Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01286/2020
Első irat érkezett: 07/24/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozóval szemben büntetőeljárás indult; az eljárás alatt bűnügyi őrizetben, majd előzetes letartóztatásban volt. Az ügyészség az indítványozóval szemben folyamatban volt eljárását megszüntette, azonban a megszüntető határozat nem tartalmazta a Be. 583. § (5) bekezdése szerinti, a kártalanítási igény előterjesztésével kapcsolatos tájékoztatást. A megszüntető határozat - kézbesítési vélelem alapján - 2016. március 9-én került kézbesítésre. Az indítványozó megkeresésére az ügyészség 2017. április 24-én kelt levelében tájékoztatta az indítványozót a kártalanítás igény előterjesztésnek lehetőségéről, egyben ismételten kézbesítette a nyomozást megszüntető határozatot. Az indítványozó ezt követően nyújtotta be kártalanítási igényét a Magyar Állam ellen. Keresetének az elsőfokú bíróság részben helyt adott, az előzetes letartóztatás miatt elszenvedett sérelmek reparációját indokoltnak és szükségesnek találta és - a kérelmezettnél alacsonyabb összegben - kártalanítást állapított meg. A bíróság álláspontja szerint a nyomozást megszüntető határozat közléséhez kötött határidő a Be. 583. § (5) bekezdésében írt tájékoztatás kézbesítésével a Be. 583. § (5) bekezdésében írt tájékoztatási kezdődik; az állam nevében eljáró hatóság mulasztása az ellenérdekű fél terhére nem értékelhető. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Magyar Állam a jogerős ítélet felülvizsgálatát kezdeményezte; a Kúria az alkotmányjogi panaszban sérelmezett végzésével a jogerős ítéletet az elsőfokú ítéletre is kiterjedően hatályon kívül helyezte és a pert megszüntette. A Kúria indokolása szerint a Be. 583. § (5) bekezdése bár előírja az ügyészségnek a nyomozást megszüntető határozattal egyidejűleg a kártalanítási igény előterjesztésének lehetőségére vonatkozó tájékoztatás megadását, a tájékoztatás elmaradása azonban nem eredményezheti a jogvesztő anyagi jogi határidő meghosszabbodását.
Az indítványozó álláspontja szerint a kártalanítási igénye keletkezéséről és az igényérvényesítés határidejéről történő tájékoztatás elmaradása alaptörvény-ellenes helyzethez vezet; a tájékoztatás megtörténtének bírói figyelembevétele nem méltányossági, hanem alkotmányossági kérdés, amelynek megsértése a tisztességes eljáráshoz való jogba ütközik. A Kúria döntése továbbá az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdése és a XXIV. cikk (2) bekezdése sérelmét is okozza, valamint - az ítélkezési gyakorlattól eltérés miatt - a jogbiztonság követelményébe ütközik..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1286_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1286_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .