Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00087/2021
Első irat érkezett: 01/19/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kf.III.37.236/2020/4. számú ítélete (igazságügyi szakértő etikai felelőssége; jogszabályváltozás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 26.K.700.124/2019/17. számú ítélete és a Kúria Kf.III.37.236/2020/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - kérte az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 157. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és ex tunc hatályú megsemmisítését.
Az indítványozó - 2008. júniusában - intézkedés megtételét indítványozta a gyámhatóságnál arra hivatkozva, hogy kiskorú lányát a gyermek elmondása alapján szexuális abúzus érhette az apa részéről. A hatósági eljárásban szakvéleményt adó igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján a gyámhatóság az indítványozó kérelmét elutasította, a másodfokú hatóság a határozatot helybenhagyta. Az indítványozó az igazságügyi szakértővel szemben panaszt nyújtott be, a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Etikai Tanácsa megállapította, hogy a szakértő a régi Etikia Kódex alapján etikai vétséget nem követett el, ezért az eljárást megszüntette, a másodfokú etikai tanácsa az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó keresetet nyújtott be a másodfokú határozat ellen, keresete alapján a bíróság a határozatot hatályon kívül helyezte és a másodfokú etikai tanácsot új eljárásra kötelezte azzal, hogy előírta, hogy a régi Etikai Kódex 3.01. és 3.06. pontjainak megsértése miatt a szakértővel szemben fegyelmi büntetést kell kiszabni, míg a 4.05. pont vonatkozásában az adatokat újra kell értékelni és az indokolást pontosítani kell. A megismételt eljárásban meghozott határozatot az indítványozó keresetére eljáró bíróság hatályon kívül helyezte, és a másodfokú szervet új eljárásra kötelezte. Az új eljárásban a Kamara az elsőfokú etikai tanácsi határozatot helybenhagyta és az eljárást megszüntette; ekkorra ugyanis hatályba lépett a Szaktv., amely az addig egységes etikai felelősséget szétválasztotta: az etikai vétségek körét csak az új Etikai Kódexben meghatározott magatartásokra tartotta fenn, valamint megteremtette a szakértők fegyelmi felelősségét, amely a 157. § (4) bekezdése alapján csak a Szaktv. hatálybalépését követően elkövetett cselekményekre alkalmazható. Tekintettel arra, hogy a szakértő cselekménye az új Etikai Kódex szerint nem minősül etikai vétségnek, a cselekményt továbbá a Szaktv. hatálybalépése előtt követték el, az eljárás megszüntetésének volt helye. Az indítványozó bírósági felülvizsgálatot kezdeményezett, a Fővárosi Törvényszék a panaszban sérelmezett ítéletével a keresetet elutasította, a másodfokú eljáró Kúria az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A bíróságok indokolása szerint a jogszabályváltozás folytán a szakértő magatartása annak valósága esetén sem eredményezhetne felelősségre vonást és büntetés kiszabását. A Kúria elvi éllel mondta ki, hogy a megismételt eljárás során a közigazgatási szerv a jogerős bírósági döntés iránymutatásától eltérhet, ha változás történt az alkalmazandó jogi környezetben.
Az indítványozó elsődlegesen a jogállamiság részét képező jogbiztonság elvének sérelmét látja megvalósulni azáltal, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés alapján a Szaktv. rendelkezéseit visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni, így a rendelkezés hatályba lépése előtt le nem zárult kamarai etikai eljárások esetén a szankció kiszabását ellehetetleníti - esetében úgy, hogy a jogerős ítéletben kiszabni rendelt fegyelmi vétség végrehajtása sem teljesíthető. Az eljáró bíróságok pedig a sérelmezett rendelkezés értelmezésével és a Szaktv. által az etikai és fegyelmi eljárás elkülönítésével kapcsolatos rendelkezéseinek jelen ügyre való helytelen alkalmazásához kiüresítette a jogorvoslathoz való jogát, az eljárás elhúzódása és a korábbi ítéleti rendelkezések végrehajtásának hiánya pedig a tisztességes eljáráshoz való joga sérelmét okozzák..
.
Támadott jogi aktus:
    Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. . törvény 157. § (4) bekezdés
    a Fővárosi Törvényszék 26.K.700.124/2019/17. számú ítélete és a Kúria Kf.III.37.236/2020/4. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_87_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_87_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.