Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01352/2020
Első irat érkezett: 08/04/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.219/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (termőföldre vonatkozó elővásárlási jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panaszában a Miskolci Járásbíróság 7.P.22.661/2018/15. számú ítélete, a Miskolci Törvényszék 3.Pf.20.564/2019/9. számú ítélete és a Kúria Pfv.VI.21.219/2019/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló polgári per tárgya az I. rendű alperes mint eladó és az indítványozó II. rendű alperes mint vevő közötti termőföld adásvételére vonatkozó - az indítványozó elővásárlási nyilatkozata alapján létrejött - szerződés hatálytalanságának megállapítása volt. A felperes keresetében a szerződés hatálytalanságának megállapítását kérte, valamint azt, hogy a bíróság az adásvételi szerződést közte és az I. rendű alperes között hozza létre. Az indítványozó a kereseti kérelemmel szemben arra hivatkozott, hogy a felperes elővásárlási nyilatkozatában nem jelölte meg konkrétan a tulajdonszerzési célt, valamint életvitelszerű lakóhelyét nem igazolta megfelelően, ezért úgy kellett volna tekinteni, hogy elővásárlási nyilatkozatot nem tett. A felperes kereseti kérelmének az elsőfokú bíróság helyt adott, az ítéletet a másodfokon eljáró Miskolci Törvényszék helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet és a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, egyrészt a helybenlakás igazolása vonatkozásában a joggyakorlat egységességének biztosítása érdekében, másrészt jogszabálysértésre tekintettel, azért, mert álláspontja szerint az elővásárlási jog jogosultjának kötelezettsége a tulajdonszerzési cél megjelölése, amelyet a bíróság jogértelmezéssel nem pótolhat. A Kúria Pfv.VI.21.219/2019/3. számú végzésében a felülvizsgálatot megtagadta.
Az indítványozó az alapügyben hozott elsőfokú és jogerős ítélet kapcsán az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésével együttesen értelmezett XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonhoz való jogának sérelmét, valamint ezzel összefüggésben e bírói döntéseknek az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésébe ütközését állítja. Az eljáró bíróságok alaptörvény-ellenes jogértelmezésére és iratellenes jogalkalmazására hivatkozik, amelyek összességében a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának sérelmét eredményezték. A Kúria felülvizsgálatot megtagadó végzésével kapcsolatban az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésének megsértésére hivatkozik, mivel álláspontja szerint a Kúria elmulasztotta a joggyakorlat egységének biztosítását azzal, hogy a kialakult bírói gyakorlattól való eltérés megállapítása ellenére megtagadta a felülvizsgálatot. .
.
Indítványozó:
  Lettrinch Attila Azarél
Támadott jogi aktus:
  a Miskolci Járásbíróság 7.P.22.661/2018/15. számú ítélete, a Miskolci Törvényszék 3.Pf.20.564/2019/9. számú ítélete, a Kúria Pfv.VI.21.219/2019/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
P) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1352_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1352_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .