Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01480/2019
Első irat érkezett: 09/17/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.840/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.840/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 10.Bv.1403/2017/22. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - elítélt - alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt kártalanítási kérelmet terjesztett elő. A kérelmet az elsőfokú bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította, a másodfokú bíróság a végzést helybenhagyta, hivatkozással arra, hogy a fogvatartásban lévő indítványozó korábban nem terjesztett elő a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 144/B. § szerinti panaszt a fogvatartásért felelős szerv vezetőjéhez. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához (EJEB) kérelmet terjesztett ugyan elő 2016. szeptember 20 napján, amit az EJEB nyilvántartásba vett.
2017. január 1. napja előtt a kártalanításra vonatkozó jogszabályi rendelkezés nem létezett, így irracionális dolog elvárni azt, hogy ezen időpontot megelőző időszakra nézve a kérelem érdemi vizsgálatának előfeltétele legyen a panasz megtétele, hiszen az elítélt éppen azért fordult az EJEB-hez, mert hatékony hazai jogorvoslat nem létezett. A bíróság olyan eljárási cselekmény elvégzését várja el feltételként a kérelem érdemi vizsgálatához, aminek utólagos pótlására a kérelmezőnek nincsen lehetősége. Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a bíróságok érdemben nem bírálták el a kártalanítási igényt és önkényes jogértelmezésükkel szembehelyezkedtek a kérelem benyújtásakor érvényes szabályoknak és a következetes bírósági joggyakorlatnak az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát sértették meg, továbbá szerinte a bírósági döntések az Alaptörvény XV. cikkénak (1) bekezdésében garantált törvény előtti egyenlőség elvébe is ütközőek. .
.
Támadott jogi aktus:
  Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.840/2019/2. számú végzése
  Szegedi Törvényszék 10.Bv.1403/2017/22. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1480_4_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1480_4_2019_indkieg.anonim.pdfIV_1480_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1480_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .