English
Hungarian
Ügyszám:
.
1260/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Németh János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1260/B/1997. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/816
.
A döntés kelte: Budapest, 02/09/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  irányuló indítvány  tárgyában  —  dr.
   Lábady  Tamás  alkotmánybíró különvéleményével,  továbbá  dr.
   Ádám  Antal, dr. Holló András, dr. Kilényi Géza és dr.  Szabó
   András  alkotmánybírók párhuzamos indokolásával — meghozta  a
   következő

                           határozatot :

   Az   Alkotmánybíróság  a  Magyar  Köztársaság   Alkotmányának
   módosításáról  szóló  1997. évi  XCVIII.  törvény  6.  §  (1)
   bekezdésében   foglalt   rendelkezés  alkotmányellenességének
   megállapítására  és megsemmisítésére irányuló  kezdeményezést
   visszautasítja, a 6. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt pedig elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  Az  Országgyűlés  1997. október 14-i ülésén  elfogadta  a
    Magyar  Köztársaság Alkotmányának módosításáról  szóló  1997.
    évi   XCVIII.   törvényt   (a  továbbiakban:   Alkmód.).   Az
    alkotmánymódosítás következtében változtak  az  országgyűlési
    és  a  helyi önkormányzati választások megtartására vonatkozó
    alkotmányi szabályok is.

    Az  Alkmód.  1. §-a az Alkotmány 20. § (1) bekezdésének  azon
    rendelkezését,  amely  szerint  az  Országgyűlést  négy   évi
    időtartamra választják, a következőképpen módosítja:

    "20.  § (1) Az országgyűlési képviselők általános választását
    —   az   Országgyűlés  feloszlása  vagy  feloszlatása  miatti
    választás  kivételével — az előző Országgyűlés megválasztását
    követő  negyedik  év  április  vagy  május  hónapjában   kell
    megtartani."

    Az Alkmód. 5. §-ában foglalt rendelkezések az Alkotmány 44. §-
    ának    a    (2)    és   (3)   bekezdését   módosítják.    Az
    alkotmánymódosítást megelőzően a 44. § (2) és (3) bekezdése a
    következő rendelkezéseket tartalmazta:

    "44.   §  (2)  A  képviselő-testület  tagjait  —  az  időközi
    választás kivételével — négy évre választják.
      (3)  A  képviselő-testület  megbízatása  az  új  képviselő-
    testület  alakuló üléséig, a polgármester megbízatása  az  új
    polgármester megválasztásáig tart."

    Az  Alkmód.  5.  §  szerint e szabályok helyébe  a  következő
    rendelkezések lépnek:

    "44.   §   (2)   A   képviselő-testület   tagjainak   és    a
    polgármesternek   a   választását  —  az  időközi   választás
    kivételével  — az előző általános választást követő  negyedik
    év október hónapjában kell megtartani.
       (3)  A  képviselő-testület  megbízatása  az  önkormányzati
    általános   választás  napjáig  tart.  A  jelöltek  hiányában
    elmaradt  választás  esetén a képviselő-testület  megbízatása
    meghosszabbodik az időközi választás napjáig. A  polgármester
    megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart."

    Az alkotmánymódosító rendelkezések, valamint az Alkmód. 6.  §
    (2)  bekezdésében  foglalt, az 1998-ban esedékes  választások
    megtartására vonatkozó szabályok 1997. október 31-én hatályba
    léptek, mivel az Alkmód. 6. § (l) bekezdése úgy rendelkezett,
    hogy "E törvény a kihirdetése napján lép hatályba."

    Az   alkotmánymódosításra  figyelemmel  az  Országgyűlés   az
    Alkmód.   6.   §   (2)  bekezdésében  az  1998-ban   esedékes
    választások megtartásáról az alábbiak szerint rendelkezett:

    "6.  §  (2)  1998-ban  az országgyűlési képviselők  általános
    választását  májusban,  a helyi önkormányzati  képviselők  és
    polgármesterek   általános   választását   októberben    kell
    megtartani."


    2.  Az  indítványozó az Alkmód. 6. § (1)  és  (2)  bekezdései
    alkotmányellenességének  megállapítását  és  a  rendelkezések
    megsemmisítését  kezdeményezte, mert álláspontja  szerint  az
    1998.  évi választások megtartására vonatkozó szabályozás  az
    Alkotmány 2. § (1) és (2) bekezdését, azaz a jogbiztonság  és
    a  népszuverenitás  elvét sértő módon került  megállapításra.
    Érvelése  szerint  az "alkotmánymódosítás  azonnali  hatályba
    léptetése folytán a parlament megrövidíti önmagának,  továbbá
    több  mint  háromezer  önkormányzati képviselőtestületnek  és
    polgármesternek a mandátumát (ez utóbbiakét több mint  negyed
    évvel)."  Az indítványozó álláspontja szerint "a jogállamiság
    alapvető  követelményének mond ellent, ha az országgyűlés  az
    eredetileg négy évre választott képviselők mandátumát  —  nem
    az   Alkotmányban  rögzített  módon,  hanem  éppenséggel   az
    Alkotmány  módosítása  útján  — lerövidíti  ...  ráadásul  az
    alkotmánymódosítás — azonnali hatálybaléptetése folytán — úgy
    változtatja  meg  utólag  és  visszamenőlegesen  az   1994-es
    országgyűlési és önkormányzati választások feltételeit,  hogy
    mindez  —  az  eredeti feltételekhez képest — a megválasztott
    országgyűlési  és  önkormányzati  képviselőkre,  valamint   a
    polgármesterekre nézve egyaránt hátrányos".  Az  indítványozó
    kifejti   azt   is,  hogy  az  Országgyűlés,   illetőleg   az
    önkormányzati  testületek — utóbbiak egyenként, meghatározott
    feltételek  mellett  —  alkotmányos  módon,  saját   döntésük
    alapján,  a  testület feloszlásának kimondásával rövidíthetik
    meg mandátumukat.

                                 II.

    Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését  a
    következőkre alapozta:

    1.  Az indítvánnyal kapcsolatban az Alkotmánybíróság elsőként
    azt  vizsgálta, hogy az Alkotmánybíróság hatásköre kiterjed-e
    az Alkmód. felülvizsgálatára.
    Az    Alkotmány   32/A.   §   (1)-(2)   bekezdése    és    az
    Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Abtv.)  1.  §  b)  és  c)  pontja  szerint  az
    Alkotmánybíróság  hatásköre a törvénybe vagy  az  alacsonyabb
    szintű  jogforrásba  foglalt jogszabály, valamint  az  állami
    irányítás  egyéb  jogi  eszköze alkotmányellenességének  vagy
    nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára terjed ki.

    Az   Alkotmánybíróság  hatáskörére  vonatkozó  alkotmányi  és
    törvényi  rendelkezések  alapján  az  Alkotmány  szabályainak
    felülvizsgálatára,    módosítására,   megváltoztatására    az
    Alkotmánybíróság hatásköre nem terjed ki, így  az  alkotmányi
    szabályokat  módosító törvényi rendelkezések  felülvizsgálata
    sem  tartozik  az  Alkotmánybíróság  hatáskörébe.  Egyértelmű
    tehát,  hogy az Alkotmánybíróság az Alkmód. 1. és 5.  §-aiban
    foglalt   —   és  az  Alkotmány  részévé  vált  —  alkotmányi
    rendelkezések   alkotmányosságának   felülvizsgálatára    nem
    jogosult.

    Az indítványozó által támadott két rendelkezés (Alkmód. 6.  §
    (1)  és  (2)  bekezdése)  azonban, —  mely  rendelkezések  az
    Alkmód.    hatálybalépésére,   illetőleg   az    1998.    évi
    választásokra  vonatkozó átmeneti szabályokat tartalmazzák  —
    nem   váltak  az  Alkotmány  szövegének  részévé,  ezért   az
    Alkotmánybíróság hatásköre e rendelkezések tekintetében külön
    vizsgálatot igényel.

    E vizsgálat eredményeként az állapítható meg, hogy a 6. § (1)
    bekezdésében    foglalt    hatályba    léptető    rendelkezés
    felülvizsgálatára — figyelemmel arra, hogy  az  az  Alkotmány
    20. § (1) bekezdés, valamint 44. § (2) bekezdés új szövegének
    hatályára  is  vonatkozik  —  az  Alkotmánybíróságnak   nincs
    hatásköre.

    Ettől eltérően az Alkmód. 6. § (2) bekezdésében szabályozott,
    az  1998-as  választások megtartására vonatkozó szabályok  az
    Alkotmány  módosított 20. § (1) bekezdésének valamint  44.  §
    (2)   bekezdésének  végrehajtását  szolgáló  olyan   törvényi
    rendelkezések,  amelyek  alkotmányossági  vizsgálat   tárgyát
    képezhetik.

    2.  Alkotmánymódosítás esetén az Alkotmányt módosító  törvény
    hatálybalépéséről  rendelkező  norma  ugyan   nem   lesz   az
    Alkotmány   szövegének  része,  de  az  olyan,  az  Alkotmány
    normatartalmának  módosításához  elengedhetetlenül  szükséges
    rendelkezés,  mely  nélkül  maga  az  alkotmánymódosítás  nem
    történhet   meg.   Az   új  szabályok  a   hatályba   léptető
    rendelkezésben meghatározott időponttól kezdődően  válnak  az
    Alkotmány részévé. A hatályba léptető rendelkezés —  azonnali
    hatálybaléptetés  esetén  —  az alkotmánymódosítás  tartalmát
    képező    normáktól   elválaszthatatlan,    olyan    törvényi
    rendelkezés,   amelynek   tartalma  az  alkotmánymódosítással
    elfogadott normatartalom érintése nélkül nem vizsgálható.

    2.   1.   Az  alkotmánymódosítást  azonnal  hatályba  léptető
    rendelkezés   és   az  alkotmánymódosítás  eredményeként   az
    Alkotmány  normaszövegévé váló rendelkezések között  fennálló
    szoros összefüggés miatt az Alkotmánybíróság nem vizsgálhatja
    a  hatályba léptető rendelkezés alkotmányosságát, mert ez azt
    is  jelentené,  hogy  az alkotmányvédelemre  intézményesített
    Alkotmánybíróság    alkotmányos   jogkörét    túllépve,    az
    alkotmányozó  hatalom  jogkörét venné  át,  a  felülvizsgálat
    során  az  Alkotmány  rendelkezéseit nem  csupán  értelmezné,
    hanem szükségszerűen minősítené.
    Amennyiben  az Alkotmánybíróság — az indítványnak megfelelően
    —  megsemmisítené az Alkmód. hatályba léptető  rendelkezését,
    akkor   azzal  egyben  az  alkotmányozó  hatalom  által,   az
    alkotmányi   rendelkezéseknek  megfelelő  eljárás   keretében
    elfogadott,  az  Alkotmány részévé vált, módosító  alkotmányi
    rendelkezéseket  is  hatályon  kívül  helyezné.  A   hatályba
    léptető  rendelkezés és az alkotmányi szabályozás  előzőekben
    kifejtett  tartalmi  kapcsolatából  az  következik,  hogy  az
    indítványozó  ugyan a hatályba léptető rendelkezést  támadta,
    mely  nem  válik  az  Alkotmány normaszövegévé,  mégis  annak
    megsemmisítése  esetén az Alkotmánybíróság az  Alkotmány  már
    módosított — a módosítás következtében annak részévé  vált  —
    rendelkezéseinek hatályosulását akadályozná meg.

    2.  2.  Az Alkotmány megalkotása és megváltoztatása kizárólag
    az   Országgyűlés   jogkörébe   tartozik.   Az   Országgyűlés
    alkotmányozási   szándékát,  az  alkotmányi  rendelkezésekben
    kifejeződő  akaratát  a  képviselők kétharmadának  megerősítő
    szavazatával  valósíthatja  meg.  Az  Alkotmány  19.  §   (3)
    bekezdésének a) pontja szerint az Országgyűlés alkotja meg  a
    Magyar Köztársaság alkotmányát ezt a 24. § (3) bekezdése  úgy
    egészíti  ki,  hogy "az Alkotmány megváltoztatásához  ...  az
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata  szükséges".
    Az  alkotmány megalkotásáról és módosításáról az Országgyűlés
    a  jelenlegi  alkotmányi rendelkezések szerint —  kétharmados
    többséggel — szabadon dönthet.

    Elvileg  nem  kizárt  bizonyos esetekben az  Alkotmánybíróság
    hatásköre  valamely, az Alkotmányt módosító törvény  hatályba
    léptető   rendelkezésével   összefüggésben   sem,   azzal   a
    feltétellel,  hogy  a hatályba léptető rendelkezés  esetleges
    megsemmisítése   nem   eredményezi  az  Alkotmány   bármiféle
    megváltoztatását. Ez a feltétel következik egyrészt az  Abtv.
    hatályos rendelkezéseiből, másrészt pedig az Alkotmánybíróság
    következetes  gyakorlatából, mely szerint az Alkotmánybíróság
    "nem  vizsgálhatja felül és nem semmisítheti meg az Alkotmány
    egyetlen  rendelkezését  sem.  Ha  valamely  rendelkezés   az
    országgyűlési  képviselők  kétharmadának  a  szavazatával  az
    Alkotmány   részévé   vált,  fogalmilag   sem   lehet   annak
    alkotmányellenességét megállapítani" (23/1994. (IV.  29.)  AB
    végzés, ABH 1994.376. 293/B/1994. AB végzés, ABH 1994.862.).

    A  hivatkozott alkotmányi rendelkezések és a kifejtett  érvek
    alapján az Alkotmánybíróság az indítványnak az Alkmód.  6.  §
    (1)    bekezdésének    megsemmisítésére    irányuló    részét
    hatáskörének hiánya miatt visszautasította.

    3.  Az  indítványozó az Alkmód. 6. § (2) bekezdésébe  foglalt
    rendelkezést  azért  tartja alkotmányellenesnek,  mert  ennek
    következtében   az  1994-es  országgyűlési  és  önkormányzati
    választások   feltételeit   a   törvényalkotó    utólag    és
    visszamenőlegesen    a   megválasztott    országgyűlési    és
    önkormányzati    képviselők,   valamint   a    polgármesterek
    mandátumának idejére vonatkozóan hátrányosan változtatta meg.
    Ezért  az indítványozó szerint a jogállamiság alapvető elemét
    képező jogbiztonság követelménye sérelmet szenvedett.

    Az    Alkotmánybíróság   az   indítvány   vizsgálata    során
    megállapította,  hogy  az Alkmód. 1. és  5.  §-ában  foglalt,
    hatályos rendelkezések értelmében az országgyűlési képviselők
    általános  választását a megválasztásukat követő negyedik  év
    április  vagy  május  hónapjában, míg a  helyi  önkormányzati
    képviselő-testületek   tagjainak    és    a    polgármesterek
    választását az előző általános választást követő negyedik  év
    október  hónapjában kell megtartani. Az indítvánnyal támadott
    Alkmód.  6.  §  (2)  bekezdésének  törvényi  rendelkezése   a
    módosított  Alkotmány fenti előírásaival összhangban  jelölte
    meg  azokat  a  hónapokat, amelyekben  az  1998-ban  esedékes
    választásokat meg kell tartani.

    Az  indítványozó  által  felvetett alkotmányossági  problémák
    forrása  valójában  nem  az Alkmód.  6.  §  (2)  bekezdésében
    foglalt  rendelkezés.  A képviselői megbízatás  időtartamának
    lerövidülése  annak  eredményeként következett  be,  hogy  az
    Alkotmány  20.  §  (1)  és  44. §  (2)  bekezdésében  foglalt
    rendelkezések 1997. október 31-i hatállyal megváltoztak, és e
    naptól   kezdve  az  Alkotmány  meghatározza  azt,   hogy   a
    választásokat mely hónapban kell megtartani. Erre tekintettel
    a   törvényhozó   az   1998.   évi  választásokra   vonatkozó
    szabályokat, az Alkmód. 6. § (2) tartalmát, már csak  ezekkel
    összhangban állapíthatta meg.

    Az  Alkotmánybíróság megjegyzi, ha a törvényalkotó külön  nem
    is  rendelkezett volna az 1998-ban alkalmazandó szabályokról,
    a  módosított  Alkotmány  20. § (1) bekezdése  értelmében  az
    országgyűlési  képviselői választások  májusban  megtarthatók
    lennének, illetve az önkormányzati választásokat a módosított
    Alkotmány  44.  §  (2) bekezdése szerint  októberben  kellene
    megtartani.
    Mindezekre  tekintettel az Alkotmánybíróság az Alkmód.  6.  §
    (2)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
                           Dr. Lábady Tamás
                 az Alkotmánybíróság helyettes elnöke
                                  
            Dr. Ádám Antal                 Dr. Bagi István
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                  
            Dr. Holló András              Dr. Kilényi Géza
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                  
            Dr. Németh János              Dr. Szabó András
            előadó alkotmánybíró             alkotmánybíró
                                  
       az aláírásban akadályozott    az aláírásban akadályozott
            Dr. Vörös Imre              Dr. Zlinszky János
          alkotmánybíró helyett        alkotmánybíró helyett
            Dr. Lábady Tamás              Dr. Lábady Tamás
     Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek  a  határozat  rendelkező  részével,  miszerint  a
     Magyar  Köztársaság Alkotmányának módosításáról  szóló  1997.
     évi  XCVIII.  törvény  6. § (1) bekezdésének  alkotmányossági
     felülvizsgálatára irányuló indítványt — hatáskör hiányában  —
     visszautasítja.
     Helyesen mutat rá az indokolás, hogy az Alkotmány 32/A. § (1)
     bekezdése, valamint a Magyar Alkotmánybíróságról szóló  1989.
     évi  XXXII.  törvény  1.  §  b/  és  c/  pontja  alapján   az
     Alkotmánybíróság  hatásköre  "...  az  Alkotmány  szabályának
     felülvizsgálatára,  módosítására, megváltoztatására  ...  nem
     terjed  ki,  így az alkotmányi szabályokat módosító  törvényi
     rendelkezések     felülvizsgálata     sem     tartozik     az
     Alkotmánybíróság hatáskörébe." (hat. II/1.)
     Ugyanakkor   a  határozat  az  alkotmánymódosítást   hatályba
     léptető  rendelkezések tekintetében — amelyek "nem váltak  az
     Alkotmány    szövegének   részévé..."   —   más   álláspontra
     helyezkedik.    A    határozat    különbséget     tesz     az
     alkotmánymódosító  törvényt ex nunc és  pro  futuro  hatályba
     léptető rendelkezések között.
     Arra  az álláspontra helyezkedik, hogy az alkotmánymódosítást
     "azonnal"  hatályba  léptető  rendelkezés  azért  nem   lehet
     alkotmánybírósági  vizsgálat  tárgya,  mert  ez   esetben   a
     hatályba  léptető norma és "az Alkotmány normaszövegévé  váló
     rendelkezések között" "szoros összefüggés" áll fenn. Ebben az
     esetben  ugyanis az Alkotmánybíróság az alkotmányozó  hatalom
     jogkörét  venné  át,  s a felülvizsgálattal  nem  értelmezné,
     hanem   "minősítené"   az  Alkotmány  rendelkezéseit.   (hat.
     II/2.1.pont)

     A   határozat   álláspontja  szerint  —  az  Alkotmánybíróság
     hatáskörének   vizsgálata  szempontjából  —   különbözik   az
     alkotmánymódosítást  jövőre  nézve  (pro   futuro)   hatályba
     léptető  törvényi rendelkezés: "Elvileg nem  kizárt  bizonyos
     esetekben   az   Alkotmánybíróság  hatásköre   valamely,   az
     Alkotmányt  módosító törvény hatályba léptető rendelkezésével
     összefüggésben  sem,  azzal  a  feltétellel,  hogy   hatályba
     léptető  rendelkezés esetleges megsemmisítése nem eredményezi
     az Alkotmány bármiféle megváltoztatását." (hat. II/2.2.pont)

     A  határozatnak, az Alkotmánybíróság hatáskörének  vizsgálata
     (értelmezése) szempontjából, az alkotmánymódosítás és az  azt
     hatályba  léptető  rendelkezések  elválasztására,   s   ezzel
     összefüggésben:   a   hatályba  léptetések   közötti   —   az
     időbeliségen   (ex  nunc,  illetve  pro  futuro)   nyugvó   —
     különbségtételére vonatkozó érvelésével nem értek egyet.

     Az    Alkotmány   értelmében   az   Országgyűlésnek    kettős
     alkotmányjogi  státusza  van,  nevezetesen:  alkotmányozó  és
     törvényhozó hatalomként nyilvánul meg. Az Alkotmánybíróság és
     az  Országgyűlés  (közjogi) viszonyában — az Alkotmánybíróság
     hatáskörének  vizsgálata  szempontjából  —  különbséget  kell
     tenni  az  alkotmányozó  hatalom  és  a  törvényhozó  hatalom
     formalizált         akaratkijelentései        (alkotmányozás,
     alkotmánymódosítás, illetőleg törvényalkotás) között.
     Az  Alkotmány  az  Országgyűlés e kettős  jogi  státuszát  az
     Országgyűlés jogkörének felsorolásánál kifejezésre  juttatja,
     elválasztva  az  alkotmányozó és  törvényhozási  jogkört:  az
     Országgyűlés
         — "megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát";
          —  "törvényeket alkot" (Alkotmány 19. § (3) bekezdés  a/
     és b/ pontok)
     Az  Alkotmány megváltoztatásához az országgyűlési  képviselők
     2/3-ának szavazata szükséges. (Alkotmány 24. § (3) bekezdés).
     Az  Országgyűlés alkotmányozó hatalmi jogkörben való eljárása
     tehát      az     Alkotmány     megalkotásában,     illetőleg
     alkotmánymódosításban  nyilvánul  meg,   speciális   eljárási
     feltétel mellett.

     Az Alkotmány megváltoztatását, illetve módosítását tartalmazó
     normák  és  azok hatálybaléptetésére vonatkozó  rendelkezések
     együtt   jelentik   az   alkotmányozó   hatalom   formalizált
     akaratkijelentését,  egymástól  nem  választhatók  el.  Annak
     eldöntése, hogy az Alkotmány adott rendelkezését mikor váltja
     fel   a  módosított  szabályozás,  ugyanúgy  az  alkotmányozó
     hatalom   döntési  kompetenciája,  azaz  akaratkijelentésének
     része,   mint   maga   az  Alkotmányt  tartalmában   módosító
     rendelkezés.  Ebből következően alkotmányjogi nézőpontból,  s
     ezzel    összefüggésben    az   alkotmánybírósági    hatáskör
     értelmezése  szempontjából,  irreleváns  a  hatályba  léptető
     rendelkezés   időbelisége:  mint  az   alkotmányozó   hatalom
     akaratkijelentése  —  e jogi jellegénél  fogva  —  nem  lehet
     alkotmánybírósági felülvizsgálat tárgya.

     Az   Alkotmánybíróság  részéről  az  Alkotmány   szándékozott
     módosításának  megakadályozása a pro futuro hatályba  léptető
     rendelkezés  alkotmányossági felülvizsgálatával, ugyanúgy  az
     alkotmányozó   hatalom  jogkörének  korlátozását,   illetőleg
     átvételét  jelentené,  mint  az  alkotmánymódosítást  azonnal
     hatályba léptető rendelkezés alkotmányossági felülvizsgálata.

     Végezetül megjegyzem: elvileg egyet tudok érteni azzal,  hogy
     a  jogbiztonság  és az alapjogok, valamint egyéb  alkotmányos
     alapintézmények   védelme   szempontjából,    önmagában    az
     Alkotmányt,  illetve az alkotmánymódosítást hatályba  léptető
     rendelkezés  involválhat  alkotmányvédelmi  szempontokat.  Az
     Alkotmánybíróságot ilyen hatáskör ellátására azonban csak  az
     Alkotmány jogosíthatja fel.

     Budapest, 1998. február 9.
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró
     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                    Dr. Ádám Antal
                                                     alkotmánybíró
                                                                  
                                                  Dr. Kilényi Géza
                                                     alkotmánybíró
                                                                  
                                                  Dr. Szabó András
                                                     alkotmánybíró
      Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye

      1.  Nem  értek  egyet a többségi határozatban foglaltakkal  a
      tekintetben,  hogy  az Alkotmánybíróság a Magyar  Köztársaság
      Alkotmányának  módosításáról szóló 1997. évi XCVIII.  törvény
      (a    továbbiakban:   Alkmód.)   6.   §   (1)    bekezdésének
      alkotmányosságát   —   hatáskörének  hiánya   miatt   —   nem
      vizsgálhatja,  és  hogy  ezért ebben a  körben  az  indítvány
      visszautasításának van helye.

      Véleményem  szerint az Alkotmánybíróság hatásköre az  Alkmód.
      6. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés érdemi vizsgálatára
      fennáll,  és az érdemi alkotmányossági vizsgálat alapján  meg
      kellett volna állapítani, hogy ez a rendelkezés az Alkmód. 5.
      §-ával módosított 44. § (2) bekezdésének azonnali — a törvény
      kihirdetésével  történő  —  hatályba  léptetése  tekintetében
      alkotmányellenes.

      2.  Maradéktalanul  osztom  a többségi  határozatnak  azt  az
      álláspontját,  hogy az alkotmányozó hatalom szuverenitása  az
      alkotmánymódosítás tekintetében korlátlan, így  az  Alkotmány
      rendelkezéseit  módosító  törvényi szabályok  felülvizsgálata
      nem  tartozik  az  Alkotmánybíróság  hatáskörébe.  Ebben   az
      összefüggésben  a  határozat  indokolásában  legfeljebb   azt
      lehetett  volna  kimondani,  hogy  az  Országgyűlés  addig  a
      határig dönthet szabadon az Alkotmány módosításáról, amíg  az
      alkotmányosság  fogalmi  rendszerén  belül  marad,   bár   az
      Alkotmánybíróság  az alkotmánymódosítást e határok  túllépése
      esetén se semmisíthetné meg.

      Nem   értek   egyet   viszont   a   határozatnak   azzal    a
      megállapításával,   amely  szerint   az   alkotmánymódosítást
      hatályba  léptető rendelkezés — az azonnali hatályba léptetés
      miatti  "szoros  összefüggésre" tekintettel  —  az  Alkotmány
      normaszövegévé vált. Az alkotmánymódosítást hatályba  léptető
      rendelkezés  —  legyen  az azonnali vagy  későbbi  hatályú  —
      semmilyen tekintetben nem válik az Alkotmány részévé,  hacsak
      azt    maga   az   alkotmányszöveg   ki   nem   mondja.    Az
      alkotmánymódosítás hatályba lépéséről rendelkező szabály  sem
      formailag (szövegszerűen), sem jogforrástanilag nem emelkedik
      az Alkotmány "rangjára".

      Az,  hogy  formai szempontból a hatályba léptető  normaszöveg
      nem  épül  be  az  Alkotmányba, magából az alkotmányszövegből
      állapítható   meg,   így  külön  bizonyításra   nem   szorul.
      Jogforrástanilag  pedig azért nem értelmezhető  az  Alkotmány
      részévé  nem váló törvényi rendelkezés alkotmánymódosításnak,
      mert   azt  a  kérdést,  hogy  egy  törvényi  rendelkezés   a
      jogforrási  hierarchiában az Alkotmány  szintjén  áll-e  vagy
      sem,  nem  az  dönti  el,  hogy a  törvényt  az  Országgyűlés
      alkotmányozó hatalmi minőségében, az erre vonatkozó speciális
      eljárási  feltételek mellett hozta-e meg, hanem  az,  hogy  a
      törvény az Alkotmányt megváltoztathatja-e vagy nem [Alkotmány
      24.  §  (3)  bekezdése]. Minthogy az Alkotmányt a  módosítást
      hatályba   léptető  rendelkezés  —  mert  az  nem   vált   az
      alkotmányszöveg részévé — nem változtatta meg,  azt  azon  az
      alapon sem lehet alkotmányi rendelkezésnek tekintetni, hogy e
      törvényi   szabályt  az  Országgyűlés  alkotmányozó   hatalmi
      jogkörében   alkotta  meg.  Ezért  álláspontom   szerint   az
      Alkotmánybíróság  hatásköre  kiterjed  az  alkotmánymódosítás
      hatályba    léptetéséről    szóló    norma    alkotmányossági
      vizsgálatára.  Ha  nem így lenne, alkotmánybírósági  kontroll
      nélkül maradna például az alkotmánymódosítást visszamenőleges
      hatállyal bevezető törvényi rendelkezés is.

      3.   Az  Alkotmány  32/A.  §  (1)  bekezdése  értelmében   az
      Alkotmánybíróság      felülvizsgálja      a      jogszabályok
      alkotmányosságát.  Ahogy arra az Alkotmánybíróság  a  4/1997.
      (I.  22.)  AB  határozatában  (ABK  1997,  január,  10,  12.)
      rámutatott,  az  Alkotmánynak  ez  a  rendelkezése  hatásköri
      szabály,     amelyből     az    Alkotmánybíróság     utólagos
      normakontrollra    vonatkozó   jogosultsága    kényszerítően,
      egyúttal teljeskörűen következik. Mivel az Alkotmány  szerint
      az   Alkotmánybíróság   utólagos  normakontrollra   vonatkozó
      hatásköre  —  az Alkotmány kivételével — minden  jogszabályra
      kiterjed,  semmilyen  alkotmányos alap nincs  arra,  hogy  az
      alkotmánymódosítást  hatályba  léptető  —  és  az   Alkotmány
      szövegévé    nem    váló   —   törvényi    rendelkezést    az
      Alkotmánybíróság   másként   kezelje,   mint   bármely    más
      jogszabályt.   Tekintettel  arra,  hogy  az  Alkotmánybíróság
      korábban    kifejtett   álláspontja   szerint   az   utólagos
      normakontrollra    vonatkozó   hatásköri    teljesség    "még
      törvényhozási  úton sem lenne szűkíthető" (ABK 1997,  január,
      14.),  álláspontom szerint azt még kevésbé lehet megtenni  az
      alkotmánybírósági   hatáskör   szűkítő   értelmezésével.   Az
      Alkotmány   —  magán  az  Alkotmányon  kívül  —  a   törvényi
      rendelkezések  közül egyetlen fajtát se vett ki  az  utólagos
      normakontroll   alól,  így  az  alkotmánymódosítás   hatályba
      lépéséről  szóló,  és  az Alkotmány részévé  nem  vált  norma
      alkotmányossági  vizsgálatát az Alkotmánybíróságnak  érdemben
      el kellett volna végezni.

      4.  Az  indítvánnyal támadott Alkmód. 6. § (1)  bekezdése  az
      alkotmánymódosítást a törvény kihirdetése  napjával  léptette
      hatályba.  A  törvényhozó ezzel az azonnali hatályba  léptető
      rendelkezéssel   megrövidítette   az   1994-ben    választott
      parlamenti,   továbbá  önkormányzati  képviselők  mandátumát,
      illetőleg  úgy  rendelkezett,  hogy  az  1994-ben  választott
      képviselő-testületek  megbízatása az 1998.  október  hónapban
      megtartandó  választások napjáig tart. Ezzel  tartalmilag  az
      eredetileg négy évre választott Országgyűlés és önkormányzati
      képviselő-testületek négy év eltelte előtti "feloszlatásáról"
      rendelkezett.

      Álláspontom   szerint   az  Országgyűlés   az   országgyűlési
      képviselők      mandátumának     korábbi     megszüntetéséről
      alkotmányosan szabadon határozhat. Ez következik az Alkotmány
      28.   §  (2)  bekezdéséből,  amely  szerint  az  Országgyűlés
      kimondhatja  feloszlatását megbízatása lejárta  előtt  is.  E
      tekintetben  tehát  az alkotmánymódosítás  azonnali  hatályba
      léptetését  elrendelő rendelkezés nem vet fel alkotmányossági
      kérdést.

      A  helyi  önkormányzatok vonatkozásában azonban  az  azonnali
      hatályt  kimondó  törvényi rendelkezés  alkotmányellenes.  Az
      Alkotmány szerint — a módosítást megelőzően — az Országgyűlés
      —  idő  előtt  — csak az Alkotmány 19. § (3) bekezdésének  l)
      pontja  alapján oszlathatja fel a helyi képviselő-testületet.
      Ezen túl az Alkotmány 44. § (4) bekezdése szerint kizárólag a
      képviselő-testület mondhatja ki megbízatásának lejárta  előtt
      a feloszlását.

      Az   Alkotmánybíróság  által  természetesen   alkotmányossági
      szempontból nem vizsgálható Alkmód. 5. §-a az Alkotmány 44. §
      (2)  bekezdését akként módosítja, hogy a képviselő-testületek
      tagjainak  és  a  polgármesternek  a  választását  az   előző
      általános választást követő negyedik év október hónapban kell
      megtartani. Ez az alkotmányi rendelkezés az Alkmód. 6. §  (1)
      bekezdése   folytán  vonatkozik  az  1994-ben  megválasztott,
      jelenleg   működő  képviselő-testületekre.  Így  a   hatályba
      léptető rendelkezés megfosztja — éspedig ez a törvényi és nem
      az alkotmányi szabály fosztja meg — lejárat előtt a képviselő-
      testületek   tagjait  mandátumuktól,  ezért  az  indítvánnyal
      támadott törvényi rendelkezés ebben az összefüggésben —  erre
      vonatkozó     alkotmányi    felhatalmazás     hiányában     —
      alkotmányellenes. Az alkotmányos megoldáshoz az  alkotmányozó
      hatalomnak vagy az alkotmánymódosítás szövegébe kellett volna
      a    működő    képviselő-testületekre    kiterjedő    hatályt
      belefoglalni,  vagy  a hatályba léptető rendelkezést  kellett
      volna   e  körben  az  1998-as  választásokat  követő   időre
      megállapítani. Az alkalmazott megoldás azonban  az  Alkotmány
      rendelkezéseivel összeegyeztethetetlen.

      5.  A  tekintetben viszont már osztom a többségi határozatban
      kifejtett   álláspontot,  hogy  az  azonnali  hatálybalépésre
      tekintettel  a  megváltozott Alkotmány az  Alkotmánybíróságot
      már    köti,    így    a    hatályba   léptető    rendelkezés
      alkotmányellenességének    megállapításán    túlmenően     az
      alkotmányellenesség    következményeinek     megállapításakor
      tekintettel  kell  lennie az Alkotmánybíróságnak  a  hatályba
      lépett    alkotmánymódosítás   sajátosságaira.    Ezért    az
      Alkotmánybíróság — minthogy megsemmisítő határozatával  magát
      az  Alkotmányt  nem  sértheti — az alkotmányellenes  törvényi
      rendelkezést  csak  a  17/1993. (III. 19.)  AB  határozatában
      alkalmazott  technikával (ABH 1993. 157.)  semmisítheti  meg.
      Vagyis az indítvánnyal támadott és az önkormányzati képviselő-
      testületek    választására   vonatkozó    alkotmánymódosítást
      azonnali hatállyal bevezető törvényi rendelkezés azon a napon
      vesztené hatályát, amelyen hatályba lépne a törvényhozó által
      meghozandó  és az Alkotmánnyal összhangban álló  új  hatályba
      léptető   törvényi  rendelkezés.  Ezzel   a   megoldással   a
      különvéleményemben kifejtett álláspont összhangba  kerülne  a
      többségi  határozatnak azzal az okfejtésével,  amely  szerint
      "Elvileg  nem  kizárt bizonyos esetekben az  Alkotmánybíróság
      hatásköre  valamely, az Alkotmányt módosító törvény  hatályba
      léptető   rendelkezésével   összefüggésben   sem,   azzal   a
      feltétellel,  hogy  a hatályba léptető rendelkezés  esetleges
      megsemmisítése   nem   eredményezi  az  Alkotmány   bármiféle
      megváltoztatását."

      Budapest, 1998. február 4.
                                                   Dr. Lábady Tamás
                                                      alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Provisions of the Act on the Amendment to the Constitution concerning the term for elections for Parliament and for local governments
       Number of the Decision:
       .
       1260/B/1997
       Date of the decision:
       .
       02/09/1998
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-1-001?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .