Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00022/2021
Első irat érkezett: 01/05/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Jpe.I.60.003/2020/3. számú jogegységi panasz határozata elleni alkotmányjogi panasz (jogegységi panasz kizártsága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/10/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Jpe.I.60.003/2020/3. számú Jogegységi Panasz határozata és a Kúria Pfv.V.21.318/2018/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az indítvány alapjául szolgáló perben alperesként eljáró indítványozókkal szemben a felperesek egy korábban létrejött tartozáselismerés vonatkozásában pénztartozás megfizetése iránt indítottak eljárást az Egri Törvényszéken. Az elsőfokú ítélet azt állapította meg, hogy a tartozás elévült, és a felperesek keresetét elutasította. A felperesek fellebezése folytán eljáró Debreceni Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A felperesek felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő. A felülvizsgálati eljárásban a Kúria Pfv.V.21.318/2018/7. számú végzésében a jogerős ítéletet - az elsőfokú ítéletre is kiterjedő hatállyal - hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította. Az indítványozók a Kúria döntésével szemben jogegységi panaszt nyújtottak be annak okán, hogy a Kúria a végzés meghozatala során úgy tért el jogkérdésben a Kúriának a Bírósági Határozatok Gyűjteményében Gfv.IX.30.328/2011/4. számon közzétett határozatától, hogy az adott jogkérdésben való eltérésre az alsóbb fokú bíróságok határozatában nem került sor. A Kúria Jpe.I.60.003/2020/3. számú jogegységi panasz határozatában a jogegységi panaszt visszautasította, mert a Bszi. 197/B. § (5) bekezdése értelmében a 2020. július 1-je előtt meghozott döntések tekintetében kizárt a jogegységi panasz előterjesztése.
Az indítványozók álláspontja szerint a Kúria jogegységi panasz eljárásában megsértette az indítványozók tisztességes eljáráshoz való jogát, mert álláspontjuk szerint a kúriai végzés csak 2020.július 1-jén nyerte el végleges tartalmát, akkor vált hivatalossá, így ellene lett volna lehetőségük jogegységi panasz előterjesztésére, azzal azonban, hogy a Kúria ezt visszautasította, alaptörvény-ellenesen értelmezte a jogszabályt, és megfosztotta őket a hatékony bírói jogvédelemhez való joguktól, valamint olyan mértékben korlátozta a jogegységi panasz eljárás igénybevételéhez való jogukat, amely nem felel meg a szükségesség-arányosság követelményeinek, mert a korlátozásnak nem volt legitim célja..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Jpe.I.60.003/2020/3. számú jogegységi panasz határozata, a Kúria Pfv.V.21.318/2018/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_22_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_22_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.