Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01688/2020
Első irat érkezett: 10/06/2020
.
Az ügy tárgya: Az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (nemzetközi választottbírósági határozat hatályon kívül helyezése; Achmea-ítélet)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/29/2021
.
Előadó alkotmánybíró: Szabó Marcel Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján - az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény (a továbbiakban: Megállapodás Kht.) 4. cikke (1) bekezdésének második mondata, 7. cikk (b) pontja, 8. cikk (1) és (3) bekezdése, 9. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített feltételek, 9. cikk (2), (10) és (14) bekezdés a) pontja, 10. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek és a 10. cikk (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A sérelmezett rendelkezések alapján a Magyarország és Franciaország között létrejött, Magyarországon az 59/1987. (XI. 29.) MT rendelettel kihirdetett kétoldalú beruházásvédelmi egyezmény (a továbbiakban. BIT) - a hatályvesztésre vonatkozó rendelkezésekkel együtt - megszűnt. Az Európai Unió Achmea-ítéletére hivatkozva a Megállapodás rögzíti, hogy a választottbírósági eljárásra vonatkozó rendelkezések ellentétesek az uniós szerződésekkel, ezért nem alkalmazhatók, így - amennyiben választottbírósági eljárás van folyamatban - a felek egymással együttműködve kötelesek tájékoztatni a választottbíróságokat az Achmea-ítélet jogkövetkezményeiről és felkérik az illetékes nemzeti bíróságot a választottbírósági határozat hatályon kívül helyezésére vagy megsemmisítésére, illetve arra, hogy tekintsen el annak elismerésétől és érvényesítésétől. A Megállapodás továbbá a folyamatban lévő választottbírósági eljárásához kapcsolódóan átmeneti rendelkezések alkalmazását írja elő a strukturált párbeszéd és a nemzeti bírósághoz forduláshoz való jog rögzítésével.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett rendelkezések sértik Magyarország Alaptörvénye B) cikke (1) bekezdésében foglalt jogállamiság klauzulából és a T) cikke (1) bekezdéséből kiolvasható jogbiztonság követelményét, így a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát, mert azonnali hatállyal elvonják, illetve korlátozzák az indítványozónak a francia-magyar BIT és más nemzetközi egyezmények alapján őt megillető jogait (így a választottbírósági ítélettel keletkezett eljárási és anyagi jogait), és a jogalkotó azok helyében más, új, és jelentősen terhesebb kötelezettségeket állapít meg (struktúrált párbeszéd, egyezség, nemzeti bírósághoz fordulás). Végeredményben a sérelmezett rendelkezések elvonják azt a jogát, hogy a jogvita során jogerős ítélet által megállapított kártérítést Magyarországgal szemben az ítélet elismerésén és végrehajtásán keresztül érvényesítse.
Érvelése szerint a sérelmezett rendelkezések közvetlen joghatással bírnak, további jogalkalmazói aktus nem szükséges a hatályosulásukhoz, ezért közvetlen érintettsége fennáll. Az indítványozó AB határozatokkal támasztja alá, hogy nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály utólagos normakontrolljára alkotmányjogi panasz alapján is van az Alkotmánybíróságnak - implicit elismert - hatásköre. Állítása szerint továbbá a Megállapodás, és az alapján a kétoldalú beruházási megállapodások megszűnése még nem hatályos, mert a hatálybalépéshez szükséges, a Megállapodás 16. cikke szerinti feltételek még nem teljesültek..
.
Támadott jogi aktus:
  Az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
T) cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1688_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_1688_3_2020_indkieg_anonim.pdfIV_1688_0_20220_indítvány_anonim.pdfIV_1688_0_20220_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
KKM_8411_2021_Adm_dr. Sulyok Tamás elnök úrnak.pdfKKM_8411_2021_Adm_dr. Sulyok Tamás elnök úrnak.pdf
.
A döntés száma: 3209/2021. (V. 19.) AB végzés
.
A döntés kelte: Budapest, 04/26/2021
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   1. Az Alkotmánybíróság az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény 1. melléklete 4. cikk (1) bekezdésének második mondata, 7. cikk b) pontja, 8. cikk (1) bekezdése, 9. cikk (1) bekezdés b) pontja, 9. cikk (2) bekezdése, 9. cikk (10) bekezdése, 9. cikk (14) bekezdés első mondata, 10. cikk (1) bekezdés a) pontja, 10. cikk (1) bekezdés b) pontja, 10. cikk (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz eljárását a Kúria mint felülvizsgálati bíróság előtt Pfv.I.21.094/2020. ügyszám alatt folyamatban lévő eljárás befejezéséig, illetőleg (a Kúria eljárása eredményétől függően) a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtt ARB/14/20. számon folyamatban lévő hatályon kívül helyezés iránti eljárás befejezéséig felfüggeszti.

   2. Az Alkotmánybíróság felhívja az indítványozót, hogy mind a Kúria mint felülvizsgálati bíróság előtt Pfv.I.21.094/2020. ügyszám alatt folyamatban lévő eljárásban megszülető döntést, mind pedig az ICSID előtt ARB/14/20. számon folyamatban lévő eljárásban megszülető döntést annak kézhezvételétől számított 30 napon belül küldje meg az Alkotmánybíróságnak.
   I n d o k o l á s

   [1] A jogi képviselővel eljáró indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdése alapján, melyben az Európai Unió tagállamai közötti kétoldalú beruházási megállapodások megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 2020. évi LXI. törvény 1. melléklete 4. cikk (1) bekezdésének második mondata, 7. cikk b) pontja, 8. cikk (1) bekezdése, 9. cikk (1) bekezdés b) pontja, 9. cikk (2) bekezdése, 9. cikk (10) bekezdése, 9. cikk (14) bekezdés első mondata, 10. cikk (1) bekezdés a) pontja, 10. cikk (1) bekezdés b) pontja, 10. cikk (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
   [2] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában kifejezetten hivatkozik arra, hogy az ügyében Magyarországon bírósági eljárás van folyamatban. Az indítványozó a Fővárosi Ítélőtábla 2201-3.Pkf.25.414/2020/4. számú végzésével szemben felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, az eljárás a Kúria előtt Pfv.I.21.094/2020. ügyszám alatt van folyamatban, mely folyamatban lévő eljárásra tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványozó Abtv. 26. § (1) bekezdése, illetőleg 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszát egyesbíróként eljárva visszautasította.
   [3] Az indítványozó alkotmányjogi panaszában arra is kifejezetten hivatkozik, hogy jelen alkotmányjogi panaszával közvetlen összefüggésben a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (a továbbiakban: ICSID) előtt ARB/14/20. számon folyamatban van az alkotmányjogi panasz közvetlen előzményének tekinthető ítélet hatályon kívül helyezése iránti eljárás.
   [4] Az Abtv. 60. §-a értelmében az Alkotmánybíróság az eljárását bíróság, hatóság, más állami szerv, az Európai Unió intézménye vagy nemzetközi szerv előtt folyamatban lévő eljárás befejezéséig kivételesen felfüggesztheti, ha az ügy Alkotmánybíróság általi érdemi elbírálása olyan kérdés előzetes eldöntésétől függ, amelyben e szervek előtti eljárás folyamatban van, és a felfüggesztést a jogbiztonság, az indítványozó különösen fontos érdeke, vagy más különösen fontos ok indokolja.
   [5] A Kúria előtt folyamatban lévő eljárás egyik fő kérdése az ICSID ARB/14/20. számú ügyben hozott ítéletének magyar jogban történő végrehajthatósága. Az ICSID előtt folyamatban lévő eljárás fő kérdése pedig az ARB/14/20. számú ügyben hozott ítélet hatályon kívül helyezése.
   [6] Az indítványozó Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panasza elbírálásának előkérdése az indítványozó személyes, közvetlen és aktuális érintettségének fennállása, mely részben az ARB/14/20. számú ítélet hatályban tartása vagy hatályon kívül helyezése, részben pedig az ítélet magyar jogban történő végrehajthatóságáról szóló döntés alapján, ekként az ICSID, illetőleg a Kúria eljárásának eredménye alapján ítélhető meg.
   [7] Az Alkotmánybíróság erre tekintettel az eljárását az Abtv. 60. §-a, valamint az Ügyrend 45. §-a alapján – az Ügyrend 41. § (1) bekezdése alapján eljárva – a rendelkező részben foglaltak szerint felfüggesztette, egyben felhívta az indítványozót, hogy a Kúria, illetőleg az ICSID eljárásának befejezését követően a megszülető döntéseket azok kézhezvételétől számított 30 napon belül küldje meg az Alkotmánybíróságnak.
   [8] Az eljárás felfüggesztése nem képezi akadályát annak, hogy az indítványozó a IV/1789-2/2020. számú ügyben hozott egyesbírói végzésben foglaltaknak megfelelően a Kúria felülvizsgálati eljárás során hozott döntését követően adott esetben (a Kúria döntésének tartalmától függően) az Abtv.-ben meghatározott feltételek teljesülése esetén az Abtv. 26. § (1) bekezdése, illetőleg 27. §-a szerinti alkotmányjogi panaszt terjesszen elő, egyaránt kiterjesztve azt a Kúria és a Fővárosi Ítélőtábla döntésére.

   Budapest, 2021. április 26.
   Dr. Szabó Marcel s. k.,
   előadó alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     10/06/2020
     .
     Number of the Decision:
     .
     3209/2021. (V. 19.)
     Date of the decision:
     .
     04/26/2021
     .
     .