Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01379/2020
Első irat érkezett: 08/11/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.21.203/2018/5. számú ítélete ellen alkotmányjogi panasz (kötbér és kártérítés megfizetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/16/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.21.203/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - a perbeli alperes - hálózati szerződést (Szerződés) kötött a perbeli felperessel, a Szerződés időtartama alatt ugyanakkor - határozott időre - másik hálózati szolgáltatóval is szerződött. A felperes szerint az indítványozó ezzel a Szerződést megszüntette, ami olyan súlyos szerződésszegésnek minősül, hogy kötbér- és kártérítési igénye érvényesítésére keresetet nyújtott be. Az elsőfokú bíróság a kötbérigényre vonatkozó elsődleges kereseti kérelmet elutasította, a másodlagos kereseti kérelemnek ugyanakkor helyt adott, és megállapította, hogy az indítványozó megszegte a Szerződésben foglalt kizárólagossági kikötést. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint, bár a Szerződés explicit módon nem tartalmaz kizárólagosságot, a kizárólagos teljesítési segédként történő meghatározás jogilag a szerződéses szolgáltatás végzése tekintetében is kizárólagosságot jelent. Mindezek alapján a bíróság a felperes kárigényének helyt adott. Az ítélet ellen az indítványozó fellebbezett arra hivatkozva, hogy a Szerződés csak a szerződés tárgyát képező szolgáltatások szűk körére vonatkozóan tartalmaz kizárólagosságot, a nagykereskedelmi szolgáltatások vonatkozásában nem. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó kérelmére indult felülvizsgálati eljárásban a Kúria a kizárólagosság kérdését vizsgálva megállapította, hogy kizárólagossági kikötés a Szerződésben nem szerepelt, ennek ellenére a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A Kúria más indokolás alapján - a szerződés céljának megvalósulását, a szerződésszerű teljesítést vizsgálva - állapította meg az indítványozó szerződésszegését és kártérítési felelősségét; álláspontja szerint az indítványozó magatartása megakadályozta a felperes teljeskörű szolgáltatását, azaz a szerződésszerű teljesítést.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria az irányadó eljárási szabályok megsértésével, a felülvizsgálati kereseti kérelmén túlterjeszkedve, önkényes indokolással tartotta hatályban a jogerős ítéletet, ezért az sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz fűződő alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Pfv.V.21.203/2018/5. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1379_0_2020_inditvany_anonim.2.pdfIV_1379_0_2020_inditvany_anonim.2.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2021.02.16 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.V.21.203/2018/5 of the Curia (payment of penalty and damages)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .