Hungarian
Ügyszám:
.
750/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Herczegh Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 750/B/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1991/728
.
A döntés kelte: Budapest, 02/27/1991
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az Alkotmánybíróság  Dr.  Gábossy  Zsuzsanna  ( Debrecen,
  Villám    u.     23. )     indítványozónak     jogszabály
  alkotmányellenességének   utólagos    vizsgálata   iránti
  indítványa tárgyában meghozta a következő

                        határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság   a  művi   beavatkozással   történő
  megtermékenyítésről  szóló   12/1981  ( IX.   29. )   EüM
  rendelet   alkotmányellenességének   megállapítására   és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.
                           Indokolás

                              1.

   Az indítványozó  szerint a  mesterséges megtermékenyítést
   szabályozó egészségügyminiszteri  rendelet lehetővé teszi
   ugyan a mesterséges megtermékenyítést, de azt házassághoz
   és korhatárhoz köti. Az indítványozó szerint az Alkotmány
   tiltja,  hogy   az  állampolgárokat  bármi  címszó  alatt
   hátrányosan megkülönböztessék, akár nemük, koruk, családi
   állapotuk szerint ( 70/A. § (1) és (2) bekezdés ).

                              2.

   A Népjóléti  Minisztérium válasza  szerint a negyven éves
   korhatár azért  került a  jogszabályba, mert  jelenleg  a
   negyven év feletti szülés fokozott veszélyekkel jár, mind
   az anya,  mind pedig  a magzat  számára. Negyven éves kor
   felett   sem    a   művi,   sem   pedig   a   természetes
   megtermékenyítés nem  kivánatos. A házasságban élés azért
   feltétel a  művi beavatkozás elvégzéséhez, mert a család,
   az anya  és  az  apa  együttesen  képesek  biztosítani  a
   gyermek megfelelő fejlődését.

                              3.

   Az  Alkotmánybíróság   határozatának  meghozatalában   az
   alábbiakat vette figyelembe.

   A  mesterséges   megtermékenyítéshez  nem  fűződik  olyan
   emberi vagy  állampolgári alapjog,  amely bárkit,  minden
   megkülönböztetés nélkül megilletne. A megtermékenyítésnek
   ez a  formája intézményes  gyógymód, amelynek célja, hogy
   utódhoz segítse  azokat az embereket, akiknek házasságból
   természetes úton  egészséges  gyermek  nagy  valószínűség
   szerint nem  származhat. A  mesterséges megtermékenyítés,
   mint egészségügyi  szolgáltatás,  feltételekhez  köthető,
   feltéve,  hogy   ezek   a   feltételek   az   alkotmányos
   alapelvekkel összhangban állanak.

   Az Alkotmány 15. §-a értelmében a Magyar Köztársaság védi
   a  házasság   és  a   család   intézményét.   A   gyermek
   születésének   elősegítése    mesterséges,   vagy    művi
   beavatkozás útján  olyan esetekben,  amikor a házaspárnak
   természetes úton  nem lehet  gyermeke, erősíti a házasság
   intézményét, és  lehetővé teszi  a tulajdonképpeni család
   ( gyermekkel bíró  házaspárok )  létrejöttét.  Kivánatos,
   hogy a  gyermekek lehetőleg teljes családban szülessenek,
   mivel a  gyermek fejlődése szempontjából nemcsak az anyai
   gondoskodásnak, hanem  az  apa  személyének  és  az  apai
   nevelésnek is rendkívüli fontossága van.

   Az   indítvánnyal    megtámadott   rendeletben    foglalt
   korlátozás a  művi  bavatkozás  eredményeként  születendő
   gyermek jogait  védi,  köztük  az  Alkotmány  67.  §-ában
   foglaltakat,  miszerint  minden  gyermeknek  joga  van  a
   családja, az  állam  és  a  társadalom  részéről  arra  a
   védelemre és  gondoskodásra,  amely  a  megfelelő  testi,
   szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges.

   A korhatár magállapítását az indokolja az indokolja, hogy
   az orvostudomány  tapasztalatai szerint  az idősebb  koró
   anyaáktól születő  gyermekek viszonylag  nagyobb  hányada
   hordoz valamilyen  testi vagy lelki fogyatékosságot, akik
   tehát  hátrányos  feltételek  mellett,  azaz  egyenlőtlen
   esélyekkel   indulnak    az   életbe.    A    mesterséges
   megtermékenyítés   feltételeinek    megállapítása   olyan
   intézkedésnek  fogható   fel,  amellyel  a  jogalkotó  az
   Alkotmány   70/A.    §-ának    (3)     bekezdésével    az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célozza.

   Az Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította, hogy
   a 12/1981.  ( XI. 29. )  EüM  rendeletben  a  mesterséges
   megtermékenyítést - vagyis egy egészségügyi szolgáltatást
   - illetően  előírt feltételek  nem alkotmányellenesek, és
   ezért a fenti rendelet megsemmisítésére irányuló kérelmet
   elutasította.

   Az Alkotmánybíróság  határozatát  az  Alkotmánybíróságról
   szóló 1989. évi XXXII. tv. 1. §-ának b ) pontja, 20. §-a,
   22.   §-ának  (1)   és  (2) bekezdése, 25. §-a és 31. §-a
   alapján   eljárva   hozta   meg,   amelyet   megküld   az
   indítványozónak és a népjóléti miniszternek.
            Dr. Ádám Antal           Dr. Szabó András
            alkotmánybíró             alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    750/B/1990
    Date of the decision:
    .
    02/27/1991
    .
    .