Ügyszám:1358/B/1991
Keltezés:Budapest, 05/18/1992 12:00:00 AM
Előadó bíró: Sólyom László Dr.
Szabó András Dr.
Közlöny információ:30/1992. (V. 26.) AB határozat
Közzétéve a Magyar Közlöny 1992. évi 53. számában
AB közlöny:I. évf. 5. szám
 
 
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos   vizsgálatára   irányuló   indítványok   tárgyában
  meghozta a következő

                          határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  a Büntető  Törvénykönyvről szóló  1978.
  évi   IV.    törvény   /Btk/    269.   §    (1)    bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
  irányuló kérelmeket elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a Btk  269.  §  (2)
  bekezdése   alkotmányellenes,    ezért   azt   a   határozat
  közzétételének napjával megsemmisíti.

  Az  Alkotmánybíróság  elrendeli,  hogy  a  Btk  269.  §  (2)
  bekezdése  alapján   lefolytatott  és  jogerős  határozattal
  lezárt büntetőeljárásokat  vizsgálják felül,  amennyiben  az
  elítélt még nem mentesült a hátrányos következmények alól.

  Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
 
                           Indokolás

                               I.

  1. Indítványozók  a Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978. évi
  IV. törvénynek  /Btk/ az  1989. évi  XXV. törvény 15. §-ával
  megállapított 269. §-a alkotmányellenességének megállapítása
  és   e   bűncselekményi   tényállás   megsemmisítése   iránt
  nyújtottak be indítványt. Álláspontjuk szerint a Btk 269. §-
  a  azért   alkotmányellenes,  mert   büntetni  rendel  olyan
  magatartásokat, amelyek  az Alkotmány 61. §-ában biztosított
  véleménynyilvánítási  és   sajtószabadság,   továbbá   egyik
  indítványozó    szerint     a    60.    §-ban    biztosított
  gondolatszabadság és  a 65.  §-ában  biztosított  menedékhez
  való jog gyakorlásának körébe esnek.

  2. A  Pesti Központi  Kerületi Bíróság az előtte folyamatban
  lévő  ügyben  6.B.X. 20. 192/1991/28.  számú  végzésével  az
  eljárást  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
  törvény  /AB   tv/  38.   §   (1)   bekezdésére   hivatkozva
  felfüggesztette.  A  végzés  szerint  a  Btk  "ellentmondani
  látszik" az  Alkotmány 8.  § (1)-(2)  és  (4)  bekezdésének,
  figyelemmel az  Alkotmány 61.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében
  foglaltakra.

  3.  Az   Alkotmánybíróság  ülésén  felszólalt  a  Legfelsőbb
  Bíróság elnöke  és a  legfőbb ügyész. Álláspontjuk szerint a
  Btk 269. §-a nem alkotmányellenes.

                              II.

  1. A közösség elleni izgatás tényállását, a Btk jelenlegi
  269. §-át   a  Büntető Törvénykönyv  módosításáról  szóló
  1989.  évi   XXV.  törvény  15.  §-a  állapította  meg  a
  következőképp:

  " (1) Aki nagy nyilvánosság előtt
  a) a magyar nemzet vagy valamely nemzetiség,
  b) valamely  nép, felekezet  vagy faj,  továbbá  a  lakosság
  egyes csoportjai ellen gyűlöletre uszít, bűntettet követ el,
  és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

  (2) Aki  nagy nyilvánosság előtt a magyar nemzetet, valamely
  nemzetiséget,  népet,   felekezetet  vagy  fajt  sértő  vagy
  lealacsonyító kifejezést használ, vagy más ilyen cselekményt
  követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel,
  javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő."

  2.  A   vizsgált   büntető   rendelkezések   szabályozásának
  története során  mind a  védett jogi  tárgyak köre,  mind az
  elkövetési magatartások  módosultak.  Változatlan  maradt  a
  büntetendővé nyilvánítás  célja: annak  a határnak  törvényi
  megvonása, ahol a véleménynyilvánítás és ezen belül a szólás
  szabadsága véget  ér, és  ahol a  büntetőjogilag tilalmazott
  magatartások kezdődnek.

  A  magyar   büntetőtörvénykönyvről  szóló   1878.   évi   V.
  törvénycikknek / Csemegi  Kódex / az  Alkotmánybíróság által
  vizsgált  tényállás   szempontjából  releváns   rendelkezése
  szerint   büntetendő    az,   aki    valamely   gyülekezeten
  nyilvánosan,  szóval,  vagy  aki  nyomtatvány,  irat,  képes
  ábrázolat  terjesztése  vagy  közszemlére  kiállítása  által
  valamely   osztályt,    nemzetiséget   vagy   hitfelekezetet
  gyűlöletre a másik ellen izgat. / 172. § (2) bek./

  Az állami  és társadalmi  rend hatályosabb  védelméről szóló
  1921. évi  III. törvénycikk  vétség miatt  büntetni rendelte
  azt,  aki   a  magyar  állam  vagy  a  magyar  nemzet  ellen
  meggyalázó kifejezést használ vagy ily cselekményt követ el.
  /8. §/

  A  demokratikus   államrend  és  a  köztársaság  büntetőjogi
  védelméről szóló 1946. évi VII. törvénycikk, a Csemegi Kódex
  rendelkezése   helyébe    a   demokratikus    államrend   és
  demokratikus  köztársaság,   az  állampolgári  szabadság  és
  jogegyenlőság  elleni   lázítás  és   izgatás   tényállásait
  iktatta.   A   büntetőtörvények   egyes   fogyatékosságainak
  megszüntetéséről  és  pótlásáról  szóló  1948.  évi  XLVIII.
  törvénycikk  a   demokratikus  államrend   és   demokratikus
  köztársaság  elleni  rágalmazást  kiegészítette  a  nemzeti,
  nemzetiségi és felekezeti érzület büntetőjogi védelmével.

  A   "Hatályos   anyagi   büntetőjogi   szabályok   hivatalos
  összeállítása" /BHÖ/  1952-ben az 1946. évi VII. és az 1948.
  évi XLVIII.  törvénycikkben megfogalmazott  tényállásokat az
  állam  belső   biztonsága  elleni   bűncselekmények   között
  lényegében változatlan szöveggel tartalmazta.

  A Büntető  Törvénykönyvről szóló  1961. évi  V. törvény több
  ponton  módosította   az  állam   elleni  bűntettek   között
  elhelyezett  izgatás   szabályozását.  Új  bűncselekményként
  jelent meg  a közbiztonság  és közrend  elleni  cselekmények
  között a  "közösség megsértése". Ez az izgatás tényállásában
  meghatározott  magatartások   enyhébb  büntetését   helyezte
  kilátásba arra  az esetre,  ha a  cselekmény az  eset összes
  körülményeire, különösen  a bűntett indítékára, az elkövetés
  módjára,  az  elkövető  személyi  körülményeire  tekintettel
  kisebb súlyú.

  Az izgatás  és a  közösség megsértése  közötti elhatárolás a
  jogalkalmazói gyakorlatra  hárult. Tekintettel arra, hogy az
  elhatárolás nem csupán a büntetési mérték szempontjából volt
  fontos, hanem  a magatartás  állam elleni  vagy köztörvényes
  bűncselekménykénti megkülönböztetése szempontjából is, az új
  Btk előkészítésekor  igyekeztek  határozottabb  elhatárolási
  ismérvet kialakítani.

  Ennek eredménye  lett, hogy  az 1978.  évi  IV.  tv,  a  Btk
  eredeti  148.   §-ában   szabályozott   "izgatás"   célzatos
  bűncselekménnyé vált, azaz a bűnösség megállapításához többé
  már nem  volt elegendő,  hogy az  elkövető csupán  tudatában
  legyen: cselekménye  alkalmas a  tényállásban szereplő  jogi
  tárgyak elleni  gyűlölet felkeltésére, hanem szükséges volt,
  hogy szándéka  kifejezetten erre  irányuljon,  ezt  kívánja,
  ennek érdekében cselekedjék.

  Akinek esetében  a gyűlölet  keltésére irányuló  célzat  nem
  volt   megállapítható,    az   ugyanazon   magatartásért   a
  köznyugalom  elleni   bűncselekmények   között   elhelyezett
  közösség megsértése  /eredeti 269.  § (1)  bek./ miatt  volt
  büntetendő. A  közösség megsértését  valósította meg továbbá
  az,  aki   mások  előtt   a  magyar   nemzetet,  továbbá   -
  nemzetiségük,   felekezetük,    fajuk    vagy    szocialista
  meggyőződésük miatt  - csoportokat  vagy  személyeket  sértő
  vagy lealacsonyító  kifejezést használt,  avagy egyéb  ilyen
  cselekményt követett el /eredeti 269. § (2) bek./.

  A jogállami  garanciák  megteremtése  érdekében  1989-ben  a
  politikai jellegű  bűncselekmények  a  sürgősen  módosítandó
  rendelkezések  között  kaptak  helyet.  Az  1989.  évi  XXV.
  törvény az  állam elleni  bűncselekemények közül kiemelte az
  izgatást, és  a köznyugalom elleni bűncselekmények között, -
  a  büntetőjogi   felelősséget  lényegesen   korlátozva  -  a
  "közösség elleni  izgatás" új  tényállását fogalmazta meg. A
  büntetőjogi felelősség  korlátozását egyrészt a védendő jogi
  tárgyak körének  szűkítése,  másrészt  a  nagy  nyilvánosság
  alaptényállási elemmé tétele eredményezte.

  3.    Valamennyi    kontinentális    jogrendszerű    európai
  demokratikus  ország,  továbbá  az  angolszász  jogterületen
  Anglia  és   Wales,  Kanada,   valamint  Új-Zéland   büntető
  törvényben tiltja  meg a  "faji"  izgatást.  Az  izgatás,  a
  gyűlöletkeltés és  a véleménynyilvánítás szabadsága között a
  megfelelő határ  megvonása azonban nemzetközileg is jelentős
  viták forrása.

                              III.

  Az indítványok  a Btk  269. § (1) bekezdésében meghatározott
  bűncselekményi tényállás  tekintetében nem megalapozottak. A
  Btk 269.  § (2) bekezdése azonban - figyelemmel az Alkotmány
  8. §  (1) és (2) bekezdésében foglaltakra - az Alkotmány 61.
  § (1)  és (2)  bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási
  és   sajtószabadságot    szükségtelenül   és    aránytalanul
  korlátozza, ezért alkotmányellenes.

  1. A  Btk 269.  §-át  egybevetve  az  Alkotmány  60.  §  (1)
  bekezdésével nyilvánvaló,  hogy a  gondolat szabadsága  és a
  közösség elleni izgatás semmilyen ponton nem érintkezik. Így
  a büntető  rendelkezés ezen  alapjogot nem  korlátozza,  nem
  sérti, mert  az a  vélemény kinyilvánítására  vonatkozik.  A
  vitatott tényállás  meghatározott  magatartás  megbüntetését
  írja elő. A büntetőjog axiómái közé tartozik, hogy pusztán a
  gondolat nem lehet büntetőjogi felelősségre vonás alapja.

  Ugyancsak nem  fedezhető fel tartalmi összefüggés a Btk 269.
  §-a és  az Alkotmány  65. §-ának  azon rendelkezése  között,
  amely  szerint   a  Magyar   Köztársaság  -   a   törvényben
  meghatározott feltételek szerint - biztosítja a menedékjogot
  azoknak  a  külföldi  állampolgároknak,  akiket  hazájukban,
  illetőleg  azoknak   a  hontalanoknak,  akiket  tartózkodási
  helyükön  faji,  vallási,  nemzeti,  nyelvi  vagy  politikai
  okokból üldöznek.  Az Alkotmánybíróság állás- pontja szerint
  a menedékjog  megszerzésének  feltétele  az  egyénnek  faji,
  vallási okok,  nemzeti hovatartozása,  illetve meghatározott
  társadalmi  csoporthoz   való  tartozása,   avagy  politikai
  nézetei miatti  üldözéstől való  megalapozott  félelme,  nem
  pedig az  elhagyott ország  népe elleni  gyűlöletre uszítás,
  illetve azt  sértő, lealacsonyító  kifejezések használata. A
  menedékjog, mint  alkotmányos alapjog  és  a  Btk  269.  §-a
  között  releváns   öszefüggés  nincs,   így  ellentétük  sem
  mutatható ki.

  2. 1.  A Btk  269. §-a  az Alkotmány  61. § (1) bekezdésében
  meghatározott  véleménynyilvánítási   szabadság  és   a  (2)
  bekezdésben megjelölt sajtószabadság tényleges korlátozását,
  határainak a felelősségi rendszer legsúlyosabb eszközével, a
  büntetőjogi szankcióval való kijelölését jelenti.

  Valamennyi alkotmányos  alapjog tekintetében  fontos kérdés,
  hogy azokat  lehet-e és  milyen feltételekkel  megszorítani,
  korlátozni, kollíziójuk  esetén  milyen  szempontok  alapján
  kell  a   prioritást  meghatározni.  A  véleménynyilvánítás,
  illetve az  ebbe  beletartozó  sajtószabadság  esetén  ez  a
  kérdés kiemelt  jelentőséget kap,  mivel ezen  szabadságok a
  plurális,  demokratikus  társadalom  alapvető  értékei  közé
  tartoznak.

  Éppen ezért  a véleménynyilvánítás szabadságának kitüntetett
  szerepe van  az alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen
  "anyajoga" többféle  szabadságjognak, az un. "kommunikációs"
  alapjogoknak. Ebből  eredő külön nevesített jogok a szólás -
  és a sajtószabadság, amely utóbbi felöleli valamennyi médium
  szabadságát,  továbbá  az  informáltsághoz  való  jogot,  az
  információk megszerzésének  szabadságát. Tágabb értelemben a
  véleménynyilvánítási  szabadsághoz   tartozik   a   művészi,
  irodalmi  alkotás   szabadsága  és   a   művészeti   alkotás
  terjesztésének szabadsága,  a tudományos  alkotás szabadsága
  és  a   tudományos  ismeretek   tanításának  szabadsága.  Ez
  utóbbiak tiszteletben  tartásáról és védelméről az Alkotmány
  70/G. §-ában  külön is  rendelkezik. A  véleménynyilvánítási
  szabadsághoz kapcsolódik  a lelkiismereti és vallásszabadság
  /60. §/, valamint a gyülekezési jog is /62. §/.

  Ez  a  jogegyüttes  teszi  lehetővé  az  egyén  megalapozott
  részvételét  a   társadalmi  és   politikai   folyamatokban.
  Történelmi  tapasztalat,   hogy  mindannyiszor,   amikor   a
  véleménynyilvánítás   szabadságát    korlátozták,   sérelmet
  szenvedett a társadalmi igazságosság, az emberi kreativitás,
  csökkent  az   emberben  rejlő  képességek  kibontakozásának
  lehetősége. A káros következmények nem csupán az individuum,
  hanem  a   társadalom  életében   is  megmutatkoztak  és  az
  emberiség fejlődésének  sok szenvedéssel  járó zsákutcájához
  vezettek. Az  eszmék, nézetek  szabad  kifejtése,  a  mégoly
  népszerűtlen    vagy     sajátos     elképzelések     szabad
  megnyilvánulása  a   fejlődni-  képes   és  valóban   eleven
  társadalom létezésének alapfeltétele.

  2. 2.  Az   Alkotmány  8.  §-ában  rögzíti,  hogy  a  Magyar
  Köztársaság    elismeri    az    ember    sérthetetlen    és
  elidegeníthetetlen  alapvető   jogait,   ezek   tiszteletben
  tartása  és  védelme  az  állam  elsőrendű  kötelessége.  Az
  alapvető jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat
  törvény  állapítja  meg,  alapvető  jog  lényeges  tartalmát
  azonban nem korlátozhatja.

  Az állam akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez,
  ha  másik   alapvető   jog   és   szabadság   védelme   vagy
  érvényesülése, illetve  egyéb alkotmányos  érték védelme más
  módon   nem    érhető   el.    Az   alapjog   korlátozásának
  alkotmányosságához tehát  önmagában nem  elegendő,  hogy  az
  másik alapjog  vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos
  cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az
  arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága
  és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő
  arányban legyen  egymással. A törvényhozó a korlátozás során
  köteles az  adott cél  elérésére alkalmas legenyhébb eszközt
  alkalmazni. Alkotmányellenes  a jog tartalmának korlátozása,
  ha az  kényszerítő ok  nélkül, önkényesen történik vagy ha a
  korlátozás súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.

  Az Alkotmánybíróság  a terhességmegszakítás  alkotmányossági
  kérdéseivel foglalkozó határozatában kifejtette azt is, hogy
  az  állam   kötelessége  az   alapvető  jogok  "tiszteletben
  tartására és  védelmére" az egyéni alapjogokkal kapcsolatban
  nem merül  ki abban,  hogy tartózkodnia kell megsértésüktől,
  hanem magában  foglalja azt  is, hogy  gondoskodnia kell  az
  érvényesülésükhöz szükséges feltételekről. Az emberek egyéni
  szabadságuk és  személyes igényeik szempontjából gyakorolják
  alapjogaikat.  Az   államnak  viszont   arra  van   szüksége
  garanciális feladata ellátásához, hogy az egyes alanyi jogok
  biztosítása mellett  az  azokkal  kapcsolatos  értékeket  és
  élethelyzeteket önmagukban  is, azaz  ne csupán egyes egyedi
  igényekhez  kapcsolódóan   védje,  s   a  többi   alapjoggal
  összefüggésben  kezelje.   Az  állam  számára  az  alapjogok
  védelme   csupán    része   az    egész   alkotmányos   rend
  fenntartásának  és   működtetésének   /64/1991. (XII. 17.)AB
  hat./.

  Az egyéni  véleménynyilvánítási  szabadság  szubjektív  joga
  mellett  tehát   az  Alkotmány   61.  §-ából   következik  a
  demokratikus  közvélemény   kialakulása   feltételeinek   és
  működése  fenntartásának   biztosítására   irányuló   állami
  kötelezettség.  A  szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jog
  objektív, intézményes  oldala  nemcsak  a  sajtószabadságra,
  oktatási   szabadságra,    stb.   vonatkozik,    hanem    az
  intézményrendszernek  arra   az   oldalára   is,   amely   a
  véleménynyilvánítási  szabadságot  általánosságban  a  többi
  védett érték  közé illeszti.  Ezért  a  véleménynyilvánítási
  szabadság alkotmányos  határait úgy kell meghatároznia, hogy
  azok a  véleményt nyilvánító  személy alanyi  joga mellett a
  közvélemény kialakulásának,  illetve szabad  alakításának  a
  demokrácia   szempontjából   nélkülözhetetlen   érdekét   is
  figyelembe vegyék.

  Tekintettel   arra,    hogy    a    vizsgálat    tárgya    a
  véleménynyilvánítási szabadságnak  a büntetőjog  eszközeivel
  történő   korlátozása,   az   alkotmányosság   megítélésénél
  érvényesülnie kell  a büntetőjog egész rendszerére vonatkozó
  alkotmányos követelményeknek is. Ezek forrása az alkotmányos
  büntetőjog koncepciója, a jogállamiságból, mint alapértékből
  az állami büntetőhatalom gyakorlására háramló következmények
  rendszere, ezen  belül pedig  a büntető  jogalkotás  számára
  adódó tartalmi korlátok és formai követelmények.

  Ennek  megfelelően   az  Alkotmánybíróság  a  Btk  269.  §-a
  alkotmányosságának  megítélésénél   a  következő  kérdéseket
  vizsgálta:

  - elkerülhetetlenül  szükséges-e  a  véleménynyilvánítás  és
  sajtószabadság korlátozása a tényállásban leírt magatartások
  esetén,

  - a  korlátozás megfelel-e  az arányosság  követelményeinek,
  azaz az  elérni kívánt  célhoz a  büntetőjog eszközrendszere
  általában és ezen belül az adott büntető tényállás szükséges
  és megfelelő-e.

  A büntető  tényállás két  magatartási típust  szankcionál: a
  gyűlöletkeltést /gyűlöletre uszít/ és a megvetés kifejezésre
  juttatását /sértő vagy lealacsonyító kifejezések használata,
  vagy ilyen  cselekmény elkövetése/.  A Btk 269. § (1) és (2)
  bekezdésében foglalt  bűncselekemények  mind  az  elkövetési
  magatartást  magát,  mind  pedig  veszélyességüket  tekintve
  lényegesen  eltérnek,   így  az   Alkotmánybíróság   e   két
  elkövetési magatartás alkotmányosságát külön vizsgálta.

                              IV.

  A  Btk   269.  §   (1)  bekezdésében   büntetni   rendelt
  magatartások   tekintetében    az   Alkotmánybíróság    a
  következőket állapította meg.

  1.  A   gyűlöletkeltésnek,  az   emberek  egyes  csoportjait
  megvető,    megalázó    megnyilvánulásoknak    potenciálisan
  kártékony   voltáról   az   emberiség   bőséges   történelmi
  tapasztalatokkal rendelkezik.

  A szavak  erejére már  1878-ban a  Csemegi Kódex  miniszteri
  indokolása így  hívta fel  a figyelmet:  "Az  eszmék  szabad
  közlése,  a   minek  legszebb   vívmányait   köszönheti   az
  emberiség, ép  oly ártalmassá  válhatik, mint  a  tűz,  mely
  világít és  melegít, de  mely ellenőrizetlenül és féktelenül
  csapongva,  igen   gyakran  nagy   szerencsétlenségnek,  sok
  nyomornak és pusztulásnak lett már okozója."

  Századunk súlyos  történelmi tapasztalatai bizonyítják, hogy
  a faji, etnikai, nemzetiségi, vallási szempontú alsóbb- vagy
  felsőbbrendűséget hirdető  nézetek, a gyűlölködés, megvetés,
  kirekesztés  eszméinek  terjesztése  az  emberi  civilizáció
  értékeit veszélyeztetik.

  Történelmileg és  napjaink eseményei  által is igazolt, hogy
  az emberek  meghatározott csoportja  elleni  gyűlöletkeltési
  szándékot  kifejező   bármely  megnyilvánulás   alkalmas   a
  társadalmi feszültségek  kiélezésére, a  társadalmi harmónia
  és   béke   megzavarására,   legsúlyosabb   kifejletében   a
  társadalom    egyes     csoportjai     közötti     erőszakos
  összeütközésekre.

  A   gyűlöletkeltés    legszélsőségesebb,   már   ténylegesen
  bekövetkezett  kártékony  hatását  bizonyító  történelmi  és
  jelenkori tapasztalatok mellett figyelembe kell venni azokat
  a mindennapi veszélyeket is, amelyek a gyűlölet felkeltésére
  alkalmas nézetek,  eszmék korlátok nélküli kinyilvánításával
  járnak. E  megnyilvánulások akadályozzák,  hogy  az  emberek
  bizonyos  közösségei  harmonikus  kapcsolatban  éljenek  más
  csoportokkal. Ez,  növelve egy  adott, kisebb  vagy  nagyobb
  közösségen   belüli   érzelmi,   szociális   feszültségeket,
  szétszakítja a  társadalmat,  erősíti  a  szélsőségeket,  az
  előítéletességet  és   intoleranciát.  Mindez   csökkenti  a
  plurális értékrendet, a különbözőséghez való jogot elismerő,
  toleráns, multikulturális,  az emberek  egyenlő méltóságának
  elismerésén alapuló,  a  diszkriminációt  értékként  el  nem
  ismerő társadalom kialakulásának esélyét.

  2.  A   véleménynyilvánítás  és  sajtószabadság  körében  az
  emberek  meghatározott   csoportjai  elleni   gyűlöletkeltés
  alkotmányos    védelemben     részesítése     feloldhatatlan
  ellentmondásban  lenne   az  Alkotmányban  kifejezésre  jutó
  politikai berendezkedéssel  és értékrenddel,  a demokratikus
  jogállamiságra,   az    emberek    egyenlőségére,    egyenlő
  méltóságára,  valamint   a   diszkrimináció   tilalmára,   a
  lelkiismereti  és   vallásszabadságra,  a  nemzeti,  etnikai
  kisebbségek védelmére,  elismerésére  vonatkozó  alkotmányos
  tételekkel.

  Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
  demokratikus  jogállam.   A  demokrácia   fogalma  rendkívül
  összetett. A vizsgált kérdés szempontjából azonban lényeges,
  hogy tartalmilag  jelenti a  különbözőséghez való  jogot,  a
  kisebbségek  védelmét,   az  erőszakról   és  az  erőszakkal
  fenyegetésről, mint  a konfliktusmegoldás  eszközeiről  való
  lemondást.

  A  gyűlöletkeltés  a  fenti  tartalmi  jegyek  tagadása,  az
  erőszak     érzelmi      előkészítése.     Visszaélés      a
  véleménynyilvánítás szabadságával,  az emberek meghatározott
  csoportjának,   egy    kollektivitásnak   olyan   intoleráns
  minősítése,  amely  nem  a  demokrácia,  hanem  a  diktatúra
  jellemzője.   A   véleménynyilvánítási   és   sajtószabadság
  gyakorlása olyan  formáinak eltűrése,  amelyet a  Btk 269. §
  (1)  bekezdése   tilalmaz,  ellentmondana   a   demokratikus
  jogállamiságból fakadó követelményeknek.

  Az Alkotmány  54. §  (1) bekezdése  szerint minden  embernek
  veleszületett joga  van az  emberi méltósághoz. Így tehát az
  emberi méltóság  a véleménynyilvánítási  szabadság  korlátja
  lehet.

  3. A  véleménynyilvánítási és  sajtószabadság korlátozásának
  szükségessége   következik   a   magyar   állam   nemzetközi
  kötelezettségeiből is.  Az  Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdése
  szerint  a   Magyar  Köztársaság  jogrendszere  elfogadja  a
  nemzetközi jog  elismert szabályait,  biztosítja  a  vállalt
  nemzetközi jogi  kötelezettségek és a belső jog összhangját.
  A   vizsgált   kérdés   tekintetében   fennálló   nemzetközi
  kötelezettségek a következők:

  3. 1. Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966.
  december 16-án  elfogadott, az  1976.  évi  8.  törvényerejű
  rendelettel   kihirdetett   Polgári   és   Politikai   Jogok
  Egyezségokmánya  rögzíti   a  gondolatszabadságot   /18.c./,
  valamint a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot /19.c./.

  Ez utóbbi szerint:
  1. Nézetei miatt senki sem zaklatható.

  2. Mindenkinek  joga van  szabad véleménynyilvánításra; ez a
  jog magában  foglalja mindenfajta adat és gondolat határokra
  való  tekintet  nélküli  -  szóban,  írásban,  nyomtatásban,
  művészi formában  vagy bármilyen más tetszése szerinti módon
  történő -  keresésének, megismerésének  és terjesztésének  a
  szabadságát is.

  3. Az  e cikk 2. bekezdésében meghatározott jogok gyakorlása
  különleges kötelességekkel  és felelősséggel jár. Ennélfogva
  az bizonyos  korlátozásoknak vethető  alá, ezek azonban csak
  olyanok   lehetnek,   amelyeket   a   törvény   kifejezetten
  megállapít és amelyek

  a) mások jogainak vagy jóhírnevének tiszteletben tartása,
  illetőleg

  b) az állambiztonság vagy a közrend, a közegészség vagy a
  közerkölcs védelme érdekében szükségesek."

  Határozottabb  állásfoglalást   tartalmaz  a   20.  cikk  2.
  bekezdése: "Törvényben  kell megtiltani a nemzeti, faji vagy
  vallási     gyűlölet     bármilyen     hirdetését,     amely
  megkülönböztetésre, ellenségeskedésre vagy erőszakra izgat."

  3. 2. A  magyar állam  számára jogi  kötelezettséggel jár  a
  1969. évi  1. tvr-rel  kihirdetett, a  faji megkülönböztetés
  valamennyi  formájának   kiküszöböléséről  szóló  nemzetközi
  egyezmény.

  Az Egyezmény 4. cikke szerint a részes államok

  a) " törvény  által büntetendő  cselekménnyé nyilvánítják  a
  faji  felsőbbrendűségre  vagy  gyűlöletre  alapozott  eszmék
  terjesztését,  a   faji  megkülönböztetésre  való  izgatást,
  valamint bármely  faj, illetve  más színű  vagy más  etnikai
  származású  személyek   csoportja  ellen   irányuló   minden
  erőszakos cselekedetet  vagy  arra  való  izgatást,  továbbá
  fajgyűlölő   tevékenység   mindenféle   támogatását,   annak
  pénzelését is beleértve;

  b) Törvényellenessé nyilvánítanak és betiltanak minden olyan
  szervezetet,   valamint    szervezett   és    minden   egyéb
  propagandatevékenységet,  amely   a  faji   megkülönöztetést
  előmozdítja vagy  arra izgat,  az ilyen  szervezetekben vagy
  tevékenységben   való   részvételt   pedig   törvény   által
  büntetendő cselekménynek tekintik;

  c) nem  engedik meg, hogy országos vagy helyi hatóságok vagy
  közintézmények a  faji megkülönböztetést  előmozdítsák  vagy
  arra izgassanak."

  3. 3. Az  emberi jogok  és alapvető  szabadságok  védelméről
  szóló   Európai    Egyezmény   nem    tartalmaz    közvetlen
  kötelezettséget    az    államok    számára    az    izgatás
  bűncselekménnyé   nyilvánítására,    hanem   elsősorban    a
  véleménynyilvánítási    jog     korlátozásának     mikéntjét
  szabályozza.

  Az Egyezmény 10. cikke szerint:
  "1.   Mindenkinek    joga    van    a    véleménynyilvánítás
  szabadságához. E  jog  magában  foglalja  a  véleményalkotás
  szabadságát és  az  információk,  eszmék  megismerésének  és
  átadásának szabadságát  országhatárokra tekintet  nélkül  és
  anélkül, hogy ebbe hatósági szervnek joga lenne beavatkozni.
  E cikk nem képezi akadályát annak, hogy az államok a rádió-,
  mozgókép- vagy televízióvállalatok működését engedélyezéshez
  kössék.

  2.  E   kötelezettségekkel   és   felelősséggel   együttjáró
  szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott  olyan
  alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak   vagy
  szankcióknak vethető  alá, amelyek szükséges intézkedéseknek
  minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
  a területi  integritás,  a  közbiztonság,  a  zavargás  vagy
  bűncselekmény megelőzése,  a közegészség  vagy az  erkölcsök
  védelme, mások  jó hírneve  vagy jogai  védelme, a  bizalmas
  információ   közlésének    megakadályozása,   a    bíróságok
  tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából."

  Az Emberi  Jogok Európai  Bizottsága több  határozatában úgy
  foglalt állást,  hogy a  10. cikk  2.  pontja  értelmében  a
  fajgyűlölő közlések  megtiltása a szabad véleménynyilvánítás
  érvényes korlátozásának tekintendő.

  Az    Alkotmánybíróság     álláspontját    összegezve:     a
  véleménynyilvánítás és  sajtószabadság korlátozását  mind az
  emberek meghatározott  csoportjai  elleni  gyűlöletkeltésnek
  történelmileg  bizonyítottan   kártékony  hatása,   mind  az
  alkotmányos   alapértékek    védelme,   továbbá   a   Magyar
  Köztársaság   nemzetközi    kötelezettségeinek   teljesítése
  szükségszerűvé és indokolttá teszi.

  4. A  büntetőjog a  jogi felelősségi  rendszerben az  ultima
  ratio. Társadalmi rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének
  szankciós zárköve legyen. A büntetőjogi szankció, a büntetés
  szerepe és  rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének
  fenntartása akkor,  amikor már  más  jogágak  szankciói  nem
  segítenek.

  Az alkotmányos  büntetőjogból fakadó  tartalmi  követelmény,
  hogy  a   törvényhozó  a   büntetendő  magatartások  körének
  meghatározásakor  nem   járhat   el   önkényesen.   Valamely
  magatartás   büntetendővé   nyilvánításának   szükségességét
  szigorú mércével  kell megítélni: a különböző életviszonyok,
  erkölcsi és  jogi normák  védelmében az  emberi  jogokat  és
  szabadságokat    szükségképpen     korlátozó     büntetőjogi
  eszközrendszert csak  a  feltétlenül  szükséges  esetben  és
  arányos mértékben  indokolt  igénybe  venni,  akkor,  ha  az
  alkotmányos  vagy  az  Alkotmányra  visszavezethető  állami,
  társadalmi, gazdasági  célok, értékek megóvása más módon nem
  lehetséges.

  Az Alkotmánybíróság  álláspontja szerint  a Btk  269. §  (1)
  bekezdésében tilalmazott  magatartásnak a korábban elemzett,
  az egyént  és a  társadalmat éríntő  hatásai, következményei
  olyan  súlyosak,   hogy  más   felelősségi  formák,   így  a
  szabálysértési  vagy   polgári  jogi  felelőségi  rendszerek
  eszközei  elégtelenek  az  ilyen  magatartások  tanusítóival
  szemben.  E   magatartások  helytelenítésének,  elítélésének
  erőteljes   kifejezése,    azon   demokratikus    eszméknek,
  értékeknek  megerősítése,   amelyek  ellen   e  cselekmények
  elkövetői támadnak,  valamint a  megsértett jog  és erkölcsi
  rend helyreállítása a büntetőjog eszközeit igényli.

  5. Végül vizsgálandó kérdés, hogy a Btk 269. § (1) bekezdése
  mértéktartó és  megfelelő választ  ad-e a  veszélyesnek, nem
  kívánatosnak ítélt jelenségre, azaz az alkotmányos alapjogok
  korlátozása esetén irányadó követelménynek megfelelően a cél
  eléréséhez a  lehetséges legszűkebb  körre szorítkozik-e. Az
  alkotmányos büntetőjog  követelményei szerint  a büntetőjogi
  szankció  kilátásba   helyezésével  tilalmazott  magatartást
  leíró   diszpoziciónak    határozottnak,   körülhatároltnak,
  világosan  megfogalmazottnak  kell  lennie.  Alkotmányossági
  követelmény   a   védett   jogtárgyra   és   az   elkövetési
  magatartásra   vonatkozó    törvényhozói   akarat    világos
  kifejezésre    juttatása.     Egyértelmű    üzenetet    kell
  tartalmaznia, hogy  az egyén  mikor követ  el büntetőjogilag
  szankcionált  jogsértést.  Ugyanakkor  korlátoznia  kell  az
  önkényes jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.
  Vizsgálni  kell   tehát,  hogy,  a  tényállás  a  büntetendő
  magatartások körét  nem túl  szélesen jelöli-e  ki  és  elég
  határozott-e.

  A Btk  269. § (1) bekezdése megfelel a korlátozással szemben
  támasztott  követelményeknek.   Amint  a   határozat   II/2.
  pontjában adott  történeti áttekintés  mutatja,  az  1989-es
  módosítás  a   büntetőjogi  felelősség  lényeges  szűkítését
  eredményezte több ponton:

  - A védendő jogi tárgyak közül elmaradt az alkotmányos rend,
  valamint az állam szövetségi, barátsági vagy együttműködésre
  irányuló egyéb nemzetközi kapcsolata.

  Ennek következtében  az ezen  intézmények elleni  gyűlöletre
  uszítás  kiesett   a  büntetendő   magatartások   közül.   A
  büntetőjog eszközrendszere  csak  akkor  lép  működésbe,  ha
  valaki az  alkotmányos  rend  erőszakos  megváltoztatásaként
  /139.  §/,   az  alkotmányos  rend  elleni  szervezkedésként
  /139/A. §/,  lázadásként /140.  §/, hazaárulásként  /141. §/
  stb. minősülő magatartást tanúsít, amely a gyűlöletkeltéshez
  képest lényegesen több tevékenységet kíván meg.

  - Az  izgatás korábbi  tényállásának súlyosabban  minősített
  esete, a  nagy nyilvánosság előtti elkövetés vált a közösség
  elleni izgatás  alaptényállásává.  Ennek  fogalmát  egyrészt
  maga a  törvény, a 137. § 10. pontja határozza meg. Eszerint
  "nagy  nyilvánosságon   a  bűncselekménynek   sajtó,   egyéb
  tömegtájékoztatási   eszköz    vagy   sokszorosítás    útján
  elkövetését is  érteni kell".  Másrészt e fogalom tartalma a
  büntető jogalkalmazásban régóta kialakult.

  A közösség  elleni  izgatás  az  eredeti  izgatáshoz  képest
  kétségtelenül szélesítette a büntetőjogi felelősséget azzal,
  hogy   a   tényállás   nem   célzatos,   azaz   a   bűnösség
  megállapításához nem  szükséges a gyűlöletkeltés kifejezett,
  egyenes szándéka,  elegendő  csupán  az,  hogy  az  elkövető
  tudatában  legyen:   magatartása  a   gyűlölet   kiváltására
  alkalmas.

  A tényállásban  a jogi  tárgyak közül  értelmezést igényel a
  lakosság  egyes  csoportjai  kitétel.  E  mögött  az  eltérő
  nézetrendszer  (párttagok,   egyesületek,   mozgalmak   stb.
  résztvevői )  vagy   egyéb,  tulajdonképpen  bármely  ismérv
  szerint elkülönülő  személyek  védelmének  szándéka  húzódik
  meg.

  Értelmezést  igényel   továbbá   a   gyűlöletre   uszításban
  megjelölt elkövetési  magatartás.  Önmagukban  a  szavak  is
  általánosan ismert  tartalommal bírnak.  A gyűlölet az egyik
  legszélsőségesebb, negatív, a Magyar Nyelv Értelmező Szótára
  szerint ( 2.  kötet 1132. o. )  nagyfokú ellenséges indulat.
  Aki  uszít,   az  valamely   személy,  csoport,   szervezet,
  intézkedés ellen  ellenséges magatartásra,  ellenséges, kárt
  okozó  tevékenységre   biztat,  ingerel,  lázít  ( Értelmező
  Szótár 7. kötet 59. o.).

  Tekintettel  arra,   hogy  már   a  Csemegi  Kódexben  is  a
  gyűlöletre  izgatás   volt  az   elkövetési  magatartás,   a
  jogalkalmazók a  konkrét esetek  megítélésében több mint 100
  év értelmezési  gyakorlatára támaszkodhatnak.  A Curia már a
  századfordulón több döntésében nagy szabatossággal határozta
  meg meg  az izgatás  fogalmát: A törvény eme kifejezés alatt
  "izgat"  nem   valamely  kedvezőtlen  és  sértő  véleménynek
  nyilvánítása,  hanem  olyan  lázongó  kifakadások  értendők,
  amelyek alkalmasak arra, hogy az emberek nagyobb tömegében a
  szenvedélyeket oly magas fokra lobbantsák, amelyből gyűlölet
  keletkezvén,  a   társadalmi  rend   és  béke  megzavarására
  vezethet ( Büntetőjogi  Döntvénytár 7.  köt. 272. l. ) . Nem
  izgatás tehát a bírálat, helytelenítés, kifogásolás, sőt még
  a sértő  nyilatkozat sem;  izgatásról csak  akkor  van  szó,
  midőn a  kifejezések, megjegyzések  stb. nem  az  értelemhez
  szólnak,  hanem   az  érzelmi   világra  akarnak   hatni   s
  szenvedélyek, ellenséges  indulatok felkeltésére alkalmasak.
  Az izgatás  fogalmát illetően  egyébként teljesen  közömbös,
  hogy az  állított tények  valóak-e vagy  sem; a lényeges az,
  hogy bár  való, vagy  valótlan  adatoknak  csoportosítása  a
  gyűlölet   felkeltésére    alkalmas   legyen   ( Büntetőjogi
  Döntvénytár 1. köt. 124. l.) .

  A közösség  elleni izgatás  súlyosabb alakzata, a gyűlöletre
  uszítás   tényállása    tehát   megfelel    az    arányosság
  követelményének:  csak   a  legveszélyesebb   magatartásokra
  terjed ki  és a  tényállási elemek  a jogalkalmazók részéről
  egyértelműen értelmezhetők.  Az a  tény, hogy  a Btk eredeti
  tényállásai még  a közelmúltban  is alkalmat  teremtettek  a
  véleménynyilvánítási szabadság  olyan korlátozására, amely a
  demokratikus értékrend  szerint nem  elfogadható,  önmagában
  nem érv a tényállás alkotmányellenessége mellett. Csupán azt
  bizonyítja, hogy  a büntetőjog  eszközeivel való  visszaélés
  igen  korlátozottan   védhető  ki   a   tényállások   pontos
  megfogalmazásával. Az igazi védelmet a demokratikus jogállam
  intézményeinek működése, a bíróságok valódi függetlensége, a
  demokratikus értékeknek  elkötelezett  társadalmi  környezet
  megteremtése biztosíthatja.

                               V.

  1.  A  szabad  véleménynyilvánításhoz  való  jog  a  fentiek
  szerint  nem   csupán  alapvető  alanyi  jog,  hanem  e  jog
  objektív,  intézményes   oldalának   elismerése   egyben   a
  közvélemény, mint  alapvető politikai intézmény garantálását
  is jelenti. A szabad véleménynyilvánítás jogának kitüntetett
  szerepe ugyan  nem vezet  arra, hogy  ez a jog - az élethez,
  vagy  az   emberi  méltósághoz   való  joghoz   hasonlóan  -
  korlátozhatatlan lenne,  de mindenképpen  azzal jár,  hogy a
  szabad véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen
  kevés  joggal   szemben   kell   csak   engednie,   azaz   a
  véleményszabadságot korlátozó  törvényeket megszorítóan kell
  értelmezni. A  vélemény szabadságával  szemben  mérlegelendő
  korlátozó törvénynek  nagyobb a  súlya, ha közvetlenül másik
  alanyi alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb,
  ha ilyen  jogokat csakis  mögöttesen, valamely " intézmény "
  közvetítésével véd,  s legkisebb,  ha csupán valamely elvont
  érték önmagában a tárgya ( pl. a köznyugalom ) .

  2. A  Btk 269. §  (1) bekezdésének  elkövetési magatartása a
  "gyűlölöletre uszítás".  A Curia  idézett  meghatározása  az
  akkori "izgatásra"  nézve nyilvánvalóvá  teszi,  hogy  olyan
  magatartások értendők ide, "amelyek alkalmasak arra, hogy az
  emberek nagyobb  tömegében a  szenvedélyeket oly magas fokra
  lobbantsák, amelyből gyűlölet keletkezvén, a társadalmi rend
  és béke megzavarására vezethet." A társadalmi rend és béke -
  a Btk  szóhasználatával a  köznyugalom -  ilyen  megzavarása
  mögött ott van nagyszámú egyéni jog megsértésének a veszélye
  is:  a   csoport  ellen   felszított  indulat   fenyegeti  a
  csoporthoz  tartozók  becsületét,  méltóságát  ( szélsőséges
  esetben életét  is ), megfélemlítéssel  korlátozza őket  más
  jogaik  gyakorlásában   is  ( köztük   a  szabad   vélemény-
  nyilvánításban ) .   Az    (1)   bekezdésben    szankcionált
  magatartás olyan  veszélyt hordoz egyéni jogokra is, amelyek
  a közvetlen  tárgyként szereplő  köznyugalomnak olyan  súlyt
  adnak hogy  - a  IV. pontban  történt kifejtés  szerint -  a
  véleményszabadság  korlátozása  szükségesnek  és  arányosnak
  tekinthető. Noha  a mérlegelés gyakorlati eredménye hasonló,
  ebben  a   gondolatmenetben   nem   csupán   a   köznyugalom
  megzavarásának intenzitásáról  van szó,  amely egy  bizonyos
  mérték fölött  ( "clear and  present  danger" )  igazolja  a
  szabad véleménynyilvánításhoz  való jog korlátozását. Itt az
  a döntő, hogy mi került veszélybe: az uszítás az alkotmányos
  értékrendben  szintén   igen  magasan  álló  alanyi  jogokat
  veszélyeztet.

  A "gyalázkodásnál" ezzel szemben nem tényállási elem a sértő
  kifejezésnek  vagy   azzal   egyenértékű   cselekménynek   a
  köznyugalom  megzavarására  alkalmas  volta.  A  "gyűlöletre
  uszítással"  ellentétben  az  elkövetési  magatartásból  sem
  következtethető ez  ki. A Btk abból indul ki, hogy a nemzeti
  vagy vallási  közösségekre nézve  sértő kifejezés használata
  általában ellentétes  a társadalom kívánatos nyugalmával. Ez
  az immateriális  bűncselekményi tényállás tehát a közrendet,
  a köznyugalmat,  a társadalmi békét önmagában véve, elvontan
  védi.  A  bűncselekmény  megalósul  akkor  is,  ha  a  sértő
  kifejezés a  körülmények folytán  nem jár  annak veszélyével
  sem, hogy  egyéni jogokon  sérelem esne. A köznyugalom ilyen
  elvont veszélyeztetése  nem  elégséges  érv  ahhoz,  hogy  a
  véleménynyilvánítási  szabadságot   büntetőjogi  büntetéssel
  alkotmányosan korlátozni lehessen.

  3. A  szabad véleménynyilvánításhoz  való  jog  a  véleményt
  annak érték-  és  igazságtartalmára  tekintet  nélkül  védi.
  Egyedül ez  felel meg  annak az  ideológiai  semlegességnek,
  amelyet az  Alkotmánynak az  1990. évi  XL. törvénnyel  való
  módosítása azzal  fejezett ki,  hogy  törölte  az  Alkotmány
  2. §-ából  az   1989.  októberében  -  éppen  a  pluralizmus
  példájaként -  szerepeltetett fő  eszmei irányzatokat  is. A
  véleménynyilvánítás  szabadságának   külső  korlátai  vannak
  csak; amíg  egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba
  nem ütközik,  maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye
  védett, annak  tartalmára tekintet  nélkül. Vagyis az egyéni
  véleménynyilvánítás, a  saját  törvényei  szerint  kialakuló
  közvélemény, és  ezekkel kölcsönhatásban  a minél  szélesebb
  tájékozottságra épülő  egyéni véleményalkotás lehetősége az,
  ami  alkotmányos  védelmet  élvez.  Az  Alkotmány  a  szabad
  kommunikációt  -  az  egyéni  magatartást  és  a  társadalmi
  folyamatot - biztosítja, s nem annak tartalmára vonatkozik a
  szabad véleménynyilvánítás  alapjoga. Ebben  a processzusban
  helye van minden véleménynek, jónak és károsnak, kellemesnek
  és sértőnek egyaránt - különösen azért, mert maga a vélemény
  minősítése is e folyamat terméke.

  Az általa helyesnek tartott véleményeket mindenki - az állam
  is - támogathatja, s a helytelennek tartott ellen felléphet,
  mindaddig, amíg  ezzel valamely  más jogot  nem  sért  olyan
  mértékben, hogy  az előtt  a véleményszabadságnak  is vissza
  kell lépnie.  A Btk  269. § (2)  bekezdése azonban nem külső
  korlátot állít,  hanem valójában  a  vélemény  értéktartalma
  alapján  minősít  -  s  ehhez  a  köznyugalom  sérelme  csak
  feltételezés és statisztikai valószínűség révén kapcsolódik.

  Nem alkotmányossági,  hanem a  büntetőjogra tartozó  kérdés,
  hogy  mihez   képest  minősül   a  kifejezés  sértőnek  vagy
  lealacsonyítónak. Egyes  szavak stilisztikai  értéke azonban
  annyira  szituációhoz  és  kulturális  szinthez  kötött  (és
  változó),  hogy   a   büncselekményi   tényállásba   felvett
  hipotetikus  ("alkalmas")   vagy  tényleges   visszacsatolás
  nélkül (valóban  megzavarta a köznyugalmat) a gyalázkodással
  a köznyugalomban  okozott sérelem olyan feltételezés csupán,
  amely a  szabad véleménynyilvánítás korlátozását kielégítően
  nem indokolhatja.  Itt ugyanis  a külső korlát megléte, azaz
  más   jog    sérelme,   maga   is   bizonytalan.   Ezzel   a
  véleménynyilvánításhoz      való       jog       korlátozása
  elkerülhetetlenségének  és   arányosságának  vizsgálata  idő
  előttivé válik.

  A   "köznyugalom"    ráadásul   maga    sem   független    a
  véleményszabadság  helyzetétől.   Ahol  sokféle  véleménnyel
  találkozhatnak az  emberek, a közvélemény toleráns lesz; míg
  zárt   társadalmakban    sokkal   inkább   felkavarhatja   a
  köznyugalmat  egy-egy   szokatlan  hang   is.   Másrészt   a
  véleménynyilvánítás  szükségtelen  és  aránytalanul  szigorú
  korlátozása a társadalom nyitottsága ellen hat.

  Az  Alkotmánybíróság   tekintettel  van   az   egyes   ügyek
  történelmi körülményeire. A rendszerváltás elkerülhetetlenül
  társadalmi    feszültségekkel    jár.    E    feszültségeket
  kétségtelenül fokozhatja,  ha egyesek  büntetlenül  adhatnak
  kifejezést nagy  nyilvánosság  előtt  bizonyos  csoportokkal
  szembeni gyűlöletüknek, megvetésüknek vagy ellenérzésüknek.

  A sajátos történelmi körülményeknek azonban van egy másfajta
  hatása is,  s éppen  ezért  szükséges  különbséget  tenni  a
  gyűlöletre uszítás  és a  sértő vagy lealacsonyító kifejezés
  használata között.  A "nagy  nyilvánosság" -  a  gyűlésektől
  eltekintve -  gyakorlatilag a sajtónyilvánosságot jelenti. A
  létrejött  sajtószabadságban  senki  nem  hivatkozhat  külső
  kényszerre, aki  a nyilvánosság elé lép, minden sorral, amit
  leír, magát  adja és  teljes erkölcsi  hitelét  kockáztatja.
  Politikai kultúra  és  egészségesen  reflektáló  közvélemény
  csakis öntisztulással  alakulhat ki.  Aki tehát gyalázkodik,
  magát  bélyegzi   meg,  s   lesz  a   közvélemény   szemében
  "gyalázkodó". A gyalázkodásra bírálat kell hogy feleljen.

  E folyamatba  tartozik az  is, hogy  számolni kelljen  magas
  kártérítésekkel. Büntetőjogi  büntetésekkel  azonban  nem  a
  közvéleményt és  a politikai  stílust  kell  formálni  -  ez
  paternalista hozzáállás  -, hanem  más jogok  védelmében  az
  elkerülhetetlenül szükséges esetekben szankcionálni.

  4. A  Btk 269. §  (2) bekezdése  a fent  kifejtettek alapján
  alkotmányellenes   és    ezért   azt   az   Alkotmánybíróság
  megsemmisíti.    A     köznyugalom    fenntartásához     nem
  elkerülhetetlen,   hogy    a   magyar   nemzetet,   valamely
  nemzetiséget,  népet,   felekezetet  vagy  fajt  sértő  vagy
  lealacsonyító kifejezés nagy nyilvánosság előtti használatát
  önmagában véve  (illetve az  ezzel egyenértékő  cselekményt)
  büntetőjogi büntetéssel  fenyegesse a törvény. Ez a törvényi
  tényállás szükségtelenül,  és az elérni kívánt célhoz képest
  aránytalanul korlátozza a szabad véleménynyilvánításhoz való
  jogot. A  köznyugalom elvont,  esetleges fenyegetettsége nem
  elégséges indok  arra, hogy  a  véleménynyilvánításhoz  való
  alapjogot,  amely   a  demokratikus   jogállam   működéséhez
  nélkülözhetetlen, a  büntetőtörvény a  269. § (2)  bekezdése
  szerint korlátozza. Az Alkotmánybíróság határozata szerint a
  közösségek  méltósága   a   véleménynyilvánítási   szabadság
  alkotmányos korlátja  lehet. Nem  zárja ki tehát a határozat
  azt, hogy  erről a  törvényhozó akár  a  gyűlöletre  uszítás
  tényállásán túlmenő  büntetőjogi védelemmel is gondoskodjék.
  A közösségek  méltóságának hatékony  védelmére  azonban  más
  jogi eszköz,  például a  nem vagyoni  kártérítés alkalmazási
  lehetőségeinek bővítése is alkalmas.

  5. A  Btk 269.  § (2)  bekezdése  alapján  folyt,  jogerősen
  lezárt büntetőeljárások felülvizsgálatának elrendelése az AB
  tv 43. § (3) bekezdésén alapul.
 
                       Dr. Sólyom László
                      előadó alkotmánybíró
                   az Alkotmánybíróság elnöke

       Dr. Ádám Antal                  Dr. Herczegh Géza
       alkotmánybíró                     alkotmánybíró

      Dr. Kilényi Géza                  Dr. Lábady Tamás
       alkotmánybíró                     alkotmánybíró

                       Dr. Schmidt Péter
                         alkotmánybíró

                        Dr. Szabó András
                      előadó alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszky Ödön            Dr. Vörös Imre
         alkotmánybíró                  alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                         alkotmánybíró
 
 
dasdfasdf