmányos  védelme  az  Alkotmánybíróság
   álláspontja szerint  azt is  jelenti, hogy  az  Alkotmány
   egyben  garantálja   a  házasságkötés  szabadságát.    Az
   Alkotmánybíróság   az   emberi   méltósághoz   való   jog
   alkotmányos  értelmezése  során  már  több  határozatában
   rámutatott arra,  hogy az  emberi méltósághoz  való  jog,
   mint   az    " általános   személyiségi    jog "    egyik
   megfogalmazása,    magábafoglalja     az    önrendelkezés
   szabadságához való  jogot is  [8/1990. ( IV. 23. )  AB és
   57/1991.  ( XI. 8. )   AB  határozatok].     Márpedig  az
   önrendelkezési jog  része a  házasságkötés  szabadságához
   való  jog, így  ez a jog az Alkotmány 54. § (1) bekezdése
   alapján ugyancsak alkotmányos védelemben részesül.

   2.     Az  Alkotmány  7. §-a  szerint  a  nemzetközi  jog
   általánosan  elismert  szabályait  a  Magyar  Köztársaság
   jogrendszere elfogadja.
   A    Polgári     és    Politikai     Jogok     Nemzetközi
   Egyezségokmányának 23.   cikke  2.  pontja emberi jogként
   határozza  meg   a  házasságkötés   jogát.    Eszerint  a
   házasságkötésre  alkalmas  korban  lévő  férfiak  és  nők
   házasságkötési és  családalapítási jogát el kell ismerni.
   Hasonló rendelkezést tartalmaz a Magyar Köztársaság által
   már aláírt, de eddig még meg nem erősített Európai Emberi
   Jogi  Egyzemény  12.    cikke,  amely  kimondja,  hogy  a
   házasságkötési korhatárt elért férfiaknak és nőknek joguk
   van a  házasságkötésre és  a családalapításra,  az e  jog
   gyakorlását szabályozó hazai törvények szerint.

   3.   Mindezekből a  rendelkezésekből következik,  hogy  a
   házasságkötés szabadságához  való jog - az önrendelkezési
   jog részeként  - olyan alapjog, amely alkotmányos oltalom
   alatt áll.

   Az   Alkotmány  8. §  (2)  bekezdése   szerint  a  Magyar
   Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és  kötelességekre
   vonatkozó szabályokat  törvény állapítja meg, de alapvető
   jog lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja.

   Az   indítvánnyal    támadott  tvr. 15. §  (3)  bekezdése
   alapvető jogot  korlátoz  akkor,  amikor  a  szabályozott
   alanyi  körben   a  házasságkötést   előzetes   engedély,
   hozzájárulás megadásához,  illetőleg  ennek  igazolásához
   köti.

   Az  Alkotmánybíróság   állandó  gyakorlata   szerint   az
   alapvető jog korlátozása csak akkor marad meg alkotmányos
   határok  között,   ha  a   korlátozás  nem   az   alapjog
   érinthetetlen     lényegére     vonatkozik,     ha     az
   elkerülhetetlen,   azaz   kényszerítő   okkal   történik,
   továbbá, ha  a korlátozás  súlya a  korlátozással  elérni
   kívánt célhoz  képest nem aránytalan [2/1990. ( II. 18. )
   AB,  20/1990.   ( X. 4. )  AB,   7/1991.  ( II. 28. )  AB
   határozat stb.].

   A házasságkötési  eljárásban  a  házasságkötési  engedély
   mint eljárási  feltétel előírása,  illetőleg az  engedély
   hiányának házasságkötési  akadályként  való  szabályozása
   azonban  az   alapjog  aránytalan  korlátozását  jelenti,
   ugyanakkor nem elkerülhetetlen.

   Rámutat azonban  az Alkotmánybíróság  arra, hogy bizonyos
   házasságkötési   feltételeknek,   illetőleg   korlátoknak
   alkalmaztatási,  foglalkoztatási   követelményként   való
   előírása alkotmányosan  megtörténhet.   Ebben az  esetben
   csak  valamely  foglalkozás  vagy  hivatás  gyakorlásának
   vethető  alá   az  alkotmányos   jog  korlátozása   és  a
   házasságkötés szabadságához  való  alkotmányos  jog  csak
   ebben az összefüggésben érinthető.

   A tvr.  kifogásolt rendelkezése alá tartozó alanyi körben
   a formális  parancsnoki házasságkötési engedély tartalmát
   az 1971. évi 10.  tvr. 18. § (2) bekezdése töltötte ki.
   Eszerint  az   érintettek  csak  feddhetetlen  személlyel
   köthettek házasságot.  Ezt a korlátozást azonban az 1990.
   évi  XXII.   törvény  40. §-a   a  dereguláció  keretében
   hatályon kívül  helyezte annak  kimondásával,  hogy  ahol
   jogszabály   jogosultság    feltételeként    feddhetetlen
   előéletet  kíván   meg,   a   törvény   hatálybalépésével
   egyidejűleg ez  a feltétel  hatályát veszti.  Függetlenül
   azonban attól, hogy a jogalkotó a feddhetetlenség helyett
   nem  határozott   meg   újabb   tartalmi   feltételt,   a
   parancsnoki     engedély      házasságkötési     eljárási
   feltételkénti előírása olyan korlátozás, amely az alapjog
   lényegi tartalmát  érinti, ezért  az alkotmányellenes.  A
   deregulált   feddhetetlenségi    kritérium   vagy   egyéb
   korlátozás  ugyanis   legfeljebb  az  adott  foglalkozás,
   szakma,   hivatás   elvállalásának   vagy   gyakorlásának
   feltételeként szabhat  meg a házasságkötéssel kapcsolatos
   követelményeket, amelyek  a foglalkozás  gyakorlásának  a
   feltételei.   A támadott  szabályozás azonban  -  mint  a
   házasságkötés eljárásjogi  előfeltétele -  ellentétes  az
   Alkotmány       alapjog        lényeges       tartalmának
   korlátozhatatlanságát kimondó  8. §  (2)  bekezdésével,
   ezért az Alkotmánybíróság azt megsemmisítette.

   4.   A házasságkötéssel  kapcsolatos jog, a házasságkötés
   szabadsága, a  házastárs személyének szabad megválasztása
   tehát   bizonyos   hivatásoknál   csak   a   hivatásokhoz
   kapcsolódó  összeférhetetlenségi   okként   korlátozható.
   Ilyen korlátozást indokolhatnak például a katonai ( egyéb
   fegyveres   testületi )   életformával   járó   speciális
   helyzetek  és   körülmények.    Köztudott,  a  nemzetközi
   jogösszehasonlításból és  tradícionálisan is ismert, hogy
   a hivatásos szolgálati viszonyban állók házasságkötésének
   külön feltételekhez  kötését  az  állami-  és  szolgálati
   titok  megóvásához   fűződő  rendkívüli  érdek,  a  velük
   szemben támasztott  fokozott erkölcsi  követelmények stb.
   indokolhatják.   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint
   ezért a korlátozás - jogszabályban tételesen szabályozott
   feltételekkel  és   garanciákkal  -   az  adott   hivatás
   gyakorlásának feltételeként  alkotmányosan  fenntartható.
   Az ilyen  korlátozásnak is  meg kell  felelnie azonban az
   Alkotmány 8. §  (2) bekezdésében  írt   feltételeknek; az
   Alkotmánybíróság  csak  az  elkerülhetetlen,  kényszerítő
   okkal   fennálló    és   arányos    korlátozást   tekinti
   alkotmányosan megengedhetőnek.

   5.  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
   ( a továbbiakban:  Ab tv. ) 43.  (4) bekezdése   lehetővé
   teszi, hogy  az Alkotmánybíróság  az  alkotmányellenesnek
   ítélt  jogszabályt   egy  jövőbeni   időponttól  helyezze
   hatályon  kívül.      E   rendelkezést   a   jogbiztonság
   alkotmányos  követelménye   indokolja.     Ezzel  ugyanis
   elkerülhető,  hogy   az  adott   szabályozási   területen
   joghézag keletkezzék.

   Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  az  alkotmányos
   alapjog   lényeges    tartalmát   korlátozó   sérelmezett
   rendelkezés azonnali megsemmisítése az adott szabályozási
   területen olyan  jogbizonytalanságot idézne elő, amelynek
   - a  házasságkötés családi állapotot megváltoztató hatása
   folytán - a jövőre nézve is a korlátozással elérni kívánt
   céllal  ellentétes   irányú  kihatásai   lehetnek.      A
   jogbiztonság  követelménye   ezért  az   alkotmányellenes
   szabályozás átmeneti  fenntartását igényli.   A jogalkotó
   felelőssége, hogy  a rendelkezésre  álló  időn  belül  az
   egyes    szakmákkal,    foglalkozásokkal,    hivatásokkal
   összefüggésben a  speciális feltételeket, követelményeket
   szabályozza és  ne  házasságkötési  eljárási  akadályokat
   állapítson meg.   Ezért az Alkotmánybíróság a támadott és
   alkotmányellenesnek ítélt  rendelkezést az  Ab tv.  43. §
   (4) bekezdése  alapján   a jövőre nézve, 1992. szeptember
   30-i hatállyal semmisítette meg.

   Az Alkotmánybíróság  a határozatnak  a Magyar  Közlönyben
   való közzétételét az Ab tv. 41. §-a alapján rendelte el.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal          Dr. Herczegh Géza
             alkotmánybíró            alkotmánybíró

           Dr. Kilényi Géza            Dr. Zlinszky János
           alkotmánybíró                 alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter             Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                 alkotmánybíró

           Dr. Tersztyánszky Ödön       Dr. Vörös Imre
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                        Dr. Lábady Tamás
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    22/1992. (IV. 10.)
    Date of the decision:
    .
    04/06/1992
    .
    .