Ügyszám:953/G/1991
Keltezés:Budapest, 09/23/1991 12:00:00 AM
Előadó bíró: Sólyom László Dr.
Közlöny információ:48/1991. (IX. 26.) AB határozat
Közzétéve a Magyar Közlöny 1991. évi 103. számában
AB közlöny:
 
 
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság   a  honvédelmi   miniszternek,   az
  igazságügyminiszternek,    valamint    az    Országgyűlés
  Kulturális, oktatási,  tudományos, sport,  televízió-  és
  sajtó bizottságának  az Alkotmány  értelmezése  tárgyában
  előterjesztett indítványa alapján - Dr. Kilényi Géza, Dr.
  Schmidt  Péter  és  Dr.  Vörös  Imre  alkotmánybírónak  a
  határozat    B )     része    2.    pontjára    vonatkozó
  különvéleményével, valamint  Dr. Ádám Antal, Dr. Herczegh
  Géza,  Dr.   Lábady  Tamás,   Dr.   Szabó   András,   Dr.
  Tersztyánszky Ödön  és Dr.  Zlinszky János  alkotmánybíró
  párhuzamos véleményével - meghozta a következő

                        határozatot:

                             A )

  Az   Alkotmánybíróság    az   Alkotmány   40/B. §    (3)
  bekezdésének értelmezése  alapján -  figyelemmel a  19. §
  (3)   bekezdése,  a 29. §  és a  30/A. §, továbbá a 35. §
  (1)   bekezdése  értelmezésére is - az Országgyűlésnek, a
  köztársasági elnöknek  illetve a  Kormánynak a  fegyveres
  erők  irányítására   vonatkozó  hatásköreit  illetően  az
  alábbiakat állapítja meg.

  1. A  fegyveres erők  irányításában az  Alkotmány 40/B. §
  (3)  bekezdésében  felsorolt szervek mindegyikének  részt
  kell vennie,  az  Alkotmányban  meghatározott  hatáskörök
  szerint, illetve  azok sérelme  nélkül. A  fegyveres erők
  irányítására a  40/B. §  (3)   bekezdésében meghatározott
  szerveken kívül  semmilyen más  szervnek nincs hatásköre.
  Az   irányítástól    független    vezetői    hatásköröket
  alkotmányosan nem lehet megállapítani. A Magyar Honvédség
  parancsnoka vezetési  jogkörét csakis az irányító szervek
  irányítási aktusainak  megfelelően,  azok  keretén  belül
  gyakorolhatja. Az Országgyűlés, a köztársasági elnök és a
  Kormány  irányítási   aktusainak  megfelelő  parancsot  a
  Magyar Honvédség  illetőleg a Határőrség parancsnoka adja
  ki.

  2.  Az  Országgyűlés  -  alkotmánymódosítás  nélkül  -  a
  fegyveres erők irányítására vonatkozó olyan új hatáskört,
  amelyet az Alkotmány nem tartalmaz, csak akkor állapíthat
  meg az  irányító szervek  bármelyike részére, ha ezzel az
  Alkotmány 40/B. §   (3)   bekezdése  szerint  irányításra
  jogosult többi  szervnek  az  Alkotmányban  meghatározott
  hatáskörét nem vonja el.

  3. a )  Az Alkotmány 29. §  (2)  bekezdése, amely szerint
  a köztársasági  elnök a fegyveres erők főparancsnoka, nem
  hatásköri szabály. Az Alkotmány a köztársasági elnöknek a
  fegyveres erők  irányítására vonatkozó  hatáskörén  belül
  nem különít  el és nem nevez meg a főparancsnoki funkciót
  kitöltő  jogosítványokat.   A   29. §    (2)    bekezdése
  alkotmányjogi  jelentősége  annyi,  hogy  a  köztársasági
  elnököt   legalább    egy    hagyományos    főparancsnoki
  jogosítvánnyal fel kell ruházni.

  A köztársasági  elnök főparancsnoki  funkciója  az  elnök
  alkotmányjogi  jogállásának   része,  és   nem  a  Magyar
  Honvédségben illetve  a Határőrségben  viselt  rang  vagy
  beosztás. A  fegyveres  erők  főparancsnoka  a  fegyveres
  erőkön kívül  áll, azoknak  irányítója és nem vezetője. A
  főparancsnok  tehát   a  fegyveres   erők  egyikének  sem
  szolgálati előljárója. A főparancsnok irányító hatáskörét
  az Alkotmány, illetve az Alkotmány felhatalmazása alapján
  és   annak   keretében   meghozott   törvény   kimerítően
  meghatározza;   további  jogok  az  Alkotmány  29. §  (2)
  bekezdéséből közvetlenül nem származnak.

  b ) A  köztársasági  elnök  fegyveres  erők  irányítására
  vonatkozó hatásköre alkotmányjogilag nem különbözik egyéb
  hatásköreitől; kinevezési  és  jóváhagyási  jogosítványát
  ugyanazokkal a  feltételekkel gyakorolja,  mint az  egyéb
  kinevezési, jóváhagyási és megerősítési jogköröket.

  4. A  fegyveres erők  működésének  irányítása  a  Kormány
  hatásköre.  Az   Alkotmány  35. §   (1)    bekezdés   h )
  pontjában   a    "működés   irányítása"   az   irányítási
  jogkörökből a  végrehajtó hatalomra  tartozó részt jelöli
  meg; s  a végrehajtó hatalommal kizárólagosan felruházott
  Kormány alkotmányos jogállásával összhangban minden olyan
  irányítási hatáskört  felölel a  fegyveres  erők  felett,
  amely a hatályos jog szerint nem tartozik kifejezetten az
  Országgyűlés vagy  a köztársasági  elnök  hatáskörébe.  A
  három szerv  hatásköreinek a  fegyveres erők  irányítását
  hézag  nélkül   át  kell   fogniuk.  A   fegyveres   erők
  működésének irányítása  a Kormány hatásköréből törvénnyel
  nem vonható  el; ugyanakkor  a hatalmi ágak elválasztása,
  illetve a  köztársasági elnök jogállása keretein belül, a
  Kormány hatáskörének  érintetlenül  hagyásával,  mind  az
  Országgyűlés, mind a köztársasági elnök hatásköre elvileg
  bővíthető.

                             B )

  Az Alkotmánybíróság  az Alkotmány  30/A. § (1)   bekezdés
  h ),  i )   és  m )    pontja,  valamint  a  30/A. §  (2)
  bekezdése  értelmezése   alapján  a   köztársasági  elnök
  kinevezési jogkörével  és  a  miniszteri  ellenjegyzéssel
  kapcsolatban az alábbiakat állapítja meg.

  1. Az  Alkotmány 48. §-ában  meghatározott kinevezési jog
  kivételével az  Alkotmány  vagy  külön  törvény  által  a
  köztársasági elnök hatáskörébe utalt minden kinevezéshez,
  előléptetéshez, tisztségben  való megerősítéshez valamint
  felmentéshez  ( a   továbbiakban   együtt:   kinevezés ),
  továbbá  a   köztársasági   elnök   hatáskörébe   tartozó
  jóváhagyáshoz  a   miniszterelnök   vagy   az   illetékes
  miniszter  ellenjegyzése  szükséges.  Az  ellenjegyzés  a
  köztársasági elnök  aktusának  érvényességi  kelléke.  Az
  ellenjegyzés  megtörténtével   a   Kormány   vállalja   a
  politikai felelősséget  a köztársasági elnök aktusáért az
  Országgyűlés előtt.

  2.  A   köztársasági  elnöknek   meg  kell   tagadnia   a
  kinevezést, illetve  a jóváhagyást,  ha észleli,  hogy az
  ahhoz jogszabályban  előírt feltételek  nem  teljesültek.
  Ezen kívül  csak akkor alkotmányos a kinevezés, illetve a
  jóváhagyás megtagadása,  ha a  köztársasági elnök  alapos
  okkal arra  következtet, hogy  a javaslat  teljesítése az
  államszervezet demokratikus  működését súlyosan  zavarná.
  Az utóbbi szempontból a köztársasági elnök a kinevezésnél
  kizárólag a  személyre tett javaslatot, jóváhagyás esetén
  pedig  kizárólag  a  mindenkori  előterjesztés  tartalmát
  vizsgálhatja felül.

  3. Ha  törvény előírja,  hogy a  kinevezési eljárás során
  valamely szerv - így például az Országgyűlés bizottsága -
  a jelöltet  meghallgassa, vagy  véleményt nyilvánítson, a
  meghallgatás és  az állásfoglalás  eljárási  érvényességi
  kellék,  megtörténtüket   a   köztársasági   elnöknek   a
  kinevezés jogi  előfeltételei között  vizsgálnia kell. Az
  eljárásban   közreműködő    szerv    állásfoglalását    a
  köztársasági elnök  akkor köteles  figyelembe  venni,  ha
  törvény kifejezetten  így rendelkezik. A figyelembe vétel
  az állásfoglalás  tartalmának bevonását  jelenti a döntés
  előtti mérlegelésbe, magát a döntést azonban nem köti.

                             C )

  Az     Alkotmánybíróság    az   Alkotmány   31/A. §   (1)
  bekezdésének  értelmezése   alapján  megállapítja:  1.  A
  köztársasági   elnök   személyének   sérthetetlensége   a
  köztársasági elnök  alkotmányjogi jogállásának  része.  A
  sérthetetlenség folytán  a köztársasági  elnök nem  visel
  politikai felelősséget  az Országgyűléssel  szemben, jogi
  felelőssége   pedig  kizárólag  az  Alkotmány  31. §  (4)
  bekezdése, a  31/A. § (2) - (6)   bekezdése  és  a  32. §
  szerint áll fenn.

  2. A köztársasági elnök büntetőjogi védelméről törvényben
  kell rendelkezni.  E törvény  tartalmát  az  Országgyűlés
  belátása szerint határozza meg.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
 
                          Indokolás

  1. A )  A honvédelmi  miniszter indítványa arra irányult,
  hogy az Alkotmánybíróság az Alkotmánynak a fegyveres erők
  irányítására  vonatkozó   rendelkezéseit  értelmezze,   s
  állapítsa  meg,   hogy  a   40/B. §   (3)    bekezdésében
  felsorolt  szerveknek   a  fegyveres   erők  irányítására
  vonatkozó  hatásköre   hogyan  viszonyul   egymáshoz.  Az
  indítványozó  álláspontja   szerint  a   fegyveres   erők
  működésének irányítása  béke idején a Kormány kizárólagos
  hatásköre, vagyis sem az Országgyűlés, sem a köztársasági
  elnök nem  gyakorolhatja hatáskörét  oly módon, hogy az a
  tételes   jogi    rendelkezésekben   megjelölt   döntések
  meghozatalán túlmenően a fegyveres erők működésének egyéb
  területeit is közvetlenül meghatározza.

  B ) Az  Országgyűlés  Kulturális,  oktatási,  tudományos,
  sport, televizió- és sajtóbizottsága az Alkotmány 30/A. §
  (1)    bekezdés  m )  pontja  alapján  hozott  kinevezési
  törvénnyel  kapcsolatban   kérte  a   köztársasági  elnök
  kinevezési   jogköre,  valamint a  30/A. §  (2)  bekezdés
  szerinti   miniszteri    ellenjegyzés   értelmezését    a
  következők tekintetében:  Kitérhet-e a köztársasági elnök
  a  szabályszerűen   javasolt  jelöltek  kinevezése  elől;
  kétségbe     vonhatja-e     a     betöltendő     tisztség
  létjogosultságát; döntésében köteles-e figyelembe venni a
  jelöltet a  törvény rendelkezése  értelmében  meghallgató
  országgyűlési bizottság  állásfoglalását; a  köztársasági
  elnök mérlegelése kiterjedhet-e a törvényes előfeltételek
  fennállásán  túl   célszerűségi  és   aktuális  politikai
  szempontokra; mikor  keletkezik a  Kormány felelőssége  a
  köztársasági   elnök    olyan   aktusaiért,    amelyekhez
  ellenjegyzés szükséges.

  C ) Az   igazságügyminiszter  az  Alkotmány  31/A. §  (1)
  bekezdésének  értelmezését   indítványozta  atekintetben,
  hogy a  köztársasági elnök  személyi  sérthetetlensége  -
  amelynek büntetőjogi védelméről gondoskodni kell - szűken
  értelmezve  az   élet,   testi   épség,   vagy   tágabban
  értelmezve, a  becsület és  méltóság fokozott büntetőjogi
  védelmére terjed-e ki.

  2. Az Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és az
  alkotmányértelmezést  egy   eljárásban  végezte   el.  Az
  indítványok ugyanis  részben fedik  egymást: a  fegyveres
  erők irányítási  jogkörében vannak  kinevezési hatáskörök
  is; a miniszteri ellenjegyzés intézménye kapcsolatban van
  a köztársasági  elnök sérthetetlenségével.  Az egyesítést
  indokolja az  is, hogy  a  köztársasági  elnök  különféle
  jogosítványait  egyébként   is  az   elnök   jogállásának
  egészébe ágyazva kell értelmezni.

  3. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
  30. §   (4)   bekezdésében   foglalt   jogánál  fogva  az
  Alkotmánybíróság teljes  ülésén a zárt ülés elrendeléséig
  jelen volt  az Országgyűlés  elnöke, a Legfelsőbb Bíróság
  elnöke, az igazságügyminiszter, a legfőbb ügyész, továbbá
  a honvédelmi miniszter mint indítványozó.

  Az Országgyűlés  elnöke felszólalásában  rámutatott arra,
  hogy az  Alkotmány módosításáról  szóló 1989.  évi  XXXI.
  törvény a  köztársasági  elnöki  tisztséget  visszaállító
  16. §-ának   indokolása   kifejezetten   tartalmazza   az
  alkotmányozó felfogását a köztársasági  elnöki  intézmény
  helyéről   a    hatalommegosztásban.   Eszerint    "...az
  Országgyűlés és  a Kormány  közötti  egyensúlyozó  szerep
  lényege viszont az, hogy - a szükségállapot esetét kivéve
  - az  elnök sem  a törvényhozó,  sem a végrehajtó hatalom
  döntési jogosítványaival  nem rendelkezik;  hanem ezektől
  elkülönült államfői hatásköre van".

  Az    igazságügyminiszter    álláspontja    szerint    az
  államhatalmi ágak  elhatárolási problémáit  nem személyes
  megállapodások útján,  hanem a jogi helyzet tisztázásával
  kell rendezni.  A miniszter kifejtette, hogy az Alkotmány
  31/A. §  (1)     bekezdésének  értelmezésére   a  Büntető
  törvénykönyv  folyamatban  lévő  módosítása  kapcsán  van
  szükség.

  A legfőbb ügyész szerint ha az Alkotmány szavai nem adnak
  egyértelmű eligazítást  a köztársasági  elnök, illetve  a
  Kormány hatáskörét illetően, akkor az Alkotmánybíróságnak
  az Alkotmány  alapjául szolgáló  államszervezési elvekből
  kiindulva  kell   értelmezést  adnia.  A  legfőbb  ügyész
  elemezte  a  sérthetetlenség  fogalmát  a  magyar  közjog
  történetében;    másrészt    nemzetközi    összehasonlító
  áttekintést adott  az  államfők  büntetőjogi  védelméről.
  Álláspontja  szerint   -   noha   az   Alkotmány   teljes
  szabadságot enged  a törvényhozónak  a köztársasági elnök
  büntetőjogi  védelmének   kialakításában  -   indokolt  a
  sajátos védelemnek  a  szándékos  bűncselekményekre  való
  korlátozása.

  4. A köztársasági elnök írásban fejtette ki álláspontját.
  Véleménye szerint  az Alkotmány  a legtöbb  esetben  nem,
  illetve   hézagosan   és   ellentmondásosan   rendezi   a
  végrehajtó hatalmon  belül  a  köztársasági  elnök  és  a
  kormány   közti   hatáskör   megosztását.   A   hatásköri
  összeütközéseknek az  új alkotmányban történő feloldásáig
  lényegében szokásjogi  úton, a  köztársasági elnök  és  a
  miniszterelnök   közötti    megállapodásokkal   lehet   a
  megfelelő   alkotmányos    gyakorlatot   kialakítani.   A
  köztársasági elnök  úgy értelmezte  kinevezési  jogkörét,
  hogy a  miniszterelnök közvetlen  irányítása alá  tartozó
  közigazgatási apparátus  vezetői kinevezésénél  a kormány
  javaslatait  érdemben   nem  vizsgálja.   Ha  azonban   a
  vonatkozó politikai megállapodások, vagy a rendszerváltás
  után hozott  törvények  értelmében  az  adott  szerv  nem
  közigazgatási  jellegű,  vagy  nem  ( teljes  egészében )
  tartozik a  kormány irányítása  alá, kinevezési  jogkörét
  érdemben gyakorolni  kívánja. Ezért  pl. a  nemzeti média
  vagy  a   fegyveres  erők   körében  kinevezésre  csak  a
  köztársasági elnök  és a  miniszterelnök közti konszenzus
  alapján kerülhet  sor. A  köztársasági elnök  mérlegelési
  jogköre ezekben  az  esetekben  azon  alapul,  hogy  ő  a
  kinevezési   jogkör    gyakorlója.   Döntéseiért   viselt
  felelőssége jogi  természetű: az  Alkotmány  31. §   (4)
  bekezdése  szerint   szándékos  törvénysértés   miatt   a
  köztársasági   elnök    megfosztható   tisztségétől.    A
  köztársasági elnök  főparancsnoki  jogállása  -  egyszerű
  nyelvtani    értelmezéssel    is    megállapíthatóan    -
  szükségképpen magába  foglalja  a  parancsadás  jogát.  A
  főparancsnoki jogállásból  következik, hogy  a  honvédség
  parancsnokának  a   köztársasági   elnök   a   szolgálati
  elöljárója.

  Az Alkotmány  31/A. §-ával  kapcsolatban  a  köztársasági
  elnök kifejtette,  hogy nem  igényel a  maga részére több
  vagy más  sérthetetlenségi biztosítékot, mint ami bármely
  más állampolgárt megillet.

                             A )

                             I.

  Az Alkotmány  40/B. §  (3)  bekezdése szerint a fegyveres
  erők irányítására  -  ha  érvényes  nemzetközi  szerződés
  másként  nem  rendelkezik  -  az  Alkotmányban  és  külön
  törvényben  meghatározott  keretek  között  kizárólag  az
  Országgyűlés, a  köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács,
  a Kormány és az illetékes miniszter jogosult. A fegyveres
  erők az  Alkotmány 40/A. §  (1)    bekezdése  szerint:  a
  Magyar Honvédség és a Határőrség.

                             II.

  1.  Az   Alkotmánybíróság  ebben   a  határozatában   nem
  foglalkozik sem  a Honvédelmi  Tanács hatáskörével, sem a
  köztársasági  elnök   szükségállapot  idején   bevezetett
  rendkívüli intézkedéseivel,  részben  mert  az  indítvány
  arra  irányul,   hogy   "békében"   hogyan   viszonyulnak
  egymáshoz  a   fegyveres  erők   irányítására   vonatkozó
  hatáskörök, részben  mert a  Honvédelmi Tanács átruházott
  hatáskörben jár el. Ugyancsak nem foglalkozik a határozat
  a miniszterek, különösen a honvédelmi miniszter jogaival,
  mert  a  minisztereknek  nincs  a  Kormányétól  független
  hatáskörük. Ezért  a határozat  irányító szervek  alatt a
  továbbiakban az  Országgyűlést, a köztársasági elnököt és
  a Kormányt  érti. A  határozat szóhasználatában  a  "béke
  idején" azt  jelenti, hogy  nem áll fenn sem hadiállapot,
  sem rendkívüli  állapot vagy  szükségállapot  ( Alkotmány
  19. § (2) bekezdés g ), h ) és i ) pont ).

  2.  A   "fegyveres  erők   irányítása"  fogalmát  sem  az
  Alkotmány,  sem   a  honvédelemről  szóló  1976.  évi  I.
  törvény,  ( a  továbbiakban  Hvt. )  nem  határozza  meg.
  Hasonlóan nem  tartalmazza a  Hvt. a "honvédség vezetése"
  fogalmának meghatározását.  Ezért az  Alkotmánybíróság  e
  két kulcsfogalmat  azzal a tartalommal használja, amelyre
  nézve az igazgatástudományban egyetértés van. Eszerint az
  irányítás  és   vezetés   is   a   szervezet   eredményes
  működtetésére irányul.  Az alapvető különbség az, hogy az
  irányító az irányított szervezeten kívül ( fölötte ) áll,
  a vezető  viszont a  szervezet csúcsán,  de  azon  belül,
  annak részeként helyezkedik el. Az irányító az irányított
  szervre alapvető  befolyást gyakorol. Az államszervezeten
  belüli   irányítás    esetén   az    irányítás    közjogi
  jogosítványok alapján  folyik. Az  irányítást az irányító
  szerv  csakis  jogszabályban  meghatározott  hatáskörének
  keretében  gyakorolhatja.  Irányítási  eszközei  -  ha  a
  hatásköri szabály  erről nem  rendelkezik -  felölelik az
  állami  szervezés   teljes  eszköztárát.  Az  irányítónak
  természetesen lehetnek  hatósági igazgatási jogosítványai
  is.

  A vezetés  a szervezeten  belüli irányító  tevékenység. A
  vezetői  jogosítványok   a  szervezeten  belül  elfoglalt
  pozición alapulnak. A vezetés az irányítás által kitűzött
  feladatokat hajtja  végre, s a végrehajtás során jelentős
  önállósággal bírhat.

  Az irányítás  és vezetés elhatárolása tehát az irányított
  szervezethez való viszonyon és - az állami irányításban -
  az irányítási  illetve  vezetői  aktusok  különböző  jogi
  minőségén alapul.  Ilyen  értelemben  a  megkülönböztetés
  formális: az  aktus  nem  általános  vagy  konkrét  volta
  szerint minősül  "irányítói" vagy  "vezetői" aktusnak,  s
  nem is jelentősége szerint. A vezetés mindig az irányítás
  keretei között  marad, s ebben az értelemben az irányítás
  végrehajtása minden vezetői önállóság mellett is, nemcsak
  akkor, ha  az irányító  és a vezető között ( szervezeti )
  hierarchikus alá-fölérendeltség van.

                            III.

               A fegyveres erők irányításának
                 megosztása és az Alkotmány

  1. Nem  tartoznak az Alkotmánybíróság vizsgálódása körébe
  sem azok  a politikai  és szakmai  törekvések, amelyek  -
  különböző   okokból    -   a    fegyveres   erőknek    az
  államszervezeten belül  viszonylagos autonómiát  kívántak
  biztosítani, sem azok a kül- és belpolitikai körülmények,
  amelyek  között   a  fegyveres  erők  mai  irányítási  és
  vezetési struktúrája  létrejött. A fegyveres erők feletti
  kompetencia-megosztás   -   a   politikai   indíttatástól
  függetlenül, úgy,  ahogyan az az Alkotmányban megvalósult
  -    természetes    velejárója    minden    parlamentáris
  rendszernek, s  nem a hadsereg politikai "kívülállásának"
  alkotmányi biztosítása.  Az Alkotmányból nem vezethető le
  a  fegyveres   erők  politikai   semlegességének  sem   a
  követelménye,  sem   valamely  konkrét   koncepciója,  de
  mindennek  kizárása   sem;  ugyanígy  nem  következik  az
  Alkotmányból a  fegyveres erők  "politikai" irányítása és
  "szakmai" vezetése  elválasztásának sem  a  követelménye,
  sem  a   tilalma,  sem  valaminő  megoldása.  A  hadsereg
  viszonylagos  függetlenítése  a  kormányzati  ( "párt"  )
  politikától         legfeljebb     atekintetben     lehet
  alkotmányossági  kérdés,   hogy  a   fegyveres  erők   az
  Alkotmány  szerint   semmiképpen  nem  minősülnek  önálló
  hatalmi ágnak.  A végrehajtó hatalmon belüli viszonylagos
  függetlenítés ténye  és módja,  illetve a  nem végrehajtó
  hatalomra tartozó irányítási jogkörök konkrét kialakítása
  a hatályos  Alkotmány szerint  nem alkotmányossági, hanem
  politikai döntés.

  Az Alkotmány e politikai döntésnek csupán határait szabja
  meg a következők szerint:

  a )  Az  irányításban  a  40/B. §-ban  felsorolt  szervek
  mindegyikét    részeltetni    kell,    az    Alkotmányban
  meghatározott hatáskörök  szerint, illetve  azok  sérelme
  nélkül.

  b ) Az irányításban semmilyen más szerv nem vehet részt.

  c ) Nem  lehet alkotmányosan  olyan vezetői  hatásköröket
  megállapítani, amelyek  az  irányítástól  függetlenek.  A
  Magyar Honvédség  parancsnoka vezetési jogkörét csakis az
  irányító szervek  irányítási aktusainak megfelelően, azok
  végrehajtásaként és keretén belül gyakorolhatja.

  Az   irányítási    jogkörök   alapvető   felosztását   az
  Országgyűlés, a köztársasági elnök és a Kormány között az
  Alkotmány nem  nevesíti. A szövegszerűen a fegyveres erők
  irányítására  vonatkozó  hatáskörökön  kívül  még  számos
  hatáskör  gyakorlása   a  fegyveres   erők  irányításának
  minősülhet, ha  az adott  esetben a  fegyveres erőkre  is
  vonatkozik.  Ilyen   pl.  az   Országgyűlés  esetében   a
  költségvetés  jóváhagyása,   vagy  kiemelkedő  fontosságú
  nemzetközi szerződés  megkötése. Ezek  nem  önmagukban  a
  fegyveres erők irányítására vonatkozó jogkörök, hanem ezt
  is eshetőlegesen  magukba foglaló szélesebb kompetenciák.
  Amennyiben  azonban   gyakorlásukkal  a   fegyveres  erők
  irányítása valósul  meg, mindaz  érvényes  rájuk,  ami  a
  nevesített  irányítási   hatáskörökre.   Más   hatáskörök
  viszont csak  közvetve irányítási  jogok,  mert  valamely
  közvetlen irányítási  hatáskör  gyakorlásának  feltételét
  valósítják  meg.   Ilyen  pl.   a  hadiállapot,   vagy  a
  szükségállapot kihirdetése.

  A  fegyveres   erők  irányítására   vonatkozó  hatáskörök
  értelmezésekor  mindig  az  illető  hatalmi  ág  jellege,
  illetve  a   köztársasági   elnök   esetében   az   elnök
  jogállásának egésze  irányadó. Ez azt is jelenti, hogy az
  irányítás a  különböző szervek  részéről más-más  jellegű
  hatáskörök gyakorlásával történik.

                             IV.

                  Az Országgyűlés hatásköre

  Az  Országgyűlés   közvetlen   irányítási   hatásköre   a
  fegyveres   erők    külföldi   vagy    országon    belüli
  alkalmazásáról  való   döntés  ( Alkotmány   19. §   (3)
  bekezdés j ) pont, 40/B. § (1)   és   (2) bekezdés ).

  Csak közvetve  minősül irányítási  jognak az Országgyűlés
  kompetenciája   a    hadiállapot   kinyilvánítására,    a
  rendkívüli állapot  kihirdetésére és  a Honvédelmi Tanács
  létrehozására, melyre  a  fegyveres  erők  alkalmazásáról
  való döntés joga is átszáll ( 19. §  (3)  bekezdés g ) és
  h )  pont,   19/B. § ).  Az  Országgyűlés  hirdeti  ki  a
  hadsereg     belföldi     felhasználásának     alkotmányi
  előfeltételét   jelentő  szükségállapotot  ( 40/B. §  (2)
  bekezdés,   19. §  (3)   bekezdés   i )  pont ),  amelyre
  általában  a   rendkívüli  állapot   szabályai  irányadók
  ( 19/C. § (5) bekezdés ).

  Az Országgyűlés - alkotmánymódosítás nélkül - a fegyveres
  erők irányítására  vonatkozó olyan  új hatáskört, amelyet
  az Alkotmány  nem tartalmaz,  csak akkor  állapíthat  meg
  magának, ha az a 40/B. §-ban meghatározott többi szervnek
  az Alkotmányban  megállapított hatáskörét  nem vonja  el.
  Ilyen további  hatáskörmegállapítás akkor alkotmányos, ha
  a  működés   irányítását  és   az  Alkotmányban  szereplő
  köztársasági elnöki  hatásköröket nem érintő új hatáskört
  alapít magának  a parlament.  Az  Alkotmányban  felsorolt
  hatáskörök  ujraelosztásához  azonban  alkotmánymódosítás
  kell.

               A köztársasági elnök hatásköre

  A köztársasági  elnöknek  a  fegyveres  erőkre  vonatkozó
  irányítási jogköre  részben az  Országgyűlést  rendkívüli
  körülmények között  átmenetileg helyettesítő hatásköréből
  következik.   A   köztársasági   elnök   másrészt   olyan
  irányítási  jogosítványokkal   rendelkezik,  amelyek   az
  Alkotmánybíróság  értelmezése   szerint  a  főparancsnoki
  szerepkör tartalmát adják.

                  A köztársasági elnököt az
                Országgyűlés akadályoztatása
               esetén megillető jogosítványok

  A  köztársasági   elnök  tipikusan  közvetett  irányítási
  jogkörben helyettesíti  az Országgyűlést: az Országgyűlés
  akadályoztatása   esetén    jogosult   kinyilvánítani   a
  hadiállapotot,  kihirdetni   a  rendkívüli  állapotot  és
  létrehozni a  Honvédelmi Tanácsot,  továbbá kihirdetni  a
  szükségállapotot ( 19/A-19/D. § ).  A  fegyveres  erőkkel
  való tényleges  rendelkezés,  azaz  közvetlen  irányítási
  jogkör  ezen   esetek  közül   csakis  "a  szükségállapot
  kihirdetésekor" ( 19/C. §  (1)   bekezdés ) illeti meg az
  elnököt, aki,  amíg az  Országgyűlés össze nem ül, dönt a
  fegyveres erők  alkalmazásáról, az  Országgyűlés, illetve
  annak Honvédelmi  bizottsága utólagos ellenőrzése mellett
  ( 19/A. §  (4)   bekezdés, 19/C. §   (3)   bekezdés ).  A
  köztársasági   elnök    az   Országgyűlést   helyettesítő
  hatáskörét   eleve    az    Országgyűlés    elnöke,    az
  Alkotmánybíróság  elnöke  és  a  miniszterelnök  előzetes
  együttes döntésétől  függően ( 19/A. §   (3)  bekezdés ),
  és az Országgyűlés utólagos kontrollja mellett gyakorolja
  ( 19/A. § (4) bekezdés ).

  Az  Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  a  rendkívüli
  állapot és a szükségállapot idején alkalmazandó részletes
  szabályokról  szóló  törvényt  ( lásd  Alkotmány  19/C. §
  (2) bekezdés, 19/D. §) az Országgyűlés még nem hozta meg.

                   A főparancsnoki funkció

  Az Alkotmány 29. § (1)   bekezdése szerint a köztársasági
  elnök Magyarország  államfője, a   (2) bekezdés szerint a
  fegyveres erők főparancsnoka.

  A 29. §  egyik bekezdése  sem  hatásköri  szabály.  Ez  a
  szakasz a  köztársasági elnök két funkcióját nevesíti. Az
  az alkotmányi  rendelkezés,  hogy  a  köztársasági  elnök
  Magyarország államfője és a fegyveres erők főparancsnoka,
  nem hatáskört  állapít meg,  hanem azt teszi szükségessé,
  hogy  az   Alkotmány,  vagy  más,  hatáskört  megállapító
  törvény a  köztársasági elnököt  e tisztségek tartalmának
  megfelelő   legalább   egy   jogosítvánnyal   felruházza.
  ( Hasonlóképpen nem  hatásköri szabály az Országgyűlésről
  szóló fejezetnek  a 29. §-al  analóg bevezető szakasza, a
  19. §  (1)  bekezdése, amely   szerint az  Országgyűlés a
  Magyar    Köztársaság    legfelsőbb    államhatalmi    és
  népképviseleti szerve.  Ezekből a funkció-megjelölésekből
  természetesen adódnak  bizonyos hatáskörök,  amelyeket az
  Alkotmány másutt meg is határoz. )

  Az államfői  és  hadsereg  főparancsnoki  funkció  között
  szoros  történelmi   kapcsolat  van.   A  főparancsnokság
  tipikusan az uralkodói jogok része, és a köztársaságokban
  is általában  az elnöki jogok közé tartozik. Az Alkotmány
  nem nevesíti,  hogy a köztársasági elnök hatáskörén belül
  melyek   az    államfői   és   melyek   a   főparancsnoki
  jogosítványok.

  A hagyományos főparancsnoki jogkör - a magyar közjogban a
  király ( a kormányzó ) legfőbb hadúri jogállása

  - felölelte  a haderő  feletti tényleges  rendelkezést, a
  hadsereg   igazgatását    ( esetleg   speciális   katonai
  rendeletalkotási joggal ),  és  a  személyi  hatásköröket
  ( kinevezés, kitüntetés, fegyelmi fórum ).

  Az Alkotmány  eleve határt  szab annak,  hogy  ezekből  a
  hagyományos  jogokból  a  köztársasági  elnöknek  ( külön
  törvényben )  milyen  hatáskörök  adhatók:  mindenekelőtt
  azzal,  hogy  az  Alkotmány  parlamentáris  köztársaságot
  intézményesít,  másrészt   azzal,  hogy   a  köztársasági
  elnöknek irányítási hatáskört ad a fegyveres erők felett,
  viszont az  irányítást az Országgyűléssel és a Kormánnyal
  megosztja.   Az   elnök   mint   főparancsnok   ( ha   az
  Országgyűlés nem  akadályozott ) nem gyakorolhatja sem az
  Országgyűlés  hatáskörébe  került  alapvető  rendelkezési
  jogokat  ( a   fegyveres  erők  alkalmazása,  hadiállapot
  kinyilvánítása, békekötés ),  sem a  hadsereg  működésére
  vonatkozó  "vezényletet",   mert  ez   utóbbi  irányítási
  jogosítványait a  Kormány  kapta.  Az  irányítói  pozíció
  kizárja,   hogy    a   főparancsnok    vezetői   jogokkal
  rendelkezzék.    A     köztársasági    elnök     vezetési
  ( parancsnoki )     jogkörökkel      való     felruházása
  ellentmondana   a    köztársasági   elnök   jogállásának:
  parancsnoki minőségében  ugyanis  alá  lenne  rendelve  a
  többi   irányítási   jogosultsággal   felruházott   szerv
  rendelkezéseinek. A  hagyományos  hadúri  jogok  közül  a
  köztársasági   elnök   mint   főparancsnok   -   nem   az
  Országgyűlést helyettesítő  jogkörben, béke  idején -  az
  Alkotmánnyal  összhangban  legfeljebb  a  személyügyi  és
  reprezentativ   hatásköröket    kaphatja   meg.    Ha   a
  köztársasági   elnök    jogai   között    legalább    egy
  főparancsnoki jogosítvány  található, akkor  az Alkotmány
  29. §   (2) bekezdésében írott funkció megvalósul.

  A főparancsnokság fent írt "megvalósulásán" túl valójában
  nincs is alkotmányjogi jelentősége annak, hogy az elnök -
  külön   megnevezés    nélkül   -    köztársasági   elnöki
  hatáskörében eljárva, avagy ezen belül a tradició szerint
  főparancsnoki vagy  államfői  hatáskörben  irányítja-e  a
  fegyveres erőket.  A lényeg  az, hogy  az adott  hatáskör
  feljogosítsa az  elnököt a  fegyveres erők  irányítására;
  maga az  Alkotmány 40/B. §-a az irányítást a köztársasági
  elnöki és  nem ezen  belül  a  főparancsnoki  hatáskörhöz
  köti. Ez  a tény  egyben kiemeli  azt a  magától értetődő
  körülményt, hogy  a "főparancsnoki" irányítás alkotmányos
  feltételei ugyanazok,  mint  a  hasonló  tartalmú  elnöki
  hatáskörök esetében.  Vagyis a jóváhagyásra, kinevezésre,
  ellenjegyzésre,   stb.    szóló    szabályok    egyformán
  érvényesülnek,  függetlenül  attól,  hogy  pl.  az  elnök
  főparancsnokként tábornokot,  vagy  államfőként  egyetemi
  tanárt nevez-e  ki. A  főparancsnoki  funkcióhoz  rendelt
  hatáskörök elkülönítése  legfeljebb a köztársasági elnöki
  intézmény belső  szervezése szempontjából lehet releváns;
  pl.    az     elnök    katonai    irodája    feladatainak
  meghatározásakor. A  továbbiakban a  rövidség kedvéért  a
  köztársasági  elnöknek   a  fegyveres  erők  irányítására
  vonatkozó   hatásköreit    főparancsnoki    hatásköröknek
  nevezzük.

  Az  Alkotmány   29. §  (1)    bekezdése  az  államfői  és
  főparancsnoki funkció  megnevezése mellett a köztársasági
  elnöki intézmény  alapvető jellemzését adja ( "kifejezi a
  nemzet  egységét" ),  illetve  egyik  alapvető  feladatát
  jelöli  meg  ( "őrködik  az  államszervezet  demokratikus
  működése   felett" ).    Ezeket   az   egyes   hatáskörök
  értelmezésénél alapul kell venni.

                A főparancsnoki jogosítványok
                   a hatályos jog szerint

  A köztársasági  elnök hatáskörét  az Alkotmány részben az
  Országgyűlésről   szóló    fejezetben    határozza    meg
  ( amennyiben     jogosítványai     az     Országgyűléssel
  kapcsolatosak, 19/A. §, 19/C. §, 26. §, 28. §, 28/A. § ),
  részben a  köztársasági elnökről szóló III. fejezetben, a
  30/A. §-ban. Kinevezési  hatáskörre vonatkozik  a 32/D. §
  (2)   bekezdés    és  a  48. §  (1)  és  (2)    bekezdés,
  kinevezésre javaslattételi  hatáskört tartalmaz a 32/B. §
  (4)  bekezdés,  a  48. §  (1)  bekezdés és  az  52. § (1)
  bekezdés.

  A 40/B. §   (3)  bekezdését  nem lehet  önálló  hatásköri
  rendelkezésként értelmezni,  ez csak  a hatáskör jellegét
  ( "irányítás" ) és  kizárólagos gyakorlóit határozza meg,
  továbbá   kimondja,   hogy   ezek   az   irányítást   "az
  Alkotmányban és  külön törvényekben meghatározott keretek
  között" gyakorolják. A konkrét irányítási jogosítványokat
  tehát más rendelkezések tartalmazzák.

  Az Alkotmány  30/A. §-ában találhatók  a tipikus államfői
  jogosítványok  ( a  magyar  állam  képviselete,  bizonyos
  nemzetközi szerződések  megkötése, követek  megbízása  és
  fogadása,  kinevezési  jogkörök,  kegyelmezés ),  s  ezek
  között egy, a fegyveres erők irányítását érintő hatáskör:
  a tábornokok kinevezése és előléptetése ( i ) pont ).

  A tábornokok  kinevezésén kívül  a 30/A. § (1)   bekezdés
  m ) pontja értelmében külön törvény további főparancsnoki
  hatásköröket állapíthat meg a köztársasági elnök számára.
  A 30/A. §    (2)  bekezdése  értelmében  azonban  mind  a
  tábornokok  kinevezéséhez,   mind  a   külön   törvénnyel
  megállapított    további     hatáskörök     gyakorlásához
  miniszterelnöki vagy miniszteri ellenjegyzés szükséges.

  A köztársasági elnök főparancsnoki hatáskörét jelenleg az
  Alkotmány 30/A. § (1)   bekezdés i ) pontja és a Hvt.-nek
  az 1990.  évi XXI. törvénnyel módosított 8. §-a határozza
  meg. Az  Alkotmány  szerint  az  elnök  külön  törvényben
  meghatározott személy  vagy szervek  javaslatára kinevezi
  és előlépteti a tábornokokat.

  A Hvt.  8. § (1)    bekezdés a )  és b ) pontja közvetett
  irányítási jogköröket  tartalmaz. Az  a ) pont megismétli
  az államfőt  az Országgyűlés  akadályoztatása  esetén  az
  Alkotmány  szerint   megillető  jogköröket.  A  b )  pont
  szerint a  köztársasági elnök  az  Országgyűlés  előzetes
  jóváhagyásával   a    honvédelmet    érintő    nemzetközi
  szerződéseket  köt.   Ez   is   államfői   hatáskör.   Az
  Alkotmánybíróság megjegyzi,  hogy  a  köztársasági  elnök
  hatáskörének  jellege   ugyanaz  a   honvédelmet   érintő
  szerződésekkel kapcsolatban, mint az általa köthető többi
  nemzetközi szerződés  esetében. A  nemzetközi szerződések
  megkötésének   előkészítését    a   Magyar    Köztársaság
  külpolitikájáért  az   Országgyűlésnek  felelős   Kormány
  végzi.

  Közvetlen irányító  hatáskört a  8. § (1)    bekezdés c )
  pontja, valamint  a   (2) és  (3)  bekezdés tartalmaz. Az
  (1)  bekezdés  c )  pont  szerint az  elnök jóváhagyja az
  ország   fegyveres  védelmének   tervét.  A  (2)  és  (3)
  bekezdés   az    Alkotmányból   átvett,    a   tábornokok
  kinevezésére és  előléptetésére irányuló  jogkört további
  személyügyi  hatáskörökkel   egészíti  ki:   a  Honvédség
  parancsnokának  és   vezérkari  főnökének,   valamint   a
  Határőrség   országos    parancsnokának   kinevezése   és
  felmentése  beosztásából;   a  tábornokok  elbocsátása  a
  szolgálatból, illetve  nyugállományba helyezése,  továbbá
  tábornokok  fegyelmi   fenyítésként   való   elbocsátása,
  nyugállományba  helyezése,   lefokozása,  rendfokozatában
  visszavetése.

  Összefoglalva:   A   köztársasági   elnök   főparancsnoki
  funkciója  alkotmányjogi   funkció  és   nem   a   Magyar
  Honvédségen illetve  a Határőrségen belül viselt beosztás
  vagy rang.  A fegyveres  erők főparancsnoka  a  fegyveres
  erőkön kívül  helyezkedik el,  azoknak irányítója  és nem
  vezetője. A főparancsnok tehát a fegyveres erők egyikének
  sem  szolgálati   előljárója;  az   irányítási  aktusának
  megfelelő parancsot  - éppúgy,  mint a  többi irányításra
  jogosult szerv  esetében -  a Magyar Honvédség, illetve a
  Határőrség parancsnoka adja ki. A főparancsnok irányítási
  jogosítványait  az   Alkotmány,  illetve   az  alkotmányi
  felhatalmazás  alapján   és  annak   keretében  meghozott
  törvény kimerítően  meghatározza. Magából a főparancsnoki
  funkcióból az  Alkotmányban és a törvényben meghatározott
  jogosítványokon  kívül   további  jogok  közvetlenül  nem
  származnak.

                A főparancsnoki jogosítványok
                      tartalmi korlátai

  A főparancsnoki  hatáskörnek a  miniszteri ellenjegyzésen
  kívül az Alkotmányból további korlátai is adódnak:

  A  köztársasági   elnök  részére   törvény   csak   olyan
  irányítási jogköröket  állapíthat meg  a  fegyveres  erők
  felett, amelyek  nem vonják  el az Országgyűlés illetve a
  Kormány Alkotmányban biztosított hatáskörét.

  A köztársasági  elnök főparancsnoki hatásköreinek továbbá
  illeszkedniük kell  a  köztársasági  elnök  alkotmányjogi
  helyzetéhez a  parlamentáris rendszerben. A főparancsnoki
  funkcióhoz külön  törvény  sem  rendelhet  olyan  döntési
  hatáskört, amely  lényegesen eltér  a köztársasági  elnök
  hasonló   jellegű    döntéseinek    Alkotmányból    folyó
  feltételeitől.  Ahhoz   ugyanis,  hogy   a  főparancsnoki
  funkciót kitöltő  jogosítvány az  elnök tipikus  jogaitól
  eltérjen, az  Alkotmánynak kifejezetten így kellett volna
  meghatároznia    a    fegyveres    erőkkel    kapcsolatos
  hatásköröket  -   s  ezzel  maga  a  köztársasági  elnöki
  jogállás is  más lenne,  mint jelenleg.  A  parlamentáris
  köztársaság elnöke jogállásából folyó korlátoknak különös
  jelentősége van  azokban az  esetekben, amikor  az  elnök
  döntéséért  való  politikai  felelősségvállalás  szokásos
  mechanizmusai   ( a   miniszterelnöki   vagy   miniszteri
  ellenjegyzés ) nem  működnek.  Az  ilyen  esetekre  szóló
  alkotmányértelmezést e határozat B ) része tartalmazza.

                     A Kormány hatásköre

  1. Az Alkotmány 35. § (1)   bekezdés h ) pontja szerint a
  Kormány irányítja  a fegyveres  erők, a  rendőrség  és  a
  rendészeti szervek  működését. Ez  a hatáskörmegállapítás
  úgy értelmezendő,  hogy a  felsorolt szervezetek  mind  a
  végrehajtó hatalom részei.

  A   35. §    (1)     bekezdése    a   Kormány   hatásköri
  jogosítványait tartalmazza  ( azzal, hogy törvény további
  hatásköröket állapíthat  meg ). Az itt szereplő hatásköri
  jogok között  sok az  általános feladatmeghatározás, de a
  (2)   bekezdés    egyértelművé  teszi,   hogy  a  Kormány
  feladatköre   egyben   hatáskör:   a   Kormány   a   maga
  feladatkörében rendeleteket  bocsát ki  és  határozatokat
  hoz; továbbá  a 40. §   (2) bekezdés szerint a Kormány az
  államigazgatás körébe  tartozó bármely ügyben közvetlenül
  vagy valamely  tagja  által  intézkedhet.  A  Kormány  az
  Alkotmány szerinti parlamentáris rendszerben a végrehajtó
  hatalom kizárólagos  letéteményese, és az Országgyűlésnek
  felelős gyakorlója.  A végrehajtó  hatalom feladatköre és
  hatásköre  olyan   komplex  és   átfogó,  hogy  hatásköri
  jogosítványainak   kimerítő    felsorolása    lehetetlen.
  Valójában a  Kormány hatásköre kiterjed mindarra, amit az
  Alkotmány nem  utal kifejezetten más szervek hatáskörébe.
  Ez az  Alkotmányban úgy  jelenik meg, hogy míg minden más
  szerv hatáskörét  konkrétan és kimerítően meghatározza az
  Alkotmány, a Kormány számára csak általános irányítási és
  szervezési  feladatokat   jelöl  meg,   illetve   -   más
  szervekkel közös  feladatok esetén  -  hatáskörmegosztási
  szabályokat   tartalmaz.   A   Kormánynak   a  35. §  (1)
  bekezdés  a )   és  b )   pontjában  megjelölt  hatásköre
  általában   felöleli    a   végrehajtó   hatalom   teljes
  tevékenységét.

  A köztársasági  elnök kívül  áll a  végrehajtó  hatalmon,
  önálló  államfői   hatásköre  van.  Az  Alkotmányból  nem
  vezethető le olyan konstrukció, hogy a végrehajtó hatalom
  élén a  Kormány  és  a  köztársasági  elnök  állna,  akik
  egymást   kölcsönösen   ellenőrizve   és   ellensúlyozva,
  konszenzuson  alapuló   döntéseket  hoznak,  s  csupán  a
  közigazgatás  irányítása   tartozna  egyedül   a  Kormány
  hatáskörébe. Éppen  ellenkezőleg: a köztársasági elnöknek
  az  Alkotmány  31/A. §  (1)    bekezdésében  kifejezetten
  deklarált  sérthetetlensége,   azaz  az   Országgyűléssel
  szembeni politikai  felelősségviselésének hiánya  kizárja
  az ilyen közös hatalomgyakorlás jogi alapját.

  2. "A  fegyveres erők  működésének irányítása"  hatásköri
  szabály. Ez  az egyetlen alkotmányi rendelkezés, amely az
  irányítási jogköröknek  a 40/B. §-ban  történt megosztása
  alapján   a    Kormányra   vonatkozik.   Jellegét,   azaz
  általánosságát  tekintve   éppúgy  illeszkedik   a  többi
  kormányhatáskör közé,  mint ahogy  az Országgyűlés  és  a
  köztársasági elnök  fegyveres erőkre vonatkozó konkrét és
  kimerítően felsorolt irányítási jogai is olyan jellegűek,
  mint e szervek egyéb jogosítványai.

  A h ) pontban megállapított hatáskör - az Országgyűlés és
  a köztársasági elnök konkrét jogosítványaival szemben - a
  fegyveres erők,  a  rendőrség  és  a  rendészeti  szervek
  "működésének"   irányítására    vonatkozik,   vagyis   az
  irányításból a  végrehajtó hatalomra tartozó részt jelöli
  meg.  A   működés  irányítása   a   Kormány   alkotmányos
  jogállásával   összhangban    minden   olyan   irányítási
  hatáskört  felölel  a  fegyveres  erők  felett,  amely  a
  hatályos  jog   szerint  nem   tartozik  kifejezetten  az
  Országgyűlés vagy  a köztársasági  elnök  hatáskörébe.  A
  Kormány  irányításával   kell  a   fegyveres  erőket  úgy
  megszervezni   és    olyan   állapotban   tartani,   hogy
  elláthassák feladataikat.

  A "működés"  az az  ismérv, amely  a  végrehajtó  hatalom
  hatásköri korlátját  meghatározza: az Alkotmány szerint a
  Kormány hatásköre  ezen  semmilyen  törvényi  rendelkezés
  folytán sem  terjedhet túl.  Másrészt a Kormány általános
  hatáskörének ilyen  meghatározása azt is biztosítja, hogy
  a működés  irányítása a  Kormány hatásköréből  törvénnyel
  nem vonható  el, és  ez a  hatásköre nem  csorbítható.  A
  Kormány  hatáskörének   a  működés   irányításaként  való
  pozitív meghatározása  nem áll  ellentétben azzal, hogy a
  Kormány  hatásköre   mindarra  kiterjed,   ami   nem   az
  Országgyűlés  vagy   a  köztársasági   elnök   kifejezett
  hatásköre.  Az   Országgyűlés  és  a  köztársasági  elnök
  konkrét   jogosítványainak   és   a   Kormány   általában
  meghatározott hatáskörének  a fegyveres  erők  irányítása
  egészét  át   kell  fognia;  nem  maradhat  olyan  hézag,
  amelynek  folytán   a  Honvédség   illetve  a  Határőrség
  vezetője adott  vonatkozásban ne  állna  az  Alkotmányban
  meghatározott  három   szerv  valamelyikének   irányítása
  alatt. Az  a tény, hogy a Kormány hatáskörét az Alkotmány
  pozitívan,  a   működés  irányításaként   határozza  meg,
  egyrészt a  Kormány hatáskörét  védi, másrészt  azt teszi
  lehetővé, hogy  a hatalmi  ágak elválasztása,  illetve  a
  köztársasági  elnök  jogállása  keretein  belül  mind  az
  Országgyűlés, mind a köztársasági elnök hatásköre elvileg
  bővíthető  legyen  a  Kormány  hatáskörének  érintetlenül
  hagyása mellett.

  A Kormány irányítási hatáskörét a Hvt. 10. § - még mindig
  rendkívül  általánosan   -  részekre   bontja  ( egyetlen
  konkrét hatásköri  jogosítvány az  ország általános  vagy
  részleges mozgósításának  elrendelése ). A fegyveres erők
  működése irányításának részletesebb hatásköri szabályai a
  Hvt. 11. §-ában  találhatók, amely a miniszterek, illetve
  a    (2)- (6)    bekezdésben   a   honvédelmi   miniszter
  vonatkozó  hatáskörét   állapítja  meg.  ( A  miniszterek
  irányítási  jogosultságának  alapja  az  Alkotmány  37. §
  (2)   bekezdése. )  A Hvt. 11/A. §-a tartalmazza a Magyar
  Honvédség   parancsnoka    vezetési   jogosítványait.   A
  honvédelmi miniszter  és a  Honvédség parancsnoka közötti
  hatáskörmegosztás a  kormányzati irányítás  és a  szakmai
  vezetés  szétválasztásának   jegyében  történt.   A  fent
  kifejtettek szerint  sem e megosztás ténye, sem technikai
  megvalósításának módja  nem alkotmányossági  kérdés, amíg
  az irányítási  jogosultságok fent leírt alkotmányi rendje
  sérelmet nem  szenved. A  Honvédség parancsnoka kizárólag
  az egyes irányítási aktusok rendelkezéseinek megfelelően,
  azokon belül  gyakorolja önálló  vezetői  hatásköreit.  A
  Hvt.  11/A. §-ban   meghatározott  parancsnoki  hatáskört
  tehát mindig  arra figyelemmel  kell értelmezni,  hogy  a
  Honvédség  parancsnoka   által   kiadott   parancsok   az
  Országgyűlés, a  köztársasági elnök,  illetve  a  Kormány
  vagy a  honvédelmi miniszter irányításának végrehajtására
  szolgálnak.

                             B )

                             I.

  A köztársasági  elnök az  Alkotmány 33. §  (4)  bekezdése
  szerint a miniszterelnök javaslatára kinevezi és felmenti
  a  minisztereket,  a  48. §  (1)    bekezdése  szerint  a
  Legfelsőbb  Bíróság   elnökének  javaslatára  kinevezi  a
  Legfelsőbb   Bíróság  elnökhelyetteseit, a  (2)  bekezdés
  értelmében pedig  - törvényben  meghatározott módon  -  a
  hivatásos bírákat;  a 30/A. §  (1)   bekezdés  h ) pontja
  értelmében  külön   törvényben  meghatározott   szabályok
  szerint kinevezi  és felmenti  az  államtitkárokat  és  a
  köztársasági megbizottakat,  az i )  pont  szerint  külön
  törvényben meghatározott  személy vagy  szerv javaslatára
  kinevezi és  felmenti  a  Magyar  Nemzeti  Bank  elnökét,
  alelnökeit ( a  32/D. §  (2)  bekezdése   értelmében   az
  elnök kinevezése  hat évre szól ), az egyetemi tanárokat,
  megbízza és  felmenti az egyetemek rektorait, kinevezi és
  előlépteti  a  tábornokokat,  megerősíti  tisztségében  a
  Magyar   Tudományos  Akadémia  elnökét.  A  30/A. §   (1)
  bekezdés m )  pontja szerint  a köztársasági  elnök  dönt
  mindazokban  az   ügyekben,  amelyeket  külön  törvény  a
  hatáskörébe utal.  A    (2)  bekezdés  kimondja,  hogy  a
  köztársasági elnöknek  az (1)   bekezdésben meghatározott
  minden intézkedéséhez  - az  a ), d ),  e ), f )  és  g )
  pontban foglaltak  kivételével - a miniszterelnöknek vagy
  az illetékes miniszternek az ellenjegyzése szükséges.

                             II.

  1. A  köztársasági elnöknek az Alkotmány négyféle döntési
  hatáskört adott:  ( a ) A  köztársasági elnök  döntésének
  érvényességi  kelléke   valamely  másik  szerv  egyetértő
  döntése. ( b )  A köztársasági  elnök más  szerv döntését
  kezdeményezi;  a  végleges  és  az  elnökre  is  kötelező
  döntést más  szerv hozza  meg.  ( c )  Az  elnök  döntése
  ügydöntő, végleges,  más szerv által felül nem bírálható;
  a  döntésért  semmilyen  más  szerv  sem  vállalja  át  a
  politikai felelősséget.  Az ilyen  döntést ez a határozat
  önálló politikai  döntésnek nevezi.  ( d )  Olyan  önálló
  döntések, amelyekre  az Alkotmány  csupán végső határidőt
  állapít meg.

  ( a ) Hatáskörei  túlnyomó többségét a köztársasági elnök
  csak  más  döntésektől  függően  gyakorolhatja.  Mivel  a
  köztársasági elnök  döntéseiért politikailag nem felelős,
  csupán jogilag,  s akkor  is csak  a tisztsége gyakorlása
  során    elkövetett     szándékos     Alkotmány-     vagy
  törvénysértésért  ( Alkotmány   31. §    (4)    bekezdés,
  31/A. § ), a  döntéseiért való  politikai felelősséget  a
  Kormány a miniszterelnöki vagy miniszteri ellenjegyzéssel
  vállalja át  az Országgyűléssel  szemben. Az ellenjegyzés
  mellett  más   megoldás  is   lehetséges  arra,   hogy  a
  köztársasági  elnök   politikai  felelősségvállás  nélkül
  dönthessen. Pl.  az Országgyűlés akadályoztatása esetén a
  hadiállapot kinyilvánítása,  a rendkívüli  állapot  és  a
  szükségállapot   kihirdetése    feltételeinek    meglétét
  előzőleg az  Országgyűlés elnökének,  az Alkotmánybíróság
  elnökének és  a  miniszterelnöknek  együttesen  meg  kell
  állapítania, s  a köztársasági elnök csak ezután élhet az
  Alkotmány  19/A. §   (1)     bekezdésében   meghatározott
  jogosultságával. Ezek a megelőző vagy megerősítő döntések
  az elnöki  hatáskörben hozott  intézkedések  érvényességi
  feltételei.

  ( b ) A  köztársasági elnök  önállóan gyakorolt  jogkörei
  általában  csupán   kezdeményező  jellegűek,   a  döntési
  láncban még  további döntés  lehetséges, amely az elnököt
  is kötelezi.  Ilyen a  köztársasági elnöknek  az a  joga,
  hogy egyet  nem értése  esetén  a  törvényt  észrevételei
  megfontolása végett az Országgyűlésnek visszaküldheti, de
  az Országgyűlés  ismételt elfogadó  döntése után  köteles
  kihirdetni a  törvényt; ilyen  az előzetes  normakontroll
  indítványozási joga az Alkotmánybíróságnál ( 26. §   (2)-
  (5)   bekezdés ).   A   köztársasági  elnök  népszavazást
  kezdeményezhet ( 30/A. §  (1)   bekezdés,  g ) pont ), az
  elrendelés  már   nem  az  ő  hatásköre.  Az  elnök  tesz
  javaslatot a  Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész
  és   az   országgyűlési   biztosok   személyére,   de   a
  választással az  Országgyűlés hozza meg a döntést ( 48. §
  (1)    bekezdés,  52. §  (1)    bekezdés,  32/B. §   (4)
  bekezdés ).

  Sajátos  átmenet   az  önálló   politikai  döntés   és  a
  kezdeményezés között  az a  hatáskör, hogy a köztársasági
  elnök  az  Országgyűlés  ülését  ülésszakonként  egyszer,
  legfeljebb  harminc   napra  elnapolhatja.  A  képviselők
  egyötöde ezt  a döntést  felülbírálhatja, mert  kérésükre
  mégis össze  kell hívni  az Országgyűlést  ( 22. §  (4) -
  (5)  bekezdés ).

  ( c )  Az   Alkotmány  kivételesen   olyan  döntésre   is
  feljogosítja  a  köztársasági  elnököt,  amely  végleges,
  felülbírálhatatlan  -  de  amelyért  sem  a  köztársasági
  elnök, sem  más szerv nem visel politikai felelősséget az
  Országgyűlés  elött   ( önálló  politikai   döntés ).  Az
  Alkotmány ugyanis  nem  köti  ezeknek  a  döntéseknek  az
  érvényességét  sem   ellenjegyzéshez,  sem   más  szervek
  előzetes döntéséhez,  s utólagos  felülvizsgálatukat  sem
  teszi lehetővé.  A köztársasági  elnök  önálló  politikai
  döntést   -    mint   azt    az   Alkotmányban   szereplő
  felhatalmazások mutatják  - azokban  az esetekben hozhat,
  amikor az  államszervezet demokratikus működésében súlyos
  zavarok támadnak,  amelyek elhárítása  az ő beavatkozását
  igényli. Az  elnök kivételes  intézkedésével átlendíti az
  államgépezetet a holtponton, hogy normális működése újból
  beindulhasson. A  köztársasági elnök  a beavatkozással az
  Alkotmány   29. §    (1)     bekezdésében   meghatározott
  feladatának  tesz   eleget:  "őrködik  az  államszervezet
  demokratikus működése  felett". Az Alkotmány nem követeli
  meg más szervek felelősségvállalását az elnöki döntésért,
  hiszen  éppen   a  demokratikus  államszervezet  működése
  került válságba.  Az Alkotmány  szerint ilyen az az eset,
  ha az  Országgyűlés egy  éven belül  négyszer megvonta  a
  bizalmat   a    kormánytól,   illetve,   ha   a   Kormány
  megbizatásának megszűnése  után negyven  napon belül  nem
  választ új miniszterelnököt. Ekkor a köztársasági elnök a
  választások  kitűzésével  egyidejűleg  feloszlathatja  az
  Országgyűlést ( 28. §   (3)  bekezdés ).  Ezen  kívül  az
  elnök  a   feloszlott  vagy   feloszlatott  Országgyűlést
  hadiállapot, háborús veszély állapota vagy szükséghelyzet
  idején     ismét      összehívhatja.     ( Megbizatásának
  meghosszabbításáról  már   maga  az   Országgyűlés  dönt.
  28/A. §    (3)     bekezdés. )   A   köztársasági   elnök
  összehívathatja az  Országgyűlést  rendkívüli  ülésszakra
  vagy ülésre ( 22. §  (3)  bekezdés ).

  Az  Alkotmánybíróság  értelmezése  szerint  ilyen  önálló
  politikai döntése  a  köztársasági  elnöknek  az  is,  ha
  kinevezési vagy  jóváhagyási jogkörének  gyakorlása során
  tartalmi okból  megtagadja a kinevezést vagy jóváhagyást.
  Az ilyen döntés ügydöntő, végleges és felülbírálhatatlan;
  senki  sem  visel  érte  politikai  felelősséget:  vagyis
  megfelel az önálló politikai döntés ismérveinek.

  ( d ) Más  jellegűek a  köztársasági elnök  olyan  önálló
  döntései, amelyekre  az Alkotmány  csupán végső határidőt
  állapít meg. Igy pl. a köztársasági elnök az Alkotmányban
  meghatározott időn  belül köteles  kihirdetni a törvényt,
  kitűzni a  választásokat, de  az időpontot  ezen belül  -
  felülbírálhatatlanul és  politikai felelősség  nélkül - ő
  határozza  meg.  Ebben  a  körben  az  elnök  mérlegelési
  lehetősége nem  az ügy  érdemére vonatkozik. Különbözik a
  ( c ) pontban  meghatározott önálló politikai döntéstől a
  köztársasági elnöknek  az az  önálló döntése  is,  amikor
  formai okból,  a jogi  előfeltételek hiánya miatt tagadja
  meg a  kinevezést,  vagy  a  jóváhagyást.  Ilyen  esetben
  ugyanis az elnöknek nincs mérlegelési lehetősége.

  2.  A  köztársasági  elnök  fegyveres  erőket  békeidőben
  irányító aktusai  kivétel nélkül  ellenjegyzésre  szoruló
  döntések.  Nemcsak   a  fegyveres   erőkkel   kapcsolatos
  kinevezések, hanem  - a  bírák kinevezését  kivéve  -  az
  összes  többi   köztársasági  elnöki  kinevezés  is  csak
  ellenjegyzéssel  érvényes.   ( A  bírák   kinevezése   is
  előterjesztéshez kötött. )

  Az   ellenjegyzés   a   köztársasági   elnök   aktusainak
  érvényességi kelléke.  Egyrészt biztosítja, hogy az elnök
  aktusai ne kerüljenek ellentétbe a kormány politikájával,
  másrészt  pedig   a   köztársasági   elnök   aktusát   is
  bekapcsolja  a   parlamentáris   felelősség   rendszerébe
  azáltal,  hogy   a   Kormány   átvállalja   a   politikai
  felelősséget az aktusért.

  Az  ellenjegyzéshez   való   kötöttségből   azonban   nem
  következik  az,  hogy  a  köztársasági  elnök  kinevezési
  jogköre puszta  formalitás. A  kinevezés államfői illetve
  főparancsnoki   jogkör,    amelynek    gyakorlásával    a
  köztársasági  elnök   -  többek  között  -  az  Alkotmány
  29. §-ban  meghatározott   feladatát  teljesíti.   E  jog
  gyakorlásának  tartalma   a  kinevezés   megtagadását  is
  magában  foglalja;   ebben  az  esetben  az  ellenjegyzés
  fogalmilag  kizárt.   Az  ellenjegyzés   ugyanis  csak  a
  teljesített kinevezésre vonatkozhat.

  A köztársasági  elnök kinevezési jogkörének alkotmányjogi
  értelme szerint  tehát az  elnöknek joga  van a kinevezés
  megtagadására. Ezáltal azonban egy olyan jogkör, amely az
  Országgyűlés előtti felelősséghez az Alkotmány kifejezett
  rendelkezése    szerint    éppen    az    ellenjegyzéssel
  kapcsolódik,  az   ellenjegyzés  szükségszerű  elmaradása
  folytán a  köztársasági elnök  önálló  politikai  döntési
  jogkörévé  válik.  Nyilvánvaló,  hogy  az  ilyen  jellegű
  döntés határai  és feltételei sem lehetnek tágabbak, mint
  az Alkotmányban  nevesített - felelősség nélküli - önálló
  politikai döntéseké.

  A döntést korlátozza másrészt magának a kinevezési jognak
  helyesen értelmezett  tartalma is.  A köztársasági  elnök
  kinevezési jogköre  kötött jogkör;  a  kinevezést  nem  a
  köztársasági   elnök   kezdeményezi,   hanem   törvényben
  meghatározott más szerv.

  A    kinevezés    teljesítése    a    javasolt    személy
  kiválasztásának elfogadását  és megerősítését  jelenti. A
  negativ tartalmú  döntés -  a kinevezés megtagadása -, ha
  nem az eljárási feltételek hiányán alapul, szintén csak a
  személyi   kiválasztásra    vonatkozhat.   A    kinevezés
  célszerűsége, esedékessége,  a betölteni  kívánt tisztség
  kérdése, stb. kívül esik e döntés jogkörén.

  Meg kell  tagadnia a  köztársasági elnöknek a kinevezést,
  ha  észleli,   hogy  a   teljesítéséhez  megkívánt   jogi
  előfeltételek nem  állnak fenn.  ( Ilyen feltétel  pl. az
  előírt  magyar   állampolgárság,  szakmai   kvalifikáció,
  életkor; továbbá  az  eljárási  követelmények,  köztük  a
  javasolt   személy    országgyűlési   bizottság    előtti
  meghallgatásának megtörténte, stb. )

  A köztársasági  elnök tartalmi okból akkor utasíthatja el
  a   kinevezési   javaslatot,   ha   alapos   okkal   arra
  következtet,   hogy    a   javaslat    teljesítése    "az
  államszervezet demokratikus  működését" ( Alkotmány 29. §
  (1) bekezdés ) súlyosan zavarná.

  A    formailag     aggálytalan    kinevezési     javaslat
  teljesítésének  megtagadásával   ugyanis  a  köztársasági
  elnök  érdemben,   felülbírálhatatlanul  beavatkozik   az
  államszervezet  működésébe,   a  politikai   felelősséget
  viselők  akaratának  teljesülését  meghiúsítja,  anélkül,
  hogy  maga   ezért  politikai  felelősséget  viselne.  Az
  Alkotmányban kifejezetten  szabályozott önálló  politikai
  döntések feltételei  szerint ( ld.  fenn ( c ) pont ), és
  alkotmányos helyzetéből  adódóan,  a  köztársasági  elnök
  tartalmi  okból   elutasító  döntése  végső  biztosítékul
  szolgál; rendkívüli  eszköz, amelynek  alkalmazására csak
  az államszervezet  súlyos működési  zavarának  elhárítása
  adhat okot. Tehát a kinevezés megtagadásához is rendkívül
  súlyos   kifogásnak   kell   fennállnia   a   kinevezendő
  személlyel  szemben,   vagy   az   aggályos   kinevezések
  sorozatának  kell   olyan  mértéket   öltenie,   hogy   a
  demokratikus  államszervezet  védelmében  a  köztársasági
  elnöknek meg  kell szakítania  a folyamatot. A kinevezési
  jog gyakorlása  alkotmányos  megtagadásához  olyan  súlyú
  indokok  kellenek,   mint  az   Országgyűlés   rendkívüli
  összehívásához, vagy feloszlatásához.

   A  kinevezésre  vonatkozóan  kifejtettek  értelemszerűen
  érvényesek az előléptetésre, a felmentésre, a tisztségben
  való   megerősítésre,    továbbá    köztársasági    elnök
  jóváhagyási jogára  is. A  Hvt.  szerint  a  köztársasági
  elnök jóváhagyja  az ország  fegyveres védelmének  tervét
  ( 8. §  (1)    bekezdés  c )  pont ),  amit  a  Honvédség
  parancsnoka dolgoz  ki ( 11. §   (2) bekezdés a ) pont ).
  A terv  szakmai és  a katonapolitikai  felülvizsgálatára,
  valamint a  parlamenti felelősség átvételére a miniszteri
  ellenjegyzés szolgál.

  3. Az  indítványozónak az  a kérdése,  hogy a  parlamenti
  bizottság állásfoglalását  a köztársasági elnök köteles-e
  figyelembe  venni   kinevezési  döntése   során,  azáltal
  illeszthető e  határozat alkotmányértelmezésébe,  hogy az
  ilyen állásfoglalás  a  kinevezés  eljárási  érvényességi
  kelléke lehet,  amelynek meglétét  az elnöknek vizsgálnia
  kell.

  Ha a  kinevezési  eljárás  során  valamely  szerv  -  így
  például az Országgyűlés bizottsága - törvény rendelkezése
  alapján   a   jelöltet   meghallgatja,   vagy   véleményt
  nyilvánít, a  meghallgatás és  az állásfoglalás  eljárási
  érvényességi kellék, amelynek teljesítését a köztársasági
  elnöknek a kinevezés jogi előfeltételei között vizsgálnia
  kell. Az  eljárásban közreműködö  szerv állásfoglalását a
  köztársasági elnök  akkor köteles  figyelembe  venni,  ha
  törvény kifejezetten  így rendelkezik. A figyelembe vétel
  az állásfoglalás  tartalmának bevonását  jelenti a döntés
  előtti mérlegelésbe, magát a döntést azonban nem köti.

                             C )

                             I.

  Az Alkotmány 31. § (1)   bekezdése szerint a köztársasági
  elnök személye  sérthetetlen; büntetőjogi  védelmét külön
  törvény biztosítja.

                             II.

  1.  A  köztársasági  elnök  személyének  sérthetetlensége
  elsősorban az  elnök  alkotmányjogi  jogállásának  része,
  politikai felelősségének  hiányát és  jogi felelősségének
  korlátozott voltát jelenti. Csak másodsorban - történelmi
  analógiák  útján   -  hozható  kapcsolatba  az  uralkodók
  illetve  államfők   sajátos  büntetőjogi  védelmével.  Az
  Alkotmány  szövege   mindkét  aspektust  tartalmazza,  de
  külön-külön:  egyrészt   a  köztársasági  elnök  személye
  sérthetetlen; másrészt  a köztársasági  elnök személyének
  büntetőjogi védelmét külön törvénnyel biztosítani kell.

  2. A  király személyének  sérthetetlensége  eredetileg  a
  királyi ház uralkodásának folyamatosságát biztosította: a
  királyt  -  a  kivételes  ellenállási  jog  gyakorlásától
  eltekintve -  sem politikailag,  sem jogilag nem lehetett
  felelősségre vonni. Később, az alkotmányosság korában ezt
  a felelőtlenséget  a miniszteri  ellenjegyzéssel, azaz  a
  felelősség  átvállalásával   ellensúlyozták;  vagyis   az
  ellenjegyzés nem oka ( magyarázata ), hanem következménye
  az eredeti  sérthetetlenségnek.  ( Jelenkori  királyságok
  alkotmányaiban   a    király    felelőtlensége    és/vagy
  személyének sérthetetlensége  egy paragrafusban,  sőt egy
  mondatban szerepel azzal, hogy miniszterei felelősek. )

  Megszabott   időre   választott   államfők   esetében   a
  felelősségre  nem  vonhatóságot  fenntartja  egyrészt  az
  elnöki  jogkörök   nagyrészének  ellenjegyzéshez  kötése,
  másrészt  ugyanaz   a  meggondolás,  amely  a  parlamenti
  képviselőknek mentelmi jogot biztosít: a jogi eszközökkel
  való  zaklatás  távoltartása,  illetve  a  magas  funkció
  zavartalan   gyakorlásának   biztosítása;   valamint   az
  államfői tisztség tekintélyének megőrzése. A köztársasági
  elnökök sérthetetlensége  a modern alkotmányokban azonban
  nem azonos  a királyoknak  a  felelősség  alóli  abszolut
  mentességével.  A   köztársasági   elnökök   felelősségre
  vonhatók   bizonyos,    hivatalában   elkövetett   súlyos
  törvénysértésekért, rendszerint az országgyűlés tagjaiból
  alakult különleges bíróság előtt.

  A király  személyének büntetőjogi  védelmét az  államrend
  elleni támadásnak  tekintett felségsértés bűncselekménye,
  valamint az ilyen motiváció nélküli bántalmazás és sértés
  különös tényállásai szolgálták. Ez a hagyományos megoldás
  élt tovább a köztársasági elnök védelme vonatkozásában az
  1946:VII. törvénycikkben.

  3.  Az   Alkotmány  a   köztársasági  elnök   személyének
  sérthetetlenségét   nemcsak    deklarálja  ( 31/A. §  (1)
  bekezdés ), hanem felelőtlenségének határait - a kortársi
  parlamentáris    rendszerekben     szokásos     mértékkel
  összhangban - meg is határozza. Az Alkotmány értelmében a
  köztársasági elnök  politikai felelősségre  nem  vonható.
  Jogi felelőssége  hivatali ideje  alatt csakis  azért áll
  fenn, ha  tisztsége gyakorlása  során az  Alkotmányt vagy
  valamely más  törvényt szándékosan megsérti ( 31. §  (4)
  bekezdés,  31/A. §,   32. § ).  Hivatali  tevékenységével
  össze nem  függő cselekménye  miatt az  elnök ellen  csak
  megbizatásának lejárta  után indítható  büntető  eljárás.
  Tehát a  köztársasági elnök teljes sérthetetlenséget csak
  a  hivatali   ideje  alatti,  de  tisztségétől  független
  cselekményével  kapcsolatos   büntető   eljárástól   való
  mentességként élvez.

  A politikai  és a  jogi  felelősség  más  természetű,  és
  egymástól független.  A köztársasági  elnök mentessége  a
  politikai  felelősségtől   nem  mentesíti   őt   a   jogi
  felelősségtől,  ha   annak   feltételei   fennállnak.   A
  köztársasági elnök jogi felelőssége semmilyen tekintetben
  nem pótolja hiányzó politikai felelősségét.

  4.  Az  Alkotmány  előírja,  hogy  a  köztársasági  elnök
  személyének büntetőjogi védelmét külön törvény biztosítsa
  ( 31/A. § (1)   bekezdés ).

  Az  Alkotmány   31. §  (1)     bekezdése  az  ott  előírt
  büntetőjogi  védelem  körét  illetően  nem  ad  semmiféle
  útmutatást. A  törvényhozó  döntésére  tartozik,  hogy  a
  köztársasági elnök  speciális büntetőjogi  védelmét  mire
  terjeszti  ki:   az  elnök   életére,   testi   épségére,
  becsületére,   hírnevére.    Ugyancsak   a    törvényhozó
  belátásától függ,  hogy a  védelem sajátossága miben áll;
  pl. a büntetés szigorúságában, vagy enyheségében, vagy az
  egyébként     magánvádas     cselekmények     hivatalbóli
  üldözésében, stb.

  Abból, hogy  az Alkotmány folytatja azt a tradiciót, hogy
  a legmagasabb  közjogi  méltóság  büntetőjogi  védelméről
  külön  törvény  meghozását  rendeli  el,  nem  következik
  kényszerítően az,  hogy e  külön törvény tartalmának is a
  hagyományt kell  követnie. Az  Alkotmány 29. §-ának  az a
  kitétele, mely  szerint a  köztársasági elnök "kifejezi a
  nemzet egységét", az adott összefüggésben sokkal inkább a
  köztársasági elnöki  funkció  pártatlanságát  fejezi  ki,
  mintsem azt,  hogy az  elnök elleni  támadás egy  nemzeti
  jelkép ( zászló,  címer, himnusz ) megsértésével esne egy
  tekintet   alá.    A   becsület    védelmének   speciális
  szabályozásakor a  törvényhozó egyaránt mérlegelheti azt,
  hogy szigorúbb  szankciókat  alkalmaz,  vagy  pedig  hogy
  inkább a  közhivatalt és  tisztségeket betöltők  hivatali
  tevékenysége  szabad   bírálatának   biztosít   szélesebb
  lehetőséget.

  Ha a  törvényhozó az  elnök becsületének  és méltóságának
  fokozott védelmét  állapítaná  meg,  az  Alkotmánybíróság
  felhívja a  figyelmet arra,  hogy ennek  során  a  szabad
  véleménynyilvánításhoz való  jog ( 61. § (1)   bekezdés )
  lényeges     tartalmát      nem     korlátozhatja.      A
  véleménynyilvánítás    szabadságának    a    demokratikus
  társadalomban   elengedhetetlen    gyakorlása   csak   az
  alkotmányos    keretek     között    korlátozható.     Az
  Alkotmánybíróság   gyakorlata    szerint   az   alapjogot
  korlátozó normáknak  ki kell  elégíteniük  az  arányosság
  követelményét ( ld. 20/1990. ( X. 4. ) AB határozat ).
 
                      Dr. Sólyom László
                    előadó alkotmánybíró
                 az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Ádám Antal             Dr. Herczegh Géza
           alkotmánybíró               alkotmánybíró

        Dr. Kilényi Géza               Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                  alkotmánybíró

       Dr. Schmidt Péter              Dr. Szabó András
         alkotmánybíró                  alkotmánybíró

      Dr. Tersztyánszky Ödön          Dr. Vörös Imre
         alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                     Dr. Zlinszky János
                        alkotmánybíró
 

Dr. Ádám Antal alkotmánybíró
dr. Herczegh Géza alkotmánybíró
dr. Lábady Tamás alkotmánybíró
dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró párhuzamos véleménye

Az  Alkotmánybíróság   határozatának  rendelkezésében  és
indokolásában foglaltakkal egyetértünk.

1.  Az   indítványokra  írásban  tett  észrevételek  -  a
határozatban ismertetteken  túl -  azt az  álláspontot is
tartalmazták, hogy  az  alkotmányértelmezésnek  az  adott
ügyben a lehető legszorosabban kell kötődnie az Alkotmány
szövegéhez; a szövegből közvetlenül nem következő, vagyis
a kiterjesztő  értelmezés lényegében  alkotmánymódosítást
jelentene, erre pedig kizárólag az Országgyűlés hivatott.

2. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
1.  §   g )   pontja   értelmében   az   Alkotmánybíróság
hatáskörébe  tartozik   az   Alkotmány   rendelkezéseinek
értelmezése. E  hatáskör eljárási részét szabályozó 51. §
az értelmezés  módjára  és  szempontjaira  nézve  nem  ad
útbaigazítást. E §-hoz fűződő miniszteri indokolás csupán
rámutat arra,  hogy az  Alkotmány értelmezése általában a
konkrét esetekkel  kapcsolatos,  a  gyakorlatban  azonban
egyes     rendelkezések      absztrakt     értelmezésének
szükségessége is felmerülhet.

3. Az  Alkotmánybíróságnak absztrakt alkotmányértelmezési
hatásköre az  Alkotmány rendelkezései tartalmának hiteles
kifejtését,  valamint   az  egyes  rendelkezések  közötti
összefüggések kimutatását  jelenti az  Alkotmány hatályos
szövege alapján  és abból  a  feltételezésből  kiindulva,
hogy  miként   a  jog   az  Alkotmány   is  egységes   és
ellentmondás nélküli rendszer. Valamennyi rendelkezésének
megállapítható  célja   és  értelme   van,  közöttük  sem
ellentmondás, sem pedig alkotmányjogi kérdések eldöntését
meghiúsító  hézag   nem  lehet.  Az  Alkotmánybíróság  az
értelmezés során  nem állapít  meg  új  szabályt,  csupán
kifejti az  Alkotmányban egyébként bennerejlőket, mintegy
kibontva azokat  a  rendelkezések  szövegéből,  mindenkor
szem előtt  tartva azok  tartalmát és  összefüggéseit. Az
Alkotmánybíróság a  hatáskörébe utalt  értelmezési jogkör
gyakorlása révén  tehát megismerő  és értékelő  műveletet
végez, az  alkotmányszövegben foglalt  alkotmánytartalmat
állapítja meg.  E feladat  teljesítése pedig kifejezetten
hatáskörébe   tartozik.   Ennek   során   támaszkodik   a
jogtudományban és  a  joggyakorlatban  ismert  nyelvtani,
logikai,   rendszertani    és    történeti    értelmezési
módszerekre.

4. A  vizsgált indítványok  az Alkotmánybíróság  31/1990.
( XII. 18. ) AB határozatában megállapított feltételeknek
megfelelnek.  Az   alkotmányi  rendelkezések  tartalmának
kifejtéséhez  megfelelő   alapul  szolgált   szövegük  és
egymáshoz való  viszonyuk,  a  vizsgált  rendelkezésekkel
kapcsolatba hozható  más alkotmányi  elvek  és  előírások
tartalma,  továbbá  ezek  összefüggései,  végül  pedig  a
parlamentnek  felelős  kormányzati  struktúra,  amely  az
Alkotmány    egészéből    és    egyes    rendelkezéseiből
egyértelműen kirajzolódik. Az Alkotmánybíróság határozata
meghozatalánál e  keretek között  maradt, és  ezeknek  az
elveknek megfelelően járt el.

Budapest, 1991. szeptember 23.

        Dr. Ádám Antal           Dr. Herczegh Géza
        alkotmánybíró              alkotmánybíró

     Dr. Lábady Tamás           Dr. Tersztyánszky Ödön
      alkotmánybíró                  alkotmánybíró

Dr. Szabó András alkotmánybíró és
Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos véleménye

Az Alkotmánybíróságnak  a jelen  üggyel  kapcsolatban  el
kellett  döntenie,   létezhet-e  alkotmányos  jogállamban
alkotmányossági joghézag.  Elvileg lehetséges-e,  hogy az
államhatalom egyes  részleteiben nem nyugszik alkotmányos
szabályon, hanem  annak gyakorlására a hatalmat gyakorlók
közötti eseti  megegyezések által  a jövőben kialakítandó
"szokásjog" is irányt adhat; ez annyit jelentene, hogy az
alkotmányt   nem   a   törvényhozás   letéteményese,   az
országgyűlés hozza,  alakítja  és  módosítja  kétharmados
többséggel, nem  is -  kivételes esetben  -  a  népakarat
közvetlen megnyílvánulása, hanem a hatalom gyakorlói is.

Az Alkotmánybíróság a szigorú nyelvtani jogszabályelemzés
alapján mondhatná,  hogy  valamely,  az  államszervezetet
alapjaiban  érintő   kérdésben,  vagy   az  állampolgárok
alapvető jogait  érintő kérdésben  az  Alkotmány  nem  ad
eligazítást; joghézag áll fenn. Ám ebben az esetben éppen
alapvető  feladatát   tagadná  meg.  Az  Alkotmánybíróság
alkotmányértelmező  hatáskörének  az  a  célja,  hogy  az
alkotmányos rend  zártságát biztosítsa.  Az Alkotmány  az
Államhatalom   letéteményeseitől   független,   ezzel   a
hatalommal nem  rendelkező, választott testületre bízza a
jogrend  zártságának,  belső  összhagjának  biztosítását:
ezzel kívánja  elérni,  hogy  az  alkotmányos  hatalommal
rendelkező, a  törvénynek  alávetett  tényezők  között  a
hatalmi   súrlódás    elkerülhető,    az    állampolgárok
jogbiztonsága pedig teljes legyen.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Alkotmány zárt
rendet  alkot   az  államhatalom  gyakorlására:  egyetlen
tényező sem  rendelkezik kizárólagos,  ellenőrzés nélküli
hatalommal.  A  jogállamban  a  közhatalom  gyakorlásának
szigorúan és  egyértelműen meghatározott  rendje van,  az
egyéni szabadságjogok lehető legtágabb védelme mellett.

Az  Alkotmánybíróság  az  érvényes  alkotmány  szövegének
értelmezése során  egy "láthatalan alkotmány" tételeit is
figyelembe veheti. Magyarországon régi hagyománya volt az
alkotmányos szokások  tiszteletének.  Ám  ahhoz,  hogy  a
szokás normatív  legyen,  hogy  joggá  váljék,  szükséges
egyrészt,hogy már  hosszú idő óta folyamatosan és békésen
érvényesüljön;   tartalma   egyértelműen   megállapítható
legyen; megfeleljen  a  jogrendszer  általános  elveinek.
Külső feltétele  a szokás  jogkénti  elfogadásának,  hogy
állami elismerést  nyerjen:  vagy  a  jogalkotó,  vagy  a
jogalkalmazó fogadja  el, rögzítse és tegye egyértelművé.
Az Alkotmánybíróság  eddigi döntései során soha sem lépte
át  ezt   a  határt:   ha   nem   tudott   az   alkotmány
értelmezésénél magának az alkotmánynak vagy a jogrendszer
egészének    elfogadott     elveiből    kiindulni,    úgy
megállapította, hogy  az elébe  vitt kérdés a jogalkotóra
vár.

Az alkotmányos  jogállam elengedhetetlen jellemzője, hogy
az   államhatalom    letéteményeseiről    az    alkotmány
egyértelműen  rendelkezzék.   Közhatalom  csak  törvényen
alapulhat.  Ezen  a  területen  nem  lehet  joghézag,  az
ellentmondana    a    magyar    államiság    alkotmányban
meghatározott  jellegének.   Nincs  mód   arra,  hogy  az
alkotmány    értelmezendő    szakaszainak    a    hatalom
letéteményesei egymás közti megállapodásával alakuljon ki
gyakorlatban az  elfogadott értelme.  Az Alkotmánybíróság
köteles a  közhatalom határait és gyakorlásának módját az
érvényes alkotmány alapján kifejteni; ha a törvényhozás a
kifejtés alapján meghatározott alkotmánymagyarázattal nem
ért  egyet,   alkotmánymódosítással  adhat  az  Alkotmány
érintett szakaszainak más tartalmat, mint amelyet azokból
az Alkotmánybíróság értelmezéssel levezet.

Az  Alkotmánybíróság   jogértelmező  tevékenységével   az
alkotmányos  rend   érvényesülését   szolgálja,   de   az
Alkotmánybíróság, amint már kifejtette, nem tekinti magát
az Alkotmány sem egyedüli, sem kizárólagos értelmezőjének
és védelmezőjének.  A  maga  hatáskörében  a  Köztársaság
Elnöke, mint  az állam feje, ugyncsak az alkotmányos rend
őrzője  és   biztosítója.  Amint  az  Alkotmánybíróság  a
jogszabályok belső  összhangjának őrzője,  a Köztársasági
Elnök az  államhatalom szervei egyes fontos cselekményei,
megnyilvánulásai alkotmányosságának  fő  őre;  azzal  is,
hogy bizonyos  fontos döntésekhez  a végső  érvényességet
megadja, azzal is, hogy bizonyos esetekben a törvényesség
betartására vagy  megvalósítására  vonatkozó  indításokat
ad.

Sem az  Alkotmánybíróság, sem  a Köztársaság  Elnöke  nem
felelős a  politikai hatalomnak:  csak az Alkotmánynak, a
törvénynek vannak  alávetve. Ezért  nem  is  rendelkeznek
aktív politikai  hatalommal, alkotmányos  keretek közötti
cselekvési  -   mérlegelési  szabadsággal.  Célszerűségi,
hasznossági,  anyagi  szempontok  kívül  esnek  döntéseik
körén.  A  napi  politika  szempontjain,  törekvésein  és
engedményein felül  állnak. Függetlenek, nincs politikai,
csak  jogi   felelősségük,  döntéseiket  saját  törvényes
meggyőződésük szerint  hozzák. Viszont  az alkotmányt,  a
törvényt olyan  esetben is  kötelesek  döntésük  alapjául
elfogadni,   mikor    egyéni,   emberi    lelkiismeretük,
meggyőződésük  mást,  többet  vagy  kevesebbet  sugallna.
Általuk az alkotmányos alapon álló törvény szól.

Minden olyan törekvés, amely politikai felelősséggel járó
döntéseket a Köztársasági Elnökre, az Alkotmánybíróságra,
vagy a  bírói szervezetre  kívánna hárítani, ellenkezik a
jogállamiság  alkotmányos   elvével;  aki   bár   legjobb
indulattal vagy  bizalommal  is,  politikai  ellenőrzésre
kívánná e  szerveket felhasználni,  alkotmányos súlyúk és
méltóságuk ellen  vét. Ez  a -  alkotmányból levezetett -
meggyőződés hatja  át  és  sugallta  az  Alkotmánybíróság
jelen döntését.

Budapest, 1991. szeptember 23.

      Dr. Szabó András         Dr. Zlinszky János
       alkotmánybíró              alkotmánybíró
 

Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró
Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró és
Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

A    határozat    egyéb    rendelkezéseivel    egyetértve
köztársasági  elnök   kinevezési  jogkörének  alkotmányos
korlátait  ( B/2   pont )  illető  különvéleményünket  az
alábbiakban foglaljuk össze:

A Magyar Köztársaság hatályos Alkotmánya nem szabályozza,
hogy a Köztársasági elnök milyen okból tagadhatja meg egy
eléje terjesztett kinevezési ( felmentési, nyugállományba
helyezési, stb.,  a továbbiakban együttesen: kinevezési )
döntés tervezet  aláírását, amennyiben  az Alkotmány vagy
külön  törvény   értelmében   ő   a   kinevezési   jogkör
gyakorlója. Az itt kifejtettek értelemszerűen irányadók a
kinevezési  jogkörbe   nem  tartozó,  de  ellenjegyzéshez
kötött elnöki döntésekre is.

A  nemzetközi  jogösszehasonlításból  az  a  megállapítás
adódik, hogy nem tartalmaznak erre vonatkozó szabályt más
országok alkotmányai  sem. Az utóbbinak az a magyarázata,
hogy egyfelől az említett országokban rendszerint ugyanaz
a politikai  erő állítja  a  köztársasági  elnököt  és  a
kormányfőt,  s   ez  okból   eleve  kisebb  a  kinevezési
jogkörrel kapcsolatos  konfliktus-veszély, másfelől pedig
a több  évtizedes -  esetenként  évszázados  -  politikai
kultúra  által  kialakított  közjogi  szokások  segítenek
áthidalni az  esetleges nézetkülönbségeket.  A  jelenlegi
magyar helyzet  mindenképpen sajátos:  a miniszterelnök a
kormánykoalició,  a   köztársasági  elnök   az   ellenzék
soraiból került  jelenlegi közjogi  tisztségébe, s  mivel
jelenlegi formájában  az egész  magyar államszervezet új,
nincsenek kialakult eljárási módok, támpontot adó rendező
elvek a szervezet belső működési zavarainak elhárítására.
A köztársasági elnök kinevezési jogkörét illetően logikai
úton két  szélsőséges  álláspontot  lehet  levezetni:  az
egyik merő  formalitásnak  tekinti  az  elnök  kinevezési
jogkörét, s azt vallja, hogy az elnöknek nem csupán joga,
de  egyszersmind  alkotmányos  kötelessége  is  az  eléje
terjesztett  kinevezési   javaslatot   bármiféle   érdemi
vizsgálat  nélkül   aláírni,  a  másik  épp  ellenkezőleg
korlátlannak tekinti az elnök visszautasítási jogát és az
a lényege,  hogy a  köztársasági elnök bármely kinevezési
javaslat  aláírását   akármely  indokkal,  sőt  indokolás
nélkül is megtagadhatja.

A hatályos  Alkotmánnyal egyik  logikai  alternatíva  sem
egyeztethető össze, s bármelyiknek az elfogadása súlyosan
veszélyeztetné  a   demokratikus  államrendet.   Az  első
szélsőséges álláspont  megfosztaná a köztársasági elnököt
attól  a   lehetőségtől,  hogy  eleget  tudjon  tenni  az
Alkotmány 29.  § (1)    bekezdésében körvonalazott  és az
1989. évi  XXXI. törvény  16. §-ához kapcsolódó indokolás
5.  pontjában   jellemzett  feladatkörének,   a   második
szélsőséges álláspont  pedig  -  végletes  esetben  -  az
államszervezet megbénulását is előidézhetné.

Az  Alkotmány  jelenleg  hatályos  szövegéből  csupán  az
állapítható meg  kétséget kizáró módon, hogy a kinevezési
jogkör gyakorlásánál  az Alkotmány  megosztott  hatáskört
vezetett  be,   amelynek  részesei:   a  javaslattevő,  a
döntéshozó és  az  ellenjegyző  ( aki  nem  szükségképpen
azonos a  javaslattevővel ).  Érvényes  elnöki  kinevezés
tehát csak  javaslat alapján  ( a  javaslatban  megjelölt
személy   tekintetében )   születhet   és   -   a   bírák
kinevezésétől   eltekintve   -   csupán   ellenjegyzéssel
érvényes. A megosztott hatáskörnek épp az a lényege, hogy
a kinevezésről  a döntéshozatalban  résztvevők egyike sem
dönthet kizárólagos  jogkörben, kötve van a döntéshozatal
többi résztvevőjének  akaratához, s a pozitív döntés csak
konszenzus eredményeként  jöhet létre.  ( Negatív döntést
az elnök  konszenzus nélkül is hozhat, az ilyen döntésért
őt terheli  az Alkotmány  30/A. §-ában meghatározott jogi
felelősség. )

Mindennek  figyelembevételével   az  alkotmányértelmezési
indítvány nyomán eldöntésre váró alapkérdés az volt, hogy
az  Alkotmány  által  szabályozatlanul  hagyott  probléma
megoldható-e az alkotmányértelmezés keretei között, avagy
jogi  szabályozásra:   az  adott   esetben  az  Alkotmány
kiegészítésére van szükség.

Mi -  a határozatban megfogalmazott többségi állásponttól
eltérően -  arra a  szilárd meggyőződésre jutottunk, hogy
az adott  esetben kizárólag  a jogi  szabályozás nyújthat
alkotmányjogi  szempontból   aggálytalan  megoldást.   Az
alkotmányértelmezés  keretei  között  ugyanis  legfeljebb
olyan általános  következtetésekig  lehet  eljutni,  hogy
például  a   köztársasági  elnök   nem  vonhatja   el  az
Országgyűlésnek  felelős  kormány  személyi  kiválasztási
jogkörét  és   ezzel  járó   felelősségét,  és   ezért  a
kinevezési javaslat visszautasítása ritkán alkalmazható -
mintegy "végső"  - eszköz  lehet, amelynek  alkalmazására
csak különösen nyomós okból kerülhet sor.

Minden   arra    irányuló   törekvés,    hogy   tételesen
meghatározzuk azokat az okokat, amelyek fennállása esetén
a  köztársasági   elnök  jogszerűen   tagadhatja  meg   a
kinevezési okmány  aláírását, nem az alkotmányértelmezés,
hanem az  alkotmányozás fogalmi  körébe tartozik,  s  így
kívül esik az Alkotmánybíróság hatáskörén.

Egyetértünk a  határozat ama  megállapításával,  hogy  az
Alkotmány  29.   §-ának  (1)    bekezdése  nem  hatásköri
szabály.  E   megállapításból  azonban   nem  csupán   az
következik:  a   hivatkozott  rendelkezésből   nem  lehet
konkrét elnöki  jogosítványokat levezetni,  hanem az  is,
hogy nem  lehet belőle  levezetni az  elnöki jogkör egyes
elemeinek -  az adott  esetben a kinevezési jogkörnek - a
szövegszerűen meghatározott korlátait sem.

A  hivatkozott   rendelkezés  szerint   "a   köztársasági
elnök... őrködik  az államszervezet demokratikus működése
felett". Ebből  a szövegből  a  szótöbbséggel  elfogadott
alkotmánybírósági  határozat  azt  a  hatásköri  korlátot
vezette le,  hogy a kinevezés vagy jóváhagyás megtagadása
a köztársasági  elnök részéről csak akkor alkotmányos, ha
alapos  okkal   arra   következtet,   hogy   a   javaslat
teljesítése  az   államszervezet  demokratikus  működését
súlyosan zavarná. Feltéve, de meg nem engedve, hogy a 29.
§   (1)      bekezdését   mégis   hatásköri   szabályként
értelmezzük, abból messze nem csupán az idézett hatásköri
korlát vezethető  le. Épp  ilyen mértékben összefüggésben
áll a  29. §  (1)   bekezdésével  az is, hogy a kinevezés
megtagadása csak  akkor alkotmányos,  ha  a  köztársasági
elnök

- megítélése  szerint  a  javaslat  teljesítése  nem  áll
  összhangban     az      államszervezet      működésének
  demokratizmusával, vagy

- arra  a meggyőződésre jut, hogy a javaslat teljesítése
  veszélyeztetné    az    államszervezet    demokratikus
  működését, illetőleg

- minden  kétséget  kizáró módon  megállapítja,  hogy  a
  javaslat  teljesítése   megbénítaná   a   demokratikus
  államszervezet működését  vagy abban  másként  el  nem
  hárítható súlyos zavarokat idézne elő.

A  példaként   idézett  szövegváltozatok  azonos  mértékű
kapcsolatban   állnak    az  Alkotmány   29.  §-ának  (1)
bekezdésével. Mindegyik  mellett és ellen lehet politikai
érveket felhozni.  Az azonban az alkotmányozásra jogosult
Országgyűlés   feladata,    hogy   politikai   szempontok
mérlegelése   alapján    válasszon    az    alkotmányjogi
szempontból   egyenértékű,    de   az    elnöki    jogkör
szempontjából nagy  különbséget  mutató  szövegváltozatok
közül.   Az    is   nehezen    magyarázható,   hogy    az
alkotmánybírósági   határozat az Alkotmány 29. §-ának (1)
bekezdését  önkényesen   kétfelé  bontja,  s  e  bekezdés
második fordulatából  levezet egy hatásköri korlátot, míg
a  bekezdés  első  fordulatát  teljesen  figyelmen  kívül
hagyja. Ha  ugyanis  az  említett  rendelkezés  hatásköri
szabály vagy  annak  forrása  lenne,  mindkét  fordulatát
azonos  súllyal   kellene  kezelni,   s  ebből  okszerűen
következnék  a   kinevezés  megtagadásának   joga   olyan
esetben, ha  a javaslat  teljesítése  a  nemzet  egységét
súlyosan  veszélyezteti.   Ám  újólag   és   nyomatékosan
hangsúlyozzuk: mindez  nem az  alkotmányértelmezés, hanem
az alkotmányozás tárgykörébe tartozik.

Mivel pedig  az Alkotmánybíróságnak  nincs felhatalmazása
az  alkotmányozásra,  szakmai  meggyőződésünket  -  amely
alkotmánybírói     eskünkhöz      híven      álláspontunk
kialakításánál  egyedül  irányadó  lehet  számúnkra  -  e
különvéleményben juttatjuk kifejezésre.

Budapest, 1991. szeptember 23.

       Dr. Kilényi Géza            Dr. Schmidt Péter
        alkotmánybíró                alkotmánybíró

                     Dr. Vörös Imre
                      alkotmánybíró
dasdfasdf