Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01958/2020
Első irat érkezett: 11/23/2020
.
Az ügy tárgya: A Győri Ítélőtábla Pkf.IV.25.179/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár; perújítás megengedhetősége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/02/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék 26.P.20.293/2019/10. számú végzése és a Győri Ítélőtábla Pkf.IV.25.179/2020/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó egy felszámolási eljárásban hitelezői igényérvényesítése miatt kártérítési pert indított. Keresetét az elsőfokú bíróság elutasította megállapítva, hogy a felszámoló jogellenesen és felróhatóan járt el ugyan, de a kifogási eljárásokban elutasított díjigény érvényesítésére nincs lehetőség önálló kártérítési perben. A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az indítványozó ezt követően bírósági jogkörben okozott kártérítés jogcímen indított pert a Fővárosi Törvényszék ellen, uniós jogszabályokba ütköző ítéletre hivatkozással. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította az alperes passzív perbeli legitimációjára hivatkozással. A másodfokú bíróság az elsőfokú döntést helyben hagyta. A Kúria a támadott döntésével a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta, a felülvizsgálati kérelem alaptalanságára hivatkozva. Ezt követően nyújtotta be az indítványozó a perújítási kérelmét, amelyben azt kérte a bíróságtól, hogy a jogerős ítéletet a Kúria ítéletére kiterjedő hatállyal helyezze hatályon kívül és hozzon a jogszabályoknak megfelelő, a keresetének helyt adó döntést. Előadta, hogy az Európai Unió Bíróságának (EUB) a Kúria döntését követően meghozott C-620/17. számú, előzetes döntéshozatali eljárásban keletkezett ítéletére alapítottan helye van perújításnak. A Székesfehérvári Törvényszék a perújítási kérelmet mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant elutasította. A bíróság álláspontja szerint a kérelmet elkésetten terjesztette elő az indítványozó, az határidő elmulasztására nem adott elő megfelelő indokot. A Győri Ítélőtábla az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a Kúria az ítéletében eltérő jogi indokolást adott, így eltérő indokok alapján tartotta fenn hatályában a másodfokú ítéletet, a perúőjhítási határidő számítása szempontjából a felülvizsgálati ítélet kézbesítésének van jelentősége, ezért perújítási kérelmét nem lehetett volna elkésettnek minősíteni. Hivatkozik továbbá arra, hogy az EUB fenti döntése megnyitotta számára a perújítás előterjesztésének lehetőségét, valamint arra, hogy a perújítási eljárásban figyelembe kellett volna venni az alapügyben hivatkozott európai uniós bírósági döntéseket és joggyakorlatot, amelyek számára kedvezőbb határozatot eredményeztek volna. Azáltal, hogy a perújítási eljárásban a bíróságok a perújítási kérelmét érdemi vizsgálat nélkül utasították vissza, sérült a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz fűződő alapjoga..
.
Támadott jogi aktus:
    a Székesfehérvári Törvényszék 26.P.20.293/2019/10. számú végzése és a Győri Ítélőtábla Pkf.IV.25.179/2020/9. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1958_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1958_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.