Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00368/2021
Első irat érkezett: 02/16/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.091/2020/9. számú végzése (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv.- 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 22.K.31.835/2019/21. számú ítélete és a Kúria Kfv.I.35.091/2020/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Kérelme másodlagosan arra irányul, hogy az Alkotmánybíróság az - Abtv. 32. §-ában foglalt ex officio gyakorolható hatáskörében eljárva - állapítsa meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 1. §-ában foglalt rendeltetésszerű joggyakorlás elvének a Kúria végzésében történő alkalmazására és a Kúria által megállapított értelmezési tartományára tekintettel az Európai Emberi Jogi Egyezmény tulajdonhoz való joggal való kollízióját. Harmadlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 145. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és a jelen eljárásban alkalmazási tilalmának kimondását kéri.
Az adóhatóság végelszámolás miatti tevékenységet lezáró adóellenőrzés alapján megállapította, hogy az indítványozó az adózás előtti eredményét és társasági adóalapját alacsonyabb összegben mutatta ki a ténylegeshez képest, ezért adóhiánynak minősülő adókülönbözet, adóbírság és késedelmi pótlék megfizetésére kötelezte. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Az indítványozó bírósághoz fordult, keresetében az jogerős adóhatósági határozat megváltoztatását, másodlagosan megsemmisítését és az elsőfokú hatóság új eljárásra kötelezését kérte. Az elsőfokú bíróság az adóhatóság jogerős határozatát az elsőfokú határozatra kiterjedő hatállyal megváltoztatta, az indítványozó terhére megállapított adókülönbözetet, adóbírságot és késedelmi pótlékot törölte, az adóbevalláshoz képest eltérést nem állapított meg. Az alperesi adóhatóság felülvizsgálati eljárást kezdeményezett, melynek során a Kúria az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte, a bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezte.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria az Art. 1-2. §-ában foglalt alapelvi rendelkezéseket parttalanul, a jogalkotó szerepét átvéve értelmezte, amely contra constitutionem önkényes bírói jogértelmezést valósít meg, ezáltal sérti az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát és az Alaptörvény 28. cikkét. A Kúria továbbá jogértelmezésével, a felülvizsgálat terjedelmét szűkítő, alaptörvény-ellenes megállapításával sérti a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz fűződő alapjogát, a tulajdonhoz fűződő alapjogát, a törvény előtti egyenlőség alaptörvényi követelményét, valamint az Alaptörvény XXX. cikkében foglalt kötelezettséget. Végül az adóhatósági eljárás során alkalmazott, az Art. 145. § (1) bekezdése, amely alapján "a végelszámolás esetén benyújtandó tevékenységet záró adóbevallás, a végelszámoló által készített záró adóbevallás, a két bevallás közötti időszakról benyújtott bevallás ellenőrzése, valamint a tevékenységet lezáró adóbevallást megelőző időszakra vonatkozó ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvvel szemben észrevételnek nincs helye", továbbá a (3) bekezdése, amely a fellebbezési határidőt lerövidíti és 8 napban határozza meg, sérti a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz fűződő alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    az adózás rendjéről
    szóló 2017. évi CL. törvény 145. § (1) és (3) bekezdése

    A Fővárosi Törvényszék 22.K.31.835/2019/21. számú ítélete és a Kúria Kfv.I.35.091/2020/9. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XXX. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_368_0_2021_inditvany_anonim.pdfIV_368_0_2021_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.