Ügyszám:611/B/2003
Keltezés:Budapest, 11/17/2008 12:00:00 AM
Előadó bíró: Holló András Dr.
Közlöny információ:
AB közlöny:XVII. évf. 11. szám
 
 
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta az alábbi

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság Budapest Főváros  XIV.  kerület  Zugló
  Önkormányzata   Képviselő-testületének   a   Képviselő-testület
  Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2007.  (II.  23.)
  rendelet   1.   §-a   alkotmányellenességének   megállapítására
  irányuló indítványt elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság Budapest Főváros  XIV.  kerület  Zugló
  Képviselő-testületének  Szervezeti és  Működési  Szabályzatáról
  szóló     38/1998.     (XI.    24.)     rendelet     1.     §-a
  alkotmányellenességének   megállapítására   irányuló   eljárást
  megszünteti.
 
                             Indokolás

                                I.

  Az  indítványozó  az  Alkotmánybírósághoz fordult  és  Budapest
  Főváros XIV. kerület Zugló Képviselő-testületének Szervezeti és
  Működési  Szabályzatáról  szóló 38/1998.  (XI.  24.)  rendelete
  (továbbiakban    Ör.1.)    alkotmányossági    vizsgálatát    és
  megsemmisítését  kezdeményezte,  mert  álláspontja  szerint  az
  önkormányzat  elnevezése ellentétben  áll  a  Budapest  főváros
  közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló  1994.
  évi  XLIII.  törvény (a továbbiakban: Kerületi tv.)  2.  §  (1)
  bekezdésével.  Az  indítványozó  kifejtette,  hogy  a   kerület
  egészét   lefedő   „Zugló”  megnevezés   használata   sérti   a
  Rákosfalván   lakók   érdekeit,  ugyanis  a   XIV.   kerületnek
  hagyományosan csak egyik része Zugló. Az önkormányzati rendelet
  ezért – véli az indítványozó – magasabb jogszabályba ütközik, s
  így sérülnek az Alkotmány 44/A. §-ában foglalt rendelkezések.

                                II.

  Az Alkotmány érintett rendelkezése szerint:
      „44/A.  §  (2)  A  helyi képviselőtestület a feladatkörében
  rendeletet  alkothat,  amely nem lehet  ellentétes  a  magasabb
  szintű jogszabállyal.”

  A Kerületi tv. irányadó szabályai értelmében:
      „2.  §  (1)  Budapest  főváros  közigazgatási  területe   a
  következő kerületekre tagozódik: I. kerület, II. kerület,  III.
  kerület,  IV.  kerület, V. kerület, VI. kerület, VII.  kerület,
  VIII.  kerület,  IX.  kerület, X. kerület,  XI.  kerület,  XII.
  kerület,  XIII.  kerület,  XIV.  kerület,  XV.  kerület,   XVI.
  kerület,  XVII.  kerület,  XVIII. kerület,  XIX.  kerület,  XX.
  kerület, XXI. kerület, XXII. kerület, XXIII. kerület.
      (2) A fővárosi kerületi képviselő-testület a szervezeti  és
  működési szabályzatában határozza meg a kerület elnevezését.”

  Az Ör. 1. indítvány benyújtásakor hatályos szövege:
      „1.    §   Az   önkormányzat   elnevezése:   Budapest-Zugló
  Önkormányzata.”

  Budapest  Főváros  XIV. kerület Zugló Önkormányzata  Képviselő-
  testületének  a  Képviselő-testület  Szervezeti   és   Működési
  szabályzatáról  szóló 1/2007. (II. 23.) rendelete  (a  hatályos
  szabályozás) értelmében:
      „1.  §  Az  önkormányzat elnevezése: Budapest főváros  XIV.
  kerület Zugló Önkormányzata”

                               III.

  1.  Az  indítványozó által vizsgálni kért Ör.1. 1. §-a szerint:
  „Az önkormányzat elnevezése: Budapest-Zugló Önkormányzata.”  Az
  indítvány  benyújtását követően Budapest főváros  XIV.  kerület
  Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület
  Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 1/2007.  (II.  23.)
  rendelete  (a továbbiakban Ör.2.) 73. § (2) bekezdés a)  pontja
  az   Ör.  1.-et  hatályon  kívül  helyezte  és  új  szabályokat
  alkotott.   Az  Ör.  2.  megváltoztatta  a  kerület   hivatalos
  elnevezését, az 1. §-a értelmében: „Az önkormányzat elnevezése:
  Budapest   főváros   XIV.  kerület  Zugló  Önkormányzata”.   Az
  Alkotmánybíróság – állandó gyakorlata szerint – módosított vagy
  hatályon   kívül   helyezett  jogszabály  alkotmányellenességét
  kivételesen,  az  Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.
  törvény  (a  továbbiakban:  Abtv.)  38.  §-ában  foglalt  bírói
  kezdeményezés és a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz esetében
  vizsgálja [10/1992. (II. 25.) AB határozat, ABH 1992, 72, 76.].
  Mivel a benyújtott beadvány nem az Abtv. 38. §, illetve 48. §-a
  szerinti   kérelem,  ezért  az  Alkotmánybíróság  az   Ör.   1.
  vonatkozásában  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és
  annak  közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe
  foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozata (ABH 2003, 2065.)  31.
  § e) pontjára figyelemmel az eljárást megszüntette.

  2.1.   Az   Alkotmánybíróság  ugyanakkor  észlelte,   hogy   az
  indítványozó által felvetett probléma továbbra is  fennáll;  az
  Ör.  2.  nem  utal  –  az indítványban kifogásoltak  alapján  –
  Rákosfalvára.  Az  Alkotmánybíróság gyakorlata  szerint,  ha  a
  felülvizsgálni  kért,  de  időközben hatályon  kívül  helyezett
  rendelkezések  helyébe  hasonló tartalmú  –  az  indítványokban
  megjelölt szempontok szerint vizsgálható – szabályozás  lépett,
  akkor  az  indítványt  hatályos  indítványnak  tekinti  az   új
  szabályozásra is. (Lásd először a 137/B/1991. AB határozat, ABH
  1992,   456,  47.)  Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság   a
  vizsgálatot az Ör. 2. tekintetében lefolytatta.

  2.2.  Az  Alkotmánybíróság fővárosi kerület  képviselő-testület
  általi   elnevezésével  több  döntésében  is  foglalkozott.   A
  38/2005.   (X.   18.)  AB  határozat  (a  továbbiakban:   Abh.)
  megállapította:  „A  Kerületi  tv.  állapította  meg   Budapest
  főváros   közigazgatási   kerületi  beosztását,   a   kerületek
  hivatalos  megjelölését,  ami egyben  a  kerület  közigazgatási
  helyneve.  A törvény a már kialakult és elfogadott megjelölést,
  a  római  számokkal  való megjelölést, helyneveket  állapította
  meg.  A  törvény megalkotására azért került sor, mert megfelelő
  kezdeményezés és előterjesztés nyomán eggyel nőtt  a  kerületek
  száma,  a  XX.  kerületből  kivált a  korábban  ide  egyesített
  Soroksár  Budapest főváros XXIII. kerületként. Az  Országgyűlés
  döntése  alapján  a Budapest főváros mellett a  római  számozás
  jelenti a fővárosi kerületek hivatalos közigazgatási helynevét.
  A  Kerületi tv. ugyanakkor elfogadta azt a helyzetet, hogy több
  községnek  és városnak Budapesttel 1949-ben történt egyesítése,
  a  fővárosi kerületek római számmal történt megjelölése után is
  egyes  kerületekben  tovább  élt  az  előző  településnév  (pl.
  Soroksár), ezért rendelkezett akként, hogy a kerületi képviselő-
  testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza  meg
  a kerület elnevezését. Ez nem kötelező, a helyi igények esetére
  adott felhatalmazás, amely felhatalmazással számos kerület  élt
  is.
  A   kerületnek  a  képviselő-testület  által  való   elnevezése
  önkormányzati   rendeletben  történik,   így   az   a   kerület
  illetékességi    területén   kötelező.   Az   egyes    fővárosi
  kerületekben használt elnevezések vagy lefedik a kerület teljes
  területét,  esetenként  névösszetételben,  vagy  jellemzőek  az
  adott kerületre.
  A  fővárosi kerületek hivatalos közigazgatási helyneve az, amit
  a Kerületi tv. állapít meg római számmal és a határvonal pontos
  megállapításával.  A hivatalos közigazgatási helynév  (Budapest
  főváros XII. kerület) mellett nevezheti el a képviselő-testület
  a kerületet (például Hegyvidéknek).” (ABH 2005, 682, 687.)
  Az  Abh.  ezen  indokok  alapján a  Kerületi  tv.-be  ütközőnek
  tartotta  a  „Budapest  Hegyvidék  XII.  kerület  Önkormányzat”
  megnevezésből  a  „Hegyvidék” szövegrészt. Az Abh.-ban  foglalt
  érvek figyelembe vételével egy másik határozat, a 120/2008. (X.
  3.) AB határozat törvény és egyben alkotmánysértőnek találta  a
  „Ferencvárosi   Önkormányzat   Képviselő-testülete”   hivatalos
  megnevezést, s nyomatékosította, hogy a Kerületi tv. alapján  a
  kerület közigazgatási helynevének tartalmaznia kell a „Budapest
  főváros (római szám) kerület” megnevezést. (MK 2008, 142.  szám
  15825,  15827.) Jelen ügyben megállapítható, hogy az Ör.  2.  e
  követelménynek  megfelel,  az 1. §-a szerint:  Az  önkormányzat
  elnevezése:  Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata.
  Mindezek  mellett  az Alkotmánybíróság azt  is  megállapította,
  hogy  ez  az  elnevezés – az indítványban felvetett  szempontok
  szerint  –  nem  tekinthető alkotmány-és  törvényellenesnek.  A
  Kerületi  tv. 2. § (2) bekezdése alapján – amely felhatalmazást
  ad  a  kerületeknek, hogy a törvény keretei között az SZMSZ-ben
  meghatározzák  a  kerület elnevezését  –  az  önkormányzatoknak
  döntési  szabadsága  van  a hivatalos  elnevezés  meghatározása
  tekintetében. Ez az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában
  meghatározott   önkormányzati  alapjogból   (az   önkormányzati
  ügyekben  való  önálló szabályozás jogából) is  következik.  Az
  önkormányzati  képviselő-testületnek a törvény  keretei  között
  történő  döntése  a  kerület elnevezéséről,  a  helyi  közösség
  akaratának  a  képviselet útján történő  megjelenítése.  Már  a
  fentebb  idézett  Abh.  is  megállapította,  hogy  a  hivatalos
  közigazgatási helynév mellett a képviselő-testület megnevezheti
  a  kerületet,  amely elnevezések vagy lefedik a kerület  teljes
  területét,  esetenként  névösszetételben,  vagy  jellemzőek  az
  adott   kerületre.  Ilyen  a  jelen  ügyben  vizsgált  Ör.   2.
  önkormányzat elnevezéséről szóló 1. §-a is.
  Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  az
  Ör.   2.   1.   §-a  nem  ütközik  a  Kerületi  tv.-be,   annak
  alkotmányellenességét  ezért  nem  állapította  meg.   Mindezek
  alapján az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.
 
             Dr. Kiss László          Dr. Kovács Péter
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

                         Dr. Holló András
                       előadó alkotmánybíró
 
 
dasdfasdf