Ügyszám:148/B/2005
Keltezés:Budapest, 11/17/2009 12:00:00 AM
Előadó bíró: Paczolay Péter Dr.
Közlöny információ:109/2009. (XI. 18.) AB határozat
Közzétéve a Magyar Közlöny 2009. évi 162. számában
AB közlöny:XVIII. évf. 11. szám
 
 
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
   
   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos      vizsgálatára,     mulasztásban      megnyilvánuló
  alkotmányellenesség megállapítására, folyamatban lévő  ügyekben
  alkalmazandó jogszabály alkotmányellenességének megállapítására
  irányuló  indítvány, valamint alkotmányjogi panasz tárgyában  —
  dr.  Bragyova András alkotmánybíró különvéleményével — meghozta
  a következő
   
                           határozatot:
   
   1.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   közúti
  közlekedésről  szóló 1988. évi I. törvény 15. §  (3)  bekezdése
  alkotmányellenes,   ezért  azt  2010.   június   30.   napjával
  megsemmisíti.
   
   2.    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   helyi
  önkormányzatokról  szóló  1990. évi LXV.  törvény  63/A.  §  h)
  pontja  alkotmányellenes, ezért azt 2010. június  30.  napjával
  megsemmisíti.
   
   3.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   mulasztásban
  megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet áll fenn azért, mert  az
  Országgyűlés  hiányosan  szabályozta  a  közút  kezelő   jogait
  gyakorló helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogkörét.
   Az    Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
  jogalkotási  kötelezettségének 2010. június 30. napjáig  tegyen
  eleget.
   
   4.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy   mulasztásban
  megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet áll fenn azért, mert  az
  Országgyűlés   hiányosan  szabályozta  a   fővárosi   közgyűlés
  rendeletalkotási jogkörét.
   Az    Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
  jogalkotási  kötelezettségének 2010. június 30. napjáig  tegyen
  eleget.
   
   5.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Budapest főváros
  közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
  kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
  tárolásának  szabályiról  szóló 24/2009.  (V.  11.)  Főv.  Kgy.
  rendelet  alkotmányellenes, ezért azt 2010. június 30. napjával
  megsemmisíti.
   
   6.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Budapest főváros
  közterületein és erdőterületein a járművel várakozás  rendjének
  egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen
  járművek tárolásának szabályozásáról szóló 38/1993. (XII.  27.)
  Főv. Kgy. 2005. június 30. napjáig hatályos rendeletének 27. és
  28.  §-ai  alkotmányellenesek voltak,  ezért  azok  a  Budaörsi
  Városi Bíróság 9.P.22.408/2006. szám alatti perében, valamint a
  Fővárosi  Bíróság 45.Pf.638.381/2007. szám alatti  perében  nem
  alkalmazhatók.
   
   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a  Budapest  főváros
  közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
  kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
  tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv.  Kgy.
  2009.   május  31.  napjáig  hatályos  rendeletének   53.   §-a
  alkotmányellenes  volt,  ezért az  a  Budaörsi  Városi  Bíróság
  9.P.22.408/2006. szám alatti perében nem alkalmazható.
   
   7.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Budapest főváros
  közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
  kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
  tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv.  Kgy.
  2009.  május  31.  napjáig  hatályos  rendeletének  41.  §  (2)
  bekezdése  alkotmányellenes volt, ezért  az  a  Pesti  Központi
  Kerületi Bíróság előtt folyamatban lévő 31.G.305.406/2007. szám
  alatti perében nem alkalmazható.
   
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzé teszi.
 
                             Indokolás
   
                                I.
   
   1.  Az indítványok értelmében a Budapest főváros közterületein
  és  erdőterületein  a  járművel  várakozás  rendjének  egységes
  kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
  tárolásának szabályozásáról szóló 38/1993. (XII. 27.)  Fővárosi
  Közgyűlés rendeletének (a továbbiakban: Ör.1.) 26-29. §-ai,  és
  a   36.   §   (3)   bekezdése  magasabb   szintű   jogszabályok
  rendelkezéseibe  ütköznek,  ezért  az  Alkotmány  44/A.   §-ára
  tekintettel  alkotmányellenesek. Az  indítványozók  álláspontja
  szerint  a parkolás a közterület közlekedési célú használatának
  minősül,  és  mint  ilyen közjogi és nem magánjogi  jogviszonyt
  keletkeztet   a  gépjármű  használója,  valamint   a   fővárosi
  önkormányzat  között. A fővárosi önkormányzat  az  Ör.1.-t  nem
  tulajdonosként, hanem a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
  törvény  (a  továbbiakban: Kkt.) 2. §-a, 15. §  (3)  bekezdése,
  valamint  a  közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.  (II.
  5.)  KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ)  41.  §-a
  alapján,  helyi  közhatalmi minőségében alkotta  meg.  Ezért  a
  várakozó gépkocsi használója nem az önkormányzat által nyújtott
  szolgáltatást  veszi  igénybe, hanem a közlekedési  szabadságát
  gyakorolja meghatározott normatív feltételek között. A díj-  és
  pótdíjfizetési   kötelezettség  elmulasztásának  konzekvenciáit
  ezért a közigazgatási jogviszony sajátosságaira tekintettel,  a
  közigazgatási eljárás keretei között kell levonni.
   
   A  Kkt.  44.  §  (1)  bekezdése szerint  a  közúti  közlekedés
  ellenőrzése  kiterjed  a  közúti  közlekedés  rendjére,   amely
  ellenőrzésre a Kkt. 44. § (2) bekezdése szerint a rendőrhatóság
  jogosult.   Ezzel  szemben  az  Ör.1.  34.  §-a  a  közterület-
  felügyelőt, illetve erre feljogosított más személyt jelöl meg a
  korlátozott  várakozási övezetben, és a várakozási övezetben  a
  gépkocsik várakozási engedélyének ellenőrzésére.
   
   Az  indítványozók  álláspontja szerint  az  Ör.1.  hivatkozott
  rendelkezései abban az esetben is alkotmányos aggályokat vetnek
  fel,  amennyiben  a  várakozással  kapcsolatosan  polgári  jogi
  jogviszony keletkezik a közlekedő és a közút kezelője között. A
  közterület időleges használatának biztosítása mint szolgáltatás
  és  az  ellenszolgáltatásnak minősülő parkolási díj megfizetése
  ráutaló magatartással hozza létre a felek között a polgári jogi
  jogviszonyt. Ebben a konstrukcióban azonban értelmezhetetlen  a
  díjkülönbözeten  túl  fizetendő  pótdíj  magánjogi   karaktere,
  különös  tekintettel annak az Ör.1. 28. § (3) és (4)  bekezdése
  szerinti  mértékére. Az Ör.1. szerinti, a díj  huszonötszörösét
  kitevő   mértékű   pótdíj  nem  áll  arányban  a   szolgáltatás
  értékével,   feltűnően   nagy   értékkülönbözetet   eredményez.
  Amennyiben  a  pótdíjnak kötbér-jelleget kellene tulajdonítani,
  úgy az a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a
  továbbiakban:  Ptk.) 246. § (1) bekezdése  szerint,  az  egyedi
  esetekben   negligált   írásbeliség   miatt   magasabb   szintű
  jogszabályi rendelkezésbe ütközik. Amennyiben a pótdíjat a  díj
  késedelmes  megfizetése esetére előírt késedelmi kamatnak  kell
  tekinteni,  úgy  az,  mértékére tekintettel eleve  eltúlzottnak
  minősül   amellett,   hogy   sem   a   Kkt.,   sem   a    helyi
  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
  Ötv.)  nem hatalmazza fel a fővárosi közgyűlést a Ptk.  kamatra
  vonatkozó szabályaitól (301. §, 301/A. §) való eltérésre.
   
   Az   indítványozók  hivatkoznak  továbbá  arra  is,   hogy   a
  jogviszony  a parkoló gépkocsi használója, valamint a  fővárosi
  közgyűlés  között  jön  létre, a díj  és  pótdíj  jogosultja  a
  fővárosi  önkormányzat. Mivel a hatáskör átruházására  törvényi
  szabály   nem  jogosítja  fel  a  fővárosi  önkormányzatot,   a
  közigazgatási   szerv  hatáskörét  semmilyen  tekintetben   nem
  ruházhatja   át   az   üzemeltetésre   létrehozott    gazdasági
  társaságra.
   
   Az  indítványozók  fenntartották  indítványukat  az  időközben
  elfogadott  és  az  Ö.r.1.-t 2005. július 1. napjával  hatályon
  kívül  helyező,  a Budapest főváros közigazgatási  területén  a
  járművel   várakozás  rendjének  egységes   kialakításáról,   a
  várakozás  díjáról  és  az  üzemképtelen  járművek  tárolásának
  szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelete (a
  továbbiakban: Ö.r.2.) teljes, de különösen a 41., 44., valamint
  53.   §-ainak   felülvizsgálatára,  és   megsemmisítésére.   Az
  alkotmányellenesség  jogalapját  az  Alkotmány   44/A.   §-ának
  sérelmében    fenntartva,    indokolásukat    az    alábbiakkal
  egészítették ki:
   
   Az   üzemeltető   anyagi   jogi  értelemben   nem   válhat   a
  díjkülönbözet,   illetve   a  pótdíj   jogosultjává,   így   az
  üzemeltetésre  létrehozott társaság csupán  annak  beszedésével
  bízható  meg.  Az üzemeltető ezért a díjkülönbözet,  illetve  a
  pótdíjak megfizetése érdekében megindított peres eljárásban sem
  rendelkezik kereshetőségi joggal. Az Ör.2. ezért a Ptk. 222. §-
  ába,  valamint a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi  III.
  törvény (a továbbiakban: Pp.) 48. §-ába ütközik.
   
   Az  indítványozók kérték a Kkt. 15. § (3) bekezdésének, és  az
  Ötv. 63/A. § h) pontjának utólagos alkotmányossági vizsgálatát,
  valamint   visszamenőleges   hatályú   megsemmisítése   mellett
  mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítását
  is.  Álláspontjuk szerint a felhatalmazó rendelkezések önkényes
  mértékű  díj- és pótdíjszabályozás kialakítását biztosítják  az
  önkormányzati  jogalkotó számára, amely  az  ingyenességtől  az
  önkormányzat  saját belátása szerinti, a nyújtott  szolgáltatás
  körülményeitől  független  díj- és pótdíjmérték  meghatározását
  teszik  lehetővé. Az ilyen diszkrecionális jogkör az  Alkotmány
  2.  §  (1) bekezdésébe ütközik. Az indítványozók a felhatalmazó
  rendelkezések alkotmányellenességére tekintettel indítványozták
  az Ör.2. egészének megsemmisítését is.
   
   Ezen   túlmenően  hivatkoztak  arra  is,  hogy  az  Ör.2.   az
  Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdésére  visszavezethető  szerződési
  szabadság   közjogi   eszközökkel   történő,   alkotmányellenes
  korlátozását is jelenti. Utaltak a Ptk. 226. § (1) bekezdésére,
  valamint  685.  §  a) pontjában foglaltakra,  az  indítványozók
  álláspontja szerint az önkormányzati jogalkotó a Kkt. 15. § (3)
  bekezdése    alapján   nem   volt   jogosult   az    Ör.2.-beli
  díjmegállapításra. Az Ör.2. pótdíjjal kapcsolatos rendelkezései
  tekintetében  több  indítványozó utalt  a  Kkt.  végrehajtására
  kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet (a továbbiakban R.) 8. §
  (2)  és  (3)  bekezdésében  foglaltakra.  Álláspontjuk  szerint
  ugyanis   a  kormányrendelet  egyértelműen  rendezi  a   pótdíj
  kiszabásának feltételeit, és mértékét, így az ahhoz nem igazodó
  Ör.2. sérti az Alkotmány 44/A. §-át.
   
   Egy   további   indítványozó  —  a   közigazgatási   hivatalok
  törvényességi   ellenőrzési  jogkörének   megszüntetése   miatt
  magánszemélyként       —       mulasztásban       megnyilvánuló
  alkotmányellenesség  megállapítását  indítványozta  az   Ör.2.,
  módosítását  követően  pedig a Budapest  főváros  közigazgatási
  területén    a    járművel   várakozás    rendjének    egységes
  kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
  tárolásának  szabályiról  szóló 24/2009.  (V.  11.)  Főv.  Kgy.
  rendelet   (a   továbbiakban:  Ör.3.)  egyes   rendelkezéseivel
  összefüggésben. Indokolása szerint az Ör. 17. §  (1)  bekezdése
  alkotmányellenesen   mulasztja  el   a   vis   maior   esetének
  szabályozását. Álláspontja értelmében ugyanis az Alkotmány 2. §
  (1) bekezdését sérti a díjfizetés alóli mentesség lehetőségének
  hiánya,  amennyiben  az  üzemben tartó tőle  független  esemény
  miatt  nem  tudja elhagyni a várakozási övezetet.  Ugyancsak  a
  jogállamiság  elvébe  ütközik  az  egészségügyi  szükséghelyzet
  szabályozásának  elmaradása, mivel ez azt eredményezi,  hogy  a
  vezetésre   alkalmatlan  állapotban  lévő   személyt   szállító
  gépkocsi-használó egyidejűleg köteles megfizetni  a  várakozási
  díjat  és  orvosi ellátáshoz juttatni betegét. Az  indítványozó
  szerint mulasztott az önkormányzati jogalkotó akkor is,  amikor
  nem  rendelte a parkolás-üzemeltetés során keletkezett panaszok
  elbírálását törvényi szabályozás hatálya alá. Ez a helyzet  azt
  eredményezi,  hogy  az  üzemeltető  lényegében  minden  kérdést
  díjvitává  egyszerűsíthet. Az Ör.2 (és  az  Ör.3.)  21.  §  (1)
  bekezdés   a)   pontja  a  várakozási  övezetekben  díjfizetési
  kötelezettséget  állapít meg. Ugyanakkor az Ör.2.  nem  rendezi
  azt   a   helyzetet,   amikor   a   gépkocsi   használója    az
  övezethatárokon   elhelyezett,  de  nem  a  várakozási   helyet
  üzemeltető     cég    automatájánál    teljesíti    díjfizetési
  kötelezettségét.  Az indítványozó aggályosnak  tartja  azt  is,
  hogy   a   pótdíjazás,  mint  jogkövetkezmény   alapvetően   az
  időmúláshoz kötött. Ezért az üzemeltető társaság hiteles,  azaz
  a  mérésügyről  szóló  1991. évi XLV. törvény,  valamint  annak
  végrehajtására  kiadott  kormányrendelet  alapján  hitelesített
  jegykiadó készülék, és adatrögzítő berendezés birtokában  lehet
  csak  abban a helyzetben, hogy „joghatással járó mérést” tudjon
  produkálni.   Az   önkormányzati  jogalkotó  tehát   mulasztást
  követett el akkor, amikor nem írta elő az üzemelétetők  számára
  hitelesített óraművek alkalmazásának kötelezettségét.
   
   2.1.  A  peres  eljárást felfüggesztő végzésének indokolásában
  az indítványozó bíró a Legfelsőbb Bíróság 2/2005. Közigazgatási
  és  polgári  jogegységi  határozatára (a  továbbiakban:  KPJE),
  valamint  a  2/2006. számú Polgári jogegységi  határozatára  (a
  továbbiakban: PJE) utalva kifejtette, hogy az Ör.1. és az Ör.2.
  rendelkezései  az  Alkotmány 44/A. §  (1)  és  (2)  bekezdésébe
  ütköznek.  Rámutatott, hogy mivel a parkolás tényével  a  felek
  között  polgári  jogi jogviszony jön létre, úgy  e  szerződéses
  viszonyok  a  Ptk.  685. § d) és e) pontjai alapján  fogyasztói
  szerződések.    Következésképpen    az    Ör.1.    és     Ör.2.
  díjmegállapítással  kapcsolatos  rendelkezései  ellentétesek  a
  Ptk.  209/B. §-ában, illetve a 205. §-ában foglaltakkal, ami  a
  fogyasztó  tájékoztatását,  a  pótdíjszámítás  kezdőidőpontját,
  valamint   a  szolgáltatással  nem  fedezett,  de  a   várakozó
  fogyasztó által megfizetett díj visszaigényelhetőségét illeti.
   
   2.2.  Az  alkotmányossági vizsgálatot kezdeményező másik  bíró
  indítványozta  az Ör.2. 41. § (2) bekezdésének megsemmisítését.
  A  bíró  álláspontja  szerint a parkolás  ténye  olyan  ráutaló
  magatartás,  amely  a  Ptk. 205. §-a  és  216.  §-a  értelmében
  keletkeztet  kötelmi  viszonyt. A  Ptk.  értelmében  azonban  a
  polgári jogi jogviszony csak a gépkocsi tényleges használója és
  a  jogosult,  azaz a parkolást üzemeltető között  jöhet  létre.
  Ezért   amennyiben   az   Ör.2.  a   díjfizetést   a   gépkocsi
  tulajdonosának (üzemben tartójának) kötelezettségévé teszi, úgy
  az    önkormányzati    jogalkotó   a   Ptk.-val    ellentétesen
  szabályozott,  ami  az  Alkotmány  44/A.  §  (2)   bekezdésének
  sérelmére vezet.
   
   3.  Az  egyik indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult  az
  Alkotmánybírósághoz,  amelyben  az  Ör.1.   28.   szakasz   (4)
  bekezdésének,  valamint  a  Ptk.  perbeli  időszakban  hatályos
  209/B.    §    (6)   bekezdésének   vizsgálatát   és    perbeli
  alkalmazhatóságuk kizárását indítványozta. Az  Ör.1.  megjelölt
  rendelkezésével  összefüggésben indokai az 1. és  2.  pontokban
  megfogalmazott indokokkal mutattak hasonlóságot.
   
   4.  Indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz a KPJE, valamint
  a PJE alkotmányossági vizsgálata tárgyában is.
   
   4.1.   Az   indítványozók  álláspontja  szerint  a  Legfelsőbb
  Bíróság  a  KPJE-ben  a  törvényi  szabályozással  ellentétesen
  állapította  meg,  hogy  a parkolás üzemeltetésére  létrehozott
  társaság   a   díj,  illetve  a  pótdíj  jogosultjává   válhat.
  Álláspontjuk szerint csak a fővárosi közgyűlésnek keletkezik  a
  parkolással    kapcsolatosan    kötelmi    igénye,     amelynek
  érvényesítésére   nem   jogosíthatja   fel   az   üzemeltetésre
  létrehozott  gazdasági  társaságot.  Az  igény  érvényesítésére
  irányuló  polgári eljárásban pedig ugyanezen okokból nem  lehet
  kereshetőségi joga.
   Az   egyik   indítványozó   a   KPJE   alkotmányellenességének
  megállapítását  indítványozta  arra  tekintettel  is,  hogy  az
  figyelmen  kívül hagyta az Alkotmánybíróság 31/1996. (VII.  3.)
  AB  határozatában  foglalt  azon minősítést,  amely  szerint  a
  várakozás  a közterület közlekedési célú használata. Hivatkozik
  arra  is,  hogy a KPJE határozatlan, többértelmű, és mivel  nem
  felel    meg    az    Alkotmánybíróság   gyakorlata    szerinti
  egyértelműségi mércének, ezért sérti a jogbiztonság elvét.
   
   4.2.   Egy   másik  indítvány  a  PJE  alkotmányellenességének
  megállapítása és visszamenőleges hatályú megsemmisítése mellett
  érvel.  Indokai  szerint  a  PJE a tulajdonost  olyan  mögöttes
  felelősnek   tekinti,  akinek  helytállási   kötelezettsége   a
  tényleges használó teljesítésének elmaradása esetén áll be.  Az
  indítványozó  álláspontja  szerint  a  jogalkotó  önkormányzati
  közgyűlésnek  nem volt törvényi felhatalmazása  ilyen  tartalmú
  mögöttes felelősségi rend megalkotására.
   
   Az   Alkotmánybíróság   gyakorlata  szerint   hatályon   kívül
  helyezett     jogszabály     alkotmányellenességét     utólagos
  normakontroll  eljárásban csak akkor vizsgálja, ha  a  hatályát
  vesztett  jogszabály  helyébe  lépő  jogszabály  tartalmilag  a
  korábbival  azonos  vagy lényegét tekintve  hasonló  [elsőként:
  335/B/1990. AB végzés, ABH 1990, 261.; legutóbb: 47/2009.  (IV.
  21.) AB határozat, ABK 2009. április, 410, 420.].

   Az  indítványozók által támadott Ör.1.-t az Ör.2., az  Ör.2.-t
  pedig   a   2009.  június  1.  napjával  hatályba  lépő   Ör.3.
  módosította.   Összevetve   a  három   önkormányzati   rendelet
  rendelkezéseit  megállapítható, hogy azok  lényegüket  tekintve
  hasonlóak, illetve bizonyos esetekben azonosak.

   Bár  az  Ör.3. jogszabály-szerkesztési szempontból módosította
  a  korábbi önkormányzati rendeletek felépítését, ugyanakkor  az
  indítványokban támadott helyzetet, szabályozási módot  továbbra
  is  fenntartotta.  E  szerint a fővárosi  közgyűlés  jogalkotói
  hatáskörét   az  indítványokban  támadott  Kkt.   15.   §   (3)
  bekezdésére,  az  Ötv.  63/A. § h) pontjára,  az  Ör.2.-ben  is
  nevesített törvényi felhatalmazásokra vezeti vissza. E  mellett
  az  Ör.3. a várakozási díjak, a várakozási díjkülönbözet  és  a
  pótdíj    mértékét   emelte   ugyan,   de   nem    változtatott
  megállapításuk logikáján. E szerint a várakozási övezetekben  a
  fizetendő  díj mértéke — a korábbiakhoz hasonlóan  —  az  Ör.3.
  által megadott várakozási díjalap (az Ör.2.-ben 115 forint,  az
  Ör.3.  értelmében  „a BKV Zrt. egy utazásra érvényes  vonaljegy
  árának  megfelelő összeg”) és a várakozás helyszínéül  szolgáló
  terület  díjtétele,  valamint  a várakozó  jármű  típusa  által
  meghatározott  szorzószám  szorzata.  A  hatályos   Ör.3.   nem
  változtatott  a jogosulatlan várakozás szankció-típusain  és  a
  szankciók  alkalmazásának  logikáján  sem:  az  Ör.3.  48.  §-a
  értelmében  a  várakozási  díj  meg  nem  fizetése,  illetve  a
  várakozási    idő    jogosulatlan   túllépése    pótdíjfizetési
  kötelezettséget  von  maga  után. A  pótdíj  mértéke  az  adott
  terület    egyórai   várakozási   díjához   és   a   megfizetés
  időtartamához igazodik.

   A  szabályozások  hasonlósága  miatt  az  Alkotmánybíróság  az
  Ügyrend  28.  §  (1)  bekezdése  alapján  egyesített,  utólagos
  normakontrollra  irányuló  indítványok  kapcsán  —  figyelemmel
  eddigi  gyakorlatára  is  — az alkotmányossági  vizsgálatot  az
  Ör.3. megfelelő rendelkezései tekintetében végezte el.
   
   A  fentieken túl, az Alkotmánybíróság hatásköre hatályon kívül
  helyezett,    illetve   módosított   jogszabályi    rendelkezés
  alkotmányosságának vizsgálatára csak akkor terjed ki, ha  annak
  alkalmazhatósága az eldöntendő kérdés. Ez a helyzet  a  konkrét
  normakontroll két esetében, az Alkotmánybíróságról szóló  1989.
  évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 38. § (1) bekezdése
  alapján  benyújtott  bírói kezdeményezés  és  48.  §-a  alapján
  előterjesztett   alkotmányjogi   panasz   tekintetében,   mivel
  ilyenkor  az  alkalmazási  tilalom kimondására  van  lehetőség.
  [335/B/1990. AB végzés, ABH 1990, 261.; 10/1992. (II.  25.)  AB
  határozat,  ABH  1992, 76.; 1472/B/1996. AB végzés,  ABH  1997,
  953.;   160/B/1996.  AB  határozat,  ABH   1999,   875,   876.;
  1378/B/1996.  AB határozat, ABH 2001, 1609, 1610.;  418/B/1997.
  AB határozat, ABH 2002, 1627, 1629.]

   Mivel   az   indítványok  között  bírói   kezdeményezések   és
  alkotmányjogi panasz is fellelhető, ezért az Alkotmánybíróság a
  vizsgálatot a bírói kezdeményezések és az alkotmányjogi  panasz
  alapjául  szolgáló  peres  eljárásban  alkalmazott  rendelkezés
  tekintetében, azaz az Ör.1. és az Ör.2., kezdeményezésekben  és
  panaszban megjelölt szakasza tekintetében is lefolytatta.
   
   Az  Ügyrend  28.  § (2) bekezdése értelmében „[h]a  az  előadó
  alkotmánybíró  az  ügy eldöntése érdekében  célszerűnek  látja,
  elrendelheti, hogy egyes vitás kérdések elkülönítve  kerüljenek
  érdemi     vizsgálatra,     illetőleg     elbírálására”.     Az
  Alkotmánybíróság   az  Ügyrend  hivatkozott  szakasza   alapján
  elkülönítette  az  alkotmányjogi panasznak a  Ptk.  —  korábban
  hatályos — 209/B. § (6) bekezdésére, valamint a KPJE és  a  PJE
  alkotmányossági vizsgálatára irányuló indítványokat.
   
                                II.
                                 
   Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
   „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
  jogállam.”
   „9.  § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben
  a   köztulajdon  és  a  magántulajdon  egyenjogú   és   egyenlő
  védelemben részesül.”
   „44/A.  §  (2)  A  helyi  képviselőtestület  a  feladatkörében
  rendeletet  alkothat,  amely nem lehet  ellentétes  a  magasabb
  szintű jogszabállyal.”
   
   Az Ötv. támadott rendelkezése:
   „63/A.   §  A  fővárosi  önkormányzat  feladat-  és  hatásköre
  különösen
   (…)
   h)   rendeletében   szabályozza   a   főváros   parkolási   és
  parkolásgazdálkodási rendszerét, a kiemelten védett  és  védett
  parkolási   övezeteket,   az  alkalmazható   várakozási   díjak
  megállapítását,   a  közterülethasználatot  és   a   közterület
  rendjét, a közterületfelügyelet szervezetét és feladatait;”
   
   A Kkt. támadott rendelkezése:
   „15.  §  (3)  Közút  területén vagy a közút  területén  kívüli
  közterületen  létesített, illetőleg kijelölt  várakozóhelyen  a
  közút kezelője díj és pótdíj szedését rendelheti el.”
   
   Az Ör.1. támadott rendelkezései:
   „26.  § (1) A főváros közterületein a várakozási díjtételek  a
  következő  területi  felosztás szerint  alkalmazhatók:  kiemelt
  díjtételű,   I.   díjtételű,  II.  díjtételű,  III.   díjtételű
  területek.  A  főváros közterületeinek fenti díjtételekbe  való
  besorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”
   „27. § (1) A várakozási és várakozási megváltási díjak
  kiszámításának alapja a III. díjtételű területen a
  személygépkocsi, oldalkocsis motorkerékpár, lakóautó vagy
  személygépkocsival vontatott pót- vagy lakópótkocsi után
  fizetendő óránkénti várakozási díj összege [a továbbiakban:
  „várakozási díjalap” („VDA”)].
   (2) A különböző díjtételű területeken a különböző járműfajták
  után óránként fizetendő maximális várakozási díjak (a
  továbbiakban: „alapdíj”) a következő szorzószámokkal
  állapíthatók meg:

                                         Szorzószámok a
  Járműfajták                       K   I.  II. III.
                                     díjtételű területen
  Személygépkocsi, oldalkocsis
  motorkerékpár, személygépkocsival      4  3   2   1
  vontatott pót- vagy lakókocsi

  Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi,
  vontató és az ezekkel vontatható      12  9   6   3
  pótkocsi (félpótkocsi, lakókocsi)

   (3)  A  várakozási  díjalap (VDA) mértéke 100  Ft+áfa.  A  (2)
  bekezdésben    meghatározott    alapdíjtól    forgalomtechnikai
  szempontok  figyelembevételével  lefelé  el  lehet  térni.   Az
  eltérésről és annak mértékéről  – mely legfeljebb 50% lehet   –
  a főpolgármester dönt.
   
   (4)  Az  őrzött,  fizető P+R parkolókban  fizetendő  parkolási
  díjak:
   Nappali  díj: 6.00 óra és 19.00 óra között bármely  időtartamú
  parkolás  esetén  egyenlő a BKV Rt. járataira az  egy  utazásra
  mindenkor érvényes vonaljegy árával (továbbiakban: BKVA);
   Éjszakai  díj:  19.00  óra  és 6.00 óra  között  az  óránkénti
  várakozási díj egyenlő a a BKVA 60%-val;
   Öt  munkanapos bérlet: hét egymást követő naptári napon  belül
  felhasználható,  öt  munkanapon 6.00 óra és  19.00  óra  között
  bármely időtartamú parkolásra felhasználható bérlet ára a  BKVA
  4,4-szerese;
   Húsz  munkanapos bérlet: harminc egymást követő naptári  napon
  belül  felhasználható, húsz munkanapon 6.00 óra  és  19.00  óra
  között bármely időtartamú parkolásra szóló bérlet ára a BKVA 18-
  szorosa;
   Heti  éjszakai bérlet: hét egymást követő naptári napra szóló,
  19.00  óra  és  6.00  óra között bármely időtartamú  parkolásra
  felhasználható bérlet ára a BKVA 15-szöröse;
   Kombinált  heti  bérlet:  hét  egymást  követő  naptári  napra
  szóló,   0.00  óra  és  24.00  óra  között  bármely  időtartamú
  parkolásra felhasználható bérlet ára a BKVA 24-szerese;
   Havi éjszakai bérlet: egy naptári hónapra szóló, 19.00 óra  és
  6.00  óra  között bármely időtartamú parkolásra  felhasználható
  bérlet ára a BKVA 50-szerese;
   Kombinált havi bérlet: egy naptári hónapra szóló, 0.00 óra  és
  24.00  óra  között bármely időtartamú parkolásra felhasználható
  bérlet ára a BKVA 78-szorosa.
   
   (5)  Az  időszakos fizető parkolóhelyeken az  adott  területre
  érvényes   óránként  fizetendő  alapdíj  mellett  alkalmankénti
  parkolási  díjtétel is bevezethető. Az alkalmankénti díjtételek
  megállapítását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
   
   „28.  § (1) A várakozási díj a parkoló-automatával, várakozást
  ellenőrző  órával (parkolóórával), illetve parkolójeggyel  vagy
  más  módon működtetett várakozóhelyen a várakozás megkezdésekor
  fizetendő.
   (2)  Ha  a  várakozási  díjat  a várakozás  megkezdésekor  nem
  fizették  ki, vagy a várakozási díjat a várakozás megkezdésekor
  kifizették  ugyan,  azonban a kifizetett díj  alapján  jogosult
  várakozási  időt  túllépték,  jelen  rendeletben  meghatározott
  várakozási díjkülönbözetet utólag meg kell fizetni.
   (3)  Mind  az  előzetes  fizetési kötelezettség  elmulasztása,
  mind  az időtúllépés esetén a várakozási díjkülönbözeten  felül
  pótdíjat is kell fizetni.
   (4)  A  várakozási  díjkülönbözet mértéke az  adott  területre
  érvényes  egyórai  várakozási díj (alapdíj). A  díjkülönbözeten
  felül fizetendő pótdíj mértéke:
   –  az  öt  naptári  napon belül befizetett pótdíj  mértéke  az
  alapdíjnak  megfelelő  forint összeg  tízszerese,  mozgássérült
  számára  kijelölt  várakozóhely  jogtalan  elfoglalása   esetén
  százszorosa,
   –  az  öt  naptári  napon  túl befizetett  pótdíj  mértéke  az
  alapdíjnak    megfelelő    forint    összeg    huszonötszöröse,
  mozgássérült számára kijelölt várakozóhely jogtalan elfoglalása
  esetén kettőszázötvenszerese,
   –   a  kiszabás  napján,  üzemidőben  történő  pótdíjbefizetés
  esetén  a  csökkentett  pótdíj mértéke az alapdíjnak  megfelelő
  forint   összeg   ötszöröse,  mozgássérült   számára   kijelölt
  várakozóhely jogtalan elfoglalása esetén ötvenszerese.
   A határidők számításába a kiszabás napja nem számít bele.
   (5)  Ha  a  (4)  bekezdésben megállapított díjkülönbözetet  és
  pótdíjat  az  esedékességet követő harminc naptári napon  belül
  nem fizették meg, az polgári peres úton behajtásra kerül.
   (6)  A korlátozott várakozási övezetekben a várakozási díj  és
  pótdíj  a  KRESZ  által nem tiltott helyet elfoglaló,  várakozó
  járművekre állapítható meg.”
   
   Az Ör.2. támadott rendelkezései:
   „41.    §    (1)   A   várakozási   övezetekben    a    közúti
  várakozóhelyeken,   illetve   a   fizető   várakozóhelyeken   a
  parkolásüzemeltető  jogosult  jelen  rendeletben  meghatározott
  díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.
   (2)   A   várakozási   övezetekben   közúti   várakozóhelyeken
  díjfizetés  nélkül  várakozó  gépjármű  tulajdonosának  a   (3)
  bekezdésben  meghatározott türelmi idő letelte után  várakozási
  díjkülönbözetet  és pótdíjat kell fizetnie.  Az  azonos  helyen
  várakozó  gépjárműre, üzemidőben, díjfizetés nélküli  várakozás
  miatt csak egyszer lehet várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat
  kiszabni.
   (3)   A   türelmi  idő  egy  óránál  rövidebb  időre   történő
  díjfizetés  esetén 5 perc, egy órára vagy annál hosszabb  időre
  történő díjfizetés esetén 15 perc.
   (4)   A  várakozási  övezetekben  közúti  várakozóhelyeken   a
  megengedett    várakozási    időtartamot    túllépő    gépjármű
  tulajdonosának pótdíjat kell fizetnie. A megengedett várakozási
  időtartam   túllépése  miatt  kiszabott  pótdíj  az   időtartam
  korlátozás leteltével újra kiszabható.
   (5)  A  díjat,  a díjkülönbözetet és a pótdíjat  a  tulajdonos
  önkormányzat  felhatalmazásával  rendelkező  parkolásüzemeltető
  szedi be.
   (6)   Ha   a  várakozási  díjkülönbözetet  és  a  pótdíjat   a
  jogosulatlan  úthasználat időpontját követő tíz  naptári  napon
  belül  nem  fizették  meg,  a közút  kezelője  vagy  az  általa
  megállapodás    alapján    megbízott    gazdálkodó    szervezet
  (parkolásüzemeltető) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi  I.
  törvény  15. § (5) bekezdése alapján a jogosulatlan úthasználat
  időpontjától  számított  60  napos  jogvesztő  határidőn  belül
  köteles  postára adni a díj- és pótdíjfizetési  felszólítást  a
  gépjármű tulajdonosának. A díj- és pótdíjfizetési felszólításon
  a befizetési határidőt is fel kell tüntetni.
   (7)  Ha  a  díj-  és  pótdíjfizetési felszólításban  megjelölt
  határidőig  a  díjat  és  pótdíjat nem fizették  meg,  a  közút
  kezelője   vagy   az  általa  megállapodás  alapján   megbízott
  gazdálkodó   szervezet  (parkolásüzemeltető)  önállóan,   saját
  nevében jogosult bírói úton érvényesíteni.
   (8) A fizető várakozóhelyeken a várakozási díjkülönbözetre  és
  a   pótdíjra  vonatkozó  rendelkezéseket  értelemszerűen   kell
  alkalmazni.”
   
   „47.   §  A  várakozási  övezetek  díjtételeinél  a  következő
  területi felosztást kell alkalmazni:
   a) Kiemelt (K) díjtételű,
   b) I. díjtételű,
   c) II. díjtételű
   d) III. díjtételű
   területek.  A  várakozási  övezetek  fenti  díjtételekbe  való
  besorolását jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
   „48.  §  (1)  A  várakozási és a várakozási  megváltási  díjak
  kiszámításának   alapja   a   III.   díjtételű   területen    a
  személygépkocsi,     az    oldalkocsis     motorkerékpár,     a
  személygépkocsival  vontatott  pót-  vagy   lakópótkocsi   után
  fizetendő  óránkénti  várakozási díj összege  (a  továbbiakban:
  várakozási díjalap).
   (2) A várakozási díjalap mértéke 115 forint.
   (3) A különböző díjtételű területeken a különböző járműfajták
  után óránként fizetendő várakozási díjak (a továbbiakban:
  alapdíj) a következő szorzószámokkal kell megállapítani:

                                         Szorzószámok a
  Járműfajták                           K   I.  II. III.
                                      díjtételű területen
  Személygépkocsi, oldalkocsis
  motorkerékpár, személygépkocsival      4  3   2   1
  vontatott pót- vagy lakókocsi

  Lakóautó, autóbusz, tehergépkocsi,
  vontató és az ezekkel vontatható      12  9   6   3
  pótkocsi (félpótkocsi, lakókocsi)

   „53.  §  (1)  A  várakozási  díjkülönbözet  mértéke  az  adott
  területre érvényes egyórai várakozási díj.
   (2)  A  díjfizetés  nélküli várakozás miatt  kiszabott  pótdíj
  mértéke:
   a)   öt   naptári  napon  belüli  befizetés  esetén  az  adott
  területre érvényes egyórai várakozási díj tízszerese,
   b)  öt  naptári napon túli befizetés esetén az adott területre
  érvényes egyórai várakozási díj húszszorosa.
   (3)   A   megengedett  várakozási  időtartam  túllépése  miatt
  kiszabott  pótdíj  mértéke az adott területre érvényes  egyórai
  várakozási díj tízszerese.
   (4)  A fenti határidők számításába a kiszabás napja nem számít
  bele.”
   
   Az Ör.3. vizsgált rendelkezései:
   „9. § (1) A várakozási övezetek díjtételeinél a következő
  területi felosztást kell alkalmazni:
   a) K1 díjtételű,
   b) K2 díjtételű,
   c) 1. díjtételű,
   d) 2. díjtételű,
   e) 3. díjtételű,
   f) 4. díjtételű,
  területek.  A  várakozási  övezetek  fenti  díjtételekbe   való
  besorolását jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
   (2)    A    várakozási   övezetekben   a   várakozási    díjak
  kiszámításának    alapja   a   2.   díjtételű    területen    a
  személygépkocsi, a motoros tricikli, a háromkerekű segédmotoros
  kerékpár,  a  négykerekű segédmotoros kerékpár, az  oldalkocsis
  motorkerékpár, a négykerekű motorkerékpár, a személygépkocsival
  vontatott   pót-   vagy  lakópótkocsi  és  a   3500   kilogramm
  megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi
  után fizetendő óránkénti várakozási díj, amelynek mértéke a BKV
  Zrt. egy utazásra érvényes vonaljegy árának megfelelő összeg (a
  továbbiakban: BKVA).
   (3)   A   különböző   díjtételű   területeken,   a   különböző
  járműfajták  után  óránként  fizetendő  várakozási  díjakat   a
  következő szorzószámokkal kell megállapítani:

                                              Szorzószámok a
  Járműfajták                   K1   K2  1.  2.  3. 4.
                                          díjtételű területeken

  személygépkocsi, a motoros
  tricikli, a háromkerekű segédmotoros
  kerékpár, a négykerekű segédmotoros      2  1,5 1,25 1 0,75 0,5
  kerékpár, az oldalkocsis
  motorkerékpár, a négykerekű
  motorkerékpár, a személygépkocsival
  vontatott pót- vagy lakópótkocsi,
  3500 kilogramm megengedett
  legnagyobb össztömeget meg nem
  haladó tehergépkocsi


   „48.  §  (1)  A  várakozási  díjkülönbözet  mértéke  az  adott
  területre érvényes egyórai várakozási díj.
   (2)   A   díjfizetés  nélküli  várakozás  és   a   megengedett
  várakozási időtartam túllépése miatt fizetendő pótdíj mértéke:
   a)   öt   naptári  napon  belüli  befizetés  esetén  az  adott
  területre érvényes egyórai várakozási díj tízszerese,
   b)  öt  naptári napon túli, de kilencven naptári napon  belüli
  befizetés esetén az adott területre érvényes egyórai várakozási
  díj harmicszorosa,
   c)  kilencven  naptári napon túli befizetés  esetén  az  adott
  területre érvényes egyórai várakozási díj ötvenszerese.
   (…)”
   
                               III.
   
   Az indítványok az alábbiak szerint megalapozottak.
   
   Az  utólagos normakontrollra irányuló indítványok  támadják  a
  Kkt. 15. § (3) bekezdését, és az Ötv. 63/A. § h) pontját, mivel
  azok — az álláspontjuk szerint — korlátlan felhatalmazást adnak
  a  fővárosi közgyűlésnek rendeletalkotási jogköre gyakorlására,
  és magasabb szintű jogszabályba ütközés címén vitatják az Ör.3.
  egyes rendelkezéseit. Az Alkotmánybíróság elsőként a Kkt. 15. §
  (3)  bekezdésével,  valamint  az  Ötv.  63/A.  §  h)  pontjával
  összefüggő alkotmányos aggályokat vizsgálta meg.
   
   1.1.  Az  Alkotmány  58.  §-a  értelmében  „[m]indenkit,   aki
  törvényesen  tartózkodik Magyarország  területén  —  törvényben
  meghatározott esetek kivételével — megillet a szabad mozgás  és
  a  tartózkodási hely szabad megválasztásának joga, beleértve  a
  lakóhely vagy az ország elhagyásához való jogot is.”
   A  nemzetközi bírói fórumok gyakorlatában a helyváltoztatáshoz
  való  jog  többet  jelent  a  mozgás  fizikai  értelemben  vett
  szabadságánál:   magában  foglalja  az  országba   belépés   és
  visszatérés szabadságát, az ország elhagyását, és a letelepedés
  szabadságát,   valamint   e  jogokkal   összefüggésbe   hozható
  diszkriminációmentes  elbánást. Az Alkotmánybíróság  a  fentiek
  elfogadása  mellett  a mozgásszabadságra a  személyi  szabadság
  egyik  megnyilvánulásaként tekint, amely a letelepedés és egyéb
  migrációs  jogok  mellett magában foglalja a közterületen  való
  helyváltoztatás szabadságát is [60/1993.(XI. 29.) AB határozat,
  1993.  507,  510.; 1256/B/1996. AB határozat,  ABH  1996,  789,
  794.;  3/1998.  (II.  11.) AB határozat,  ABH  1998,  61,  65.;
  36/2000. (X. 27.) AB határozat, ABH 2000, 272.; 1538/B/1996. AB
  határozat,  1198, 1204.; 35/2002. (VII. 19.) AB határozat,  ABH
  199, 213.; 13/2003. (IV. 9.) AB határozat, ABH 2003, 197, 204.;
  932/B/2002. AB határozat, ABH 2003, 1550, 1551.; 450/B/2000. AB
  határozat, ABH 2007, 2228, 2241.; 107/B/2003. AB határozat, ABH
  2007,  2364, 2366-2367.; 282/B/2007. AB határozat, 2007,  2163,
  2169.; 1068/B/2005. AB határozat, ABH 2008, 3174, 3175-3176.].
   
   Az  Alkotmánybíróság  a  szabad  mozgáshoz  való  joggal  több
  alkalommal  foglalkozott. A biztonsági öv kötelező  használatát
  előíró   rendeleti  szabályozás  alkotmányosságának  vizsgálata
  kapcsán    a   helyváltoztatás   szabadságával   összefüggésben
  megállapította,  hogy  az  „magában foglalja  a  járművön  vagy
  járművel   és   anélkül  való  helyváltoztatás,  a   közlekedés
  szabadságát” [60/1993. (XI. 29.) AB határozat, ABH  1993,  507,
  510.]. Hasonló megállapítást tett a testület a vezetői engedély
  visszavonására   vonatkozó   szabályozás   vizsgálata   kapcsán
  született  3/1998.  (II.  11.)  AB  határozatában  is,   amikor
  rámutatott  arra,  hogy  a  közlekedéssel  összefüggő  lényeges
  garanciákat, közvetlen és jelentős korlátozásokat az  Alkotmány
  8.  §  (2) bekezdése alapján csak törvény állapíthatja meg.  Az
  Alkotmánybíróság kifejtette, hogy a helyváltoztatás, azon belül
  a  közlekedés szabadsága törvényi szintű szabályok előírásával,
  más  alapjog,  illetve alkotmányos cél érdekében  korlátozható.
  Hivatkozott határozatában ilyen indokként jelölte meg a  közúti
  közlekedés   valamennyi  résztvevője  életének,   biztonságának
  védelmét  (ABH  1998,  61, 65.). A töretlen  gyakorlat  szerint
  tehát  a  törvényi szabályozást az indokolja, hogy a közlekedés
  rendjének, biztonságának biztosítására vonatkozó állami feladat
  az   alapjoggal   szoros  összefüggést   mutat.   A   szabályok
  megtartását a jogalkotó szintén törvényi szinten megfogalmazott
  jogkövetkezmények   kilátásba   helyezésével   biztosítja.   „A
  közlekedés  szabadságát  közvetlenül és elsődlegesen  korlátozó
  normák   tehát   törvényi  szintűek,  az   alacsonyabb   szintű
  jogforrások  e  törvények alapján, azok előírásait  részletezve
  tartalmaznak további rendelkezéseket” (ABH 1998,  61,  66.).  A
  helyváltoztatás  és  azon  belül  a  közlekedés   szabadságának
  szabályozása  tehát akkor alkotmányos, amennyiben gyakorlásának
  garanciáit, korlátozásának feltételeit, és terjedelmét  törvény
  rendezi,   a   megfelelő  felhatalmazás   alapján   megalkotott
  részletszabályok kiegészítő jellege mellett.
   
   1.2.  Az  Ötv. 8. § (1) bekezdése — figyelemmel  a  8.  §  (4)
  bekezdésében  foglaltakra is — a helyi  önkormányzatok  számára
  kötelezően  nyújtandó  közszolgáltatásként  írja  elő  a  helyi
  közutak fenntartását, valamint a 63/A. § h) pontja értelmében a
  fővárosi közgyűlés — egyéb közszolgáltatási feladatok mellett —
  köteles ellátni az illetékességi területén húzódó (országos  és
  helyi)  közutak fenntartásának, üzemeltetésének a feladatát,  a
  tömegközlekedéssel  kapcsolatos forgalomtechnikai  feladatokat,
  és    szabályozza    a   parkolással,   parkolás-gazdálkodással
  összefüggő kérdéseket. Az Ötv.-ben megjelölt feladatok jelentős
  része  az  önkormányzati vagyonnal történő  gazdálkodás  révén,
  azon  belül  az  önkormányzati tulajdon, illetve ingatlanvagyon
  fenntartásával,  fejlesztésével,  működtetésével   biztosítható
  (pl.  piacok létesítése, fenntartása, hasznosítása,  köztemetők
  létesítése, fenntartása, működtetése, országos és helyi közutak
  fenntartása, üzemeltetése).
   Az  önkormányzati tulajdon a köztulajdon egyik formája,  olyan
  helyi „közjószág”, amelynek a magánjavakhoz viszonyítva fogalmi
  eleme  a  kollektív jelleg, ezért annak használatából — különös
  indok nélkül — nem lehet kizárni senkit. Tekintettel arra, hogy
  a helyi „közjószág” nem áll korlátlanul rendelkezésre, ezért ez
  a   tény   a   fogyasztás   és   a  hozzáférés   biztosításának
  szabályozását,  a  használat, fogyasztás  befolyásolását  teszi
  szükségessé.  Az önkormányzati tulajdon közösségi  hozzáférését
  biztosítja  az Ötv. 78. §-a akkor, amikor a helyi közutakat  az
  önkormányzati  törzsvagyon forgalomképtelen vagyontárgyai  közé
  sorolja.
   A   Kkt.   33.   §  (1)  bekezdés  c)  pontja  értelmében   az
  önkormányzat  a közút kezelője, aki a Kkt. 3. §  (1)  bekezdése
  szerint  mindenki  számára köteles biztosítani  a  tulajdonában
  lévő  közút  közlekedési célú használatát, és  a  Kkt.  8.  (1)
  bekezdésében, valamint a 29. §-ában foglaltak szerint —  többek
  között  —  köteles  a  közutak megépítésére,  korszerűsítésére,
  forgalomba  helyezésére, üzemeltetésére és  forgalmi  rendjének
  kialakítására.
   
   1.3.  Az  Alkotmánybíróság 31/1996. (VII.  3.)  AB  határozata
  értelmében a közterületi parkolás a közterület közlekedési célú
  használata  [ABH  1996,  285,  289-290.].  Ez  tényszerűen  azt
  jelenti,  hogy  a  gépkocsi használója a  gépkocsit  időlegesen
  leállítja  a  közterület  erre  a  célra  kijelölt  részén.   A
  közterület  tulajdonosa, egyben a közút kezelője  fenntartja  a
  közutakat, és — a helyi „közjószágnak” minősülő közút közösségi
  hozzáférésének  biztosítása érdekében  —  kijelöli  a  parkolás
  lehetséges  helyszíneit és a használat időtartamát, figyelemmel
  arra,  hogy  a  közlekedés egyéb módjának  akadályozása  nélkül
  mindenki  számára elérhetőek legyenek közúton a közintézmények,
  és egyéb közfunkcióval bíró szolgáltatók. Az előírások, amelyek
  szükségképpen  felmerülnek a forgalom rendjének  —  ideértve  a
  parkolás  rendjét  is — kialakítása során,  ahhoz  szükségesek,
  hogy  ne  csak  kevesek,  hanem mindenki  számára  biztosítható
  legyen  az  alapjog gyakorlása (1256/B/196. AB  határozat,  ABH
  1996,  789,  799.; 1068/B/2005. AB határozat, ABH  2008,  3174,
  3177.).  A  közlekedő a közutat rendeltetésszerűen, közlekedési
  céllal, éppen másokra tekintettel veheti csak birtokba.
   A  közút  —  bizonyos  esetektől eltekintve  —  díjtalanul  is
  használható. Amennyiben a „nyugvó közlekedés” (1068/B/2005.  AB
  határozat, ABH 2008, 3174, 3176.) díjfizetéshez kötött,  úgy  a
  díj  lényegében  nem  más, mint egyike a  lehetséges  „késztető
  eszközöknek”  (1256/H/1996 AB határozat ABH 1996,  789,  799.),
  amelyek  a  használat időtartamának mérséklésére szolgálnak,  a
  véges   javak  megfontolt,  gazdaságos  használatára  vonatkozó
  szabályok  betartását  hivatottak biztosítani.  A  jogszerűtlen
  használat   (a   díj  meg  nem  fizetése,  előre  meghatározott
  időtartam túllépése) bírság fizetését eredményezi, amelynek  (a
  teljesítéshez  igazodó)  mértéke  kifejezetten   azt   a   célt
  szolgálja, hogy a közlekedőt felelős magatartásra szorítsa.
   Megjegyzendő, hogy a járművel közlekedő számára  a  közlekedés
  nem   csupán   lehetőség,  de  urbanizált  körülmények   között
  elkerülhetetlen a közlekedésben való részvétel. Ugyanúgy, ahogy
  városias  környezetben  a  háztartási hulladék  elszállításában
  való  közreműködés,  a  hulladékszállítás  igénybe  vétele  sem
  kerülhető el.
   Az  önkormányzat Ötv.-ben és Kkt.-ben meghatározott  feladatát
  közhatalmi  jogkörében  eljárva,  a  közrend  és  a  közlekedés
  biztonsága,  mint  alkotmányos  érték  védelme,  azaz  közérdek
  mentén  teljesíti.  A közlekedés biztonsága,  mint  alkotmányos
  érték    tartalmát    az    Alkotmánybíróság    a    közlekedés
  szervezettségében,  folyamatosságában,  a  polgárok   életének,
  testi  épségének, javainak megóvásában, valamint  a  közlekedés
  színterének,   a  környezetnek  a  védelmében   határozta   meg
  (1256/H/1996.   ABH  1996,  789,  796.).  Az   Alkotmánybíróság
  vonatkozó  határozataiból az következik,  hogy  „[a]  parkolás,
  illetve annak szabályozása révén a jogalkotási felhatalmazással
  élő  önkormányzati  testület, és a gépjármű  használója  között
  közjogi  jogviszony jön létre” [1256/H/1996. AB határozat,  ABH
  1996.   789,   799.].  Az  Alkotmánybíróság   e   határozatában
  rámutatott,  hogy  a  közhatalmi jogkörben  eljáró  közútkezelő
  önkormányzat   —   a   fenti  alkotmányos  értékek   mentén   —
  szabályszegés     esetén    közlekedésrendészeti     intézkedés
  (kerékbilincs)  alkalmazását írhatja elő. Közlekedésrendészeti,
  avagy  más  közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására  azonban
  csak   az  arra  jogszabályban  feljogosított  szerv  jogosult,
  gazdasági társaság nem.
   
   Több  európai  állam,  és  európai  metropolis  is  közhatalmi
  oldalról,  a  véges  javakkal  való  gazdálkodás  igénye  által
  vezérelve  alakította ki szabályozását. Az Egyesül  Királyságon
  belül,  Angliában  és Walesben 1991-től kezdődően  végbement  a
  korábban a büntetőjog keretei között kezelt közlekedéssel, ezen
  belül a parkolással kapcsolatos jogsértések „polgáriasítása” (a
  korábbi    „parking    offence”   „parking    contravention”-re
  változott).  A közúti közlekedésről szóló, 1991-ben  elfogadott
  törvény  (Road  Traffic  Act  1991) —  részletesen  kidolgozott
  törvényi  keretek  között  —  a  helyi  önkormányzati   szintre
  helyezte  a  részletszabályok kidolgozását. Mindez azonban  nem
  változtatott   azon  a  helyzeten,  hogy  a  helyi   közhatalom
  alkalmazottai útján (parking attendant) ellenőrzi  a  jogkövető
  magatartást,  a  jogszerűtlen magatartás bírságoló  határozatot
  (Penalty  Charge  Notice) von maga után, amelynek  jogszerűsége
  speciális  bírósági  eljárás és intézményi  rendkeretei  között
  vitatható.  Megjegyzendő az is, hogy úgy a már említett  közúti
  közlekedésről    szóló   törvény,   mint   a   londoni    helyi
  önkormányzatokról   szóló  2000-ben   elfogadott   törvény   is
  részletekbe  menően  és  a brit főváros közlekedési  helyzetére
  szabottan  szabályozza a londoni parkolási  viszonyokat  („Road
  Traffic  Act  1991”,  Part III Traffic  in  London,  illetve  a
  „London Local Authorities Act 2000”, Part II Parking).
   Hasonló    „dekriminalizációs”   folyamat    figyelhető    meg
  Franciaországban   és   Belgiumban   is.   A   francia    helyi
  önkormányzatokról  szóló  általános  kódex  (Code  général  des
  collectivités  territoriales), valamint a közúti  közlekedésről
  szóló kódex (Code de la route) rendelkezései szerint a parkolás
  közlekedésrendészeti  kérdés,  amellyel   kapcsolatban   állami
  (rendőrhatósági  és jogkörében eljárva helyhatósági)  feladatok
  merülnek  fel. Ebben a rendszerben a prefektusnak (Párizsban  a
  rendőrprefektus,  dekoncentrált  állami  szerv)  van   alapvető
  szerepe   a  parkolási  területek  kijelölésében   és   a   díj
  meghatározásában.  A  rendőrség és a  csendőrség  kikényszerítő
  szerepe  mellett, a helyi önkormányzatok is csupán  a  központi
  döntések    végrehajtásában    vesznek    részt.    A     helyi
  önkormányzatokról   szóló   általános    kódex    egy    2005-s
  módosításának  tervezete kísérletet tett  a  központosított  és
  büntetőjogias jellegű megoldások decentralizálására, de  ezt  a
  módosítást   végül  nem  fogadták  el.  A  tervezethez   fűzött
  bizottsági indokolás szerint (Assemblée nationale 4 mai 2005, n
  2233,  http://www.assemblée-nationale.fr) a  módosítás  lényege
  éppen  abban  állt volna, hogy a helyhatóságokat választás  elé
  állítja.  A  helyi  önkormányzatok  a  törvénymódosítás   révén
  választhattak   volna:   fenntartják   az   addig   érvényesülő
  rendszert,  emellett  dönthettek  volna  úgy  is,  hogy  a  díj
  mértékének     meghatározása,    a    jogszerűtlen     parkolás
  jogkövetkezményei,  a  kikényszerítés és  a  követendő  eljárás
  kellően  részletes  törvényi szabályait  a  helyi  önkormányzat
  hajtja   végre,  közigazgatási,  hatósági  keretek  között.   A
  törvényi  szabályok egyértelművé tették volna azt  is,  hogy  a
  beszedett,  illetve  behajtott díjak és közigazgatási  bírságok
  (redevances   et   pénalités   de  stationnement)   közpénznek,
  meghatározott  közcélokra  az  önkormányzatokhoz  visszaosztott
  közpénznek minősültek volna.
   Ez    a   tervezett   francia   „dekriminalizációs”   folyamat
  ugyanakkor  lezajlott Belgiumban, a 2003-ban elfogadott,  2004.
  márciusában hatályba lépett, törvényi szintű szabályozással.
   
   1.4.  Az  indítványokban vizsgálni kért  Kkt.  a  várakozással
  kapcsolatosan   a  díj  és  pótdíj  megállapítására   vonatkozó
  felhatalmazást rögzíti csupán 15. § (3) bekezdésében,  valamint
  meghatározza a fizetési kötelezettség elmulasztásának esetére a
  szolgáltató cég által követendő eljárást. Ezen túl a 21. §  (1)
  bekezdés d) pontja az üzemben tartó felelősségét állapítja  meg
  a  járművel  történő megállásra és várakozásra vonatkozó  külön
  jogszabályok megsértése esetére.
   A  Kkt.  rendelkezéseiből az következik, hogy a  várakozás,  a
  helyváltoztatáshoz,  azon  belül  a  közlekedéshez   való   jog
  részeként,   közúton,   illetve  kijelölt   közterületen   csak
  díjfizetés  ellenében  gyakorolható.  A  Kkt.  ugyanakkor   nem
  rendezi egyértelműen a közútkezelő személyét, mivel 33.  §  (1)
  bekezdés  c)  pontja  a helyi közutak esetében  általánosságban
  jelöli  meg  az  „önkormányzatot”,  kilétére  csupán  a   helyi
  önkormányzatok   és   szerveik,  a  köztársasági   megbízottak,
  valamint  egyes  centrális alárendeltségű szervek  feladat-  és
  hatásköreiről  szóló  1991.  évi  XX.  törvény   92.   §   (10)
  bekezdéséből lehet következtetni. Nem ad útmutatást arra,  hogy
  milyen  módon  és  körben  jelölheti  ki  a  közút  kezelője  a
  várakozásra   díj   ellenében  igénybe  vehető  közterületeket,
  határozhat   meg   tilalmakat,   dönthet   az   igénybe   vétel
  időtartamáról,  de  a  15.  §  (3)  bekezdésében  a  lehetséges
  „késztető   eszközök”,  illetve  szankciók  közül  egyetlenként
  megjelölt  díj (és pótdíj) jogi jellege és mértéke tekintetében
  sem  tartalmaz  rendelkezést. A Kkt.  15.  §  (5)  bekezdésének
  szövegezése  —  a  közlekedéssel  összefüggő  egyes   törvények
  módosításáról szóló 2006. évi CX. törvénnyel történő  módosítás
  után — arra utal, hogy az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatával
  szemben  a  jogalkotó kötelmi igényként tekint a díj és  pótdíj
  intézményére,  a  közút  kezelője  ezért  a  Kkt.  alapján  nem
  közhatalomként   jogosult  érvényt  szerezni   a   jogosulatlan
  várakozással kapcsolatosan keletkezett igényeinek. A Kkt. 15. §-
  a  értelmében tehát a helyi közhatalom polgári jogi eszközökkel
  tudja  a  járművel  közlekedőket a véges  közjavaknak  minősülő
  közutak megfontolt, gazdaságos használatára szorítani.
   E  szabályokat  törvény  helyett  az  indítványokban  támadott
  Ör.3. tartalmazza.
   
   2.1.  Az  Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata a közlekedést  és
  ezen   belül  a  közúti  várakozást  a  közjog  keretei  között
  értelmezte,  ugyanakkor az Ötv. szerint a közút tulajdonosa  az
  önkormányzat.  Az  Alkotmány 44/A. §  (1)  bekezdés  b)  pontja
  szerint   „[a]   helyi  képviselőtestület  (…)  gyakorolja   az
  önkormányzati  tulajdon  tekintetében a  tulajdonost  megillető
  jogokat (…).” Az önkormányzati tulajdon az Alkotmány 12. §  (2)
  bekezdésén, a 13. § (1) bekezdésén és a 44/A. § (1) bekezdés b)
  pontján alapuló alkotmánybírósági gyakorlat értelmében a  többi
  tulajdoni  formához hasonló védelmet élvez, amely a tulajdonosi
  lét   teljességének  védelmét  jelenti   és   a   már   meglévő
  önkormányzati  tulajdon működtetésére vonatkozik.  Az  Ötv.  az
  önkormányzat   gazdasági   alapjai   között   szabályozza    az
  önkormányzat  saját  tulajdonát, költségvetési  bevételeit,  és
  önálló  gazdálkodásának  eredményét.  A  78.  §  értelmében  az
  önkormányzat  vagyona a tulajdonából és a helyi  önkormányzatot
  megillető vagyoni értékű jogokból áll. Az önkormányzati  vagyon
  elkülönítetten   nyilvántartott  része  a  törzsvagyon,   amely
  közvetlenül   kötelező  önkormányzati  feladat-   és   hatáskör
  ellátását,  vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja,  és  amely
  forgalomképtelen,    illetve    korlátozottan     forgalomképes
  vagyontárgyakat  takar. A helyi közutak  az  Ötv.  rendelkezése
  értelmében  a  törzsvagyon forgalomképtelen vagyontárgyai  közé
  tartoznak.
   Az  Alkotmánybíróság  10/2002.  (III.  20.)  AB  határozatában
  értelmezte az Ötv. 79. § (1) bekezdését. Megerősítette, hogy az
  önkormányzati törzsvagyon a kötelező önkormányzati feladatokhoz
  és  hatáskör ellátásához, a közhatalom gyakorlásához  szükséges
  anyagi   feltételek   biztosítását   hivatott   szolgálni    és
  garantálni,  az  önkormányzati tulajdon ezért  eleve  a  célhoz
  rendeltség  „eredeti korlátjával” jött létre  (ABH  2002,  474,
  478.).  Az önkormányzat tehát az Ötv.-ben előírt közfeladatait,
  a  közszolgáltatásokat  a tulajdonába tartozó  vagyontárgyainak
  hasznosítása,  a vagyonával, ezen belül a tulajdonával  történő
  gazdálkodás   révén   teljesíti.  Az   önkormányzat   önállóan,
  alkotmányban   biztosított  alapjogvédelmi  garanciák   mellett
  gazdálkodik  tulajdonával,  ezért az önkormányzat  Alkotmányban
  biztosított  alapjogát sérti az, ha az önkormányzati  tulajdonú
  közút   használatával  kapcsolatban  nem  a   képviselőtestület
  állapít  meg díjat [28/2003. (VI. 2.) AB határozat,  ABH  2003,
  801,  808.].  E döntésében az Alkotmánybíróság az  önkormányzat
  tulajdonosi   védelmét  kiterjesztette  a   helyi   közút   nem
  közlekedési célú használatára is.
   
   2.2.  A  közút  közlekedési  — ezen  belül  parkolási  —  célú
  használatával  összefüggésben keletkező jogviszony  jellegét  a
  bírói jogértelmezés alakította ki. A Legfelsőbb Bíróság a KPJE-
  ben  a  parkolást-üzemeltető és a jármű üzemben tartója közötti
  jogviszonyt  magánjoginak minősítette. Megállapította,  hogy  a
  közterület   fenntartása,  a  várakozó  helyek  kijelölése,   a
  fizetendő  díjak  meghatározása az  Ötv.  8.  §  (1)  bekezdése
  szerinti,   a   helyi  köztulajdon  működtetésével  biztosított
  közszolgáltatás (KPJE IV. pont). A közlekedés és ezen  belül  a
  parkolás tehát olyan igény, amely a helyi közhatalomra ellátási
  és/vagy   ellátás-szervezési  kötelezettséget  keletkeztet.   E
  törvényi kötelezettségnek az önkormányzat — a Kkt. 9/B.  §  (2)
  bekezdése  alapján  — maga, vagy maga által  erre  a  feladatra
  létrehozott    gazdasági   társaság   révén,   közszolgáltatási
  szerződés,  vagy  koncesszióba adás útján is  eleget  tehet.  A
  parkolás tehát — a KPJE értelmében — e közszolgáltatás  igénybe
  vétele.   A   közszolgáltatás  tartalma  a  közutak  kiépítése,
  karbantartása,  forgalmi rendjének biztonságos  kialakítása,  a
  közszolgáltatást   pedig   mindenki,  megkülönböztetés   nélkül
  jogosult igénybe venni.
   Amennyiben  a közúti közlekedés — és azon belül a  közterületi
  várakozás — a fentiek szerinti közszolgáltatásnak minősül, és a
  közfeladat  címzettje azt nem saját maga, hanem más  gazdálkodó
  szervezet  útján biztosítja, úgy háromszereplős viszony  alakul
  ki:   az   önkormányzat,  mint  a  közfeladat  kötelezettje   a
  közszolgáltatás   „megrendelőjévé”  válik,  a  közszolgáltatást
  igénybe vevő közlekedő pedig a szolgáltatást ténylegesen nyújtó
  társasággal  kerül  közvetlen szerződéses  viszonyba.  Az  első
  szerződéses  viszonyban  az  önkormányzat  az  ellátásszervezés
  kapcsán,   közpénzen   fenntartott  közvagyonnal   gazdálkodik,
  ugyanakkor  az  önkormányzattal szerződő társaság szolgáltatási
  kötelezettséget   vállal.  A  második  szerződéses   viszonyban
  különös figyelmet igényel a közszolgáltatást kötelezően igénybe
  vevő kiszolgáltatott fogyasztói helyzete.
   
   2.3.  A Kkt. 15. § (3) bekezdése, valamint az Ötv. 63/A. §  h)
  pontja  a  közút kezelőjét a díj és pótdíj szedésére  vonatkozó
  rendeleti  szabályok  megalkotására  jogosítja,  amely  a  2.2.
  pontban  részletezett,  a szolgáltató  és  a  fogyasztó  között
  létrejövő szerződés alapvető, de csupán egyik tartalmi eleme. A
  vizsgált  felhatalmazó  rendelkezések delegálják  a  jogalkotás
  lehetőségét — és kötelezettségét — a közút kezelőként is eljáró
  képviselő-testületre.  A  jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI.
  törvény   15.   §  (1)  bekezdése  szerint  „[a]   végrehajtási
  jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell határozni
  a  felhatalmazás  jogosultját, tárgyát  és  kereteit  (…)”.  Az
  Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlatában  a  jogállamiság   elve
  alapján   értelmezte  a  közhatalom  gyakorlásának   korlátait,
  kereteit,   és   a   közhatalom  gyakorlásának   tekintette   a
  jogalkotást  is.  Elvi jelentőségű megállapítása  szerint  „[a]
  jogállamiság  egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal
  rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek
  között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által
  a   polgárok   számára   megismerhető  és  kiszámítható   módon
  szabályozott  korlátok  között  fejtik  ki  a  tevékenységüket”
  [56/1991.  (XI.  8.)  AB  határozat,  ABH  1991,  454,   456.].
  Ugyancsak  a  jogállamiság alkotmányos elve követeli  meg  azt,
  hogy  „ha  törvény  valamely alkotmányos, illetőleg  törvényben
  szabályozott  jog  korlátozására ad jogalkotási  felhatalmazást
  valamely   közigazgatási  szervnek,  a  törvénynek   meg   kell
  határoznia a jogalkotási hatáskör terjedelmét, annak  korlátait
  is”  [6/1999.  (IV. 21.) AB határozat, ABH 1999,  90,  94.,  (a
  továbbiakban:  Abh.1.);  19/2004. (V. 26.)  AB  határozat,  ABH
  2004,  321, 353-354.; 21/2006. (V. 31.) AB határozat, ABH 2006,
  333, 337.].
   
   A  felhatalmazó rendelkezések amellett, hogy az Alkotmány  58.
  § (1) bekezdésében foglalt alapjog gyakorlását érintik, a KPJE-
  beli  szerződéses értelmezésre tekintettel alkotmányosan védett
  jogot,  az  Alkotmány  9.  §  (1)  bekezdésére  visszavezethető
  szerződési  szabadság jogát is korlátozzák. A Ptk. 226.  §  (1)
  bekezdése  értelmébe  ugyanis „[j]ogszabály  meghatározhatja  a
  szerződés egyes tartalmi elemeit, és kimondhatja, hogy  ezek  a
  szerződésnek   akkor   is   részei,   ha   a   felek   eltérően
  rendelkeznek”.   Az  Ör.3.  a  közszolgáltatás   biztosításával
  kapcsolatos  szerződés feltételeit szabályozza — azaz  a  felek
  szerződési szabadságát korlátozza — akkor, amikor meghatározza,
  hogy a főváros mely közterületét, milyen időtartamban és milyen
  mértékű  várakozási díj ellenében, avagy milyen kedvezményezett
  helyzetben veheti birtokba a közlekedő személy. A Ptk.  685.  §
  a)  pontja  viszont  „a törvény felhatalmazása  alapján,  annak
  keretei   között”   tekinti  jogszabálynak   az   önkormányzati
  rendeletet.
   Az   Alkotmánybíróság  Abh.1.-ben  egységesített,  és   azután
  következetesen    alkalmazott    gyakorlata    értelmében    az
  önkormányzati  közszolgáltatások  biztosításával   és   igénybe
  vételével      összefüggésben     keletkezett      jogviszonyok
  szabályozására adott törvényi felhatalmazásnak a  szabályozandó
  jogviszonyok  specialitására  is figyelemmel  kell  lennie.  Az
  Abh.1.-ben az Alkotmánybíróság az egyes helyi közszolgáltatások
  kötelező  igénybe  vételéről  szóló  1995.  évi  XLII.  törvény
  díjmegállapítására   vonatkozó   felhatalmazó   rendelkezésének
  alkotmányossági vizsgálata kapcsán a jelen ügyben is  követendő
  megállapításokat  tett.  Hangsúlyozta,  hogy   a   szolgáltatás
  nyújtására    és/vagy    annak    megszervezésére    kötelezett
  önkormányzat lényegében árhatósági jogkört gyakorol,  amikor  a
  közszolgáltatás  igénybe  vételével  létrejövő   polgári   jogi
  szerződés   ellenszolgáltatásra  (díjra)  vonatkozó  szabályait
  rendeletben   jogosult  megállapítani.  Ilyenkor   a   törvényi
  felhatalmazó  rendelkezés  funkciója,  hogy  a  kiszolgáltatott
  helyzetben   lévő   fogyasztókat   védje   a   díj   mértékében
  gazdaságilag  érdekelt önkormányzattal, és a  monopolhelyzetben
  lévő   szolgáltató   céggel  szemben.   A   semleges   törvényi
  szabályozás  ezért a kiszolgáltatott fogyasztók érdekvédelmének
  egyik  garanciája (ABH 1999, 90, 96.). Az Abh.1. megállapította
  azt  is,  hogy az önkormányzati jogalkotó — a Ptk. 226.  §  (1)
  bekezdése  és 685. § a) pontja alapján — szerződés  tartalmának
  meghatározására   csak   törvényi  keretek   között   jogosult,
  általános felhatalmazással nem rendelkezhet (ABH 1999, 90,  94-
  96.).
   Az   Alkotmánybíróság  az  Abh.1.-ben  és   korábbi,   illetve
  későbbi,   —   vízdíjjal,  szennyvízdíjjal,   hulladékszállítás
  díjával,   stb.  kapcsolatos  helyi  szabályokra  vonatkozó   —
  határozataiban is hangsúlyozta, hogy a polgári jogi  jogviszony
  keretei   közötti  közszolgáltatás  esetében   a   jogállamiság
  alkotmányos elve alapján az önkormányzati szabályozáson  számon
  kérhető    kötelezettség    a    szolgáltatás-ellenszolgáltatás
  egyenértékűsége.  A  díj mértéke nem szakadhat  el  a  nyújtott
  közszolgáltatástól, azaz nem lehet önkényes [pl.:  26/1997.  AB
  határozat,  ABH 1997, 482, 485-486.; 1122/B/1996. AB határozat,
  ABH 1997, 856, 860.; Abh. ABH 1999, 90, 96.; 9/2000. (III. 31.)
  AB  határozat,  ABH  2000,  400, 403.;  39/2000.  (X.  31.)  AB
  határozat,  ABH  2000,  463, 466-467.; 26/2006.  (VI.  15.)  AB
  határozat,  ABH  2006, 927, 930.]. Az Alkotmánybíróság  korábbi
  határozataiban  kifejtetteket a jelen  esetben  is  irányadónak
  tekinti.
   
   A  Kkt.  15.  § (3) bekezdése és az Ötv. 63/A. § h)  pontja  a
  fentiekben részletezett indokok alapján az Alkotmány 2.  §  (1)
  bekezdésébe   ütközik.   Részben   azért,   mert   a   törvényi
  rendelkezések  nem  határozzák meg a díjmegállapítás  kereteit,
  szempontjait,  és  korlátait, ami a fővárosi közgyűlés  (és  az
  önkormányzati   képviselő-testületek)   jogalkotási    jogkörét
  önkényessé  teszi.  Részben pedig azért,  mert  a  felhatalmazó
  rendelkezések   nincsenek  tekintettel  sem  az  önkormányzatok
  díjmegállapításban   fennálló  és   a   szolgáltató   kilététől
  független, tagadhatatlan gazdasági érdekeltségére, sem pedig az
  önkormányzatok árhatósági funkciójára, amely a közszolgáltatást
  igénybe  vevők,  a  fogyasztók érdekeinek  védelmét  szolgálná.
  Mindezen  indokok  alapján megállapítható, hogy  a  jogalkotási
  hatáskör kereteit illetően nem érvényesülnek az Alkotmány 2.  §
  (1)   bekezdéséből  fakadó  követelmények,  azaz  a   jogalkotó
  közhatalom, a (fővárosi közgyűlés) tevékenységét —  a  törvényi
  felhatalmazások  tartalma  miatt  —  nem  tudja   alkotmányosan
  gyakorolni.  Az  ilyen, korlátok nélküli és a közszolgáltatások
  biztosításának  speciális körülményeit  figyelmen  kívül  hagyó
  felhatalmazás ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével.
   
   3.  Bár  az  indítványok a Kkt. 15. § (3) bekezdésében  és  az
  Ötv.   63/A.   §  h)  pontjában  adott  törvényi  felhatalmazás
  alkotmányellenességét   állították,  az   Alkotmánybíróság   az
  utólagos  normakontroll eljárás keretében folytatott vizsgálata
  kapcsán  megállapította,  hogy  a  felhatalmazó  törvények  nem
  csupán a díjjal és pótdíjjal kapcsolatosan aggályosak. A  jelen
  határozat  III.  1.  és  2. pontjában  kifejtett  indokok  arra
  utalnak,  hogy  a  jogalkotó nemcsak  a  díjszabásra  vonatkozó
  felhatalmazás  tekintetében, hanem a közúton  járművel  történő
  várakozással    keletkező   jogviszony    egészének    törvényi
  szabályozásával maradt adós.
   
   Az  Alkotmánybíróság az Abtv. 49. §-a alapján hivatalból  vagy
  bárki       indítványára       mulasztásban       megnyilvánuló
  alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
  jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
  jogalkotási     feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
  alkotmányellenességet  idézett elő. Az Alkotmánybíróság  eddigi
  gyakorlatában    különböző    esetkörökben    állapított    meg
  alkotmányellenességet  az Abtv. 49. §  (1)  bekezdése  szerinti
  hatáskörében  eljárva. Mindegyikben azonos volt  azonban  az  a
  körülmény,  hogy  a jogalkotói mulasztásnak  és  az  előidézett
  alkotmányellenes helyzetnek együttesen kell fennállnia.  A  két
  konjunktív  feltétel  fennáll,  „(…),  ha  az  alkotmányellenes
  helyzet — a jogi szabályozás iránti igény — annak nyomán állott
  elő,   hogy  az  állam  jogszabályi  úton  avatkozott  bizonyos
  életviszonyokba,  és  ezáltal az állampolgárok  egy  csoportját
  megfosztotta  alkotmányos jogai érvényesítésének  lehetőségétől
  [22/1990.  (X.  16.) AB határozat, ABH 1990,  83,  86.],  avagy
  akkor  is,  ha  alapjog érvényesüléséhez szükséges  jogszabályi
  garanciák  hiányoznak  [37/1992. (VI. 10.)  AB  határozat,  ABH
  1992,   227,   231.],  vagy  amennyiben  az  adott   tárgykörre
  vonatkozóan  semmilyen  szabály nincs [35/1992.  (VI.  10.)  AB
  határozat,   ABH   1992,  204-206.],  illetve   ha   az   adott
  szabályozási  koncepción  belül  az  Alkotmányból   levezethető
  tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995. (III.  31.)
  AB  határozat,  ABH  1995, 108, 113.;  29/1997.  (IV.  29.)  AB
  határozat,  ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
  ABH  1998,  132, 138.]. Az Alkotmánybíróság gyakorlata  szerint
  mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés állapítható meg,  ha
  az  adott  kérdés  tekintetében van ugyan  szabályozás,  de  az
  Alkotmány  által  megkívánt  jogszabályi  rendelkezés  hiányzik
  [22/1995.  (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,  108,  113.],  és
  akkor   is,   ha   a   jogalkotó  nem   megfelelő   tartalommal
  szabályozott”  [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH  1998,  132,
  138-139.].
   
   Ahogy  arra  a  jelen határozat már utalt, az Alkotmánybíróság
  eddigi  gyakorlata  a  közutak közlekedési  célú  használatával
  kapcsolatosan keletkező jogviszonyokat az Alkotmány 58.  §  (1)
  bekezdésében megfogalmazott helyváltoztatás, illetve közlekedés
  szabadságára    visszavezetve   közigazgatási    jogviszonyként
  értelmezte, amely akár közlekedésrendészeti intézkedések  útján
  is   korlátozható.   Ezzel  szemben  a  bírói   gyakorlat,   az
  Alkotmányban    megfogalmazott    önkormányzati     alapjogokra
  visszavezethetően   a   parkolást  magánjogi   keretek   között
  értelmezte. Ebben az esetben a jogszabályok az Alkotmány  9.  §
  (1)  bekezdésében szabályozott piacgazdaság lényegi elemét adó,
  és  alkotmányosan  védett  jogot, a szerződési  szabadságot  is
  korlátozzák [13/1990. (VI. 18.) AB határozat, ABH 1990, 54, 55-
  56.].
   Abban   az  esetben,  amennyiben  a  jogalkotó  közigazgatási,
  közlekedés-igazgatási  kérdésként kívánja  kezelni  a  járművel
  történő   közterületi  várakozást,  a  jogalkotónak  meg   kell
  teremtenie  a  jelenleg hiányzó intézményi és eljárási  rendet,
  amely   lehetőséget   ad  arra,  hogy  a   közutakon   járművel
  közlekedőket gazdaságos és felelős, a biztonságot  és  mindenki
  jogait   szem  előtt  tartó  magatartásra  lehessen  szorítani.
  Ugyanakkor  a szabályszegésért fennálló felelősséget,  avagy  a
  jogszerűtlen    hatósági   fellépést   megfelelő   garanciákkal
  biztosított  eljárásban lehessen tisztázni.  A  Kkt.  jelenlegi
  szabályozása elmulasztotta a „nyugvó közlekedés” ezen  kereteit
  megteremteni.
   A  jogalkotó azonban nem adta meg azokat a törvényi  kereteket
  sem,   amelyek  között  az  önkormányzat  (fővárosi  közgyűlés)
  jogosult  és  köteles  a  közszolgáltatás  biztosítása,   avagy
  megszervezése  kapcsán  szükségképpen  megkötendő   szerződéses
  viszonyokat  rendezni.  A  szerződési  szabadság  közhatalommal
  történő  korlátozásának garanciájaként és  figyelemmel  a  Ptk.
  198.  §  (2) bekezdésére, a 226. § (1) bekezdésére, valamint  a
  685.  §  a)  pontjában  foglaltakra is a törvényalkotónak  kell
  meghatározni  úgy a közfeladat kötelezettje és a  szolgáltatást
  végző  gazdálkodó szervezet, mint a szolgáltató és a  fogyasztó
  közötti    szerződéses   viszony   legfontosabb   elemeit.    A
  törvényalkotónak  kell meghatároznia a szerződéskötés  alanyait
  (mely  gazdálkodó szervezetek válhatnak szolgáltatóvá,  illetve
  ki   a  szolgáltatás  alanya,  azaz  a  díj-  és  pótdíjfizetés
  kötelezettje),  a  szerződés  kötelező  tartalmi   elemeit   (a
  szolgáltatót terhelő törvényi kötelezettségeket, a szolgáltatás
  és ellenszolgáltatás egyensúlyának elvére figyelemmel a díj- és
  pótdíjmegállapítás szempontjait), esetleges időbeli  korlátait,
  a  szerződésszegés — esetlegesen a Ptk.-hoz képest speciális  —
  jogkövetkezményeit.  Az  önkormányzati  jogalkotó  csak   ilyen
  törvényi   környezetben  tehet  eleget  alkotmányosan  delegált
  jogalkotási hatáskörének.
   
   4.  Az  Alkotmánybíróság több összefüggésben szembesült  olyan
  helyzettel,  ahol  az alkotmányellenesség miatt  megsemmisített
  felhatalmazó       rendelkezésen       alapuló       jogszabály
  alkotmányosságáról kellett állást foglalnia. A jelen esetben az
  Alkotmánybíróság a Kkt. 15. § (3) bekezdését, valamint az  Ötv.
  63/A.    §   h)   pontját   azok   alkotmányellenessége   miatt
  megsemmisítette. A továbbiakban tehát abban a kérdésben kellett
  döntenie,  hogy  a  felhatalmazó  rendelkezések  megsemmisítése
  érinti-e az Ör.3. érvényességét.
   
   Korábbi döntésében az Alkotmánybíróság megállapította:  „Ahhoz
  ugyanis, hogy a jogszabály felhatalmazása alapján alkotmányosan
  nyerjen   meghozatalt,   elegendő,   ha   meghozatalakor   arra
  vonatkozólag   a   jogalkotó   felhatalmazással   rendelkezett”
  (507/B/1995.  AB határozat, ABH 1996, 527-528.). E megállapítás
  értelmében, önmagában a felhatalmazó rendelkezés hatályon kívül
  helyezése  nem  teszi  kétségessé a „felhatalmazott”  jogalkotó
  felhatalmazásának alkotmányosságát: a felhatalmazó  rendelkezés
  megalkotásakor    a    „felhatalmazó”   jogalkotó    közhatalma
  teljességének   birtokában  járt  el.  Amennyiben   azonban   e
  jogalkotói  hatáskör csorbát szenvedett, úgy annak delegálására
  sem kerülhet sor alkotmányosan.
   
   Az  Alkotmány  44/A.  §  (1) és (2) bekezdései  értelmében  az
  önkormányzati hatáskörökkel kapcsolatos központi  kategória  az
  autonómia. A rendeletalkotási jogkör gyakorlása tekintetében ez
  azt  jelenti, hogy az önkormányzat képviselő testülete nem csak
  végrehajtó jelleggel alkothat jogszabályt. Erre mutatott  rá  a
  testület   az   Ör.1.  —  a  jelenlegi  jogalaptól   eltérő   —
  alkotmányossági   vizsgálata   kapcsán   az   1256/B/1996.   AB
  határozatában,     amikor     a    kerékbilincsre     vonatkozó
  rendelkezéseket  felhatalmazás hiányában is, közterület-védelmi
  –     parkolás-gazdálkodási    intézkedésként    alkotmányosnak
  minősítette (ABH 1996, 789, 798.).
   Az   Alkotmánybíróság   összefoglaló,  „konszolidáló”   igényű
  17/1998.  (V.  3.)  AB  határozatában is egyértelművé  tette  a
  fentieket:   az   önkormányzat  helyi  közügyekben   kifejezett
  törvényi  felhatalmazás nélkül, kiegészítő  jelleggel  alkothat
  magatartási szabályokat, azok azonban nem lehetnek ellentétesek
  országos szintű szabályozással (ABH 1998, 155.).
   
   A  jelen  esetben a fővárosi közgyűlés — a Legfelsőbb  Bíróság
  értelmezése szerint — polgári ügylettel kapcsolatos szabályokat
  alkotott,  ezért  nem  „helyi közügyben”,  hanem  szükségképpen
  delegált   jogkörben  járt  el.  A  felhatalmazó  rendelkezések
  alkotmányellenessége   így  kihat  a  felhatalmazáson   alapuló
  jogszabály  alkotmányosságára is. Ezen okok miatt  szükségtelen
  volt  az  Ör.3. és a Ptk., a Pp., valamint az R., mint magasabb
  szintű  jogszabály meghatározott rendelkezései közötti összhang
  vizsgálata,   az  Ör.3.  megalkotásakor  ugyanis   a   fővárosi
  közgyűlésnek    nem    volt   alkotmányos   felhatalmazása    a
  jogalkotásra.
   
   A  kifejtettek értelmében az Alkotmánybíróság megállapította a
  Kkt.,  és  az  Ötv. felhatalmazó rendelkezéseinek, valamint  az
  Ör.3. hatályos rendelkezéseinek alkotmányellenességét, egyúttal
  alkotmányellenes mulasztás miatt a parkolás teljes körű,  immár
  alkotmányos   szabályozásának   megalkotására   hívta   fel   a
  jogalkotót.
   Az  Abtv.  43.  §  (1) bekezdése értelmében  a  megsemmisített
  jogszabályt  „az  erről szóló határozatnak a  hivatalos  lapban
  való  közzététele napjától nem lehet alkalmazni”. A 43.  §  (4)
  bekezdése ugyanakkor felhatalmazza az Alkotmánybíróságot,  hogy
  a  jogbiztonság, vagy az eljárást kezdeményező különösen fontos
  érdeke   miatt   más   időponthoz  kösse  az   alkotmányellenes
  jogszabály  hatályon  kívül  helyezését.  A  jelen  esetben  az
  Alkotmánybíróság    az    érintett   jogviszonyok    sokaságára
  tekintettel,  a  jogbiztonság elve alapján, az alkotmányellenes
  szabályozás   megsemmisítését   és   a   jogalkotói   mulasztás
  megszüntetésének  kötelezettségét jövőbeli időponthoz  kötötte.
  Az  alkotmányellenes és megsemmisített jogszabályok ezért olyan
  határidővel vesztik hatályukat, amely a törvényalkotó  szándéka
  szerint  kialakított törvényi és esetleges fővárosi  közgyűlési
  szabályozás megalkotásához feltehetőleg szükséges és elegendő.
   
   5.  Az indítványok között fellelhető bírói kezdeményezések  az
  Ör.1.  díjmegállapító rendelkezéseit, valamint az Ör.2.  41.  §
  (2) bekezdését és 53. §-át támadják. A bírói érvelés szerint az
  Ör.1.   és  az  Ör.2.  rendelkezései  a  Ptk.  205.   és   216.
  szakaszaival, valamint 209/B. §-ával ellentétesek.
   Az  Ör.1.,  az  Ör.2. és az Ör.3. összevetéséből kiviláglik  a
  tartalmi  hasonlóság,  ideértve a megalkotásuk  alapját  képező
  törvényi felhatalmazó rendelkezések szövegszerű azonosságát is.
  A  felhatalmazó  törvényi rendelkezések és ezzel összefüggésben
  az Ör.3. alkotmányellenessége utólagos normakontroll eljárásban
  megállapítást   nyert,  ugyanakkor  a  bírói   kezdeményezésben
  vizsgálni  kért  Ör.1. és Ör.2. már nincs hatályban,  ezért  az
  Alkotmánybíróság — alkotmányellenességük megállapítása  mellett
  —  kizárta az Ör.1. 27. és 28. szakaszainak, valamint az  Ör.2.
  41. § (2) bekezdésének és 53. §-ának perbeli alkalmazhatóságát.
   Ugyanezen     okból     tekintette     megalapozottnak      az
  Alkotmánybíróság    az   Ör.1.   28.   §    (4)    bekezdésének
  alkotmányellenességére    és    perbeli     alkalmazhatóságának
  kizárására  irányuló  —  határidőben érkezett  —  alkotmányjogi
  panaszt is.
   
   Az  Alkotmánybíróság  az  Abtv. 41. §-a  alapján  rendelte  el
  határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét.
 
                        Dr. Paczolay Péter
                    az Alkotmánybíróság elnöke,
                       előadó alkotmánybíró
                                 
            Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                 
           Dr. Holló András             Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                 
           Dr. Kovács Péter      Dr. Lenkovics Barnabás
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                 
           Dr. Lévay Miklós         Dr. Trócsányi László
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró
 
 

Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye
 
 Nem értek egyet a határozat rendelkező részével: a Kkt. 15.  §
(3)   bekezdése,   valamint  az   Ötv   63/A.   §   h)   pontja
megsemmisítésével,  és  ezért a Fővárosi Közgyűlési  rendeletek
(Ör.1.;  Ör.2., Ör.3.) alkotmányellenességének megállapításával
sem.
 
 1.    Egyetértek    a    határozat   indokolásának    alapvető
megállapításával,   azzal,   hogy   a   közterületi    parkolás
szabályozása alkotmányosságának megítélésénél az Alkotmány  58.
§ (1) bekezdésében foglalt mozgásszabadságból kell kiindulni. A
közterületen való közlekedés ennek az alapjognak a  gyakorlása,
lévén  ez  a  legalapvetőbb  szabadságjogok  egyike,  az  egyén
szabadságának  egyik elemi biztosítéka. Az ember térbeli  lény,
cselekvéséhez — egyáltalán létezéséhez — térre van szüksége. Ez
azt jelenti, hogy az ember csak valamilyen területen létezik. A
mozgásszabadság  joga  magában  foglalja  az   egyén   tetszése
szerinti   egyik   pontról  a  másikra  történő   eljutást,   a
közterület,  benne  a közút (ami a járdát is magában  foglalja)
ehhez  szükséges  használatát,  illetve  a  közterületen   való
tartózkodás  jogát. A mozgás szabadsága értelemszerűen  csak  a
közhasználatú   területek  használatára  jogosít,   amelyek   a
magánlakások  egymás  közötti,  vagy  más  közterülettel   való
kapcsolatát,  továbbá  a  közterületek  közötti  átjárhatóságot
biztosítják.  Ezt  a  jogot  az  egyén  valamilyen  közlekedési
eszközzel vagy anélkül is gyakorolhatja. A közterület — és  így
a közút — használatára mindenki jogosult, de természetesen csak
mások hasonló jogának tiszteletben tartásával gyakorolhatja — a
közút kisajátítására senkinek nincs alanyi joga.
 A   közúti  közlekedés  szabályozásának  alkotmányos  feladata
éppen az előbb említett követelmények kielégítése. Ebből az  is
következik,  hogy  a  közúti közlekedés — benne  a  gépjárművel
történő közeledés — szabályozása a közterületen az egyén és  az
állam   (közhatalom)  közötti  viszony,  hiszen   a   közút   —
jelentéktelen kivételektől eltekintve — állami kezelésben  van.
A  közutak  kezelői  a  mai Magyarországon  többnyire  a  helyi
önkormányzatok,  az  állam  helyi  szervei,  s  mint   ilyenek,
kötelesek  az  alapjogok tiszteletben tartására. Hozzátehetjük,
hogy  az  utak  fenntartása az állam — és amióta elkülönült  az
állam  egyéb  funkcióitól, a közigazgatás  —  egyik  legrégebbi
hagyományos feladata.
 A   közutak   használatának  szabályozása  ezért  a   közjogba
tartozik,  ebben a törvényhozó sem dönthet másként.  Ezért  úgy
gondolom, hogy a határozatban ki kellett volna mondani, hogy  a
közúti    közlekedés   szabályozása   közjogi   —    alapjaiban
alkotmányjogi, részleteiben közigazgatási jogi — kérdés, amit a
szabályozásnak  egyértelműen  tartalmaznia  kell.   A   közúton
közlekedők  nem  állhatnak  magánjogi  kapcsolatban   a   közút
kezelőjével:  ha  ez  valóban így lenne,  egy  közparkban  vagy
sétálóutcán tett séta ajándékozási (vagy szívességi használati)
szerződésnek minősülne. A törvényhozó a kifejtettek  miatt  nem
is   választhat   más  megoldást,  mint  a  közúti   közlekedés
közigazgatási jogi szabályozását [amint ezt az Alkotmánybíróság
korábban,  31/1996. (VII. 3.) AB határozatában (ABH 1996,  285,
291.) is kimondta].
 
 2.  A  közutak  használata — így a parkolás  —  a  kifejtettek
szerint  nem  helyi közszolgáltatás, hanem egy alkotmányos  jog
gyakorlása.  Helyi  közszolgáltatásnak  legfeljebb  a   közutak
fenntartása  tekinthető. Az útügyi szakigazgatás körébe  tarozó
feladatok egyébként szerteágazóak és sokrétűek. Ide tartozik  a
klasszikus  értelemben vett útépítés, a közutak  fenntartása  —
értve  ezalatt  a  kátyúzást,  a  burkolat  repedésinek,  egyéb
sérüléseinek javítását, az útburkolati jelek festését, a közúti
jelzőtáblák, egyéb közúti jelzések pótlását stb.  —  az  útügyi
igazgatási   tevékenység  (útkezelői  hozzájárulások   kiadása,
statisztikák  és  tanulmányok készítése, forgalom  megfigyelés,
forgalom   számlálás,  stb.),  valamint   a   jelen   határozat
szempontjából releváns forgalomszabályozás is.
 A  közutak használatának szabályozása — amelynek egy  része  a
várakozási  szabályok  megállapítása,  a  közúti  parkolóhelyek
kijelölése  —  a  közútkezelő közigazgatási feladata.  A  közút
használatának  általános szabályait a Kkt. és az  azon  alapuló
számos  jogszabály — különösen a KRESZ — tartalmazza. Az  egyes
közterületek,   illetve   közutak   használatának    szabályait
elsődlegesen  a  közutakon elhelyezett jelzések (táblák,  stb.)
határozzák  meg.  A  közúti jelzőtáblák — ahogy  a  közlekedést
szabályozó  jelzőlámpák is — lényegében hatósági  rendelkezések
(határozatok),   amelyeknek   betartása   közigazgatási    jogi
kötelezettség.  Ilyen a díjfizetéshez kötött,  közúton  történő
várakozás  is,  amely  a közúti közlekedés része  („közlekedési
esemény”);  ennek  feltételeit a közúti jelzőtáblák  határozzák
meg.  E  szabályok  betartásának ellenőrzése  és  megsértésének
szankcionálása kifejezetten rendészeti, közigazgatási feladat.
 A   közlekedés  közigazgatási  jogi  szabályozásának  része  a
közutak használatáért fizetendő díjak szedése. Ezért nem  értek
egyet  a  határozat  azon részével, amely a  Kkt.-nek  a  közút
kezelőjét  erre felhatalmazó rendelkezését — a Kkt. 15.  §  (3)
bekezdését  —  megsemmisíti. A közút  használatáért  —  az  itt
vizsgált esetben a gépjárművel való várakozásért (KRESZ 41.  §)
szedett   díjra   mindazok  a  korlátok   állnak,   amelyek   a
közigazgatási  díjakkal  kapcsolatban  az  Alkotmányból  és  az
Alkotmánybíróság erről szóló gyakorlatából következnek. Ezek  a
korlátok azonban nem magánjogiak, hanem egyértelműen közjogiak.
 
 3.  A  közúthasználat közjogi jellegéből  következik,  hogy  a
jelenlegi  várakozási  (parkolási) szabályozás  fő  alkotmányos
problémája  a  közjogi és a magánjogi elemek keveredése,  amely
arra vezet, hogy közhatalmi (elsősorban rendészeti) feladatokat
közterületen   rendszeresen   és   jogszabályban   feljogosítva
magántársaságok  látnak  el. A közigazgatásban  nem  ismeretlen
egyes    hatósági,    adott   esetben   rendészeti    feladatok
magánszemélyekre bízása — mint a humán-, és állategészségügyben
—,   de   ezekben  az  esetekben  a  közigazgatási  funkció   a
magánszemély különleges szaktudásán (orvos, állatorvos) alapul.
Ilyen esetekben — a Ket. 12. § (3) bekezdés e) pontja szerint —
a közigazgatási hatósági eljárás szabályai lennének irányadók —
amiről itt szó sincs.
 Ebből  következik,  hogy  a díjak beszedése  és  a  várakozási
szabályok    betartásának   ellenőrzése    közlekedésrendészeti
feladat,   amely   nem  bízható  a  magánjog   szerint   működő
társaságokra. A közúton történő várakozás minden esetét ugyanis
—  jelenleg  a  Kkt.  48.  §  (3)  bekezdése  a)  pontjának  9.
alpontjában  kapott felhatalmazás alapján —  a  KRESZ  41.  §-a
szabályozza. A KRESZ 41. § (4) bekezdése szerint:
 
 „[v]árakozást  ellenőrző  óránál  munkanapon  8  és  18   óra,
szombaton 8 és 14 óra között — ha pedig jelzőtábla [17.  §  (1)
bek.  e)  pont]  ettől  eltérő időszakot jelöl  meg,  ebben  az
időszakban — csak az óra működtetésével és legfeljebb az órával
jelzett  időtartamig  szabad várakozni.  Lejárt  órát  a  jármű
eltávozása nélkül ismételten működésbe hozni tilos”.
 
 Aki  ezt  a  szabályt  megsérti, az  egyes  szabálysértésekről
szóló  218/1999.  (XII. 28.) Korm. rendelet  54.  §-a  szerinti
szabálysértést  követi  el,  ahol  is  a  várakozási  szabályok
megsértése  esetén  a  rendőrség és a  közterület-felügyelő  is
helyszíni  bírságot szabhat ki. A mai jogi szabályozás  szerint
tehát   a  gépjárművel  történő  díjfizetés  nélküli  várakozás
szabálysértés, és nem a „szerződési szabadság” korlátozása vagy
magánjogi  deliktum.  A közúton történő várakozás  szabályainak
kikényszerítése  ennek megfelelően nem is  történhet  magánjogi
eszközökkel.    Természetesen    a    magántulajdonban     álló
várakozóhelyek  — pl. a mélygarázsok vagy parkolóházak  —  jogi
megítélése    egészen   más,   mivel   ezek   nem    „közutak”,
igénybevételük  nem  is minősül a KRESZ szerinti  várakozásnak.
(Ezen  az  sem  változtat,  hogy az  ezeken  belüli  közlekedés
rendjére általában a KRESZ szabályai alkalmazandók, mert itt  a
KRESZ  szabályok érvényessége többnyire az üzleti  feltételeken
alapul.)
 
 4.  A fent elmondottak szerint a Kkt. 15. § (3) bekezdését nem
tartom  alkotmányellenesnek, mert nem alkotmányellenes a  közút
használatáért     díj     szedésére     való     felhatalmazás.
Alkotmányellenesnek   tartom   viszont   a   díjbeszedés   jogi
feltételeit, ezért — a szoros összefüggés miatt — a Kkt. 15.  §
(5)  és  (6) bekezdésének „vagy az általa megállapodás  alapján
megbízott   gazdálkodó   szervezet”   részét   kellett    volna
megsemmisítenie az Alkotmánybíróságnak. Ez törvényesíti ugyanis
a  jelenlegi magánrendőrségi rendszert, amennyiben a  parkolási
társaságok   —   mint  „megbízott  gazdálkodó  szervezetek”   —
ténylegesen rendészeti, azaz közhatalmi feladatokat látnak  el,
megfelelő  jogi  szabályozás  nélkül.  A  közlekedés  rendjének
fenntartása — beleértve a közlekedéshez tartozó várakozást is —
közigazgatási  rendészeti feladat;  ezért  ezt  a  feladatot  a
törvény   által  létrehozott  közigazgatási  szerv  hatáskörébe
kellene utalni.
 A  díjak mértékének megállapításával kapcsolatban is a közjogi
mérce  az  irányadó: a parkolási díjak funkciója  a  közlekedők
magatartásának  (közvetett) szabályozása, amelynek  alkotmányos
célja  csak az lehet, hogy a mindenkit megillető szabadságjogot
mások  hasonló  jogának  indokolatlan sérelme  nélkül  mindenki
gyakorolhassa.  Ez  a gépjárművel való várakozás  időtartamának
korlátozása  mellett  még  a  díjfizetési  kötelezettséget   is
szükségessé     teheti,    amiről    a    közlekedés-szabályozó
közigazgatásnak  — legtöbbször a helyi önkormányzatnak  —  kell
döntenie.  Indokolt  lehet  e  szabályozás  keretének  törvényi
meghatározása,   ennyiben  a  mulasztás   megállapításával   is
egyetértek,  azzal  viszont nem, hogy a  közjogi  eszközöket  a
törvényhozó magánjogiakkal is helyettesítheti.

Budapest, 2009. november 17.
                                            Dr. Bragyova András
                                                  alkotmánybíró
dasdfasdf