Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02098/2020
Első irat érkezett: 12/21/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.735/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési igazgatási ügyben hozott határozat felülvizsgálata; szabályszerű kézbesítés mellőzése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/05/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 14.K.700.336/2020/4. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.735/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan, az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján kéri a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 118. § (1) bekezdése és 157. § (4) bekezdése Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát.
Az indítványozó e-learning képzés keretében jelentkezett járművezetési vizsgára, a jelentkezési lapon úgy nyilatkozott, hogy közúti járművezetéstől bíróság, hatóság nem tiltotta el, vezetői engedélyét hatóság nem vonta vissza. A sikeres vizsgát követően vezetői engedélyt kapott. A Belügyminisztérium ezt követően kereste fel a Heves Megyei Kormányhivatalt az indítványozó járművezetői vizsgájának érvényesítése céljából arra hivatkozva, hogy számára az engedély jogszerűtlenül került kiadásra, ugyanis vezetői engedélyét Németországban korábban több alkalommal is visszavonták ittas vezetés miatt. Az elsőfokú hatóság ezért az indítványozó vizsgáját érvénytelenítette, határozatát az indítványozó által megadott magyarországi címre küldte meg, amely azonban "címzett ismeretlen" jelzéssel érkezett vissza a hatósághoz. A központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásból az indítványozó lakcíme kikerült. Az indítványozó más úton szerzett tudomást az elsőfokú határozatról; az azzal szemben benyújtott fellebbezését a másodfokú hatóság elutasította. A másodfokú hatóság kifejtette, hogy a nem megfelelő közlés nem tekinthető az ügy érdemére kiható eljárási hibának, mert az indítványozó a határozat létezéséről tudomást szerzett, jogorvoslati jogát gyakorolhatta. Az indítványozó bírósági felülvizsgálati kérelmét a bíróság elutasította, és bár megállapította, hogy az elsőfokú határozat nem volt szabályszerűen kézbesítve, az a tény, hogy az indítványozó arról tudomást szerzett, ellene fellebbezett, amelyet a hatóság befogadott és elbírált, kizárja a tényleges jogsérelem megállapíthatóságát. Az ítélet ellen az indítványozó felülvizsgálati kérelmet is előterjesztett, kérelme befogadását a Kúria megtagadta arra hivatkozva, hogy a Kp. 118. § (1) bekezdés ad) pontja az ügyben nem volt alkalmazható. A szabályszerű kézbesítés elmaradása ellenére a Kúria is megállapította, hogy a tudomásszerzés folytán a jogorvoslat lehetőségétől az indítványozó nem esett el, ezért alapvető jog nem sérült.
Az indítványozó álláspontja szerint szabályszerű kézbesítés nélkül a határozat joghatás kiváltására alkalmatlan; a kézbesítés (kézbesítési fikció) megállapítása során nem a tudomásszerzés a lényeg, hanem az, hogy a kézbesítést a törvényben szabályozott módon megtették/megkísérelték-e. Álláspontja szerint a fellebbezési eljárás sem indulhatott volna meg egy jogilag semmis határozat esetében, a jogorvoslati eljárások lefolytatása pedig nem orvosolta azt a jogszabálysértést, hogy a döntés szabályszerű kézbesítése elmaradt. A másodfokú hatóság és a bíróságok döntései ezért megsértették a tisztességes hatósági és bíróság eljáráshoz fűződő alapjogát.
A Kp. 118. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés, ami az ügyek többségében a bírósági ítéletek kúriai felülvizsgálatának lehetőségét, illetve a Kp. 157. § (4) bekezdése, amely a 118. § (1) bekezdés ad) pontjában biztosított lehetőség alkalmazását zárja ki a 2020. július 1-e előtt meghozott bírói döntések esetében, sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés és 157. § (4) bekezdése
    a Miskolci Törvényszék 14.K.700.336/2020/4. számú ítélete és a Kúria Kfv.II.37.735/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2098_0_2020_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_2098_0_2020_Indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.