Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01298/2019
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/00810/2020,
.
Első irat érkezett: 08/05/2019
.
Az ügy tárgya: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 146. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
12/15/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján − a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 146. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 55. § (4) bekezdése egyedi ügyben való alkalmazhatóságának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó gazdasági társaságot az elsőfokú helyi hatóság 7.199.820,-Ft/év összegű telekadó fizetésére kötelezte a 2017. év januárjától. Az indítványozó fellebbezése folytán eljárt Budapest Főváros Kormányhivatala az elsőfokú határozatot helybenhagyta, megállapítva, hogy az, számszakilag helyes levezetés alapján helyes adókötelezettséget tartalmazott.
Az indítványozó a helyi adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított pert, többek között arra hivatkozással, hogy a telekadó több, mint hússzorosára való emelése az árbevétel csökkenésével sújtott közép és kisvállalkozói szektorba tartozó cégekkel szemben az adóalanyok közötti diffenreciálási kötelezettség elmulasztására enged következtetni.
A bíróság a per fefüggesztése mellett a Kúria Önkormányzati Tancsánál indítványozta annak megállapítását, hogy az Ör.2017. 01.1-től hatályos 10. § a) pontja jogszabálysértő és a perben nem alkalmazható. A Kúria az indítványt a Köf.5029/2018/5. számú határozatával elutasította. Az indítványozó elfogultsági kifogást is beterjesztett a Köf.50116201764. számú határozattal lezárult kúriai eljárásban résztvevő bírókkal szemben. A kizárást a Kúria a Kpk.III.37.263/2019/2. számú végzésével megtagadta.
A 2019. márciusi beadványában az indítványozó ismételten kérte a Kúria Önkormányzati Tanácsának megkeresését az Ör. és a Htv. összhangjának felülvizsgálata tekintetében, továbbá a Köf.5011/2011/4. számú határozat megvizsgálását. Az ezt következő beadványában az Alkotmánybíróság megkeresését is kérte a BSzi. 55. § (4) bekezdése és a Kp.146. § (5) bekezdése Alaptörvénybe ütközésére hivatkozással.
Az indítványozó keresetét a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a16.K.30.204/2019/7. számú ítéletével megalapozatlanságra hivatkozással jogerősen elutasította. Az indítványozó álláspontja szerint a megsemmisíteni kért jogszabályi rendelkezés az Alaptörvény tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát garantáló XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdéseibe ütköző, mivel a Kúria Önkormányzati Tanácsánál kezdeményezett nemperes eljárások olyan egyfokú eljárások, ahol az indítványozó (felperes) félként közvetlenül nem vehet részt, nem nyilatkozhat, rendre olyan bírák járnak el, akik korábbi döntéshozatalban részt vettek, és a döntés elleni jogorvoslat pedig kizárt..
.
Támadott jogi aktus:
  A közigazgatási perrendtratásról szóló 2017. évi I. törvény 146. § (5) bekezdése
  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 55. § (4) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
N) cikk (1) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XXXI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1298_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1298_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.12.15 14:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against Section 146 (5) of the Act I of 2017 on the Code of Administrative Court Procedure (land tax)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .