Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00306/2021
Első irat érkezett: 02/10/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VI.21.559/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adásvételi szerződés semmisségének megállapítása; színlelt/fedezetelvonó szerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/12/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.21.559/2019/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó fia a vállalkozása körében folyószámlahitel és bankszámlahitel szerződéseket kötött, a szerződésekből eredő pénzfizetési kötelezettségekre az indítványozó kézfizető kezességet vállalt. A vállalkozás pénzügyi helyzete megromlott, a hitelszerződésekből eredő tartozások kiegyenlítésére képtelenné vált, ezért az indítványozó a készfizető kezesség vállalásból eredő kötelezettségei (a tulajdonában álló ingatlanra vezetendő végrehajtás) elkerülése végett színlelt adásvételi szerződést kötött úgy, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték a vevő (I. rendű alperes a perben) tulajdonjogát, azonban az ingatlan gyakorlatilag az indítványozó birtokában maradt. Az indítványozó havi 50.000 forint használati díjat fizetett a vevőnek, amely valójában az adásvételi szerződésben foglalt tehermentesítési díj részletekben történő törlesztése volt, amelyet a tulajdonjog földhivatali bejegyezhetőségének érdekében a vevő fizette meg a jelzálogjogosult pénzintézet részére. A vevő két évvel később eladta az ingatlant a II. rendű alperesnek. Az indítványozó - a szerződés színleltsége okán - keresett nyújtott be az adásvételi szerződés semmisségének megállapítása és eredeti állapot helyreállítása iránt, az ingatlanhasználati szerződés semmisségének megállapítása iránt, valamint - jogszabályba ütközés okán - a második adásvételi szerződés semmisségének megállapítása és eredeti állapot helyreállítása iránt. A perindítás után a II. rendű alperes az I. rendű alperessel kötött adásvételi szerződést felbontotta, tulajdonjog-bejegyzés iránti kérelmét visszavonta és a bíróság az ő vonatkozásában a pert megszüntette. Az I. rendű alperessel szembeni keresetet az elsőfokú bíróság elutasította, a bíróság álláspontja szerint az indítványozó az I. rendű alperes színlelését, illetve fedezetelvonó indítékát nem bizonyította, csak valószínűsítette. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, és megállapította az adásvételi és használati szerződés színleltség miatti érvénytelenségét. A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéleten foglalt tényállást nem bírálta felül, ugyanakkor abból - a másodfokú bíróságtól eltérően - azt a következtetést vonta le, hogy az adásvételi szerződés fedezetelvonó jellegű, de nem színlelt, mert a felek tulajdonjog-átruházási, illetve szerzési szándéka valós volt; azzal arra törekedtek, hogy az ingatlan eladásból származó vételárat a végrehajtás alól vonják ki.
Az indítványozó álláspontja szerint a Pp. 275. § (4) bekezdése alkalmazásával a Kúriának a jogerős határozat részben vagy egészben történő hatályon kívül helyezésével helyette, illetve az elsőfokú határozat helyett új határozatot kellett volna hoznia. Érvelése szerint helybenhagyási jogköre az elsőfokú ítéletre vonatkozóan csak a másodfokú bíróságnak van, a Kúria helybenhagyásra nem, csak hatályban való fenntartásra jogosult és az sem az elsőfokú, hanem csak a a jogerős ítéletre nézve. Álláspontja szerint a Kúria jogkörelvonással, az eljárási garanciákkal szembemenve, szabálytalanul hozta meg ítéletét, így bizonytalan, hogy a meghozott felülvizsgálati ítélete alkalmas-e arra, hogy a jogerős ítélet helyébe lépjen. Mindez a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz fűződő alapjoga sérelmét okozza..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.VI.21.559/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_306_4_2021_indkieg_anonim.pdfIV_306_4_2021_indkieg_anonim.pdfIV_306_0_2021_indítvány_anonim.pdfIV_306_0_2021_indítvány_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.