Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00992/2021
Első irat érkezett: 05/03/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.VII.40.464/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 33.K.704.381/2020/10. számú végzése és a Kúria Kpkf.VII.40.464/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó kormányzati szolgálati jogviszonyban állt a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, kérelmére - 2011. március 1-től - munkáltatója munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését engedélyezte számára. A munkáltatói jogkör gyakorlója 2020. februárjában arról tájékoztatta az indítványozót, hogy az engedélyköteles jogviszony létesítésére irányuló munkáltatói engedélyt 2020. március 31-i hatállyal visszavonja, ezért felhívta a figyelmét arra, hogy ha azt fent kívánja tartani, nyújtson be ismételt kérelmet. Felhívta az indítványozó figyelmét arra is, hogy amennyiben az engedélyköteles tevékenység folytatását nem kéri, vagy arra nem kap engedélyt, akkor gondoskodnia kell az összeférhetetlen helyzet megszüntetéséről. Az indítványozó ezt követően benyújtott kérelmét a NAV a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (NAV törvény) 33/D. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással elutasította, majd az indítványozó munkavégzésre irányuló további munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntette. Az indítványozó keresetet nyújtott be, amelyben a jogsértés megállapítását és azt kérte a bíróságtól, hogy az összeférhetetlenség körében az alperesi döntést változtassa meg. Az elsőfokú bíróság az eljárást megszüntette, megállapítva, hogy a NAV törvény 34/W. § (3) bekezdése alapján a további jogviszony létesítésére vonatkozó munkáltatói döntés ellen nem lehet bírósághoz fordulni, így az indítványozó által vitatott tevékenység jogszerűségének vizsgálata törvényben kizárt. A másodfokon eljáró Kúria a Fővárosi Törvényszék végzését helybenhagyta. A Kúria megállapította, hogy az indítványozó által támadott döntés nem a NAV 34/W. § (4) bekezdésében rögzített, az összeférhetetlenség felszólítására irányuló munkáltatói felszólítás volt (amely ellen bírósághoz lehet fordulni), hanem az engedélyköteles jogviszony folytatására irányuló kérelmet elutasító határozat. A sérelmezett határozat a NAV törvény 33/C. §-ba tartozó, mérlegelési jogkörben meghozott döntés, ezért arra a NAV tv. 34/W. § (3) bekezdése az irányadó, ezért bírósági felülvizsgálata kizárt.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joga, valamint a munkához való joga. Érvelése szerint a támadott munkáltatói döntés nem lehet teljes körű döntési szabadságot biztosító mérlegelési jogkörben meghozott döntés; de még akként értékelve sem lehet más következtetésre jutni, mint arra, hogy jogszabály az ilyen döntés elleni jogorvoslatot biztosítja, ugyanis a támadott döntés a 34/W. § (4) bekezdés c) pontja szerinti "összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással kapcsolatos ügy", amellyel szemben van helye jogorvoslatnak.
Az indítványozó utal arra is, hogy a NAV törvény 34/W. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenes, ha arra vezethet, hogy egy kormánytisztviselő a munkáltató döntésével szemben nem élhet jogorvoslattal, mert teret enged az önkényes munkáltatói döntésnek és sérti a jogbiztonság követelményét..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Törvényszék 33.K.704.381/2020/10. számú végzése és a Kúria Kpkf.VII.40.464/2020/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_992_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_992_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.