Hungarian
Ügyszám:
.
III/01334/2020
Első irat érkezett: 08/03/2020
.
Az ügy tárgya: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (hatóság téves jogorvoslati tájékoztatása, igazolási kérelem határideje)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/24/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, a folyamatban lévő per felfüggesztése mellett - a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 151. § (1) bekezdésének „(...) három hónap eltelte után” mondatrésze alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazásának kizárását kérte a konkrét ügyben.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a bíró előadta, hogy a felperes építésrendészeti eljárás keretében benyújtott keresetlevelét az elsőfokú bíróság arra hivatkozással utasította vissza, hogy a felperes a keresetlevelét a törvényi határidőn túl terjesztette elő, így a keresetindítási határidőt elmulasztotta. A fellebbezés folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését annak érdemben helyes indokainál fogva helybenhagyta. A jogerős végzés ellen a felperes jogi képviselője útján terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, melyet a Kúria az ügyben felmerülő jogkérdés különleges súlyára tekintettel befogadott.
A felperes jogi képviselője a felülvizsgálati kérelemben előadta, hogy az építésrendészeti hatósági ügyben a hatóság a másodfokú végzésben helytelenül tájékoztatta a jogorvoslati lehetőségeiről. A hatóság végzésének jogorvoslati tájékoztatásában ugyanis az szerepel, hogy a végzéssel szemben önálló fellebbezésnek nincsen helye. A felperes kifejtette, hogy téves az elsőfokú bíróság azon értelmezése, hogy a felperes elmulasztotta a keresetindításra vonatkozó határidőt, hiszen a jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatás elmaradása, illetve a jogorvoslati jog kifejezett kizárása miatt nem volt olyan határidő, amelyet el tudott volna mulasztani. Véleménye szerint a tájékoztatás jogszerűsége nem függetleníthető a tisztességes hatósági ügyintézéshez való jogtól, jelen esetben pedig a jogorvoslati jog sérelme a keresetlevél befogadásával lett volna kiküszöbölhető.
A bíró álláspontja szerint a hatóság téves tájékoztatása miatt sérült az indítványozó jogorvoslathoz való joga, a Pp. 151. § (1) bekezdése szerinti igazolási kérelem előterjesztésére biztosított objektív határidő rövid volta pedig a bírósághoz fordulás jogát sérti, amely a tisztességes eljáráshoz való jog egyik garanciális jellegű részjogosítványa. A határidő rövid volta a bíróság álláspontja szerint megakadályozza a feleket jogaik érvényesítésében, míg a közigazgatási perekben hosszabb határidő szabása kisebb mértékű alapjogsérelmet okozna, mint a jelenlegi korlátozás..
.
Támadott jogi aktus:
  a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_1334_0_2020_indítvány.anonim.pdfIII_1334_0_2020_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .