Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00003/2021
Első irat érkezett: 01/04/2021
.
Az ügy tárgya: A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 1-14. §-a elleni alkotmányjogi panasz (kárpótlási árverés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/31/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény (Törvény) 1-14. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó utal a 4/2018. (IV. 27.) AB határozatra (ABH), amelyben az Alkotmánybíróság megállapította a mulasztással előidézett alaptörvény-ellenességet, ami azáltal valósult meg, hogy a jogalkotó nem szabályozta a termőföld tulajdon megszerzésére megállapított vételi jog törvényes gyakorlását minden olyan esetben, amikor az egyes kárpótlással összefüggő törvények módosításáról szóló 2016. évi CII. törvény (Módtv.) hatálybalépésekor a földalap kijelölése folyamatban volt. Az Alkotmánybíróság felhívta az Országgyűlést, hogy jogalkotói feladatának 2018. december 31-ig tegyen eleget. Az ABH végrehajtására az Országgyűlés elfogadta azt a módosító rendelkezést, ami alapján a Módtv. hatálybalépését követően végrehajthatóvá vált határozat alapján kijelölt kárpótlási földalap tekintetében a kárpótlási árverés a Módtv. hatálybalépése napját megelőző napon hatályos szabályok szerint tartható meg. A Törvény 13-14. §-a ugyanakkor 2021. január 1-től hatályon kívül helyezték a földalapképzés szabályait, köztük azt a rendelkezést is, amelyet az ABH miatti kötelezettségre tekintettel hozott a jogalkotó. A Törvény 1-12. §-a alapján pedig a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földek állami tulajdonba kerülnek, kivéve, ha azokat a kárpótlási hatóság kárpótlási célú árverezés érdekében meghirdetett. Az indítványozó esetében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2018. december 13-án kelt 27.K.30.604/2018/10. számú ítéletével a kárpótlási hatóságot új földalap-kijelölési eljárásra kötelezte, azonban a földalap kijelölés a bíróság ítélete óta sem történ meg.
Azáltal, hogy a jogalkotó a törvényben biztosított jogosultsága érvényesítésétől zárta el, a tulajdonhoz való joga sérelmét okozta.
Hivatkozik még arra, hogy az érintett Szövetkezet az utolsó olyan Szövetkezet, amelynek a földalap-kijelölése még nem zárult le jogerősen, így ha a kárpótlási árverés lehetőségétől elzárják, azzal az összes többi szövetkezettel szemben hátrányos megkülönböztetésbe kerülne, ami az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogállamiság részét képező jogbiztonság elvét is sértené..
.
Támadott jogi aktus:
    a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi LX. törvény 1-14. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_3_2_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_3_2_2021_indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.