Hungarian
Ügyszám:
.
1204/A/2006
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 124/2008. (X. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/988
.
A döntés kelte: Budapest, 10/13/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
  által    elfogadott,    még   ki   nem   hirdetett    törvények
  alkotmányellenességének    előzetes    vizsgálatára    irányuló
  indítványai  tárgyában — dr. Bragyova András, dr. Kiss  László,
  dr.   Kovács   Péter   és   dr.  Lévay  Miklós   alkotmánybírák
  különvéleményével — meghozta a következő

                           határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   az   Országos
  Érdekegyeztető Tanácsról szóló, az Országgyűlés 2006.  december
  11-i ülésnapján elfogadott törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja,
  7.  § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 19. § (1) bekezdésének
  a  Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény  17.  §
  (4) bekezdését megállapító szövegrésze alkotmányellenes.

  2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az ágazati párbeszéd
  bizottságokról  és  a  középszintű  szociális  párbeszéd  egyes
  kérdéseiről   szóló,  az  Országgyűlés  2006.   december   11-i
  ülésnapján    elfogadott   törvény   33.   §-ának    a    Munka
  Törvénykönyvéről  szóló  1992. évi  XXII.  törvény  53.  §  (3)
  bekezdése     első     mondatát     megállapító     szövegrésze
  alkotmányellenes.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1. Az Országgyűlés 2006. december 11-i ülésnapján fogadta el az
   Országos   Érdekegyeztető   Tanácsról   szóló   T/1306.   számú
   törvényjavaslatot  (a  továbbiakban: OÉTtv.).  Az  Országgyűlés
   ugyanezen   az   ülésnapon  elfogadta  az   ágazati   párbeszéd
   bizottságokról  és  a  középszintű  szociális  párbeszéd  egyes
   kérdéseiről   szóló   T/1307.   számú   törvényjavaslatot    (a
   továbbiakban: Ászptv.). Az Országgyűlés elnöke az  OÉTtv.-t  és
   az  Ászptv.-t  2006. december 13-án küldte  át  a  köztársasági
   elnök  hivatalába kihirdetésre. A köztársasági elnök az OÉTtv.-
   t, valamint az Ászptv.-t nem írta alá, hanem — az Alkotmány 26.
   §   (4)   bekezdésében  biztosított  jogkörénél  fogva   —   az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:   Abtv.)  1.  §-ának  a)  pontja,   21.   §   (1)
   bekezdésének  b)  pontja és a 35. §-a alapján az  OÉTtv.  több,
   illetve  az  Ászptv.  egy  rendelkezése alkotmányellenességének
   előzetes  vizsgálatát  kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál.  A
   köztársasági  elnök  indítványait  az  Alkotmány  26.   §   (1)
   bekezdésében   megjelölt  határidőn   belül   küldte   meg   az
   Alkotmánybíróságnak.
   Az   OÉTtv.-nyel   szemben   előterjesztett   indítványában   a
   köztársasági  elnök  kérte, hogy az Alkotmánybíróság  állapítsa
   meg,  hogy az OÉTtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja, 5. §-a, 6.  §
   (1)  bekezdése, 7. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 19. § (1)
   bekezdésének  a  Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.  évi  XXII.
   törvény  (a továbbiakban: Mt.) 17. § (4) bekezdését megállapító
   szövegrésze    alkotmányellenes.   Az   Ászptv.-nyel    szemben
   előterjesztett indítványában a köztársasági elnök jelezte, hogy
   az  Ászptv.  33.  §-ának  az Mt. 53. §  (3)  bekezdésének  első
   mondatát megállapító része alkotmányellenes. A két indítványt a
   felmerülő alkotmányossági problémák azonosságára tekintettel az
   Alkotmánybíróság egyesítette, és egy eljárásban bírálta el.

   2.    A   köztársasági   elnök   az   OÉTtv.-nyel   kapcsolatos
   indítványában utalt arra, hogy az Alkotmánybíróság 40/2005. (X.
   19.)  AB  határozata szerint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével
   ellentétes    alkotmányellenes   helyzet   keletkezett    annak
   következtében, hogy az Országgyűlés nem alkotta meg az Országos
   Érdekegyeztető  Tanácsnak  (a  továbbiakban:  OÉT),   mint   az
   országos  foglalkoztatáspolitikai érdekegyeztetés szervezetének
   létrehozására és működésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket.
   Az   OÉTtv.   ennek   az   alkotmányellenes   mulasztásnak    a
   megszüntetése  céljából született. Az OÉTtv. a  mulasztást  úgy
   kívánja orvosolni, hogy meghatározza az OÉT működési területét,
   összetételét és működésének alapvető szabályait.
   A   köztársasági   elnök   által   az   OÉTtv.-ben   kifogásolt
   rendelkezések  részben  az OÉT egyes hatásköreit  szabályozzák,
   részben  az  OÉT  összetételét határozzák meg.  A  köztársasági
   elnök e rendelkezésekkel kapcsolatban az Alkotmány 2. § (1)  és
   (2)  bekezdésének sérelmét kérte megállapítani. A  köztársasági
   elnök  az  OÉT  hatásköreit figyelembe  véve  megállapíthatónak
   tartotta,  hogy az OÉT közhatalmi jogosítványokat is  gyakorol,
   indítványában az OÉT alábbi közhatalmi jogosítványaira utalt.

   2.1.  A köztársasági elnök — a 40/2005. (X. 19.) AB határozatra
   (ABH  2005,  427,  439.) való hivatkozással — a  foglalkoztatás
   elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi
   IV.  törvény  (a továbbiakban: Flt.) 9. § b) pontjában  foglalt
   jogosítványt, mely arra hatalmazza fel az OÉT-et,  hogy  évente
   beszámoltassa a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testületét, az  OÉT
   közhatalmi  jogosítványának tekintette.  Az  OÉTtv.  3.  §  (2)
   bekezdés  b)  pontja  szerint  az OÉT  a  munkaviszonyt  érintő
   legfontosabb  jogszabályok tekintetében — törvényi  rendelkezés
   alapján  —  egyetértési  jogot  gyakorol.  Az  Mt.  17.  §  (4)
   bekezdését  megállapító OÉTtv. 19. § (1)  bekezdése  szerint  a
   társadalmi párbeszédért felelős miniszter az OÉT egyetértésével
   határozhatja meg a munkaminősítés rendszerét.
    A  köztársasági elnök indítványában utalt arra,  hogy  az  Mt.
   17.  §  (1) bekezdése is közhatalmi jogosítványt ad az OÉT-nek,
   miután  a  Kormány  az  OÉT  egyetértésével  határozza  meg   a
   foglalkoztatás  érdekében  a munkavállalók  nagyobb  csoportját
   érintő  gazdasági  okból  történő  munkaviszony-megszüntetéssel
   kapcsolatban  az  Mt.-től eltérő szabályokat;  illetve  dönt  a
   kötelező  legkisebb munkabér és a munkavállaló által  betöltött
   munkakörhöz   szükséges   iskolai   végzettség,   szakképesítés
   szintjétől függő garantált bérminimumnak a mértékéről,  továbbá
   a  munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó, kormányrendeletben történő
   szabályozásról. Ezt a rendelkezést az OÉTtv. nem érintette,  és
   a  köztársasági elnöki indítvány sem tartalmazott az Mt. 17.  §
   (1)  bekezdése alkotmányellenességének utólagos megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló határozott kérelmet.

   2.2.  A  köztársasági elnök hivatkozik a 39/1997. (VII. 1.)  AB
   határozatra   (ABH   1997,   263,   269.),   mely    közhatalmi
   jogosítványnak minősítette a normaalkotásban való részvételt, a
   jogszabályalkotás  során gyakorolt egyetértési  jogot.  Az  OÉT
   által  gyakorolható, a jogszabályalkotásban való közreműködésre
   vonatkozó  közhatalmi jogosítványok egyrészt elvileg valamennyi
   választópolgárt  érinthetnek, hiszen  minden  választópolgárnak
   lehetősége  van  arra, hogy jogszabályok  hatálya  alá  tartozó
   foglalkoztatásra  irányuló jogviszonyt létesítsen.  Másrészt  a
   társadalombiztosítási  jogviszonnyal  összefüggésben  fizetendő
   járuléknak a minimuma a kötelező legkisebb munkabérhez igazodik
   olyan   jogalanyoknál  is,  akik  nem  állnak  foglalkoztatásra
   irányuló  jogviszonyban. [Az Mt. említett 17. §  (1)  bekezdése
   pedig  egyetértési jogot ad az OÉT számára a kötelező legkisebb
   munkabér  meghatározásával kapcsolatban.] A köztársasági  elnök
   felveti  azt, hogy egyáltalán adható-e alkotmányosan ilyenfajta
   jogalkotási hatáskör az Alkotmányban nevesített szerveken kívül
   másnak  is,  továbbá  hangsúlyozza, hogy az alkotmányellenesség
   alapvetően az OÉT által gyakorolt közhatalmi jogosítványok okán
   áll fenn.

   2.3. A köztársasági elnök OÉTtv.-nyel kapcsolatos indítványának
   további    részében    az   OÉT   összetételével    kapcsolatos
   rendelkezések  alapján  rámutatott  arra,  hogy  az   OÉT   nem
   választott  szerv.  Az OÉT munkavállalói,  illetve  munkáltatói
   oldalát az abban részt vevő szervezetek képviselői alkotják. Az
   OÉTtv.-nek az OÉT összetételéről szóló rendelkezései nem teszik
   kötelezővé, hogy az OÉT szakszervezeti és munkáltatói oldala  a
   választópolgároknak, vagy akár csak a foglalkoztatásra irányuló
   jogviszonyok   alanyainak  túlnyomó  többségét  képviselje.   A
   köztársasági  elnök álláspontja szerint az OÉT-ben  részt  vevő
   szervezetek  ténylegesen  nem  is  tudják  felhatalmazásukat  a
   választópolgároknak,  vagy  akár  a  foglalkoztatásra  irányuló
   jogviszonyok   alanyainak  túlnyomó  többségére  visszavezetni.
   Ezért  az  OÉT  demokratikus legitimációval nem rendelkezik.  A
   köztársasági elnök szerint amennyiben egy szervezet  közhatalmi
   jogosítványokat  kap, akkor e szervezetnek a hatáskör-gyakorlás
   vonatkozásában  demokratikus legitimációval kell  rendelkeznie.
   Ezt  a  követelményt  az Alkotmány 2. § (1)  és  (2)  bekezdése
   alapján az Alkotmánybíróság 16/1998. (V. 8.) AB határozata (ABH
   1998, 140, 146.) állapította meg. Az OÉTtv.-nek az indítvánnyal
   érintett   5.   §-a   és   6.  §  (1)   bekezdése   ezeknek   a
   követelményeknek nem felelnek meg. Az OÉTtv. 5. §-a és 6. § (1)
   bekezdése  úgy  konstituálja az OÉT-et, hogy  nem  teremti  meg
   annak   demokratikus   legitimációját.  Az   elnöki   indítvány
   hivatkozik  a  40/2005.  (X. 19.) AB  határozatra,  melyben  az
   Alkotmánybíróság  megállapította „a  közhatalom  letéteményesei
   (állami  szervek,  önkormányzatok),  illetve  a  civil   szféra
   közötti   érdekegyeztetés  hagyományosan   konzultációt,   azaz
   tanácskozást, információcserét, érdekvitát, az eltérő  érdekek,
   vélemények   ütköztetését,  konfliktusfeloldást,  a  közhatalmi
   döntésekkel   érintetteknek  a  döntések   előkészítésbe   való
   bevonását, nem pedig a közhatalmi döntések meghozatalában  való
   közvetlen részvételt jelenti.” A köztársasági elnök szerint, ha
   az     érdekegyeztetésre    létrehozott    szerv     közhatalmi
   jogosítványokat kap, e szervnek, — a konkrét hatáskör-gyakorlás
   vonatkozásában — demokratikus legitimációval kell rendelkeznie.
   A    köztársasági    elnök   egyrészt   az    OÉT    közhatalmi
   jogosítványaival  összefüggésben,  másrészt   e   jogosítványok
   gyakorlásához nélkülözhetetlen demokratikus legitimáció  hiánya
   miatt     kérte     az    OÉTtv.    megjelölt     rendelkezései
   alkotmányellenességének megállapítását.

   3. Az OÉTtv.-nyel szemben előterjesztett indítványhoz hasonlóan
   az  Ászptv.-nyel kapcsolatos elnöki indítvány is  a  közhatalmi
   hatáskörök   gyakorlásával,   illetve   az   ehhez    szükséges
   demokratikus legitimáció kérdésével foglalkozik.

   3.1. Az Mt. 53. § (3) bekezdése első mondatának az Ászptv.  33.
   §-ával megállapított szövege szerint a Kormány az OÉT-ben részt
   vevő   országos  szakszervezeti  szövetségekkel  egyetértésben,
   rendeletben     határozza    meg    az    üzemitanács-választás
   szavazólapjainak     tartalmát,     és     a     szakszervezeti
   reprezentativitás   megállapítása   érdekében    az    országos
   szavazatösszesítés módját és rendjét. A köztársasági elnök  ezt
   az   egyetértési   jogot   közhatalmi  jogkörnek   tekinti   és
   megállapítja,    hogy   az   OÉT-ben   részt   vevő    országos
   szakszervezeti  szövetségeknek az  Ászptv.  jelen  indítvánnyal
   érintett  szakaszában biztosított jogosítványa –  miután  az  a
   jogszabályalkotásban   való   közreműködésre    vonatkozik    –
   potenciálisan  valamennyi  választópolgárt  érintheti,   hiszen
   valamennyi választópolgárnak megvan a lehetősége arra,  hogy  a
   vonatkozó   jogszabályok   hatálya  alá   tartozó   jogviszonyt
   létesítsen.  Az elnök ebben az indítványában is felveti  azt  a
   kérdést,  hogy ilyenfajta jogalkotási hatáskör az  Alkotmányban
   nevesített  szerveken  kívül  alkotmányosan  egyáltalán  másnak
   adható-e.

   3.2.   A   köztársasági  elnök  szerint,  ha  a  szakszervezeti
   szövetségek  –  akár együttesen is – közhatalmi jogosítványokat
   kapnak,   e   szervezeteknek   a   konkrét   hatáskör-gyakorlás
   vonatkozásában  demokratikus legitimációval kell rendelkezniük.
   Az  OÉTtv.  5.  §-a  határozza meg,  hogy  mely  szakszervezeti
   szövetségek vehetnek részt az OÉT-ben. Ugyanakkor ez a  szakasz
   csak  az  OÉT-ben  részt  vevő  egyes  szakszervezeti,  illetve
   munkáltatói  szövetségek vonatkozásában állít fel feltételeket,
   nem  követeli meg azonban, hogy az OÉT munkavállalói  oldala  a
   választópolgároknak, vagy akár csak a foglalkoztatásra irányuló
   jogviszonyok alanyainak túlnyomó többségét képviselje. Ezért az
   OÉTtv.  5.  §-a alapján nem biztosított az OÉT-ben  részt  vevő
   országos    szakszervezeti   szövetségeknek   a    demokratikus
   legitimációja,  vagyis az Ászptv. 33. §-a  az  Mt.  53.  §  (3)
   bekezdésének   első  mondatát  megállapító  részében   úgy   ad
   közhatalmi   jogosítványt  az  OÉT-ben  részt   vevő   országos
   szakszervezeti szövetségeknek, hogy ezeknek a szövetségeknek  a
   kellő  demokratikus  legitimációja hiányzik,  hiszen  ehhez  az
   Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdése alapján az kellene, hogy az
   egyetértési  joggal  felruházott szakszervezeti  szövetségek  a
   közhatalomgyakorlással  érintettek  (adott  esetben  az  összes
   választópolgár) túlnyomó többségét tagjaik között tudják. Mivel
   ez  nem áll fenn, ezért az elnök álláspontja szerint az Ászptv.
   33. §-a ellentétes az Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdésével.

   Az   Alkotmánybíróság  beszerezte  a  szociális  és   munkaügyi
   miniszter véleményét.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.
   (2)  A  Magyar  Köztársaságban minden hatalom a népé,  amely  a
   népszuverenitást   választott   képviselői   útján,    valamint
   közvetlenül gyakorolja.”

   2. Az Flt. érintett rendelkezése:
   „9. § A Kormány az országos jelentőségű foglalkoztatáspolitikai
   kérdésekben  a  munkavállalók és a  munkaadók  országos  érdek-
   képviseleti szervezeteivel az Országos Érdekegyeztető Tanácsban
   (a továbbiakban: OÉT) egyeztet. Ennek során az OÉT
   a)    véleményezi   a   foglalkoztatást   közvetlenül    érintő
   törvénytervezeteket,
   b)   évente   beszámoltatja  a  Munkaerőpiaci   Alap   Irányító
   Testületét,
   c)  a  munkájában résztvevő országos munkaadói és munkavállalói
   szövetségek  útján  kijelöli  a  Munkaerőpiaci  Alap   Irányító
   Testületének a munkaadói, továbbá munkavállalói képviselőit, és
   javaslatot tesz a visszahívásukra.”

   3. Az Mt. érintett rendelkezései:
   „17.   §  (1)  A  Kormány  az  Országos  Érdekegyeztető  Tanács
   egyetértésével
   a)  meghatározza  a  foglalkoztatás érdekében  a  munkavállalók
   nagyobb csoportját érintő gazdasági okból történő munkaviszony-
   megszüntetéssel    kapcsolatban   az   e   törvénytől    eltérő
   szabályokat;
   b)  dönt a kötelező legkisebb munkabér és a munkavállaló  által
   betöltött    munkakörhöz    szükséges    iskolai    végzettség,
   szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum mértékéről,
   továbbá  a munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó, kormányrendeletben
   történő szabályozásról;
   c)  javaslatot  tesz  a  napi munkaidő leghosszabb  mértékének,
   illetve a munkaszüneti napok meghatározására.”

   4. Az OÉTtv. érintett rendelkezései:
   „2.  §  Az  OÉT az országos szakszervezeti, illetve munkáltatói
   szövetségek (a továbbiakban: munkavállalói, illetve munkáltatói
   oldal)  és  a  kormány  közötti  makroszintű  konzultációk   és
   tárgyalások   folyamatosan   működő,   legátfogóbb,   országos,
   háromoldalú (tripartit) érdekegyeztető fóruma.”
   „3. § (2) Az OÉT intézményi keretet nyújt a kormány, valamint a
   munkavállalói   és   munkáltatói   érdekképviseletek    közötti
   konzultációnak, ennek keretében
   (…)
   b)   véleményt   formál  a  munkaviszonyt  érintő  legfontosabb
   jogszabályokról, illetve e jogszabályok tekintetében — törvényi
   rendelkezés alapján — egyetértési jogot gyakorol.
   4.  §  (1)  E  törvény alkalmazásában érdekképviselet,  illetve
   érdekképviseleti szövetség az egyesülési jogról  szóló  törvény
   szerint létrejött társadalmi szervezet,
   a)   amelynek  alapszabályában  szereplő  elsődleges  célja   a
   munkavállalók     munkaviszonnyal    kapcsolatos     érdekeinek
   előmozdítása és megvédése, vagy
   b)   amelynek   alapszabályában  meghatározott  céljai   között
   szerepel  a  munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek
   védelme és képviselete.
   (2)  Országos  az az érdekképviselet, amely az (1)  bekezdésben
   foglaltakon túlmenően:
   a) szakszervezetekből, szakszervezeti szövetségekből, vagy
   b) munkáltatókat tömörítő érdekképviseletekből, szövetségekből,
   illetőleg    munkáltatói   szervezetekből   (a    továbbiakban:
   tagszervezet) álló tagsággal rendelkezik, és
   c) tevékenységét országos szinten szervezi.
   5. § (1) Az országos érdekegyeztetésben részt vehet:
   a) az a szakszervezeti szövetség, amely
   aa)  legalább  négy nemzetgazdasági ágban és legalább  tizenkét
   alágazatban tevékenykedő tagszervezettel rendelkezik, és
   ab)    legalább    három   régióban   vagy    nyolc    megyében
   tagszervezettel, vagy tagszervezetei területi,  illetve  megyei
   szervezettel rendelkeznek, továbbá
   ac)  tagszervezetei együttesen legalább százötven munkáltatónál
   rendelkeznek önálló, vagy a tagszervezet alapszabálya  szerinti
   munkahelyi   szervezettel,  valamint  ad)  tagja   az   Európai
   Szakszervezeti Szövetségnek;
   b) az a munkáltatói szövetség, amely
   ba)   legalább  két  nemzetgazdasági  ágban  és  legalább   hat
   alágazatban tevékenykedő tagszervezettel rendelkezik, és
   bb)  tagszervezetei legalább három régióban vagy  tíz  megyében
   működő területi szervezettel rendelkeznek, továbbá
   bc)   amelynek,  illetőleg  amely  tagszervezeteinek   tagságát
   legalább  ezer  munkáltató, illetve vállalkozás  alkotja,  vagy
   amelynek,  illetőleg amely tagszervezeteinek  tagsága  legalább
   százezer főt foglalkoztat, valamint
   bd) tagja európai munkáltatói szövetségnek.
   (2) A feltételek elérése érdekében a munkavállalók, illetőleg a
   munkáltatók  érdekképviseleti szervezetei egymással  koalícióra
   léphetnek.
   6.  §  (1)  Az OÉT munkavállalói, illetve munkáltatói oldalának
   tagja   kizárólag  a  4-5.  §-ban  meghatározott  feltételeknek
   megfelelő országos érdekképviseleti szövetség lehet.
   (2)  A  kormányzati  oldal  elnöke  a  társadalmi  párbeszédért
   felelős miniszter, illetve megbízottja. A kormányzati oldalt  a
   napirend     szerint    feladatkörrel    rendelkező    központi
   államigazgatási szerv vezetője vagy megbízottja képviseli.
   7. § (1) Az OÉT a 3. § (3)-(4) bekezdésben felsorolt kérdéseket
   illetően:
   (…)
   c)   törvényben   meghatározott   esetben   egyetértési   jogot
   gyakorol.”
   „19.  §  (1)  Az  Mt.  17. §-ának (2)-(4) bekezdése  helyébe  a
   következő  rendelkezés lép, egyúttal az (5)  bekezdés  hatályát
   veszti:
   (…)
   (4)  A  társadalmi párbeszédért felelős miniszter  az  Országos
   Érdekegyeztető   Tanács   egyetértésével   meghatározhatja    a
   munkaminősítés rendszerét.”


   5. Az Ászptv. érintett rendelkezése:
   „33.  §  Az  Mt. 53. §-a (3) bekezdésének helyébe  a  következő
   rendelkezés lép:
   «(3)  A Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsban részt vevő
   országos     szakszervezeti    szövetségekkel     egyetértésben
   rendeletben     határozza    meg    az    üzemitanács-választás
   szavazólapjának tartalmát és a szakszervezeti reprezentativitás
   megállapítása  érdekében az országos szavazatösszesítés  módját
   és    rendjét.    Az   ágazati   (szakágazati)   és    területi
   szavazatösszesítés   módjának   és   rendjének    meghatározása
   tekintetében a Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács és  az
   ágazati  párbeszéd  bizottságok véleményének kikérésével  alkot
   rendeletet.»”

                                III.

   Az indítványok megalapozottak.

   1.   A  köztársasági  elnöki  indítványok  által  érintett,   a
   köztársasági   elnök  szerint  alkotmányellenes   rendelkezések
   tartalmukat   tekintve  két  külön  típusba   sorolhatók.   Egy
   részükhöz  az  OÉT,  illetve  az OÉT-ben  részt  vevő  országos
   szakszervezeti  szövetségek feladat- és hatásköreit  szabályozó
   rendelkezések tartoznak [az OÉTtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja,
   7.  § (1) bekezdés c) pontja, 19. § (1) bekezdésének az Mt. 17.
   §-ának  (4) bekezdését megállapító rendelkezése, és az  Ászptv.
   33.  §-ának  az  Mt.  53.  §  (3)  bekezdésének  első  mondatát
   megállapító   rendelkezése].   A   másik   csoportba   az   OÉT
   összetételét meghatározó rendelkezések [OÉTtv. 5. § és 6. § (1)
   bekezdés] sorolhatók.
   Az indítványok szerint a hatásköröket megállapító rendelkezések
   azért alkotmányellenesek, mert közhatalom-gyakorlásnak minősülő
   részvételt      biztosítanak     meghatározott     jogszabályok
   megalkotásában.  A közhatalmi jogkörnek minősülő  jogalkotásban
   az  egyetértési  jog  útján  való  részvétellel  az  OÉT  és  a
   szakszervezeti  szövetségek elvileg valamennyi választópolgárra
   kiterjedően gyakorolnának közhatalmat. A köztársasági elnök  [a
   40/2005. (X. 19.) AB határozatra utalással] egyértelművé teszi,
   hogy   az   érdekegyeztetésnek  nem  szükségképpeni  része   az
   érdekegyeztetésre  létrehozott szervnek vagy  a  szakszervezeti
   szövetségeknek  biztosított, a jogalkotásban  való  részvételre
   jogosító egyetértésen alapuló közhatalmi jogosítvány.
   Az  OÉTtv.-t  érintő indítvány az OÉT összetételét  megállapító
   rendelkezéseket  azért  tartja  alkotmányellenesnek,   mert   a
   kifogásolt,  közhatalmat megvalósító hatáskörök  (jogalkotásban
   való   részvétel)   gyakorlásához  a  16/1998.   (V.   8.)   AB
   határozatban  – az Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdése  alapján
   alkotmányos  feltételként – rögzített demokratikus  legitimáció
   megléte  az  OÉT-ben  való részvételt szabályozó  rendelkezések
   által   nem  biztosított.  Abban  az  esetben,  ha  a  vizsgált
   törvények   nem   adnának  az  OÉT-nek  vagy  a  szakszervezeti
   szövetségeknek   ilyen   típusú  közhatalmi   hatásköröket,   a
   részvételi  és összetételi szabályok alkotmányos megítélése  is
   más lehetne.

   2. Az indítványok alapján az Alkotmánybíróságnak elsőként abban
   a  kérdésben kellett állást foglalnia, hogy alkotmányosan részt
   vehetnek-e  a  (különböző  munkaügyi  vagy  munkajogi   tárgyú)
   jogszabályok  egyetértési joggal való  megalkotásában  az  OÉT,
   illetve   az   OÉT-ben   részt  vevő  országos   szakszervezeti
   szövetségek.  Amennyiben erre az első  kérdésre  igenlő  válasz
   adható  (vagyis  alkotmányosan részt vehetnek) akkor  következő
   kérdésként  az  Alkotmánybíróságnak azt kell  vizsgálnia,  hogy
   esetükben fennállnak-e a demokratikus legitimáció 16/1998.  (V.
   8.)   AB  határozatban  előírt  és  a  40/2005.  (X.  19.)   AB
   határozatban megerősített feltételei. Az első kérdés tehát  az,
   hogy  megfelelő reprezentativitási szabályokkal (a demokratikus
   legitimáció biztosításával) a jogalkotásban egyetértési  joggal
   való  részvételt  jelentő  hatáskörök gyakorlása  alkotmányossá
   tehető-e?

   3.  Az  Alkotmánybíróság értelmezésében az OÉT és  az  országos
   szakszervezeti      szövetségek     hatásköreit      tartalmazó
   rendelkezésekben    a    törvényhozó   az    egyetértési    jog
   szabályozásával  az  OÉT,  illetve az  országos  szakszervezeti
   szövetségek számára nem konzultatív, hanem érdemi együttdöntési
   jogot  jelentő  részvételt biztosított a jogszabály-alkotásban.
   Az  OÉTtv.  a  Kormánnyal,  illetve a  miniszterrel  együttesen
   meghatározandó    tartalmú   jogszabály   (kormány-,    illetve
   miniszteri rendelet) megalkotására (kiadására) jogosítja az OÉT-
   t,  az  Ászptv. a Kormánnyal együttesen meghatározandó tartalmú
   jogszabály  (miniszteri  rendelet) megalkotására  jogosítja  az
   országos  szakszervezeti szövetségeket. Az, hogy az egyetértési
   jog   valamely  döntés  meghozatalában  való,  a  döntéshozóval
   egyenlő hatású döntéshozatali jogosultságot, vagyis úgynevezett
   együttdöntési  helyzetet jelent, melyben sem a döntéshozó,  sem
   az egyetértési jog jogosultja önállóan érvényes döntést nem tud
   hozni,  az  Alkotmánybíróság több határozatában  megfogalmazást
   nyert  már.  E határozatok különféle közhatalmi (közigazgatási)
   döntésfajtákra   vonatkozó  szabályozások  vizsgálata   kapcsán
   születtek,  és  az  azokban  foglalt elvi  megállapításokat  az
   Alkotmánybíróság jelen ügyben is irányadónak tekintette.
   A   47/1991.  (IX.  24.)  AB  határozat  szerint:  „[a]   hazai
   joggyakorlatban a döntésalkotásban való részvétel több  formája
   ismert,   –  így  pl.  a  javaslattétel,  a  véleményezés.   Az
   egyetértési  jog – természeténél fogva – sem a  döntési  joggal
   rendelkező,  sem  az  egyetértési  jog  címzettje  számára  nem
   biztosít  önálló döntési lehetőséget. Konszenzus hiányában  nem
   kerülhet  sor érvényes döntés megalkotására.” (ABH  1991,  438,
   440.) Ezt az érvelést alkalmazta a 792/B/1998. AB határozat  is
   (ABH 2004, 1255, 1260.), melyet megerősített az 1336/B/1997. AB
   határozat is (ABH 2003, 1025, 1031.).
   Az  egyetértési jog hasonló értelmezését követte még a 39/2006.
   (IX. 27.) AB határozat (ABH 2006, 498, 505.), az 59/2001. (XII.
   7.) AB határozat (ABH 2001, 739, 741.), az 58/1992. (XI. 6.) AB
   határozat  (ABH  1992,  410, 412.), a  45/1993.  (VII.  2.)  AB
   határozat  (ABH  1993,  484, 485.), a  12/1995.  (II.  22.)  AB
   határozat  (ABH 1995, 74, 76.) és az 1090/B/2005. AB  határozat
   is  (ABH 2006, 1837, 1844). A felsorolt határozatokból kiderül,
   hogy  az  egyetértési  jog nem önálló, de mégis  döntéshozatali
   jogot   jelent,   és  mindenképpen  alkalmas   arra,   hogy   a
   döntéshozatali   jog  jogosultjának  döntését   megakadályozza.
   Megállapítható   az   is,   hogy   a   jogszabály    kiadásához
   (megalkotásához)  fűződő egyetértési jog gyakorlása  –  mint  a
   jogalkotási hatáskör egy részének gyakorlása osztja a jogalkotó
   hatáskör  megítélését  és  –  közhatalmi  jogkör  gyakorlásának
   minősül.  Az,  hogy  a  jogalkotásban való  közreműködés  egyes
   formáin  belül  a  jogszabály által kifejezetten  és  konkrétan
   megnevezett  egyetértési jogkör közhatalminak  és  a  jogalkotó
   számára   megkerülhetetlennek  minősül,   az   Alkotmánybíróság
   gyakorlata alapján egyértelmű. [30/2000. (X. 11.) AB határozat,
   ABH  2000,  202, 206.; megerősítette: a 10/2001. (IV.  12.)  AB
   határozat, ABH 2001, 123, 129.; 1098/B/2006. AB határozat,  ABH
   2007, 2088, 2106.]

   4.  Az  OÉT  és  a  szakszervezeti  szövetségek  indítványokkal
   érintett,   a   jogalkotásban  való  részvétellel   kapcsolatos
   egyetértési jogáról a következők állapíthatók meg.

   4.1.  Az  OÉTtv.  3. § (2) bekezdés b) pontja szerint  az  OÉT:
   „véleményt   formál   a   munkaviszonyt   érintő   legfontosabb
   jogszabályokról, illetve e jogszabályok tekintetében – törvényi
   rendelkezés  alapján  –  egyetértési  jogot  gyakorol”.  Ez   a
   rendelkezés  lényegét  tekintve  egy  „hivatkozó”  szabály.   A
   munkaviszonyt  érintő legfontosabb jogszabályok  „tekintetében”
   adott egyetértési jogot más törvények, elsősorban az Mt. számos
   rendelkezése (a „hivatkozott” szabályok) konkretizálják. Így  a
   köztársasági  elnök indítványában is említett  Mt.  17.  §  (1)
   bekezdése:   „A  Kormány  az  Országos  Érdekegyeztető   Tanács
   egyetértésével  a)  meghatározza a foglalkoztatás  érdekében  a
   munkavállalók nagyobb csoportját érintő gazdasági okból történő
   munkaviszony-megszüntetéssel  kapcsolatban  az   e   törvénytől
   eltérő szabályokat; b) dönt a kötelező legkisebb munkabér és  a
   munkavállaló  által  betöltött  munkakörhöz  szükséges  iskolai
   végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum
   mértékéről,   továbbá   a  munkaügyi  ellenőrzésre   vonatkozó,
   kormányrendeletben történő szabályozásról.” Emellett az Mt. 17.
   §  (5) bekezdése szerint „[a] gazdasági miniszter – az Országos
   Érdekegyeztető   Tanács  egyetértésével  –  meghatározhatja   a
   munkaminősítés  rendszerét.” Az Mt. 41/A.  §  (4)  bekezdésében
   „[f]elhatalmazást  kap  a  miniszter,  hogy   –   az   Országos
   Érdekegyeztető  Tanács  egyetértésével – rendeletben  határozza
   meg:  a)  a bejelentési kötelezettség teljesítésének, illetőleg
   b)   a   kollektív   szerződések  nyilvántartásának   részletes
   szabályait.”  Továbbá  az  Mt. 75. § (3)  bekezdése:  „A  külön
   jogszabályban  meghatározott  egészségkárosodott,  megváltozott
   munkaképességű      munkavállalók     alkalmazása,      illetve
   foglalkoztatása   tekintetében   jogszabály   –   az   Országos
   Érdekegyeztető  Tanács  egyetértésével  –  eltérő   szabályokat
   állapíthat  meg.” Az Mt. 144. § (5) bekezdése: „A munkavállalót
   megillető kötelező legkisebb munkabért és a 17. § (1)  bekezdés
   b) pontja szerinti garantált bérminimumot, ezek hatályosságát –
   figyelemmel a 17. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra –
   a Kormány állapítja meg.”

   4.2.  Az  OÉTtv. 7. § (1) bekezdése szerint: „Az  OÉT  a  3.  §
   (3)–(4) bekezdésben felsorolt kérdéseket illetően a) konzultál;
   b)  tárgyalást  folytat és megállapodásokat köt; c)  törvényben
   meghatározott   esetekben  egyetértési  jogot   gyakorol;”   Az
   említett  „felsorolt  kérdések” között  szerepelnek:  munkajogi
   szabályozás,  munkavédelem,  munkaügyi  ellenőrzés,   munkaügyi
   kapcsolatok,  stb.  Az  egyetértési jog  c)  pontban  említett,
   törvényben   meghatározott  eseteit  az  Mt.  fent  hivatkozott
   rendelkezései tartalmazzák.
   Az  OÉTtv.  19. § (1) bekezdésének az Mt. 17. § (4)  bekezdését
   megállapító  rendelkezése: „A társadalmi  párbeszédért  felelős
   miniszter  az  Országos  Érdekegyeztető  Tanács  egyetértésével
   meghatározhatja   a   munkaminősítés   rendszerét.”   [Erre   a
   felhatalmazásra hivatkozva született a munkavállalók ágazatközi
   besorolási  rendszeréről szóló 6/1992. (VI. 27.) MüM  rendelet,
   melynek  a preambulumában a miniszter utal is az Érdekegyeztető
   Tanács    egyetértésére:   „egyetértésével    a    következőket
   rendelem”].  Az Ászptv. 33. §-ának az Mt. 53. §  (3)  bekezdése
   első  mondatát megállapító rendelkezése szerint pedig a Kormány
   az  OÉT-ben  részt vevő országos szakszervezeti  szövetségekkel
   egyetértésben,   rendeletben  határozza  meg  az   üzemitanács-
   választás   szavazólapjának  tartalmát,  és  a   szakszervezeti
   reprezentativitás   megállapítása   érdekében    az    országos
   szavazatösszesítés módját és rendjét.

   5.  Ezektől az együttdöntési helyzetektől jól elkülöníthetők  a
   hagyományos érdekegyeztetési jogosultságok, melyek a jogszabály-
   alkotással     kapcsolatosan    konzultatív     jogosítványokat
   biztosítanak   az   OÉT-nek,   vagy   az   abban   részt   vevő
   érdekszervezeteknek:  pl.  az  OÉTtv.  3.  §  (2)  bekezdés  b)
   pontjának  első  fordulata: „véleményt formál  a  munkaviszonyt
   érintő  legfontosabb jogszabályokról”; a 7.  §  (1)  bekezdése:
   konzultál, tárgyalást folytat, megállapodásokat köt a felsorolt
   kérdéseket   illetően;   a  7.  §  (3)   bekezdése:   „az   OÉT
   munkavállalói, illetve munkaadói oldala véleményezi” a 3. § (3)
   bekezdésében  szereplő  kérdéseket  érintő  jogszabály-alkotási
   koncepciókat,  javaslatokat, törvénytervezeteket.  Ugyanígy  az
   Mt.-ben is, pl. a 17. § (1) bekezdés c) pont: a Kormány az  OÉT
   egyetértésével  javaslatot  tesz a  napi  munkaidő  leghosszabb
   mértékének,  illetve a munkaszüneti napoknak a meghatározására;
   75.  § (2) bekezdése: jogszabály az OÉT meghallgatásával  –  az
   egészség  védelme  céljából  vagy  egyébként  közérdekből  –  a
   munkaviszony létesítésének feltételeit e törvény rendelkezésein
   túlmenően  is meghatározhatja, továbbá meghatározott munkakörök
   betöltését szakképesítéshez és gyakorlati időhöz kötheti.
   Az Alkotmánybíróság már a 40/2005. (X. 19.) AB határozatában is
   utalt  arra,  hogy  az  érdekegyeztetés „klasszikus”  tartalmát
   konzultatív (tárgyalási, javaslattételi, esetleg véleményezési)
   jogok  alkotják (ABH 2005, 439.). Az Európai Unió tagállamaiban
   is   ismertek  érdekegyeztetést  végző,  illetve  a   szociális
   párbeszédet  szolgáló szervek, melyek kisebb részben  az  adott
   állam   alkotmányában  nyernek  szabályozást  (pl.  a   Francia
   Köztársaságban az 1958. évi alkotmány 69-71. §-ai hozzák  létre
   a Conseil Économic et Social-t; Olaszországban az alkotmány 99.
   §-a  rendelkezik  a Consiglio Nazionale dell’  Economia  e  del
   Lavoro-ról,  Portugáliában az alkotmány 92. §-a  rendelkezik  a
   Conselho   Económico  e  Social-ról),  nagyobb  részt   azonban
   törvényben hozzák létre ezeket a szerveket (Consejo Economic  y
   Social   Spanyolországban,  Sociaal-  Economische  Raad,   SER,
   Hollandiában), illetve a társadalmi partnerek megállapodásával,
   törvényi  háttér  nélkül  is léteznek  egyeztető  fórumok  (pl.
   Paritätische Kommission für Preis- und Lohnfragen Ausztriában).
   Közös   bennük,  hogy  ezek  alapvetően  konzultatív   szervek,
   jogosítványaik   a  tanulmányok  készítésétől,   az   ajánlások
   megfogalmazásán  és az egyeztetésen keresztül  általában  egyes
   állami döntések tervezeteinek véleményezéséig terjednek,  de  a
   jogalkotásban való egyetértési jogot nem érik el. Az  Alkotmány
   36. §-a a Kormány számára politikai kötelezettségként írja elő,
   hogy   feladatai   ellátása  során   az   érdekelt   társadalmi
   szervezetekkel együttműködik. Az Alkotmánybíróság  az  említett
   40/2005. (X. 19.) AB határozatában ezen túlmenően hangsúlyozta,
   hogy  „a  munkavállalói  és  munkaadói  érdekképviseleteknek  a
   foglalkoztatással, a munkanélküliek ellátásának biztosításával,
   munkához   jutásának  támogatásával,  szociális   biztonságának
   elősegítésével  kapcsolatos állami  feladatok  ellátásába  való
   bevonása,   ennek   érdekében  az  állam  és   érdekszervezetek
   képviselőiből   álló   testületeknek   a   felállítása   és   a
   testületeknek    egyes    közhatalom   gyakorlására    jogosító
   hatáskörökkel   való  felruházása  önmagában  nem   feltétlenül
   alkotmányellenes.”  (ABH 2005, 427, 451.)  Az  Alkotmánybíróság
   ugyanakkor   hangsúlyozza,  hogy  jelen  ügyben  a   közhatalmi
   hatásköröket nem általánosságban kellett vizsgálnia, hanem  egy
   meghatározott   hatáskör   típus,   a   jogalkotáshoz    fűződő
   egyetértési  jog alkotmányos megengedettségéről kellett  állást
   foglalnia.   Más  szóval  azt  kellett  elbírálnia,   hogy   az
   Alkotmánynak  a jogalkotásra vonatkozó vagy más szabályai  (pl.
   az  említett 36. §) lehetővé teszik-e, hogy az Alkotmányban nem
   szereplő  szervek  egyetértési  joguk  útján  részesüljenek   a
   jogalkotó (közhatalmi) hatáskörből.

   6. A köztársasági elnök által vizsgálni kért rendelkezések – az
   Alkotmánybíróságnak  az  egyetértési  jog   jogi   természetére
   vonatkozó  ismertetett gyakorlata alapján – egyértelműen  közös
   jogalkotásra   adott   felhatalmazások,   szövegezésük   és   a
   konzultációs    jogokat   tartalmazó   rendelkezésekkel    való
   egybevetésük  alapján is ez állapítható meg. Ezért  a  kérdéses
   hatáskörök egyértelműen közhatalom gyakorlására (azon belül  is
   jogalkotásra)    adott   felhatalmazásnak    tekintendők:    az
   egyetértésre   jogosult   OÉT  vagy   országos   szakszervezeti
   szövetség  egyetértése nélkül a Kormány vagy a miniszter  által
   az adott tárgykörről kiadott jogszabály (rendelet) formai okból
   törvénysértő   lenne.  A  jogalkotás  azonban  közvetlenül   az
   Alkotmányon   alapuló  és  ezért  törvénnyel  nem  korlátozható
   közhatalmi hatáskör, az Alkotmány maga határozza meg, hogy mely
   állami szerv és milyen formában bocsáthat ki jogszabályt.

   7.   A  jogalkotó  szervek,  mint  anyagi  jogforrások  (fontes
   essendi)  és  a  jogszabályok, mint alaki  jogforrások  (fontes
   cognoscendi) meghatározása mellett, amint arra a 37/2006.  (IX.
   20.)  AB  határozat  is rámutatott „[a]z  Alkotmány  rögzíti  a
   jogforrási hierarchia elvét is: a 35. § (2) bekezdés szerint  a
   Kormány  rendelete nem lehet ellentétes a törvénnyel; a  37.  §
   (3) bekezdés értelmében a miniszteri (miniszterelnöki) rendelet
   nem  lehet ellentétes törvénnyel és kormányrendelettel; a 44/A.
   §  (2)  bekezdés  alapján pedig az önkormányzati  rendelet  nem
   lehet  ellentétes magasabb szintű jogszabállyal.  A  jogalkotás
   alkotmányos jelentőségét mutatja továbbá az Alkotmány  32/A.  §
   (1)  és  (2)  bekezdése, amely a jogszabályok alkotmánybírósági
   felülvizsgálatáról   és   az   alkotmányellenes    jogszabályok
   megsemmisítéséről   szól.”   (ABH   2006,   480,    485.)    Az
   Alkotmánybíróság  azonban  ezen  túlmutató  következtetést   is
   levont  a jogszabályok rendszerével kapcsolatban: „Az Alkotmány
   tehát  a  jogszabályalkotás  tekintetében  egy  zárt  rendszert
   képez:  megjelöli  a kibocsátót, megjelöli a jogszabály  nevét,
   rendelkezik  egymáshoz  való  hierarchikus  viszonyukról  s  az
   Alkotmány,   a  32/A.  §-a  révén,  gondoskodik  a   jogforrási
   hierarchia  Alkotmánnyal való összhangjának garanciájáról  is.”
   (ABH 2006, 485.)

   8.    Az    előzőekben   részletesen   ismertetett   alkotmányi
   rendelkezésekből   és  ezek  alkotmánybírósági   értelmezéséből
   egyértelműen  következik, hogy jogalkotó  hatáskörrel  csak  az
   Alkotmány  ruházhat fel egy szervet. Az Alkotmányban nevesített
   jogalkotó  szervek  között  az OÉT és  az  OÉT-ben  részt  vevő
   országos   szakszervezeti  szövetségek  nem   szerepelnek.   Az
   Alkotmány  alapján tehát sem az OÉT, sem az  abban  részt  vevő
   országos   érdekképviseletek  nem  jogalkotó   szervek,   ezért
   jogszabály-alkotásra   a  jogszabály  kibocsátához   kapcsolódó
   egyetértési   joguk   alapján  való  törvényi   felhatalmazásuk
   ellentétes   az   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésével,    a
   hatalommegosztás elvével és az Alkotmánynak a Kormány,  illetve
   a  miniszterek  jogalkotását  szabályozó  rendelkezéseivel.  Az
   Alkotmánybíróság   ugyanis  már  a   7/1993.   (II.   15.)   AB
   határozatában  azt  rögzítette: „A hatalmi ágak  elválasztására
   épülő   államszervezetben  azonban  szükséges  az   állami   és
   érdekképviseleti   funkciók  pontos   elhatárolása,   ezért   a
   jogalkotás – mint közhatalmi tevékenység – nem tehető függővé a
   közhatalmi  jogosítványokkal nem rendelkező szakszervezetek  és
   egyéb  szervezetek állásfoglalásaitól.” (ABH  1991,  418,  419-
   420.)  Ezt az álláspontját megerősítette az 50/1998. (XI.  27.)
   AB  határozatban (ABH 1998, 387, 397.), illetve a 40/2005.  (X.
   19.)   AB  határozatában  is,  azt  is  kimondva,  hogy:  „[a]z
   Alkotmány  4.  §-ából a munkavállalói érdekszervezetek  számára
   nem   következik  jogosultság  közhatalom  gyakorlást   jelentő
   hatáskörök  gyakorlásában való részvételre.”  (ABH  2005,  427,
   439.)   Ugyancsak  nem  vezethető  le  ilyen   jogosultság   az
   Alkotmánynak  alapvetően együttműködési, politikai  egyeztetési
   kötelezettséget tartalmazó 36. §-ából sem, hiszen  a  feladatok
   ellátása során való együttműködés szófordulatból nem következik
   a  Kormány vagy a Kormány tagjának jogalkotó hatáskörére  nézve
   semmilyen konkrét korlátozás.
   Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  köztársasági  elnök
   indítványa   alapján  megállapította  a  határozat   rendelkező
   részében  megjelölt  rendelkezések  alkotmányellenességét.   Az
   Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet ugyanakkor arra, hogy  az
   OÉTtv.  3.  §  (2)  bekezdés b) pontja  alkotmányellenességének
   megállapítására  a  rendelkezés második  fordulatában  szereplő
   egyetértési   jog  alapján  került  sor.  A  rendelkezés   első
   fordulatában  szereplő  véleményezési jog alkotmányellenességét
   az  Alkotmánybíróságnak jelen ügyben nem kellett vizsgálnia, de
   az  alkotmányellenesség megállapítása –  az  egyetértési  jogra
   figyelemmel – az egész b) pontot érintette.

                                 IV.

   1.  Az  indítványozó köztársasági elnök álláspontja szerint  az
   OÉTtv.,   illetve  az  Ászptv.  úgy  jogosítja  fel  közhatalom
   gyakorlására  az  OÉT-et, hogy az nem rendelkezik  demokratikus
   legitimációval, és ez ellentétes az Alkotmány 2. § (1)  és  (2)
   bekezdésével. Az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök által is
   hivatkozott   korábbi   határozatában  a   közhatalom   legitim
   gyakorlásával összefüggésben kifejtette:
   „A  közhatalom  gyakorlásának (…) alkotmányos  feltétele,  hogy
   arra   demokratikus  legitimáció  alapján  kerüljön   sor.   Az
   Alkotmánybíróság a bírói hatalom forrását elemezve  már  állást
   foglalt  a  demokratikus  legitimáció  kérdésében.  Eszerint  a
   népszuverenitásra  épülő rendszerben a  hatalmi  ágak  lehetnek
   önlegitimálók, ha közvetlen választáson alapulnak. A másik út a
   közhatalom  elnyerése valamely más hatalmi ág közreműködésével;
   a  hatalomnak  azonban  ekkor is, ezen a  láncolaton  keresztül
   visszavezethetőnek  kell  lennie a szuverén  néphez.  [38/1993.
   (VI.   11.)  AB  hat.  ABH  1993,  256,  262.]  A  demokratikus
   legitimáció  elsődlegesen valósul meg akkor, ha  a  közhatalmat
   gyakorló  testületet a választópolgárok közvetlenül választják.
   Demokratikus   a  legitimáció  akkor  is,  ha   a   közvetlenül
   választott szervezet által választott vagy kinevezett  szervek,
   személyek   gyakorolnak  közhatalmat.   Amíg   a   választások,
   kinevezések   láncolata  a  választópolgároktól  a  közhatalmat
   gyakorló   szervig,   személyig  folyamatos,   a   demokratikus
   legitimáció  nem  vitatható.  Ezért  tekinthető  demokratikusan
   legitimáltnak  a Kormány és az államigazgatási  szervezet  is.”
   [16/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 140, 146.]
   Az   Alkotmánybíróság  40/2005.  (X.  19.)  AB  határozata   is
   megerősítette      a     közhatalom-gyakorlás      demokratikus
   legitimációjának szükségességét:
   „Ha (…) a törvényhozás (…) a közhatalmi döntések meghozatalában
   való    közvetlen    részvétel   jogával   ruházza    fel    az
   érdekszervezeteket,  akkor különleges  jogszabályi  garanciákra
   van szükség annak érdekében, hogy ennek során érvényesüljenek a
   demokratikus  jogállamiságnak az Alkotmány  2.  §  (1)  és  (2)
   bekezdéséből fakadó követelményei.” (ABH 2005, 427, 446.)

   2.  Az  Alkotmánybíróság  az OÉT és az országos  szakszervezeti
   szövetségek     megfelelő     demokratikus     legitimációjával
   összefüggésben   a  következőkre  mutat  rá.  Az   indítványozó
   köztársasági  elnök  a demokratikus legitimáció  hiányát  olyan
   természetű    közhatalmi   jogosultság   (jogalkotó    hatáskör
   egyetértési  jog  útján történő gyakorlása) kapcsán  állította,
   melyet  –  az  előzőekben kifejtettek szerint  –  az  Alkotmány
   jogforrási rendszerre vonatkozó szabályainak módosítása  nélkül
   nem  lehet  létrehozni.  Más  megfogalmazással,  az  OÉT  és  a
   szakszervezeti  szövetségek még kellő demokratikus  legitimáció
   mellett  sem hatalmazhatók fel törvénnyel a jogalkotásban  való
   egyetértési  jog útján történő részvételre, azaz  jogalkotásra.
   Az  Alkotmánybíróság értelmezésében ez azt jelenti, hogy  jelen
   ügyben  a  demokratikus  legitimáció  kérdése  nem  vizsgálható
   önmagában  a kérdéses közhatalmi hatáskör (jogszabályalkotásban
   gyakorolt egyetértési jog) nélkül. Ezért az Alkotmánybíróság  a
   demokratikus   legitimációval  érintett   közhatalmi   hatáskör
   legitimációtól független alkotmányellenességének  megállapítása
   okán, az OÉT összetételére vonatkozó szabályok alkotmányosságát
   nem vizsgálta.

   Az   Alkotmánybíróság  emellett  –  arra   irányuló   indítvány
   hiányában  –  nem  vizsgálta az Mt.-nek  az  egyetértési  jogot
   tartalmazó  rendelkezéseit, jelen eljárásában csak az  előzetes
   normakontroll iránti indítványt bírálta el.

   Az  Alkotmánybíróság  a határozatnak a Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét az alkotmányellenesség megállapítására tekintettel
   rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Holló András             Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Kovács Péter      Dr. Lenkovics Barnabás
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Lévay Miklós        Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró           előadó alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye

    Nem  értek  egyet  a  többségi határozatnak  sem  a  rendelkező
    részével, sem annak indokolásával a következők miatt.

    1.  Kiss László alkotmánybíró úr különvéleményéhez hasonlóan én
    sem   tartom   megfelelőnek   az  indítvány   értelmezését.   A
    köztársasági elnök indítványa egyértelműen az OÉT összetételét,
    benne  a szakszervezeti képviselet megoldását kifogásolja azzal
    érvelve, hogy a szakszervezeti oldal demokratikus legitimációja
    hiányzik,  ezért  az  OÉT  nem gyakorolhat  közhatalmat.  Ebből
    következik,  hogy  a  köztársasági  elnök  indítványa  az   OÉT
    egyetértési jogát — ahogyan az egyetértési jogot általában véve
    is  —  alkotmányosnak tartja, feltéve, hogy az OÉT  összetétele
    megfelel    a   „demokratikus   legitimáció”   követelményének.
    Indítványában  csupán  az  OÉT összetételének  alkotmányosságát
    vitatja.  Ezért  tartom sajnálatosnak, hogy éppen  ez,  az  OÉT
    összetételének alkotmányossága nyitott kérdés maradt,  mivel  a
    határozat  szerint az OÉTtv. és az Ászptv. más, az indítványban
    nem   szereplő  okból  alkotmányellenes.  Ennek  az  a  különös
    következménye  lett, hogy a határozat olyan  okból  nyilvánítja
    alkotmányellenesnek az OÉTtv.-t, amely az indítvány szerint nem
    alkotmányellenes.
    Az  Alkotmánybíróságnak arra a kérdésre kellett  volna  választ
    adni,  hogy a kvázi-korporatív, vegyes összetételű, kormányzati
    és   érdekképviseleti  elemet  egyaránt  magába   foglaló   OÉT
    összetétele  alkotmányos szempontból megfelel-e a  feladat-  és
    hatáskörének.  Mindez azt jelenti, hogy a két  érdekképviseleti
    oldal esetében — mivel a Kormány, illetve tagja esetében  ez  a
    kérdés  fel  sem merül — meg kellett volna vizsgálni,  hogy  az
    OÉTtv.-ben   foglalt   szabályok   alkalmasak-e   a   megfelelő
    reprezentativitásra, a szabályozási cél  és  az  OÉT  hatásköre
    függvényében.

    2.  Nem értek egyet a többségi határozattal abban sem, hogy  az
    OÉT  egyetértési joga alkotmányellenesen korlátozza  a  Kormány
    rendeletalkotási hatáskörét, azaz, egyes kérdésekben (mint  pl.
    a   minimálbér   meghatározása)   a   Kormány   csak   az   OÉT
    egyetértésével  alkothat  rendeletet  [ld.:  OÉTtv.  3.  §  (2)
    bekezdés  b)  pontja]. Mivel a határozat az  OÉTtv.  3.  §  (2)
    bekezdését hivatkozó szabálynak tekinti, amelyet elsősorban  az
    Mt. vonatkozó rendelkezései konkretizálnak, ugyanebből az okból
    találja  alkotmányellenesnek az Mt. ide kapcsolódó  módosítását
    is, ezért a következőkben mondandók erre is vonatkoznak.
    Kétségkívül  igaz,  hogy  jogalkotási  tevékenységet  csak   az
    Alkotmányban  meghatározott szervek végezhetnek,  kizárólag  az
    Alkotmányban meghatározott módon, illetve az Alkotmány alapján.
    Ezzel  egyetértek, de úgy vélem, ennek a kívánalomnak a törvény
    megfelel.
    Az  OÉT-nek két alkotmányos alapja is van. Először az Alkotmány
    36.  §-a,  mely  szerint  a Kormány együttműködik  az  érdekelt
    társadalmi szervezetekkel. Az együttműködés sok mindent magában
    foglalhat: az OÉT konzultatív szerepét mindenképpen. Másodszor,
    az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének l) pontja, amely szerint  a
    Kormány „ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény  a
    hatáskörébe  utal”. Az OÉT keretében folytatott érdekegyeztetés
    kétségkívül  ebbe  az  esetkörbe  tartozik,  lévén  a   Kormány
    „törvényben  meghatározott” feladata. Azt is mondhatnánk,  hogy
    az  együttműködés az Alkotmány 36. §-ában előírt  együttműködés
    konkretizálása:   a   Kormány  feladata,  amelyet   az   OÉTtv.
    részletez, s így egyben a 35. § (1) bekezdés l) pontja  alá  is
    esik.
    Ez  a  törvénnyel a Kormány hatáskörébe utalt feladat  a  jelen
    esetben:   (1)  a  háromoldalú  érdekegyeztető  szervben   való
    részvétel  és  (2)  bizonyos  kérdések  szabályozásában   (mint
    például    a   minimálbér   összege)   történő   együttműködés,
    együttdöntés.  E  szabályozás indoka a kompromisszumon  alapuló
    szabályalkotás  ösztönzése, amelyben  valamennyi  érintett  fél
    érdekei  figyelembe  vétetnek azáltal, hogy bizonyos  lényeges,
    törvényben  meghatározott kérdésekben a  Kormány  nem  alkothat
    rendeletet  az  OÉT  másik  két oldalának  egyetértése  nélkül.
    (Megjegyzem,  ugyanez  áll a miniszter rendeletalkotási  jogára
    is.)
    Az  OÉTtv.  alkotmányosságát az Alkotmány 35.  §  (1)  bekezdés
    fentebb már idézett l) pontja biztosítja: a Kormány hatáskörébe
    törvény  utal  egy feladatot. Jelen esetben az érdekegyeztetést
    azzal,  hogy  ennek  sikertelensége – a megállapodás  hiánya  –
    esetén   bizonyos  kérdésekben  a  Kormány  törvényben   kapott
    jogalkotó hatásköre visszaszáll az Országgyűlésre.

    3. A többség szerint az OÉTtv. korlátozza a Kormány alkotmányos
    rendeletalkotási hatáskörét. Ez igaz, de ebből nem  következik,
    hogy  a  korlátozott  hatáskört mások (ti.:  az  OÉT,  benne  a
    munkavállalói és munkaadói szervezetek) gyakorolnák — ezért nem
    tartom a korlátozást alkotmányellenesnek.
    Az  Alkotmánybíróság  eddigi gyakorlata során  nem  tett  olyan
    megállapítást,   amely   szerint  a  Kormány   rendeletalkotási
    hatásköre  törvényben ne lenne korlátozható.  Ellenkezőleg,  az
    Alkotmánybíróság  szerint a törvényhozó hatásköre  a  rendeleti
    jogalkotás  irányába  nem  korlátozott.  Nincsenek  ugyanis   a
    Kormánynak   az   Alkotmány   szerint   abszolute   fenntartott
    szabályozási   tárgykörei.  Ebből  nem   következik,   hogy   a
    jogrendszer  egy  adott  pillanatában  ne  lennének  a  Kormány
    jogalkotó  hatáskörébe tartozó tárgykörök –  sőt  az  Alkotmány
    bizonyos  (de  nem jogalkotási) hatásköröket a Kormánynak  tart
    fenn  (ld.:  Alkotmány  35.  §)  –,  de  a  jogalkotó  hatáskör
    mindeddig  törvénnyel  korlátozható volt.  Az  Alkotmánybíróság
    eddig  egyetlen  döntésében sem mondta ki,  hogy  a  Kormánynak
    lenne  olyan  eredeti jogalkotó hatásköre, amely törvényben  ne
    volna  korlátozható – bár vannak az Alkotmányban  meghatározott
    feladatai.  Eszerint a jelen esetben nem lehet  szó  a  Kormány
    jogalkotó hatáskörének alkotmányellenes korlátozásáról, mivel a
    most alkotmányellenesnek nyilvánított törvények szerint az  OÉT
    hatásköre  konzultatív,  még akkor is,  ha  a  törvény  szerint
    „egyetértési  joga”  van. Ha ugyanis az  OÉT-ben  nem  születik
    döntés  —  azaz  az  OÉT nem ért egyet a Kormány  minimálbérről
    szóló   javaslatával   —  a  Kormánynak   lehetősége   van   az
    Országgyűlésnek  törvényjavaslatot  benyújtani   a   minimálbér
    meghatározásáról,    vagy    az   Országgyűlés    enélkül    is
    meghatározhatja   a  minimálbért  (ahogyan   dönthet   az   OÉT
    egyetértési jogához kötött más tárgyakról is). Ez annál  inkább
    is  indokolt  lehet,  mert  a minimálbér  meghatározása  erősen
    befolyásolja  a  költségvetési  szervek  bérkiadásait,  így   a
    költségvetés    meghatározásának   fontos   eleme;    mert    a
    költségvetési  törvényben közvetve megjelenik  mind  a  kiadási
    (bérkifizetések),  mind  a  bevételi oldalon  (a  minimálbérhez
    kapcsolódó járulék- és egyéb közteher fizetési kötelezettség).
    Az  OÉTtv.  alkotmányellenessége a többség szerint  abban  áll,
    hogy   a  Kormány  alkotmányos  jogalkotó  hatáskörét  az   OÉT
    egyetértési joga alkotmányellenesen korlátozza. Ez  csak  akkor
    lenne igaz, ha az OÉT törvény új jogforrást vezetne be (pl.  az
    OÉT és a Kormány együttes rendeletét). Erről azonban szó sincs:
    a kormányrendeletet a törvény szerint egyedül a Kormány alkotja
    —  és  nincs  ok  feltételezni, hogy a gyakorlatban  ne  ez  az
    Alkotmánnyal összhangban álló értelmezés lett volna elfogadott.
    A   törvény   ellenére  az  OÉT  egyetértése  nélkül   alkotott
    kormányrendelet  az  Alkotmánybíróság  mai  gyakorlata  szerint
    [ld.:  9/2007. (III. 7.) AB határozat, ABH 2007, 177, 187-188.;
    7/2004.  (III. 24.) AB határozat, ABH 2004, 98, 105.;  továbbá:
    496/B/1990.  AB határozat, ABH 1991, 493, 495-496.]  ettől  nem
    lenne  alkotmányellenes. Ezek szerint ebből a  szempontból  sem
    lehet     szó    a    Kormány    rendeletalkotó    hatáskörének
    alkotmányellenes korlátozásáról.
    Ha az Alkotmánybíróság az ún. nehéz-tehergépkocsi ügyben hozott
    30/2000.   (X.  11.)  AB  határozatában  foglaltakat  tekintjük
    kiindulópontnak, amelyben az Alkotmánybíróság kimondta, hogy „a
    jogszabály   által   kifejezetten  és  konkrétan   megnevezett,
    egyetértési, véleményezési jogkörrel rendelkező szervezetek — a
    demokratikus döntéshozatali eljárásban betöltött szerepük miatt
    —  közhatalminak,  így a jogalkotó számára  megkerülhetetlennek
    minősülnek”  (ABH  2000, 202, 206.), az  indítvány  alapján  az
    OÉTtv.   alkotmányellenességét   akkor   sem   lehetett   volna
    megállapítani. A fent leírtakból következően ugyanis az  OÉT-ot
    ebben  az  értelemben  közhatalommal rendelkező  szervnek  kell
    tekinteni.

    4.  A  többség  által  elfogadott  döntés  —  szerintem  —  nem
    tisztázza   kellően  a  40/2005.  (X.  19.)  AB  határozat   (a
    továbbiakban:  Abh. ABH 2005, 427, 458.) és az Alkotmánybíróság
    e határozatának a viszonyát. Az Abh.-ban az Alkotmánybíróság az
    érdekegyeztetés   törvényi   szabályozásának    hiánya    miatt
    mulasztást  állapított  meg. Az itt  vizsgált  törvények  éppen
    azért   születtek,  hogy  az  Országgyűlés  eleget  tegyen   az
    Alkotmánybíróság   határozatának   és   megszüntesse   a   fent
    hivatkozott  Abh.-ban megállapított mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenes  helyzetet (amit a  T/1306  törvényjavaslathoz
    fűzött miniszteri indokolás kifejezetten említ).
    Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban kimondta, hogy „a munkavállalói
    és   munkaadói  érdekképviseleteknek  a  foglalkoztatással,   a
    munkanélküliek  ellátásának biztosításával, munkához  jutásának
    támogatásával,     szociális    biztonságának    elősegítésével
    kapcsolatos  állami feladatok ellátásába való  bevonása,  ennek
    érdekében  az  állam  és  érdekszervezetek  képviselőiből  álló
    testületeknek a felállítása és a testületeknek egyes közhatalom
    gyakorlására jogosító hatáskörökkel való felruházása  önmagában
    nem   feltétlenül   alkotmányellenes.   Az   állami   feladatok
    ellátásának  finanszírozására létrehozott  elkülönített  állami
    pénzalap   működtetéséhez  járulékok  fizetésével   hozzájáruló
    személyeknek az alap pénzeszközei felhasználásába való bevonása
    történhet az érdekképviseleteik közvetítésével, az állam és  az
    érdekszervezetek képviselőiből álló testületek  felállításával,
    de  más  módon,  pl. az alap önkormányzati típusú igazgatásának
    megteremtésével  is.  A  közhatalom-gyakorlást  jelentő  állami
    feladatok  társadalmi,  érdek-képviseleti  szervezeteknek  való
    átadása  azonban csak az Alkotmány rendelkezéseinek  megfelelő,
    azokkal  összhangban álló keretek között történhet” (ABH  2005,
    427,  451.).  Az  OÉTtv., úgy gondolom,  megfelel  az  Abh.-ban
    foglalt  követelményeknek  és  az  Alkotmánynak  is,  ezért  az
    indítványt  —  a  határozatban  elfogadott  indítványértelmezés
    alapján — el kellett volna utasítani.

    Budapest, 2008. október 13.
                                                Dr. Bragyova András
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Kiss László alkotmánybíró különvéleménye

                                  I.

    Nem  értek  egyet a többségi határozattal, mert  –  álláspontom
    szerint  – az Alkotmánybíróság nem adott választ a köztársasági
    elnök  indítványára.  Nézetem szerint a köztársasági  elnök  az
    általa  támadott törvényeknek célzottan azokat a rendelkezéseit
    vitatta,   amelyekben  –  szerinte  –  olyan  érdekegyeztetésre
    létrehozott  szerv  (OÉT)  kapott  közhatalmi  jogosítványokat,
    amely a konkrét hatáskör-gyakorlás tekintetében nem rendelkezik
    demokratikus legitimációval. Indítványának fókuszában  tehát  –
    megítélésem  szerint – nem az egyetértési jogok, hanem  az  OÉT
    összetételének  alkotmányossági szempontból történő  megítélése
    állt. Mindezeket annak ellenére is állítom, hogy a köztársasági
    elnöki  indítványokban valóban felsejlik az  egyetértési  jogok
    gyakorlásában  megnyilvánuló közhatalmi jogosítvány  figyelembe
    vételének  a szükségessége is. Így: "Az Mt. idézett 17.  §  (1)
    bekezdése pedig egyetértési jogot ad az OÉT számára a  kötelező
    legkisebb     munkabér    meghatározásával    kapcsolatban...Ha
    ilyenfajta  jogalkotási  hatáskör  az  Alkotmányban  nevesített
    szerveken  kívül  másnak egyáltalán adható is alkotmányosan,  a
    demokratikus  legitimáció követelményének ebben az  esetben  is
    teljesülnie  kell.";  "Hangsúlyozni kell  ugyanakkor,  hogy  az
    alkotmányellenesség   az   OÉT   által   gyakorolt   közhatalmi
    jogosítványok  okán áll fenn. Önmagában azonban  az  OÉT  ilyen
    összetétellel  való létrehozása nem aggályos,  ha  feladatai  a
    hagyományos,   közhatalom-gyakorlást   magában   nem    foglaló
    érdekegyeztetésre terjednek csak ki”.

                                  II.

    1.  Az  első  kérdés tehát az, minthogy az Alkotmánybíróság  az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban: Abtv.) 20. §-a alapján kötve van az indítványhoz,
    megállapítható-e olyan "szoros összefüggés", amely megnyithatná
    az  utat  az  egyetértési jog külön – a  többségi  határozatban
    követett  kizárólagos – vizsgálata előtt. Először  tehát  ez  a
    kérdés vár megválaszolásra, s amennyiben a válasz igenlő,  csak
    abban   az   esetben   lehet  elvégezni  az   egyetértési   jog
    alkotmányossági vizsgálatát.

    2.   Magam   sohasem  idegenkedtem  az  indítványhoz  kötöttség
    kiterjesztő értelmezésétől, nézetem szerint ettől az utóbbi  8-
    10   évben   maga   a   testület  lépett  vissza.   Álláspontom
    etekintetben változatlan, annak lényegét a 2/2001. (I. 17.)  AB
    határozathoz   csatolt  különvéleményben  meg  is  fogalmaztam.
    Eszerint:
    "ca)   Az   indítványhoz   kötöttség  kiterjesztő   értelmezése
    kezdettől fogva jellemzi az Alkotmánybíróság gyakorlatát. Ennek
    leggyakoribb esetei pedig azt mutatják, amikor "szoros tartalmi
    és   logikai   összefüggés"  okán  az  Alkotmánybíróság   olyan
    jogszabályok   alkotmányosságát  is  elbírálta,  amelyeket   az
    indítványok  nem is támadtak. [3/1992. (I. 23.)  AB  határozat,
    ABH  1992, 329, 330.; 29/1993. (V. 4.) AB határozat, ABH  1993,
    227, 229.; 34/1992. (VI. 1.) AB határozat, ABH 1992, 192, 193.;
    34/1994.  (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 175, 180.;  4/1998.
    (III.  1.)  AB határozat, ABH 1998, 72.; 16/1998.  (V.  8.)  AB
    határozat,  ABH  1998, 153.] Ezen belül valóban  színes  képpel
    találkozik   a   vizsgálódó:  előfordult  pl.   az,   hogy   az
    Alkotmánybíróság szoros tartalmi összefüggés okán önmagában nem
    alkotmányellenes   törvényi  rendelkezést  is   megsemmisített.
    (797/B/1995. AB határozat, ABH 1995, 812, 813.) Volt példa arra
    is,   hogy  az  Alkotmánybíróság  az  indítványt  elutasította,
    viszont  más,  az  indítványban  nem  is  támadott  jogszabályi
    rendelkezést minősített alkotmányellenesnek és semmisített meg.
    [14/1990.  (VI.  27.)  AB  határozat;  29/1995.  (V.  25.)   AB
    határozat.]   Előfordult  továbbá,  hogy   az   alkotmányossági
    vizsgálat  –  szoros  összefüggés okán – az indítványozó  által
    kifogásolt rendelkezés mellett az annak végrehajtását  szolgáló
    más   rendelkezésre  is  kiterjedt.  [31/1995.  (V.   25.)   AB
    határozat, ABH 1995, 159.]"(ABH 2001, 60, 62.)

    Álláspontom  szerint  az  adott alkotmányjogi  probléma  teljes
    feltárására    törekvés,    s   az    Alkotmánybíróság    ilyen
    szerepvállalása  (azaz  az  indítvány  citált  határok  közötti
    kiterjesztő értelmezése) összhangban áll a testületnek a magyar
    alkotmányvédelemben  kapott és betöltött közjogi  funkciójával.
    Az  "alkotmányvédelem legfőbb szerveként"  (Abtv.  preambuluma)
    objektív  alkotmányvédelmet lát el, s ilyenként illeti  meg  az
    indítványok   kiterjesztő  értelmezésének   a   lehetősége.   E
    tekintetben  pedig – az Abtv.-ben írt kifejezett tiltó  szabály
    híján  –  arra  is  módja  van, hogy – éppen  a  teljes  értékű
    alkotmányvédelem  jegyében és érdekében akár  az  Abtv.  egyes,
    számára  biztosított  hatáskörök között is  –  figyelembe  véve
    természetesen  az ezekre vonatkozó Abtv. előírásokat  –  szoros
    összefüggésre hivatkozással "átjárhasson". Ezt tette a testület
    a   48/1993.   (VII.  2.)  AB  határozatában  is,  amelyben   a
    köztársasági    elnök    előzetes   normakontrollra    irányuló
    indítványának   elbírálása  mellett  –   szoros   összefüggésre
    hivatkozással      –     még     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenességet is megállapított, hivatalból. [A sajtóról
    szóló  1986.  évi II. törvény 14. § (2) bekezdése tekintetében.
    Lásd:  ABH  1993, 314, 319.] Sőt: ugyanebben a határozatban  az
    elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény 24. §-ának  mikénti
    alkalmazásához  alkotmányossági követelményt is  megfogalmazott
    (ABH 1993, 314, 318.). Ilyen alkotmányossági követelmény bukkan
    fel  még  több  előzetes normakontrollra  irányuló  eljárásban.
    [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993, 323, 339.;  22/1996.
    (VI.  25.)  AB  határozat, ABH 1996, 89.]  Megjegyzem  azonban:
    magam   e   tekintetben  inkább  a  64/1997.  (XII.   17.)   AB
    határozatban  kifejtett álláspontot osztom,  amely  szerint  az
    Alkotmánybíróság:            "(...)             törvényjavaslat
    alkotmányellenességének    előzetes    vizsgálatára    irányuló
    hatáskörében  fogalmilag  kizárt  a  norma  alkalmazásánál   az
    alkotmányos tartalom meghatározása." (ABH 1997, 387.)

    Az   Alkotmánybíróság  tehát  (főképpen  2000-ig)  nem  kezelte
    mereven az Abtv.-ben kapott hatásköreit, azok között – az Abtv.
    egyes  hatásköröket érintő szabályozását alapul véve  –  szoros
    összefüggésre hivatkozással, alkalmasint szabadon "átjárt". Nem
    idegenkedett  azonban  az előzetes és utólagos  normakontrollra
    irányuló indítványok egyesítésétől sem. [66/1997. (XII. 29.) AB
    határozat, ABH 1997, 398.]

    Nem  értelmezte  mereven a hatásköreit  más  esetekben  sem  az
    Alkotmánybíróság.  "Olyan jogszabály, törvényjavaslat  vagy  ki
    nem hirdetett törvény alkotmányossági vizsgálata során azonban,
    amely  nemzetközi  jogi  kötelezettséget  valósít  meg,  s  még
    inkább, ha a vizsgálat – mint a jelen esetben is – kifejezetten
    arra irányul, hogy a belső jog a nemzetközi joggal az Alkotmány
    7. § (1) bekezdése szerint összhangban van-e, szükségszerűen be
    kell vonni a vizsgálatba azt is, hogy a kérdéses belső norma  a
    vállalt  nemzetközi  jogi kötelezettségbe  ütközik-e,  illetve,
    hogy  a  nemzetközi kötelezettségvállalás összhangban van-e  az
    Alkotmánnyal. (...) E tekintetben közömbös, hogy  a  jogszabály
    előzetes vagy utólagos alkotmányossági kontrolljáról van-e szó,
    egyik  sem  végezhető  el  a  belső  jogszabály,  a  nemzetközi
    szerződés  és az Alkotmány harmóniájának vizsgálata  nélkül.  A
    hatásköri  korlátokból  legfeljebb  az  következik,   hogy   az
    előzetes vizsgálatra irányuló eljárásban a rendelkező rész  nem
    tartalmaz  megállapítást  a  ki  nem  hirdetett  törvény  és  a
    nemzetközi  szerződés  viszonyáról."  [53/1993.  (X.  13.)   AB
    határozat, ABH 1993, 323, 326-327.]

    3.  Mi  a  helyzet  a  mostani esetben? Szerintem  az,  hogy  a
    köztársasági   elnöknek   változatlanul   nincs   aggálya    az
    egyetértési  jog közhatalmi jellegét illetően.  Az  egyetértési
    jogot a "gyanút ébresztő" indítványi elemek kapcsán is szorosan
    a  demokratikus  legitimációhoz kötötten  kéri  vizsgálni:  nem
    magát  az  egyetértési  jogot, hanem az –  állítása  szerint  –
    demokratikus  legitimációval  nem  rendelkező  OÉT  egyetértési
    jogát kéri az általa megjelölt esetekben megsemmisíteni. E  két
    elem  szorosan összekapcsolódik az indítványban,  úgy  azonban,
    hogy  nyilvánvaló: az indítványozó köztársasági elnök kizárólag
    csak  a közhatalmat gyakorló OÉT demokratikus legitimáltságának
    hiányát  állítja.  Nem választja el ettől az egyetértési  jogot
    olyanként,   amelynek  elkülönített  (vagy  ahogy  a   többségi
    határozat teszi: kizárólagos) alkotmányossági vizsgálatát látná
    szükségesnek.  Nem  kerülhet szóba ezért az  indítvány  "szoros
    összefüggés"    okán   történő   kiterjesztése    sem,    mivel
    összekapcsolt kategóriákról van szó, nincs mit – mivel  "szoros
    összefüggés  okán" összekapcsolni. Kicsit másképpen fogalmazva:
    a    köztársasági    elnök   indítványa    nem    azt    tartja
    alkotmányellenesnek,  hogy  az  OÉTtv.,  illetve   az   Ászptv.
    közhatalom  gyakorlására jogosítja fel az  OÉT-et,  hanem  azt,
    hogy   az   OÉT  a  közhatalom  gyakorlásához  nem  rendelkezik
    demokratikus legitimációval. Evidenciának tekinti  tehát,  hogy
    az   OÉT   közhatalmat  gyakorol,  de  ehhez   olyan   törvényi
    szabályozást kívánna meg, amely biztosítja, hogy az OÉT oldalai
    az  általuk  képviseltek  több mint  a  felétől  nyerjék  el  a
    legitimációjukat.

    A fenti megállapításhoz két megjegyzést még hozzáfűzök:

    a)  A köztársasági elnök soha nem vonta kétségbe az egyetértési
    jog  közhatalmi jellegét, e jellemzője által – külön csak  erre
    figyelemmel  –  soha  nem igényelte annak megsemmisítését  sem.
    Éppen ellenkezőleg: mindig is faktumként kezelte az egyetértési
    jogok  meglétét,  s  rájuk  vetítve  fejtette  ki  konzekvensen
    alkotmányossági   aggályait   az  azokat   gyakorló,   szerinte
    demokratikus  legitimációval  nem  rendelkező  érdekképviseleti
    szervekkel kapcsolatban.
    Néhány  idézet  ehhez: "Az eldöntendő kérdés azonban  csakis  a
    kamarai  jogok  terjedelmének  alkotmányos  mérve,  nem   pedig
    önmagában    az    ilyen   jogok   és   közfeladatok    létének
    alkotmányossága.  E  joggal  és  feladatokkal  ugyanis  nemcsak
    aggálytalanul  rendelkezhet a szakmai  kamara,  hanem  meglétük
    éppen  a szakmai kamarák jellemző vonása". [39/1997. (VII.  1.)
    AB  határozat, ABH 1997, 263, 270.] "A MOK által az Okt. 2.  §.
    i)  pontja  alapján  gyakorolt jog közhatalmi  aktus  (...)  Az
    egyetértési  jog  folytán  a  MOK  megvétózhatja  a  miniszteri
    engedélyt   mind   a   külföldi  honosított   diploma   nélküli
    tevékenységéhez, mind az Orvosok Országos Nyilvántartásába való
    felvételéhez  ... Ez a kamarai aktus is közhatalmi  ...  A  MOK
    egyetértési  joga  keretében gyakorolt elutasító  döntés  ellen
    nincs  önálló jogorvoslat, viszont ha a miniszter  az  engedély
    iránti  kérelmet elutasítja, szintén megnyílik a  közigazgatási
    per  lehetősége ... Az alkotmányossági probléma az, hogy  nincs
    olyan   jogszabályi  rendelkezés,  amely  bármilyen  szempontot
    tartalmazna   arról,  hogy  a  hivatásgyakorlás   magyarországi
    feltételeinek  mindenben  megfelelő külföldi  orvosok  kérelmét
    minek  alapján fogadja el, vagy utasítja el a MOK." (ABH  1997,
    263, 279.)

    A  köztársasági  elnök az egyik, éppen a  még  általa  jegyzett
    16/1998.  (V.  8.)  AB  határozatban sem az  egyetértési  jogok
    közhatalmi jellegének alkotmányellenességét vitatta, hanem (ott
    is)  az  ilyen  jogosítványokat gyakorló szervezet demokratikus
    legitimáltságának    kérdését    állította     vizsgálódásainak
    fókuszába.  (ABH 1998, 145.) Nyilvánvalónak tartom ezért,  hogy
    amennyiben  a  korábbi  hangsúlyozott álláspontja  megváltozott
    volna,   úgy  ennek  nem  sejtetésekkel  adott  volna   hangot.
    Kezdetektől   fogva   a   demokratikus  legitimáció   hiányáról
    polemizált,  s  ezt teszi változatlanul a mostani indítványában
    is.  Azaz:  őt az egyetértési jog kizárólag abból a szempontból
    érdekli, hogy azt a szerinte demokratikusan nem legitimált  OÉT
    gyakorolja.

    b)  Az  előbbiekből következően újra kiemelem:  a  köztársasági
    elnöki indítvány nem általában a közhatalmi jellegű egyetértési
    jog,   hanem   a   szerinte  demokratikus  legitimációval   nem
    rendelkező   OÉT   által   gyakorolható   egyetértési    joggal
    kapcsolatban  fogalmazza meg az alkotmányossági kifogásait.  Ez
    azonban indítványainak csak az egyik része: az általa ugyancsak
    támadott OÉTtv. 5. §-ában és 6. § (1) bekezdésében kizárólag az
    OÉT összetételét kifogásolja (a legitimáltság hiányát állítva).
    Mégha  átfordulunk is tehát az egyetértési jog vizsgálatára,  e
    két   törvényi   rendelkezés  vizsgálatát  –   a   demokratikus
    legitimáltságra  figyelemmel  –  akkor  is  el  kellett   volna
    végeznünk. Azaz: az egyetértési jogra áthelyeződő vizsgálat  (s
    annak  eredményeként az alkotmányellenesség kimondása  mellett)
    az  Alkotmánybíróságnak meg kellett volna vizsgálnia az  OÉTtv.
    5. §-ának és 6. § (1) bekezdésének alkotmányosságát is.

    4. Összegezve:

    a)  Az indítvány csak (és kizárólag) a demokratikus legitimáció
    tekintetében  lett  volna vizsgálható.  Ettől  elszakítottan  a
    köztársasági   elnök  nem  kérte  az  egyetértési   jog   külön
    alkotmányossági   vizsgálatát,   azzal   –   mint    közhatalmi
    tevékenységgel    –    elkülönítetten    eddig    sem    voltak
    alkotmányossági  aggályai. (Ez tűnik ki az  általa  személyesen
    korábban is jegyzett, s fentebb citált AB határozatokból is.)

    b)  A  jelen  ügyben  az  egyetértési  jog  nem  szakad  el   a
    demokratikus legitimáció állított hiányától. Ebből  következően
    az   egyetértési   jogra   nézve  –  nézetem   szerint   –   az
    Alkotmánybíróság határozott indítvány hiányában – hivatalból  –
    állapította meg a hatáskörét.

    c)  A  köztársasági  elnök  az őt elsősorban  érdeklő  kérdésre
    („demokratikusan” legitimált szervezet-e az OÉT)  gyakorlatilag
    nem  kapott választ, hiszen egyedül és kizárólag az egyetértési
    jog  vizsgálatára  korlátozódott az  Alkotmánybíróság  többségi
    határozata.

    5.  A  fentiek  hangsúlyozása nem jelenti azt, hogy  magam  nem
    látok gondot az egyetértési jogokkal korlátozott jogalkotásban.
    Ellenkezőleg:  én is határozottan állítom, hogy az  egyetértési
    jogok   alkotmányossági   vizsgálatára   (külön   kiemelten   a
    jogalkotási eljárásban gyakorolható egyetértési jog elemzésére)
    feltétlenül szükség lenne. Álláspontom szerint azonban  a  most
    elbírált  köztársasági  elnöki indítványok  nem  ezt  kérték  a
    testülettől.

    Budapest, 2008. október 13.
                                                   Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:

             Dr. Kovács Péter            Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     124/2008. (X. 14.)
     Date of the decision:
     .
     10/13/2008
     .
     .