Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01436/2020
Első irat érkezett: 08/28/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.706/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.706/2019/9. számú ítéletének a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 100.K.27.936/2018/29. számú ítélete műanyagáru beszerzésére vonatkozó részén kívüli részeit hatályában fenntartó része alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri. Másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art. 170. § (1) bekezdés második fordulata - alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazási tilalmának kimondását is kérte.
Az indítványozónál az elsőfokú adóhatóság bevallások utólagos vizsgálatát folytatta le, és arra a megállapításra jutott, hogy az indítványozó mesterségesen felépített értékesítési láncolat tagjaként adókijátszásban vett részt, ezért elsőfokú határozatában adókülönbözetet, adóbírságot és késedelmi pótlékot állapított meg az indítványozó terhére. A másodfokon eljáró hatóság az elsőfokú határozatban kiszabott bírságot - a sérelmezett jogszabályi rendelkezésre hivatkozással - a 200 %-os bírságmértékre emelve magasabb összegben állapította meg. Az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, keresetét az elsőfokú bíróság elutasította, az adóhatóság határozatát lényegében változatlan tartalommal elfogadta. A Kúria az indítványozó felülvizsgálati kérelmét befogadta, az elsőfokú ítéletet részben hatályon kívül helyezte, részben - a cukor értékesítés körében tett megállapítások vonatkozásában - hatályában fenntartotta az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 170. § (1) bekezdése második fordulatának alkalmazásával.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria ítélete nem tesz eleget az indokolási kötelezettségnek; indokolása hiányos, amennyiben a cukor értékesítés vonatkozásában a felülvizsgálati kérelemben előadott észrevételeire vagy nem, vagy csak hiányos indokolást adott, ezért az ítélet sérti a tisztességes bírósági eljáráshoz való alapjogát. A Kúria továbbá nem volt tekintettel az indítványozót megillető büntetőjogi garanciákra, így az ártatlanság vélelmére sem, ami az Alaptörvény XXVIII. cikk (2) bekezdése sérelméhez vezet.
A régi Art. 170. § (1) bekezdése második fordulata alaptörvény-ellenességét is állítja és kéri annak alkalmazási tilalma kimondását. Álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezésnek büntető-tényállási tartalma is van; alaptörvény-ellenes helyzetet eredményez, ha egy büntető tényállás és annak büntető szankciója nem a büntetőjogi kódexben, hanem közigazgatási jogszabályban található. Sérelmezi továbbá a jogszabályi rendelkezés bizonytalan megfogalmazást, amely eshetőleges alkalmazási gyakorlatot eredményez..
.
Támadott jogi aktus:
    az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 170. § (1) bekezdés második fordulata
    a Kúria Kfv.I.35.706/2019/9.számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1436_3_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1436_3_2020_Indkieg_anonim.pdfIV_1436_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1436_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.