Hungarian
Ügyszám:
.
III/00838/2021
Első irat érkezett: 04/13/2021
.
Az ügy tárgya: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés n) pontja szövegrésze elleni bírói kezdeményezés (kizárás közbeszerzési eljárásból)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/04/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, a folyamatban lévő per felfüggesztése mellett - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés n) pont "a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el" szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá általános és az egyedi ügyben történő alkalmazásának kizárását kérte a Fővárosi Törvényszék előtt 104K.706.074/2020. számon folyamatban lévő perben.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben az ajánlatkérő diagnosztikai eszközök beszerzésére irányuló eljárást írt ki a Kbt. szerint. Az ajánlatkérő az eljárásban az ajánlattevő (perbeli felperes) ajánlatait érvénytelenné nyilvánította. Döntését azzal indokolta, hogy az Ákr. alapján a versenyfelügyeleti határozat végleges, a Kp. szerint a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, továbbá - a Közbeszerzési Hatóság álláspontjára utalva - rögzítette, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok fennállta miatt a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőt ki kell zárni az eljárásból. Az ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyhez a Közbeszerzési Döntőbizottság (perbeli alperes) felhívására azonnali jogvédelem iránti kérelmet is csatolt. Az alperes a jogorvoslati kérelmet elutasította. Döntésében részletesen kifejtette, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjában rögzített egyik vagylagos törvényi tényállás megvalósult, mivel a a felperes három évnél nem régebben meghozott, véglegessé vált és végrehatjható versenyfelügyeleti határozatban megállapított, bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. Álláspontja szerint a közigazgatási perre tekintettel nem áll fenn kizárási ok, a versenyfelügyelei határozat végleges, azonnali jogvédelem iránti kérelmet nem nyújtottak be, így a közbeszerzési eljárást lezáró határozat időpontjában a versenyfelügyeleti határozat még nem állt halasztó hatály alatt. Az ajánlattevő ezt követően nyújtotta be keresetét, amelyben elsődlegesen a határozat megváltoztatásával a közbeszerzési eljárást lezáró döntés megsemmisítését és a közbeszerzési eljárásból történő kizárása jogszerűtlenségének megállapítását, másodlagosan a határozat megsemmisítését és az alperes új eljárásra kötelezését kérte. Érvelése szerint az alperes tévesen értelmezte a vonatkozó jogszabályt, a sérelmezett rendelkezés második fordulatát figyelmen kívül hagyta; állítása szerint az első fordulat csak akkor alkalmazható, ha a versenyfelügyeleti határozat kapcsán nem indult közigazgatási per. A folyamatban lévő per miatt az ügyben a sérelmezett rendelkezés második fordulata alkalmazandó, így vele szemben a bírósági felülvizsgálat időtartama alatt kizáró ok nem áll fent.
A bíróság álláspontja szerint - versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén - a sérelmezett rendelkezés első és második fordulatának egymásra tekintettel történő értelmezésével sem lehet a kizáró ok fennálllását vagy annak hiányát egyértelműen megállapítani. A norma hiányossága okán homályos, az önmagával és az alkalmazandó egyéb jogszabályi rendelkezésekkel nem áll koherens összefüggésben, fordulatai az ajánlatkérők számára értelmezhetetlenek és alkalmazhatatlanok. A nyelvtani értelmezésből eredő végrehajthatatlansága és a rendszertani értelmezésből eredő kiszámíthatatlansága, továbbá a világosság és egyértelműség hiánya, ezáltal értelmezhetetlensége a jogbiztonság részét képező normavilágosság követelménye sérelmét okozza..
.
Indítványozó:
    Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma
Támadott jogi aktus:
    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés n) pont "a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti - három évnél nem régebben meghozott - véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság véglegessé vált és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követet el" szövegrésze
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_838_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIII_838_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.