Hungarian
Ügyszám:
.
III/00795/2021
Első irat érkezett: 04/08/2021
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 04/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, a folyamatban lévő per felfüggesztése mellett - a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, továbbá alkalmazásának kizárását kérte a Fővárosi Törvényszék előtt 105.K.708.006/2020. számon folyamatban lévő perben.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a bíró előadta, hogy a Korm. rendelet 1. §-a alapján az alperesi egyetemi alapítvány az 1/2020. (11. 27.) számú határozatában megállapította, hogy a tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet fennállására tekintettel az egyetemen a tanulmányi kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei nem állnak fenn, azok nem biztosíthatók, általa nem ellenőrizhetők. A rendkívüli helyzettel érintett félév nem számít be a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 47. § (1) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 48/A. § a) pontja, valamint 53. § (4) bekezdése szerinti határidőbe, továbbá oktatási tevékenység az egyetemen nem végezhető. A felperesi egyetemi hallgatói önkormányzat közigazgatási jogvitát kezdeményezett az alperes intézkedéseivel szemben.
A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: SZFE tv.) alapján az egyetem fenntartói jogát gyakorló alperesi alapítványt a Kormány hozta létre, felette az alapítói jogokat az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja, ő nevezi ki az alperes kuratóriumát, míg vagyonának biztosításáról a Kormány gondoskodik. Az egyetemi autonómia megvalósulásához azonban nélkülözhetetlen, hogy a felsőoktatási intézmény a tudományos tevékenységgel közvetlenül összefüggő kérdésekben autonómiával rendelkezzen a végrehajtó hatalommal szemben.
A bíróság álláspontja szerint alaptörvény-ellenes a Korm. rendeletből eredő azon szabályozás, amely a fenntartó részére ilyen széleskörű lehetőséget biztosít annak megállapítására, hogy a tanulmányi kötelezettségek jogszerű feltételei nem állnak fenn, vagy azok általa nem biztosíthatók, nem ellenőrizhetők. A fentiek alapján az alperes a fenti döntés meghozatalára nem lehet jogosult, mivel a döntés kétséget kizáróan a felsőoktatási intézmény autonómiájának sérelmét valósítja meg, megsértve az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében és a X. cikk (3) bekezdésében foglaltakat. .
.
Támadott jogi aktus:
    a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
X. cikk (2) bekezdés
X. cikk (3) bekezdés
XI. cikk (1) bekezdés
XI. cikk (2) bekezdés
XI. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_795_0_2021_indítvány.anonim.pdfIII_795_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
III_795_3_2021_amicusINNOVmin.anonim.pdfIII_795_3_2021_amicusINNOVmin.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.