Hungarian
Ügyszám:
.
V/00942/2019
Első irat érkezett: 05/31/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúriának a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdéseiről szóló 6/2013. PJE számú jogegységi határozata 3. pontja, az 1/2016. PJE számú jogegységi határozat 1. és 2. pontja, valamint a 2/2014. PJE számú határozat 1. pontjához tartozó indokolás egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása (deviza alapú kölcsönszerződés)
.
Eljárás típusa: Nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálata
.
Indítványozók típusa:az országgyűlési képviselők egynegyede
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó országgyűlési képviselők egynegyede - az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdésének f) pontja és az Abtv. 32. § (2) bekezdése alapján - a Kúriának a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdéseiről szóló 6/2013. PJE számú jogegységi határozata 3. pontja, az 1/2016. PJE számú jogegységi határozat 1. és 2. pontja, valamint a 2/2014. PJE számú határozat 1. pontjához tartozó indokolás azon része, amely szerint:
"Amennyiben tehát a fogyasztó a jogszabály által előírt tájékoztatást megkapta, a kockázat feltáró nyilatkozatot aláírta, akkor azt - az ellenkező bizonyításáig - úgy kell értékelni, hogy az árfolyamkockázat korlátozás nélkül őt terhelő volta számára világos és érthető volt, illetve annak kellett lennie. A pénzügyi intézménynek kell bizonyítania, hogy a fogyasztó tájékoztatása ilyen módon megtörtént"
és
"A nem megfelelő tájékoztatás tényét és azt, hogy ennek következtében a szerződés árfolyamkockázatra vonatkozó rendelkezése számára nem volt világos és érthető, a fogyasztónak kell bizonyítania."
nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók álláspontja szerint megállapítható, hogy a támadott jogegységi határozatok pontjai, de különösen az 1/2016. PJE számú határozat teljességgel ellentétes a közösségi joggal, hiszen megengedőbb a tekintetben, hogy a szerződés főtárgyának meghatározása érvényesen úgy is lehetséges, hogy az a szerződéskötéskor még nem ismert.
Megállapítható az is, hogy a 6/2013. PJE számú határozatban előírtak, miszerint a kockázatfeltárás körében elegendő annak rögzítése, hogy a törlesztőrészletek emelkedhetnek, úgyszintén megengedőbb az Európai Unió Bíróságának jogértelmezési döntéséhez képest, mivel a szolgáltatónak a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátania az összes kockázat-értékelési mechanizmusát azzal, hogy külön kiemeli az "esetlegesen jeelntős" események bekövetkezésének lehetőségét is.
A megfelelő tájékoztatás vonatkozásában a bizonyítási teher a közösségi jog értelmében nem hárulhat a fogyasztóra, emiatt a 2/2014. PJE számú határozat egyértelműen ellentétes az Európai Unió Bíróságának döntéseiben szereplő rendelkezésektől.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria a 6/2013., a 2/2014. ás 1/2016. számú jogegységi határozatainak kifogásolt részeivel akként csorbítja a fogyasztók jogait, hogy a fogyasztók pénzügyi szolgáltatók ellen indított pereiben nem engedi érvényre juttatni az EUMSZ 169. cikkében megfogalmazott magas szintű fogyasztóvédelmet, valamint az Európai Unió Bíróságának egyértelmű döntéseit. Mindezek sértik az Alaptörvény Q) cikk (2) bekezdése szerinti rendelkezést, úgy mint Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesítése érdekében biztosítja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúriának a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdéseiről szóló 6/2013. PJE számú jogegységi határozata 3. pontja, az 1/2016. PJE számú jogegységi határozat 1. és 2. pontja, valamint a 2/2014. PJE számú határozat 1. pontjához tartozó indokolás egyes rendelkezései
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Q) cikk (2) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
V_942_0_2019_indítvány_anonim.pdfV_942_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .