Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00195/2021
Első irat érkezett: 02/01/2021
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 1.K.700.576/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, adójogi túlfizetések elévülése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/25/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 1.K.700.576/2020/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és - az ítélettel felülvizsgált hatósági határozatokra kiterjedő hatállyal történő - megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az adóhatóság hivatalból felülvizsgálta az indítványozó adófolyószámláját és megállapította, hogy az adófolyószámla egyenlege elévült tételeket tartalmaz.
Az elsőfokú adóhatóság - az indítványozó kérelmére határozatot bocsátott ki, melyben megállapította, hogy az indítványozó adótúlfizetés visszafizetéséhez való joga elévült. Az elévült tételek egy kis hányada tekintetében intézkedett a következő adónemekre történő átvezetése iránt, az ott fennálló tartozásokra való elszámolás céljából, a fennmaradó összeget pedig elévülés címén törölte. Emiatt az indítványozó általános forgalmi adónemén adóhiány, valamint a törlés visszamenőleges hatálya miatt késedelmi kamat tartozása keletkezett.
A fellebbezés folytán eljáró másodfokú adóhatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Megállapította, hogy az elévült tételek nem az indítványozó adókötelezettségeihez kapcsolódnak, hanem a jogelőd társaság beolvadásakor kerültek átvezetésre az indítványozó adófolyószámlájára. Az indítványozó a határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A Budapest Környéki Törvényszék ítéletével a keresetet elutasította. A bíróság szerint nyilvánvaló, hogy az elévülés megállapításához, az elévült túlfizetések adófolyószámláról való törléséhez való jog nem enyészhet el. Megállapította továbbá, hogy az adójogi súlyosítási tilalom szabályai nem alkalmazhatók, mert nem ellenőrzés eredményeként meghozott határozatban megállapított adókötelezettség tekintetében változtatott az adóhatóság, hanem a törvény erejénél fogva bekövetkezett elévülésről döntött.
Az indítványozó szerint az adóhatóságnak legkésőbb a jogelőd beolvadásakor, a túlfizetés jogutód számlájára átvezetésekor kellett volna döntenie az elévülésről.
Álláspontja szerint a hatósági határozatok és a bíróság ítélet sértik a tisztességes eljáráshoz való jogot, mert az adóhatóságnak az elévült túlfizetés megállapításához való joga nem korlátlan, azt csak észszerű határidőn belül gyakorolhatja, és közben tekintettel kell lennie az adózó egyéb jogaira..
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Törvényszék 1.K.700.576/2020/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_195_0_2021_indítvány.anonim.pdfIV_195_0_2021_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.06.22 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_195_2021.pdfSz_IV_195_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.