Hungarian
Ügyszám:
.
1660/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 67/1995. (XII. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/346
.
A határozat kelte: Budapest, 12/04/1995
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában meghozta
  a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  a büntetőeljárásról  szóló 1973. évi I.
  törvény    353.    §    (1)    bekezdés    utolsó    mondata
  alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló  kérelmet
  elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1. A  büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény /Be. / az
   eljárás  egyszerűsítése  és  gyorsítása  érdekében  a  külön
   eljárások  között  szabályozza  annak  lehetőségét,  hogy  a
   bíróság  az   iratok  alapján,   tárgyalás  tartása  nélkül,
   meghatározott súlyú  büntetést szabjon  ki.  Ennek  együttes
   feltételei :

   - a vádlott szabadlábon van,
   - a  bűncselekményt a vétségi eljárás szabályai szerint kell
   elbírálni,  azaz   a  cselekmény   vétség,  kivéve,   ha   a
   bűncselekményre  a   törvény  ötévi   vagy  ennél  súlyosabb
   szabadságvesztést rendel,  illetve olyan  bűntett, amelyre a
   törvény háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést
   rendel ( Be. 90. § ) ,
   - a tényállás egyszerű,
   - a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte,
   - a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető.

   A tárgyalás  mellőzésével hozott végzés ellen nincs helye az
   ügyet   a    másodfokú    elbírálás    szakaszába    juttató
   fellebbezésnek.  A   végzés  elleni   sajátos   jogorvoslati
   lehetőség a  tárgyalás tartásának  kérése :   az  ügyész,  a
   vádlott, a  védő, a  magánfél ( utóbbi a polgári jogi igényt
   érdemben elbíráló  rendelkezéssel kapcsolatban ) és az egyéb
   érdekelt ( az  elkobzással  kapcsolatban )  a  kézbesítéstől
   számított  8  napon  belül  tárgyalás  tartását  kérheti.  A
   kérelem alapján  a bíróság  köteles tárgyalást tartani ( Be.
   353. § ) .

   A  bíróság   a  tárgyalás   mellőzésével  hozott  végzést  a
   tárgyalás  eredményétől   függően  hatályban   tartja   vagy
   hatályon kívül  helyezi és új határozatot hoz. Az eljárásban
   korlátozott súlyosítási  tilalom érvényesül  :   a bíróság a
   vádlott terhére  szóló  kérelem  hiányában  nem  szabhat  ki
   súlyosabb büntetést,  kivéve, ha a tárgyaláson új bizonyíték
   merül fel, és ennek alapján a bíróság olyan új tényt állapít
   meg, amelynek  folytán súlyosabb minősítést kell alkalmazni,
   vagy jelentős mértékben súlyosabb büntetést kell kiszabni. A
   tárgyaláson  hozott   határozat   ellen   halasztó   hatályú
   fellebbezésnek van helye ( Be. 354. § ) .

   2. Az  indítványozó a  Be. 353.  § (1)  bekezdésének  utolsó
   mondatát ( "A kérelem alapján a bíróság tárgyalást tart" ) ,
   azért tartja  alkotmányellenesnek, mert  nem zárja ki az ügy
   tárgyaláson  történt   elbírálásából  azt  a  bírót,  aki  a
   tárgyalás mellőzésével döntött. Álláspontja szerint ez sérti
   az Alkotmány  57. §  (1) bekezdését,  amely mindenki számára
   biztosítja a  pártatlan bírósághoz  való  jogot,  mivel  nem
   várható el  a tárgyaláson  pártatlanság attól a bírótól, aki
   az ügyben már az iratok alapján állást foglalt.

                               II.

   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  A  pártatlan  bírósághoz  való  alkotmányos  alapjog  az
   eljárás  alá   vont  személy  iránti  előítéletmentesség  és
   elfogulatlanság   követelményét   támasztja   a   bírósággal
   szemben.   Ez   egyrészt   magával   a   bíróval,   a   bíró
   magatartásával, hozzáállásával szembeni elvárás, másrészt az
   eljárás szabályozásával  kapcsolatos objektív  követelmény :
   el kell kerülni minden olyan helyzetet, amely jogos kétséget
   kelt a  bíró pártatlansága  tekintetében. Ennek  intézményes
   biztosítékát a  bírák kizárására  vonatkozó  büntetőeljárási
   szabályok biztosítják ( Be. 35. , 40. , 231. § ) .

   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   nem  sérti   a
   pártatlan bírósághoz  való alkotmányos  alapjogot az, hogy a
   "tárgyalás mellőzése"  külön eljárásban  az  iratok  alapján
   büntetést kiszabó  bíró folytatja le az elsőfokú tárgyalást,
   ha  a  felek  az  iratok  alapján  hozott  határozatban  nem
   nyugosznak meg és a tárgyalás tartását kérik.

   Az Alkotmánybíróságnak  még nem volt alkalma állást foglalni
   a  pártatlan   bírósághoz  való  alkotmányos  jog  részletes
   tartalma és  követelményei  tekintetében.  Az  Emberi  Jogok
   Európai Bírósága  azonban több ítéletben határozott az 1993.
   évi  XXXI.   törvénnyel  kihirdetett  Emberi  Jogok  Európai
   Egyezménye 6.  cikk 1. pontjának megsértése tárgyában, amely
   szerint "mindenkinek  joga  van  arra,  hogy  ügyét  .  .  .
   pártatlan bíróság  tisztességesen . . . tárgyalja, és hozzon
   határozatot .  . .  az ellene  felhozott  büntetőjogi  vádak
   megalapozottságát illetően. "

   A  Bíróság   a  sérelmezett   esetek  megítélésében  kettős,
   mégpedig  szubjektív   és  objektív   megközelítésű  tesztet
   alkalmaz.  Elsősorban   vizsgálja  az  eljárt  bíró  konkrét
   magatartását az  ügyben, azt,  volt-e olyan megnyilvánulása,
   amelyből a  pártatlanságának hiányára  lehet  következtetni;
   ezt a  folyamodó egyáltalán  sérelmezi-e. A  bíró  személyes
   pártatlanságát vélelmezni  kell az  ellenkező bizonyításáig.
   Ezt követi  az objektív  megközelítés :   annak  vizsgálata,
   hogy  függetlenül   a  bíró   személyes  magatartásától,   a
   folyamodónak volt-e  jogos, indokolt,  objektíve  igazolható
   oka  a   pártatlanság  hiányának  feltételezésére.  Ehhez  a
   Bíróság részletesen  vizsgálja, hogy  az  adott  jogrendszer
   szabályai szerint a bíró korábban milyen jellegű eljárásban,
   milyen feladatokat látott el, és milyen annak a szervezetnek
   a belső  felépítése,  amelynek  keretében  a  pártatlanságát
   kétségessé tevő döntések születtek.

   Az  Alkotmánybíróság   részéről  jelen  esetben  vizsgálandó
   kérdéshez hasonló  ügy nem  volt, annak  ellenére,  hogy  az
   intézmény hasonló  szabályozással létezik  a  tagállamokban.
   Sőt az  intézményt, mint  az eljárás egyszerűsítésének egyik
   módját "penal  order" néven maga az Európa Tanács Miniszteri
   Bizottsága szorgalmazta ajánlásában ( No. R ( 87 ) 18. ) .

   2.  A   pártatlan  bírósághoz   való   alkotmányos   alapjog
   aggálymentes biztosítékát  nyilvánvalóan az jelentené, ha az
   indítványozó által hiányolt kizárási okot a Be. tartalmazná.
   Az   Alkotmánybíróság    álláspontja   szerint   azonban   a
   pártatlanság   követelményéből   -   garanciák   mellett   -
   engedményt kell tenni másik alapjog érvényesülése érdekében.
   A büntető  igazságszolgáltatás jelen  állapotára tekintettel
   ugyanis  az   állásfoglalás  kialakításánál  alapvetően  két
   alapjog  között   kell  összhangot   teremteni.   A   kérdés
   elbírálásához egyrészről  a pártatlan  bírósághoz való  jog,
   másrészről az  Emberi Jogi  Egyezmény 6.  cikk 1.  pontjában
   biztosított, az  ügyek ésszerű időn belüli eldöntéséhez való
   jog,  illetve  az  1976.  évi  8.  törvényerejű  rendelettel
   kihirdetett Polgári  és Politikai  Jogok Egyezségokmánya 14.
   cikk 3/c.  pontjában biztosított,  a haladéktalan, késedelem
   nélküli  tárgyaláshoz  való  -  a  jogállamiság  alkotmányos
   követelményeiből is  levezethető  -  jog  szempontjait  kell
   mérlegelni.

   2.  1.   Történetileg  a   jogi  szabályozás   korábban  sem
   tartalmazott    ilyen    kizáró    okot.    Az    intézményt
   "büntetőparancs" néven,  német és  osztrák  mintára  már  az
   1896. évi Büntető perrendtartás is ismerte ( 532-535. §§ ) .
   Bevezetésének célja az eljárás gyorsaságának előmozdítása és
   az egyes  bíróságok teendőinek  tetemes csökkentése  volt. A
   korabeli  magyarázat  szerint  a  büntetőparancs  némileg  a
   "fizetési meghagyás"  intézményének ( 1893  :  XIX t. -cz. )
   átültetése a büntetőeljárásba.

   A  büntetőparancs  és  a  büntetőeljárás  alapelvei  közötti
   ellentmondás feloldását  kezdettől fogva  abban látták, hogy
   amennyiben a  terhelt "ellentmond"  a bíróság határozatának,
   úgy azt  nemlétezőnek kell  tekinteni,  és  a  tárgyalást  a
   rendes eljárás szabályai szerint kell lefolytatni. A terhelt
   ellentmondása esetén  a büntetőparancs  semmilyen kötőerővel
   nem bírt egészen 1987-ig, amikor a terhelt védelme érdekében
   bevezették a relatív súlyosítási tilalmat.

   Ezt  a   felfogást  tükrözi   az  Európa  Tanács  Miniszteri
   Bizottságának ajánlása  is. Eszerint a vádlott ellentmondása
   önmagában a parancs megsemmisítését, érvénytelenítését vonja
   maga  után   és  szükségessé  teszi  a  hagyományos  eljárás
   lefolytatását, amelyben  - szemben a magyar jogi megoldással
   - nem  kell érvényesülnie  a reformatio  in peius tilalmának
   sem ( II/c/5. p. ) .

   A tárgyalás  mellőzésével hozott  határozatában a  bíróság a
   bűncselekmény elkövetésének  beismerése birtokában  szab  ki
   büntetést arra  az esetre, ha a terhelt abban megnyugszik. A
   bírónak tehát  abban  a  tudatban  kell  eljárnia,  hogy  az
   iratokon  alapuló   döntése  feltételes,  így  szükségképpen
   készen kell  lennie arra,  hogy a terhelt tiltakozása esetén
   határozatát   a    tárgyalás   alapján   elfogulatlanul   és
   előítéletmentesen felülvizsgálja.

   2. 2.  A tárgyalás  mellőzésével történő büntetéskiszabás az
   eljárás egyszerűsítését  és gyorsítását  szolgálja. Ennek  a
   célnak ellentmondó  következményre vezetne az iratok alapján
   határozatot hozó bíró kizárása.

   A kizárás  következményeként éppen  a kisebb  jelentőségű és
   egyszerűbb megítélésű  ügyekben mintegy  háromfokú elbírálás
   lehetősége  valósulna   meg.  Ez  az  eljárás  elhúzódásához
   vezetne.  Sőt   gyakorlatilag  a   kisebb   létszámú   helyi
   bíróságokon, ahol  nem ritka  az egyetlen  büntető ügyszakos
   bíró, az  intézmény alkalmazhatatlanságához  vagy magának az
   egész bíróságnak  a kizárásához,  és a tárgyalás másik helyi
   bíróságon való  lefolytatásához  vezetne,  -  ennek  további
   következményeivel együtt.

   Az   Európa   Tanács   Miniszteri   Bizottsága   Ajánlásának
   bevezetőjében felhívja  a figyelmet  arra,  hogy  a  büntető
   ügyek elbírálásának késedelme rossz fényt vet a büntetőjogra
   és károsan  befolyásolja az igazságszolgáltatás működését. A
   tisztességes eljárás  megköveteli  az  ésszerű  időn  belüli
   meghallgatást, megköveteli,  hogy a  bűncselekménnyel vádolt
   személy ne  legyen huzamos időn keresztül a bűnösség gyanúja
   alatt. Az eljárás késedelme nehezíti a bizonyítást, növeli a
   költségeket, kedvezőtlenül  érinti a  sértetteket, és arra a
   nemkívánatos következményre  vezet, hogy időben igen távolra
   kerül egymástól a bűncselekmény elkövetése és a büntetés. Az
   Ajánlás   felhívja    a   figyelmet,    hogy    a    büntető
   igazságszolgáltatás    késedelme    nem    csupán    többlet
   erőforrásokkal orvosolható, hanem speciális eljárási formák,
   megoldások bevezetésével.

   A magyar  büntető igazságszolgáltatás időszerűségének adatai
   azt bizonyítják,  hogy az  eljárást  gyorsító  intézményekre
   igen nagy  szükség van.  Az Igazságügyi  Minisztérium adatai
   szerint, míg  a helyi  bíróságoknál 1981-ben 94, addig 1994-
   ben már  12 710  büntető ügyben  telt el  több mint egy év a
   vádemelés óta  anélkül, hogy  az első  fokú  bíróság  érdemi
   döntést hozott volna.

   A   tárgyalás   mellőzésével   büntetéskiszabás   intézménye
   különösen alkalmas  az  eljárás  meggyorsítására.  Az  ilyen
   határozat  hozatalának   ugyanis  csak  az  ügy  érkezésétől
   számított harminc napon belül van helye ( Be. 351/A. § ) .

   2. 3.  A Alkotmánybíróság figyelemmel volt a vádlottat védő,
   az ügyének  tisztességes elbírálását  biztosító  garanciális
   rendelkezésekre.

   A tárgyalás  mellőzésére csak  a  bűncselekmény  elkövetését
   beismerő és szabadlábon lévő vádlott esetében van lehetőség.

   Amennyiben a  vádlott vagy védője kérelme alapján tárgyalást
   kell tartani,  az  eljárás  az  elsőfokú  eljárás  általános
   szabályai szerint  folytatódik. Ez  azt is  jelenti, hogy  a
   vádlott  és   védője  a   tárgyalás  megkezdéséig   kizárási
   indítványt ( elfogultsági  kifogást ) jelenthet  be  a  bíró
   ellen azon az alapon, hogy - a tárgyalás mellőzésével hozott
   határozatára  tekintettel   -  nem   várható  tőle   az  ügy
   elfogulatlan megítélése ( Be. 35. § (1) bek. c ) pont, 41. §
   (1) bek.  195.  § ) .  A  tárgyalás  eredményeképpen  hozott
   határozat ellen  fellebbezni lehet,  azaz biztosított az ügy
   másodfokú felülbírálata is.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró            alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás         Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                          Dr. Szabó András
                       előadó alkotmánybíró

                      Dr. Tersztyánszky Ödön
                           alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    67/1995. (XII. 7.)
    Date of the decision:
    .
    12/04/1995
    .
    .