Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00764/2021
Első irat érkezett: 04/07/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.191/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése; keresethalmaz)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 36.P.20.427/2017/53. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.120.108/2019/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.191/2019/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a közúti baleset során elszenvedett egészségkárosodása miatt bírósághoz fordult, hogy állapítsa meg, hogy a balesetet okozó I. rendű alperes megsértette az egészséghez fűződő személyiségi jogát, továbbá a II. és III. rendű alpereseket vagyoni és nem vagyoni kártérítésre kötelezze. A II. rendű alperes a kötelező felelősségbiztosítási szerződés alapján helytállásra köteles jogi személy; a III. rendű alperesre (Magyar Biztosítók Szövetsége) pedig azért terjesztette ki az indítványozó a keresetét, mert a II. rendű alperes azzal védekezett, hogy a károkozó gépjárműre kötött kötelező felelősségbiztosítási szerződés a perbeli baleset bekövetkezése idején már nem volt biztosítási díjjal fedezett. A keresetnek az elsőfokú bíróság helyt adott, megállapította a személyiségi jog megsértését és a II. rendű alperest vagyoni kár megtérítésére kötelezte. Ezt meghaladóan a keresetet elutasította. A másodfokon eljáró bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a II. rendű alperessel szemben előterjesztett keresetet teljes mértékben elutasította. A másodfokú bíróság indokolása szerint az elsőfokú bíróság tévesen állapította meg, hogy a károkozó által fizetett díj 289 napra fedezte a kötelező felelősségbiztosítást, így a baleset idejekor a gépjármű biztosítási díjjal fedezett volt. A másodfokú bíróság érvelése szerint a baleseti adó levonásával kell a kockázatviselés ellenértékét számolni, így a fennmaradó összeggel számolva a gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés a baleset napja előtt megszűnt, így a iI. rendű alperes helytállási kötelezettsége a baleset napján nem volt érvényesíthető. A másodfokú bíróság ugyanakkor azt is megállapította, hogy az elsőfokú bíróság III. rendű alperessel szemben előterjesztett keresetet elutasító rendelkezése fellebbezés hiányában jogerőre emelkedett, ezért a másodfokú felülbírálat a kereset ezen részét nem érintette. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a jogerős ítélet és a felülvizsgálati eljárásban hozott döntés sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdését, mert a bíróság annak ellenére nem marasztalta a perben egyik lehetséges alperest sem, hogy mindketten perben álltak. Érvelése szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 36. § (6) bekezdése alapján ha vitás az, hogy ki köteles a vétlen károsult kárát megtéríteni, a kártérítés összegét a Kártalanítási Számla kezelője megelőlegezi, és utólag a károkozó biztosítójával elszámol. Hivatkozik az Alkotmánybíróság 24/2018. (XII. 28.) AB határozatára, amelyben a testület rámutatott arra, hogy még látszólagos keresethalmaz esetén sem eredményezheti a döntés azt, ,hogy az eshetőleges kereseti kérelmek valamely elemét egyetlen bírói fórum sem vizsgálja meg érdemben..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 36.P.20.427/2017/53. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.120.108/2019/5. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.191/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_764_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_764_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.