Hungarian
Ügyszám:
.
III/00859/2021
Első irat érkezett: 04/15/2021
.
Az ügy tárgya: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. §-a elleni bírói kezdeményezés (mezőgazdasági földek; haszonbérlet; szerződésátruházás)
.
Eljárás típusa: Gyorsított eljárás - Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/03/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó bíró - az Abtv. 25. §-a alapján, a folyamatban lévő per felfüggesztése mellett - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (továbbiakban: Ptké.) 53/C. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, és a Győri Törvényszék előtt 2.Pf.20.423/2020. szám alatt folyamatban lévő perben történő alkalmazásának kizárását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A bírói kezdeményezés alapjául szolgáló ügyben a bíró előadta, hogy a perbeli ügyben az alperes a felperes által haszonbérbe vett területek közül a Magyar Állam tulajdonában lévő két ingatlant adásvétellel megszerezte. Az alperes a haszonbérleti díj módosítását kérte, melyet a felperes nem fogadott el. A felperes kereseti kérelmében kérte a helyben szokásos piaci haszonbérleti díj megállapítását továbbá azt, hogy az alperes nem jogosult kezdeményezni a haszonbérleti szerződés módosítását a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) 50/A. § (1) bekezdése alapján, továbbá azt, hogy a haszonbérleti díj emelésre irányuló kezdeményezés érvénytelen. Az elsőfokú bíróság az alperes kérelmének megfelelően állapította meg a haszonbérleti díj összegét. Az elsőfokú bíróság döntése ellen a felperes fellebbezést terjesztett elő, és kérte annak megváltoztatását vagy hatályon kívül helyezését.
A Ptké. 53/C. § (1) bekezdése szerint ha a Ptk. hatálybalépése előtt kötött szerződésből származó valamennyi jog és kötelezettség a Ptk. hatálybalépését követően jogszabály rendelkezése alapján száll át másra, úgy erre a Ptk. 6:211. §-át kell alkalmazni. A Ptké. 53/C. § (2) bekezdése szerint a szerződésből kilépő és a szerződésben maradó fél tekintetében a szerződést megszűntnek, a szerződésbe belépő és a szerződésben maradó fél tekintetében pedig a szerződést az átszálló valamennyi jog és kötelezettség vonatkozásában a jogszabály rendelkezése alapján létrejött új szerződésnek kell tekinteni. Az Alkotmánybíróság a 22/2018. (XI. 20.) AB határozata szerint a szabályozás alaptörvény-ellenessége abból fakad, hogy a jogalkotó a jogszabályon alapuló szerződésátruházások esetében nem szabályozta az új Ptk. jogintézményeként megjelenő szerződésátruházás részletes szabályait. A jogalkotó az azóta eltelt több mint 2 év alatt sem tett eleget az Alkotmánybíróság határozatában foglaltaknak. A jogalkotói mulasztás az érintettek tisztességes eljáráshoz, tulajdonhoz való jogát sérti, valamint a jogbiztonság erodálódása által kiszámíthatatlanná teszi a jogszabályi környezetet és a bírói ítélkezési gyakorlatot egyaránt..
.
Indítványozó:
    Győri Törvényszék
Támadott jogi aktus:
    a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. § (1) és (2) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
C) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
24. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_859_0_2021_inditvany.pdfIII_859_0_2021_inditvany.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.