Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01886/2020
Első irat érkezett: 11/10/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.287/2019/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése; közigazgatási jogkörben okozott kár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - azt Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.295/2019/4-II. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.287/2019/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó felperesi gazdasági társaság előadta, hogy az alperes Magyar Állam a szerencsejátékot korlátozó nemzeti szabályozás kialakításával neki vagyoni kárt okozott. Az indítványozónak a jogalkotással okozott kár megtérítése iránti keresetét az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék 62.P.21.830/2016//38. számú döntésével elutasította. Az indítványozó fellebbezésre másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.295/2019/4-II. számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A jogerős ítélet ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta és az indítványozó előzetes döntéshozatal iránti indítványát megalapozatlannak találta, így ez eljárást nem kezdeményezte az Európai Unió Bíróságánál (EUB).
Az indítványozó álláspontja szerint a Fővárosi Ítélőtábla döntésével megsértette az Alaptörvény E) cikkében foglalt uniós jog elsőbbségének elvét. Az indítványozó álláspontja szerint az ítélet ezen kívül sérti a XII. cikkben biztosított tulajdonhoz fűződő, a XXVIII. cikk (1) bekezdésében biztosított tisztességes eljáráshoz és a XXVIII. cikk (7) bekezdésben biztosított jogorvoslathoz fűződő alapvető jogát. Továbbá előadta, hogy sérelmet szenvedett a XXX. cikkben rögzített közteherviselés elve (ehhez kapcsolódóan hivatkozott az O) cikk és a 40. cikkre is), valamint a XV. cikk (2) bekezdésben foglalt egyenlő bánásmód követelménye. Álláspontja szerint alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés, hogy jogszabályi kollízió esetén a bíróságoknak az EUB vagy az Alkotmánybíróság határozata szerint kell-e eljárnia, illetve a jogszabályalkotással okozott károkozás esetén alkotmányosnak tekinhtető-e a kötelmi jogviszony állítólagos hiányára való hivatkozás..
.
Támadott jogi aktus:
    a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.295/2019/4-II. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.287/2019/11. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
E) cikk (3) bekezdés
O) cikk
Q) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
XXX. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1886_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_1886_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.