Ügyszám: 765/G/1992
A határozat száma: 36/1992. (VI. 10.) AB határozat

A határozat szövege:
A  most   meghozott   határozat   igen   szoros   logikai
kapcsolatban áll  a 48/1991.  ( IX. 26. )  és  a  8/1992.
( I. 30. )  AB   határozattal.  Ebből  eredően  miként  a
többségi állásfoglalást  döntően meghatározta  a  korábbi
két határozat  tartalma, úgy  az én véleményemet is az az
alkotmányjogi  felfogás   determinálta,  amelyet   a  két
említett határozattal  kapcsolatban -  más  alkotmánybíró
társaimmal  együtt   -   kialakított   különvéleményemben
kifejtettem.

Mivel    időközben     álláspontom     nem     változott,
szükségtelennek tartom  a korábban leírtak megismétlését,
ehelyett  -   Dr.  Schmidt   Péter  és   Dr.  Vörös  Imre
alkotmánybíró e határozathoz kapcsolódó különvéleményével
egyetértve - egy néhány olyan államelméleti összefüggésre
szeretnék rámutatni, amely álláspontomat meghatározza.

1. A köztársasági elnök alkotmányos szerepkörét nem lehet
az   Alkotmány  III. fejezete  - még  kevésbé a 29. § (1)
bekezdése -  alapján megítélni,  a megalapozott döntéshez
az szükséges,  hogy teljeskörűen feltárjuk a köztársasági
elnöknek az  államszervezeten belüli helyét, funkcióit, a
törvényhozó,  a   végrehajtó  és   az   alkotmánybírósági
hatalomhoz való  viszonyát. Erre  különösen nagy  szükség
van olyan  esetben, ha  az Alkotmánybíróság  az Alkotmány
kifejezett  rendelkezésének   hiányában  kisérli  meg  az
Alkotmány értelmezését.

2. Hatályos  Alkotmányunk  szakított  az  1949.  évi  XX.
törvénynek  a   hatalom  egyközpontúságát,  a  parlamenti
hatalom  korlátlanságát  és  korlátozhatatlanságát  valló
felfogásával és  ennek helyébe  a hatalom  megosztását, a
hatalmi  ágak   elválasztását  állította,   "a  fékek  és
ellensúlyok"  elvére   felépülő   olyan   államszervezeti
modellt hozva  létre, amelyen belül az egyes hatalmi ágak
különösen egymás korlátaiként jelennek meg.

Ennek megfelelően az Országgyűlés többé nem gyakorolja "a
népszuverenitásból eredő összes jogot", nem vonhatja el -
a végrehajtó  hatalmat is  ide értve  - más  hatalmi ágak
jogosítványait.

A demokratikus jogállam keretei között az Országgyűlés, a
köztársasági elnök,  a Kormány és az Alkotmánybíróság /de
hasonlóképp a bíróságok és az önkormányzatok/ korlátozott
hatalom  birtokosai,   egymástól   eltérő   alkotmányjogi
értékek  hordozói,  s  épp  ezzel  összefüggésben  eltérő
felelősségük jellege is.

A    kifejtettek     miatt    a     Magyar    Köztársaság
államszervezetében a  parlamenti demokrácia  nem azonos a
mindenkori parlamenti többség korlátlan hatalmával, mivel
az  utóbbit  -  a  feladatkörök  alkotmányos  felosztásán
túlmenően - korlátozza

- az Alkotmány módosításához előírt minősített többség,

- bizonyos  törvények megalkotásához  az Alkotmány  által
megkívánt minősített többség,

- a  köztársasági elnök  felelősségre  vonására  irányuló
  eljárás megindításához  szükséges minősített  többség.-
  az Alkotmánybíróság hatásköre, illetőleg

- ha  csekély   mértékben  is:   a  köztársasági   elnöki
  hatáskör.

3.  Pontosan   amiatt,  mert  az  államszervezet  csúcsán
elhelyezkedő  szervek   egymástól  különböző  alkotmányos
értékek  hordozói,  nem  azonos  e  szervek  -  illetőleg
tagjaik - felelősségének jellege és mértéke sem.

Annak  érdekében,   hogy   minden   szerv   alkotmányjogi
helyzetének  megfelelően  tudja  ellátni  feladatait,  az
Alkotmány egy  finoman  cizellált  felelősségi  rendszert
alakított ki,  amelyen belül két felelősségi "alaptípus":
a politikai  és a jogi felelősség, illetőleg mindkettőnek
több válfaja létezik.

A politikai  felelősség alapvetően  nem  jogi  kategória,
amelynek az  a lényege,  hogy aki nem végzi megfelelően a
dolgát,  annak  számolnia  kell  közmegbizatására  kiható
hátrányos  következményekkel.  A  politikai  felelősségen
belül különböztetni  lehet  azonnali  /az  állásból  való
elmozdításban   megnyilvánuló/    és   késleltetett    /a
megbizatás   letelte    utáni   újra   nem   választásban
megnyilvánuló/ felelősség között.

Az  országgyűlési   képviselők  felelőssége   szabályként
késleltetett   politikai    felelősség:    a    választók
elégedetlensége  -  visszahivási  lehetőség  hiányában  -
abban ölt  testet, hogy  a képviselőt  nem választják meg
újból. A késleltetett politikai felelősség súlyát enyhíti
a hatályos  választási  rendszer:  listán  ugyanis  olyan
személy   is   mandátumot   szerezhet,   akivel   korábbi
választókerületének  választópolgárai  esetleg  maximális
mértékben  elégedetlenek   voltak.  A   képviselők   jogi
felelőssége a  mentelmi  joggal  korlátozott  büntetőjogi
felelősség.   Alkotmánysértés    /pl.    alkotmányellenes
törvények akár  sorozatos megszavazása/  nem váltja  ki a
képviselő jogi  felelősségét, legfeljebb  a  késleltetett
politikai felelősség keretei között vehető figyelembe.

A köztársasági  elnököt azonnali politikai felelősség nem
terheli. Késleltetett  politikai felelőssége  azonban épp
úgy fennáll,  mint a  képviselőké: ha  az új  összetételű
Országgyűlés elégedetlen a tevékenységével, nem választja
meg  újból   e  tisztségre.  Jogi  felelőssége  rendkívül
széleskörű:   bármely   alkotmány-   vagy   törvénysértés
megalapozhatja jogi felelősségrevonását és állásából való
elmozdítását, az  Alkotmány még  azt sem  köti ki, hogy a
jogellenességnek   szándékosnak    kell    lennie.    /Az
államszervezet felső  szférájában a jogi felelősségnek ez
a  rendkívül   szigorú  mértéke   egyedülálló:   sem   az
országgyűlési képviselőt,  sem a  Kormány tagját,  sem az
Alkotmánybíróság tagját  vagy a  bírót nem  terheli ilyen
mértékű felelősség./  A felelősség realizálásának azonban
eljárásjogi " fékje "  van:  az  Alkotmány  31/A.  §  (3)
bekezdésében  megkövetelt  kétharmados  szavazatarány.  A
köztársasági elnök  büntetőjogi felelőssége  megfelel  az
általános szabályoknak, az eljárás módja azonban sajátos.
Sajátos az is, hogy a szándékos bűncselekményt elkövetett
köztársasági   elnököt    emiatt   meg   lehet   fosztani
tisztségétől.  A   Kormány  tagját   azonnali   politikai
felelősség terheli.  E felelősség  úgyszólván  parttalan:
kiválthatja alkotmánysértés,  eredménytelen  működés,  de
akár egy  politikailag káros nyilatkozat is. A felelősség
érvényre   juttatásában    kiemelkedő   szerepe   van   a
miniszterelnöknek, aki  egyfelől egy  egyszeri hibáért is
kezdeményezheti a  miniszter felmentését,  másfelől -  ha
úgy  látja   jónak  -   a   sorozatos   alkotmány-   vagy
törvénysértéseket  elkövető  minisztert  is  funkciójában
tarthatja.  A  miniszternek  az  Országgyűléssel  szemben
fennálló   politikai   felelőssége   mindaddig   "nyugvó"
felelősség,   amíg   a   Kormány   parlamenti   többségre
támaszkodhat.  Az   alkotmány-   vagy   törvénysértés   a
miniszter  esetében   nem  szükségképpen  von  maga  után
felelősségrevonást, mint ahogyan a büntetőjogi felelősség
megállapítása sem  vezet automatikusan a tisztségtől való
megfosztásra.

Az Alkotmánybíróság  tagját csak  késleltetett  politikai
felelősség terheli:  esetleg nem  választják meg újból. E
tárgyban azonban  nem az őt megválasztó, hanem - a 9 éves
megbizatási időtartam  miatt  -  az  azt  követő  második
ciklusban funkcionáló Országgyűlés dönt. Az alkotmánybíró
jogi felelőssége  túlmutat a  mentelmi joggal korlátozott
büntetőjogi    felelősségen:    kizárással    akkor    is
megfosztható tisztségétől,  ha neki  felróható okból  nem
tesz eleget  megbizatásából eredő  feladatainak vagy "más
módon a tisztségére méltatlanná vált".

4.  A  felelősségi  rendszer  e  vázlatos  áttekintésével
egyetlen célom  volt:  azt  bizonyítani,  hogy  az  adott
személyt vagy  szerv tagját terhelő felelősség jellege és
mértéke, illetőleg jogkörének terjedelme között semmiféle
direkt összefüggés  nem  mutatható  ki;  továbbá  hogy  a
politikai felelősség  nem szükségképpen  szigorúbb a jogi
felelősségnél, hanem  jellegében más,  ez okból a kettő -
eltérő minőségű  jogintézményekről lévén szó - egyszerűen
nem vethető egybe.

Nehezen vitatható,  hogy az  ország  élete  szempontjából
legfontosabb,  hosszú   távra   meghatározó   jelentőségű
döntéseket  az   Országgyűlés,   illetőleg   -   előzetes
normakontrollra   irányuló   jogkörében,   megsemmisítési
jogkörében, alkotmányértelmezési  jogkörében eljárva - az
Alkotmánybíróság hozza.  Ennek  ellenére  egyik  említett
testület tagjait  sem terheli azonnali /direkt/ politikai
felelősség.

A Kormány  az Alkotmány 19. § (2)  bekezdéséből  eredően,
továbbá létrejöttének  és működésének  számos eleme miatt
számottevő mértékben  - de  korántsem működésének  minden
vonatkozásában  -   kötve  van  a  mindenkori  parlamenti
többség  akaratához.   Ugyanez  nem  mondható  el  sem  a
köztársasági  elnökről,   sem   az   Alkotmánybíróságról:
egyiknek sem az a tulajdonképpeni feladata, hogy érvényre
juttassa a  parlamenti többség  akaratát. Ehhez  igazodik
sajátos felelősségük is.

Mivel   az    Alkotmány   egyes    kinevezési    jogkörök
gyakorlásánál  megosztott   hatáskört  hozott   létre  az
előterjesztő  és   a  köztársasági  elnök  között,  annak
eldöntésénél,  hogy  e  jogkör  keretei  között  ki  mire
jogosult,  az  adott  funkcióhoz  kapcsolódó  felelősségi
formának semmi  jelentősége nincs.  Minden  alkotmányjogi
alapot nélkülöz  tehát egyfelől  a miniszterelnök  direkt
politikai felelősségének,  másfelől a  köztársasági elnök
direkt politikai  felelőssége  hiányának  egymással  való
szembeállítása.  Egy   effajta  szembeállításból  ugyanis
legfeljebb egyetlen  következtetést  lehet  levonni:  azt
tudniillik, hogy  e két  közjogi méltóság  felelősségének
jellege   egymástól    eltérő,    méghozzá    alkotmányos
szerepkörük  eltérő   volta  miatt.  A  direkt  politikai
felelősség nem "magasabbrendű", mint a köztársasági elnök
széles körű  jogi felelőssége,  hanem jellegében  más. Az
eltérő  jelleg  tehát  a  jogkör  tartalma  szempontjából
semmiféle  közvetlen   támpontot  nem  ad,  alkotmányjogi
szempontból pedig  - a  megfelelő helyen  - a széles körű
jogi felelősség  legalább olyan  értéket jelent,  mint  a
direkt politikai felelősség.

Budapest, 1992. június 5.
                                         Dr. Kilényi Géza
                                            alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter alkotmánybíró különvéleménye

Egyetértve  Dr.   Vörös  Imre   alkotmánybíró  úrnak   az
alkotmányértelmezés  korlátairól   és  Dr.  Kilényi  Géza
alkotmánybíró  úrnak   a  politikai  és  jogi  felelősség
értelmezéséről szóló  különvéleményével, álláspontomat  a
következőkben fejtem ki:

Az     Alkotmánybíróság  a  48/1991. ( IX. 26. )   és  a
8/1992. (I. 30. )    AB    határozatokban   értelmezte  a
köztársasági   elnök   kinevezési   jogkörét.   Az  akkor
megfogalmazott,   az    AB határozatával koncepcionálisan
ellentétes,  - dr.  Kilényi  Gézával és dr. Vörös Imrével
közösen  kifejtett -  különvéleményemet  ez alkalommal is
fenntartom.

Ennek lényege:

a ) Az  Alkotmány megosztott  hatáskört  hozott  létre  a
köztársasági elnök  és  a  kormány  ( a  kormány  elnöke,
illetve a  miniszterek )  között  minden  olyan  esetben,
amikor a  kormánynak vagy tagjainak javaslattételi jogot,
majd a kinevezés érvényességéhez miniszteri ellenjegyzést
biztosított. Ennek  lényege az,  hogy a résztvevők egyike
sem dönthet  kizárólagosan, azaz  közöttük  konszenzusnak
kell   létrejönni.    A   konszenzus-teremtés   módjáról,
határidejéről az Alkotmány nem rendelkezik.

b )  Az  Alkotmány  a  kinevezést  tehát  a  köztársasági
elnökre bízza,  de azt  a kormány  ( annak  meghatározott
tagjai )  előterjesztési   jogával  és   ellenjegyzésével
korlátozza. Ebből  következik az  is, hogy a köztársasági
elnök  kinevezési   jogköre   gyakorlása   során   -   az
Alkotmánybíróság határozatával  ellentétben -  nemcsak az
előterjesztés  alkotmányszerűségét,  hanem  annak  minden
vonatkozását vizsgálhatja.

c ) A  köztársasági elnök  és a kormány között e tárgyban
kialakult ellentmondás alkotmányértelmezéssel nem oldható
fel.  Tiszteletre   méltó  az  Alkotmánybíróságnak  az  a
törekvése,  hogy  a  konfliktus  feloldásához  segítséget
kíván    nyújtani.    Az    az    út    azonban,    amely
alkotmányértelmezéssel a  köztársasági  elnök  kinevezési
jogát -  a politikai felelősség hiányára való utalással -
tartalmilag korlátozza,  nem járható.  Az ellentmondás  a
döntésben  résztvevők   jobb  együttműködésével,  ( tehát
politikailag ) vagy az alkotmányozó hatalommal rendelkező
országgyűlés alkotmányt  módosító döntésével oldható fel.
Az   Alkotmány  29. §  (1) bekezdése  - mint ahogy ezt az
Alkotmánybíróság vonatkozó határozata is megállapította -
nem  hatásköri   szabály.  Tehát  az  Alkotmánynak  az  a
kiinduló rendelkezése,  hogy a  köztársasági  elnök  "...
őrködik az  államszervezet demokratikus  működése felett"
nem kapcsolható  össze az  Alkotmány 30/A.  § h )  és i )
pontjában,  valamint   más  törvényekben  a  köztársasági
elnöknek biztosított kinevezési jogával. Nem értelmezhető
tehát  úgy,  hogy  ezzel  minden,  a  köztársasági  elnök
hatáskörébe  tartozó  ügyben  csak  az  alkotmányszerűség
vizsgálatára terjedhet ki az államfő döntési joga.

d ) Az Alkotmánybíróság vég nélkülinek látszó értelmezése
azt a  veszélyt is hordozza, hogy a hatalommegosztás és a
parlamentarizmus egyik  lényeges intézményét, az államfői
funkciót üresíti ki. Ennek pedig történeti mércével mérve
beláthatatlan következményei  lehetnek,  mert  a  kormány
konstruktív   bizalmatlansági   szavazással   korlátozott
politikai  felelőssége   mellett  gyengíti   az   államfő
kiengyensúlyozó szerepét,  és  ezzel  erősíti  a  kormány
hatáskörét.

Budapest, 1992. június 5.
                                        Dr. Schmidt Péter
                                            alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre alkotmánybíró különvéleménye

Dr. Kilényi  Géza és  Dr.  Schmidt  Péter  alkotmánybírók
különvéleményével egyetértve  amellett úgy vélem, hogy az
indítvány  nem  felel  meg  azoknak  a  követelményeknek,
amelyeket az alkotmányértelmezési indítvánnyal szemben az
Alkotmánybíróság     kialakult     gyakorlata     támaszt
( 31/1990.( XII. 18. ) AB hat.II.rész. ).

Az indítványban  foglaltak részben az Alkotmánybíróságnak
a köztársasági  elnök kinevezési  jogkörével  kapcsolatos
korábbi határozatai  értelmezésére, részben pedig konkrét
politikai    természetű     kérdések     megválaszolására
irányulnak,  végül   pedig  olyan  természetűek,  amelyek
tekintetében  állásfoglalás   az   Alkotmány   hallgatása
folytán  nem,   csak  az   Alkotmány  kiegészítő  jellegű
módosításával vezethető  le.  Az  Alkotmánybíróságnak  az
Alkotmánybíróságról   szóló    1989. évi    XXXII.    tv.
( továbbiakban:  ABtv )   alapján  az   indítvány  érdemi
vizsgálatára ennek megfelelően nincs hatásköre.

Kötelességemnek tartom felhívni a figyelmet arra, hogy az
Alkotmánybíróság   alkotmányértelmezési    hatásköre    a
jogintézmény természetéből adódóan - a többi hatásköréhez
képest -  nem rendelkezik határozott, éles körvonalakkal.
Ez a  vonás az  intézményt  visszaélésre  is  alkalmassá,
adott   esetben    a   jogalkotói,   vagy   a   politikai
felelősségnek az  azt  terhelőről  -  alkotmányértelmezés
címén  -   az  Alkotmánybíróságra  hárítására  alkalmassá
teszi.   Éppen    erre   tekintettel    hangsúlyozta   az
Alkotmánybíróság    már     1990-ben,     hogy     "...az
Alkotmánybíróság   ...   hatáskörét   megszorítóan   kell
értelmezni. Ha  ugyanis az Alkotmánybíróság az AB tv 1. §
g /  pontjában   meghatározott   jogkörét   kiterjesztően
értelmezné ...  Ez ...  óhatatlanul odavezetne,  hogy  az
Alkotmánybíróság magára  vállalná a  törvényhozó,  sőt  a
végrehajtó hatalom  felelősségét is  és - az Alkotmányban
kialakult államszervezeti  elvekkel szöges  ellentétben -
egyfajta  alkotmánybírósági   kormányzás  alakulna   ki."
( 31/1990.( XII.l8. )      AB      hat.II.rész ).      Az
Alkotmánybíróság alkotmányértelmezési  hatáskörével  való
indítványozói visszaéléseknek  egyedül  és  kizárólag  az
Alkotmánybíróság vethet  gátat  azáltal,  hogy  kialakult
gyakorlatához szigorúan  tartja magát,  és  a  hatáskörén
túlmutató   indítványokat    -   hatáskörének    hiányára
tekintettel - visszautasítja.

Megítélésem  szerint  az  Alkotmánybíróság  az  indítvány
érdemi tárgyalásával  alkotmányos hatáskörét  - egy  elvi
szinten feltételezett parlamentáris köztársaság modelljét
alapul véve - messzemenően túllépte.

              Dixi et salvavi animam meam.

Budapest, 1992. június 8.
                                           Dr. Vörös Imre
                                            alkotmánybíró