Hungarian
Ügyszám:
.
2012/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 2012/B/1991. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/1169
.
A döntés kelte: Budapest, 05/08/2001
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló    indítvány
  tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság  a  fertőző  betegségek  és  a  járványok
  megelőzése   érdekében  szükséges  járványügyi  intézkedésekről
  szóló     18/1998.    (VI.3.)    NM    rendelet     19.     §-a
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
   Az indítványozó első beadványában az egészségügyról szóló 1972.
   évi  II.  törvénynek  a gyógyító-megelőző  ellátásra  vonatkozó
   rendelkezései  végrehajtásáról  szóló  15/1972.  (VIII.5.)  EüM
   rendelet  30.  §  (1) és (2) bekezdései alkotmányellenességének
   megállapítását  és  megsemmisítését kezdeményezte.  Álláspontja
   szerint  a tüdőszűrő vizsgálat kötelező jogszabályi elrendelése
   tartalmilag   alkotmányellenes,  mert   az   egészséghez   való
   veleszületett alapvető jogot korlátozza önkényesen, alkotmányos
   felhatalmazás  nélkül, másrészről formailag is  alkotmánysértő,
   mert alapvető jogot miniszteri rendeletben korlátoz.

   Az  indítványban támadott rendelkezéseket 1998. július  1-jével
   hatályon  kívül  helyezte a fertőző betegségek és  a  járványok
   megelőzése   érdekében  szükséges  járványügyi  intézkedésekről
   szóló  18/1998. (VI.3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 42.  §
   (2)  bekezdés  b)  pontja. Mivel az R. a  járványügyi  érdekből
   végzett    szűrővizsgálatokat    az    eredetileg    kifogásolt
   rendelkezésektől  tartalmilag  eltérő  módon  szabályozza,   az
   Alkotmánybíróság  végzésben  felhívta  az  indítványozót,  hogy
   nyilatkozzék,  fenntartja-e  indítványát  a  megváltozott  jogi
   szabályozás tekintetében is.
   Az   indítványozó   válaszában   előadta,   hogy   a   hatályos
   szabályozást   is  alkotmányellenesnek  tartja   két   lényeges
   szempontból:  egyrészt  mert  rendeletben  szabályoz   alapvető
   jogot,  másrészt  mert  alapvető jogra kötelezettséget  állapít
   meg.  Ez  véleménye szerint ellentétes az Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésével,    amely    szerint    alapvető    jogokra     és
   kötelezettségekre   vonatkozó   szabályokat   törvényben   kell
   megállapítani. Másrészt az egészséghez való jog, mint  alapvető
   jog  gyakorlása az Alkotmány 8. § (4) bekezdése értelmében csak
   rendkívüli  állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet  idején
   függeszthető  fel  vagy  korlátozható. Érvelése  szerint  ezzel
   ellentétes az R. 19. §-a, amely korlátozza az egészséghez  való
   jogot, illetve azzal kapcsolatban kötelezettséget állapít  meg,
   noha erre az R. 19. §-ában meghatározottaknak nincs hatáskörük.

                                 II.

   1. Az Alkotmány hivatkozott rendelkezései:

   “8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   “8.    §   (4)   Rendkívüli   állapot,   szükségállapot    vagy
   veszélyhelyzet idején az alapvető jogok gyakorlása – az  54-56.
   §-ban, az 57. § (2)-(4) bekezdésében, a 60. §-ban, a 66-69.  §-
   ban és a 70/E. §-ban megállapított alapvető jogok kivételével –
   felfüggeszthető vagy korlátozható.”

   “70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
   (2)  Ezt  a  jogot  a  Magyar Köztársaság  a  munkavédelem,  az
   egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével,
   a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
   természetes környezet védelmével valósítja meg.”
   2. Az R.-nek az indítványozó által kifogásolt rendelkezése:
   “Járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok
   ...
   19. § (1) A gümőkóros betegek felkutatása, illetőleg a fertőzés
   veszélyének  elhárítása céljából a megyei  intézet  a  lakosság
   meghatározott    részének   vagy   egyes   korosztályoknak    a
   szűrővizsgálatát rendelheti el, ha a tárgyévet megelőző évben a
   tuberculosis  incidencia  értéke a területén  meghaladta  a  25
   o/oooo-et.
   (2)  Az (1) bekezdés alapján elrendelt szűrővizsgálatra azok  a
   30   éves  és  ennél  idősebb  lakosok  kötelezhetők,  akik   a
   szűrővizsgálatot  elrendelő megyei  intézet  területén  huzamos
   jelleggel tartózkodnak.
   (3)   A  (2)  bekezdésben  foglaltakon  túl  a  városi  intézet
   elrendelheti   egy  meghatározott  közösség  (pl.   bentlakásos
   intézmény,   munkahelyi  kollektíva,  lakóközösség,   büntetés-
   végrehajtási    intézet)   szűrővizsgálatát,    amennyiben    a
   közösségben friss tbc-s megbetegedés fordult elő.
   (4)  A  szűrővizsgálatok  elrendelését  az  érintett  területet
   ellátó   tüdőgondozó   intézet   jelentése   vagy   vezetőjének
   kezdeményezése alapján a városi intézet indítványozza a  megyei
   intézetnél.
   (5)   A  szűrővizsgálaton  nem  kell  részt  venni  azoknak   a
   személyeknek,  akik egy éven belül ilyen vizsgálaton  igazoltan
   részt  vettek, illetőleg a tüdőgondozó intézetben  gyógykezelés
   alatt állnak.
   (6)  Az  (5)  bekezdés  rendelkezései nem alkalmazhatók,  ha  a
   szűrés elrendelésére az érintett közösségben előforduló új tbc-
   s megbetegedés szolgált.
   (7)  A szűrővizsgálatra kötelezetteket a vizsgálat helyéről  és
   idejéről  értesíteni  kell.  Amennyiben  az  érintett  ismételt
   értesítés ellenére sem jelenik meg a vizsgálaton, a tüdőgondozó
   vezetője értesíti a városi intézetet.
   (8)  A  vizsgálatot rtg. ernyőfénykép szűrési  módszerrel  kell
   elvégezni.  Amennyiben  azon  a  településen,  ahol  a  szűrést
   elrendelték, nincs ernyőfénykép szűrő állomás, a vizsgálatot  a
   tüdőgondozó  vagy az általa kijelölt egészségügyi  szolgáltató,
   illetve a mozgó szűrővizsgálati egység végzi el.
   (9)  A  helyi  önkormányzatok polgármestereinek és  jegyzőinek,
   valamint   a   köztársasági  megbízottak  népjóléti  igazgatási
   feladat-  és  hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992.  (I.
   28.)  Korm.  rendelet  8. § e) pontjában  foglaltak  szerint  a
   városi  intézet megkeresésére a jegyző gondoskodik a tüdőszűrő-
   vizsgálat   elvégzésével  kapcsolatos  ügyviteli  és  technikai
   feladatok ellátásának megszervezéséről.
   (10)  Amennyiben  valamely egészségügyi szolgáltató  az  általa
   ellátott betegnél tbc-t állapít meg, 48 órán belül értesíti  az
   érintett   lakóhelye   szerint   illetékes   tüdőgondozót.    A
   tüdőgondozó az összesített adatokat – a személyazonosító adatok
   nélkül   –  havonta  jelenti  a  területileg  illetékes  városi
   intézetnek.
   (11) A tbc-s betegekkel kapcsolatos részletes intézkedéseket az
   1. számú melléklet tartalmazza.”
                                  
                                III.
                                  
   Az indítvány nem megalapozott.

   1.    Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   az    R.
   alkotmányossága  nem  vitatható  azon  az  alapon,  hogy  annak
   rendelkezései az Alkotmány 70/D. §-ában meghatározott, a lehető
   legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez fűződő  alapjogra
   vonatkozó  szabályokat állapítanak meg,  és  ezért  ellentétben
   állnának  az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével, amely szerint  az
   alapvető  jogokra  és  kötelezettségekre vonatkozó  szabályokat
   csak  törvény  állapíthatja meg. Az Alkotmánybíróság  már  több
   döntésében  –  először a 64/1991. (XII. 17.) AB határozatban  –
   felhívta   a  figyelmet  arra,  hogy  az  alapjog  nem   minden
   vonatkozásában   törvényhozási   tárgy,   “...nem   mindenfajta
   összefüggés  az  alapjogokkal követeli meg  a  törvényi  szintű
   szabályozást.  Valamely  alapjog tartalmának  meghatározása  és
   lényeges    garanciáinak   megállapítása   csakis    törvényben
   történhet,  törvény  kell  továbbá  az  alapjog  közvetlen   és
   jelentős  korlátozásához is. Közvetett  és  távoli  összefüggés
   esetében  azonban elegendő a rendeleti szint  is.  Ha  nem  így
   lenne,  mindent  törvényben kellene  szabályozni."  (ABH  1991,
   260.)

   Nem  megalapozott az indítványozónak az az érvelése sem,  amely
   szerint  az  R.  felhatalmazás nélkül szabályoz alapvető  jogot
   érintő  kérdéseket.  Az egészségügyről szóló  1997.  évi  CLIV.
   törvény   (a  továbbiakban:  Eütv.)  56.  §  (1)  bekezdése   a
   járványügyi   tevékenység  céljaként  jelöli  meg   a   fertőző
   megbetegedések, a járványok megelőzését és leküzdését, valamint
   az    emberi    szervezet   fertőző   betegségekkel    szembeni
   ellenállóképességének  a  fokozását.  E  cél  érdekében  a  (2)
   bekezdés  felhatalmazza  az  egészségügyi  hatóságot,  hogy   a
   törvényben   meghatározott   intézkedések   tűrésére,   illetve
   megtételére   kötelezzen  természetes  és   jogi   személyeket,
   valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket.

   Az  Eütv.  59.  § (1) bekezdése szerint a járványügyi  érdekből
   végzett  szűrővizsgálat  célja a fertőző  megbetegedések  korai
   felismerése, azok forrásainak felkutatása, valamint a  fertőzés
   veszélyének  elhárítása.  A  (2)  bekezdés  szerint  pedig   az
   egészségügyi  miniszter  rendeletben  határozza  meg  azokat  a
   fertőző   betegségeket,   amelyek   megelőzése   érdekében   az
   egészségügyi  hatóság a lakosság egészének,  a  lakosság  egyes
   csoportjainak,   egy   meghatározott   terület    lakosságának,
   munkahelyi,  család  vagy  más közösség  tagjainak,  külföldről
   érkező    személyeknek,   illetve   fertőző    beteggel    vagy
   fertőzöttekkel    érintkezett    személyeknek    a     kötelező
   szűrővizsgálatát rendelheti el.

   E  felhatalmazás alapján adta ki a népjóléti miniszter az R.-t,
   amelynek  19.  §-a  határozza meg azt, hogy  milyen  feltételek
   bekövetkezése  esetén rendelhető el kötelező  szűrővizsgálat  a
   gümőkóros megbetegedések minél korábbi felismerése érdekében.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  a kifogásolt  rendelkezések  tartalmi
   alkotmányellenességének vizsgálata során  megállapította,  hogy
   téves  az  indítványozónak az Alkotmányra való  hivatkozása.  A
   kifogásolt   rendelkezés  ugyanis  az   Alkotmány   70/D.   §-a
   tekintetében  semmilyen alapjog-korlátozást nem  tartalmaz.  Az
   azonban  kétségtelen tény, hogy a tüdőszűrő  vizsgálatnak  a  –
   meghatározott  feltételek  bekövetkezése  esetén  –  kötelezővé
   tétele   az   egyén  önrendelkezési  jogának,   illetve   testi
   integritáshoz  fűződő  jogának –  mint  az  emberi  méltósághoz
   fűződő   általános  személyiségi  alapjogból  levezetett,   ún.
   különös  személyiségi alapjogoknak – a korlátozását jelenti.  A
   kifogásolt rendelkezések alkotmányossága tehát nem az Alkotmány
   70/D.  §-ával,  hanem az 54. § (1) bekezdésében foglalt  emberi
   méltósággal  összefüggésben  vizsgálandó.  Az  Alkotmánybíróság
   ennek    megfelelően   az   R.   kifogásolt    rendelkezéseinek
   alkotmányossági  vizsgálatát az Alkotmány 54. §  (1)  bekezdése
   tekintetében végezte el.

   Az   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése  értelmében   a   Magyar
   Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az emberi
   méltósághoz,  amelytől senkit sem lehet önkényesen megfosztani.
   Az  Alkotmánybíróság a 8/1990. (IV. 23.) AB határozatában  (ABH
   1990.  42.,  44-45.) majd az 57/1991. (XI. 8.) AB határozatában
   kifejtette,  hogy  "az emberi méltósághoz  való  jogot  az  ún.
   “általános  személyiségi jog” egyik megfogalmazásának  tekinti.
   Leszögezte,   hogy   a   modern   alkotmányok,    illetve    az
   alkotmánybírósági  gyakorlat  az általános  személyiségi  jogot
   különféle  aspektusaival nevezik meg: pl. a személyiség  szabad
   kibontakoztatásához    való    jogként,    az     önrendelkezés
   szabadságához való jogként, általános cselekvési szabadságként,
   avagy  a magánszférához való jogként. Az általános személyiségi
   jog  “anyajog”,  azaz olyan szubszidiárius  alapjog,  amely  az
   egyén autonómiájának védelmére szolgál, ha az adott tényállásra
   a    nevesített   alapjogok   egyike   sem   alkalmazható.   Az
   Alkotmánybíróság álláspontja szerint az általános  személyiségi
   jog,  részét képezi az önazonossághoz és önrendelkezéshez  való
   jog is." (ABH 1991. 272. 279.)

   Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az  emberi  méltósághoz
   való  jog csak az emberi státusz meghatározójaként, az  élethez
   való  joggal  fennálló egységében abszolút és  korlátozhatatlan
   [64/1991.  (XII.  17.)  AB határozat,  ABH  1991,  308,  312.].
   Anyajog  mivoltából  levezetett egyes részjogai  (mint  pl.  az
   önrendelkezéshez és a személy testi integritásához való  jogok)
   azonban  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint  bármely  más
   alapjoghoz  hasonlóan korlátozhatók. [75/1995.  (XII.  21.)  AB
   határozat, ABH 1995. 376., 383.]

   Amint   azt   az   Alkotmánybíróság  a  36/2000.   (X.27.)   AB
   határozatában  már kifejtette: “Az egészségügyi  ellátás  során
   szükséges  beavatkozásokba  való  beleegyezés,  illetve   annak
   visszautasítása    a    személyiségi    jogok     gyakorlásától
   elválaszthatatlan.”   (ABK  2000.  október,   353,   360.)   Az
   alkotmányossági  kérdés ezért az, hogy az egyén  önrendelkezési
   jogának,  illetve  testi integritáshoz való  jogának  az  R-ben
   foglalt  korlátozása szükséges-e és arányban  áll-e  az  elérni
   kívánt céllal.

   Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  a  jelen  ügyben   a
   korlátozás oka a járványügyi közérdek; a fertőző betegség minél
   korábbi   felismerése,  forrásainak  felkutatása,   illetve   a
   fertőzés veszélyének elhárítása. Az indítványozó álláspontjával
   ellentétben  tehát  nem arról van szó, hogy  az  R-ben  foglalt
   szabályozás  megsérti  a tüdőszűrésre kötelezettek  egészséghez
   való jogát, hanem arról, hogy önrendelkezési jogukat korlátozza
   a  fenti  alkotmányos cél érdekében. A vizsgálat a  járványügyi
   közérdekre  hivatkozással – minimális sugárterhelés  mellett  –
   egy nem invazív vizsgálatot, egy nagyon enyhe beavatkozást tesz
   lehetővé.

   Az  R.  kifogásolt rendelkezései továbbá csak  olyan  esetekben
   teszik   kötelezővé  a  szűrővizsgálat  elvégzését,  amikor   a
   gümőkóros  megbetegedés  előfordulásának  veszélye  egy   adott
   közösségben  fokozott.  Ugyanakkor a  felesleges  sugárterhelés
   elkerülésének  érdekében az R. 19. § (5)  bekezdése  szerint  a
   vizsgálattól  el  lehet tekinteni, ha valakin  egy  éven  belül
   végeztek  mellkas-átvilágítást, és nála  gümőkóros  elváltozást
   nem észleltek.
   Az   Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  az  R.   kifogásolt
   rendelkezései  járványügyi közérdekből az egyén  önrendelkezési
   jogának,  illetve testi integritáshoz fűződő jogának  szükséges
   és  arányos korlátozását jelentik. Ezért az Alkotmánybíróság az
   R.   19.   §-a   alkotmányellenességének   megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
         Dr. Holló András                     Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                   előadó alkotmánybíró
                                   
                         Dr. Kukorelli István
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    2012/B/1991
    Date of the decision:
    .
    05/08/2001
    .
    .