Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00497/2021
Első irat érkezett: 03/02/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.097/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (illetékügy, új eljárásra és új határozat hozatalára utasítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/19/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.I.35.097/2020/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó osztrák adóilletőségű gazdasági társaság. Az elsőfokú adóhatóság fizetési meghagyás útján két ingatlan után visszterhes vagyonátruházás illetékfizetési kötelezettséget határozott meg indítványozó terhére az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 19. § (1) bekezdésére hivatkozással. A fizetési meghagyás ellen az indítványozó fellebbezést terjesztett elő. Az elsőfokú adóhatóság ugyanis nem a 35 %-os illetékköteles részesedésszerzéssel arányosan vette figyelembe az Itv. 19. § (1) bekezdés szerinti 1 milliárd Ft-os küszöbértéket, illetve a 200 millió Ft-os illetékmaximumot. A másodfokú adóhatóság helybenhagyta a fizetési meghagyást. Az indítványozó keresetlevelet nyújtott be, az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmet megalapozottnak találta. A másodfokú adóhatóság felülvizsgálati kérelmet terjesztet elő az ítélet ellen, melyet a Kúria alaposnak talált, ezért az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
Az indítványozó a közigazgatási és a bírósági eljárás során kizárólag az illeték mértékét, tehát az Itv. 19. § (1) bekezdésében rögzített arányosítási vagy küszöbérték szabályok jogszabálysértő figyelmen kívül hagyását vitatta, a másodfokú adóhatóság határozatát egyébiránt nem támadta. Az indítványban előadott alapjogsérelem kizárólag a Kúria döntéséből ered. Álláspontja szerint az Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdésének és a XIII. cikk (1) bekezdésének sérelmét valósítja meg a Kúria döntése. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.I.35.097/2020/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_497_2_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_497_2_2021_Indkieg.anonim.pdfIV_497_0_2021_Inditvany.anonim.pdfIV_497_0_2021_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.