Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01506/2020
Első irat érkezett: 09/08/2020
.
Az ügy tárgya: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/07/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés c) d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítását és alkalmazási tilalmának kimondását kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan, az Abtv. 27. §-a alapján kéri a Kúria Kfv.I.35.246/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
Az indítványozó gazdasági társaságnál az adóhatóság ellenőrzést folytatott le, amelynek során adókülönbözetnek minősülő adóhiányt állapított meg és az indítványozóra adóbírságot szabott ki és késedelmi pótlékfizetési kötelezettséget írt elő. A másodfokú hatóság az elsőfokú közigazgatási határozatot helybenhagyta. Az indítványozó a másodfokú határozat ellen keresettel élt. Álláspontja szerint a másodfokú adóhatósági döntés irat- és jogszabályellenes, valamint kirívóan szakmaiatlan. Utalt arra, hogy az adóhatóság döntése olyan bizonyítékokon alapszik, amelyek objektíve hamisak, bizonyító erővel nem rendelkeznek és durván sértik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 97. § (4) bekezdését. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria pedig a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 118. § (1) bekezdés c) és d) pontjára alapított felülvizsgálati kérelem befogadását megtagadta.
A Kp. 118. § (1) bekezdése 2020. március 31. napjáig hatályos rendelkezései között a rendes bírósági eljárás során bekövetkezett eljárási szabálysértés miatt a Kúria nem fogadta be a felülvizsgálati kérelmeket. A sérelmezett rendelkezés 2020. április 1-től hatályos módosítása a jogszabálysértésre hivatkozást is a befogadhatósági követelmények közé emelte, azonban az az indítványozó ügyére nem alkalmazandó. Az indítványozó álláspontja szerint a Kp-nak a per megindulásakor hatályos, sérelmezett rendelkezései a régi Pp. 270. § (2) bekezdésének az Alkotmánybíróság által a 42/2004. (XI. 9.) AB határozatában megsemmisített rendelkezéseivel teljes analógiát mutatva korlátozzák a jogalkotó által biztosított rendkívüli jogorvoslatot azáltal, hogy a jogszabálysértésen felül olyan többletkövetelményeket támasztanak a felülvizsgálati kérelem befogadhatóságával kapcsolatban, amelyek magát a jogorvoslatot teszik előreláthatatlanná és kiszámíthatatlanná, így ahhoz a helyzethez vezetnek, hogy az elsőfokú bíróság és az adóhatóságok súlyos eljárási jogsértései elbírálatlanok maradnak. Mindez az Alaptörvény B) cikke és a XXVIII. cikk (7) bekezdése sérelmét okozza.
Az alaptörvény-ellenes rendelkezések alkalmazásával hozott kúriai végzés megsemmisítését is kéri..
.
Támadott jogi aktus:
  a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés c) d) pont
  a Kúria Kfv.I.35.246/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1506_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_1506_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .