English
Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00819/2019
Első irat érkezett: 05/14/2019
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.601/2018/2. számú végzése elleni alkomtányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/05/2019
.
Előadó alkotmánybíró: Szívós Mária Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján − a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.601/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól a Székesfehérvári Törvényszék Bv. Csoportja Bv.467/2017/22. számú végzésére kiterjedő hatállyal.
A fogvatartott indítványozó fogvatartása során a jogszabályban előírt nagyságú mozgástér és sétálóidő, valamint az alapvető higiéniai feltételek sem volt biztosítva, ezért a fogvatartás körülményei miatt kártalanítás iránti kérelmet terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság 52 napra ítélt meg számára kártalanítást, egyebkben a kérelmet elutasította. A bíróság a fogvatartás időtartamának jelentős részét nem vizsgálta, arra hivatkozva, hogy a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv.tv.) 10/A. § (4) bekezdése alapján a 30 napos megszakadás a jogsértő körülmények megszűnésének tekinthető. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok a jogszabályokból le nem vezethető módon számolták ki a kártalanítás alapjául szolgáló vizsgálandó időszakot, visszaható hatállyal és helytelenül alkalmaztak jogszabályokat, ezáltal a támadott végzések sértik az Alaptörvény III. Cikk (1) bekezdésében biztosított kínzás, embertelen, megalázó bánásmód tilalmát és a XXVIII. cikkben biztosított tisztességes eléjráshoz fűződő alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.601/2018/2. számú végzése, a Székesfehérvári Törvényszék Bv. Csoportja Bv.467/2017/22. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk
III. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés d) pont
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_819_0_2019_inditvany.anonim.pdfIV_819_0_2019_inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3376/2019. (XII. 19.) AB határozat
  .
  Az ABH 2019 tárgymutatója: kártalanítás; fogvatartottak elhelyezése; jogbiztonság mint visszaható hatályú jogalkalmazás tilalma
  .
  A döntés kelte: Budapest, 12/10/2019
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  .
  Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései a döntésben:
  B) cikk (1) bekezdés
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján megsemmisítette
  Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja és a
  Székesfehérvári Törvényszék fogvatartási körülmények miatti kártalanítás
  tárgyában hozott végzéseit. Az indítványozó fogvatartása körülményei miatt
  2017. március 23. napján kártalanítás iránt kérelmet nyújtott be, miután 2012.
  november 8. és 2016. augusztus 2. között büntetés-végrehajtási intézetben
  tartózkodott. Az eljárt bíróságok megállapították, hogy az indítványozó 2016.
  február 5. napján fogvatartási körülmények miatt az Emberi Jogok Európai
  Bíróságához (EJEB) nyújtott be kérelmet, amit az EJEB 2017. január 1. napjáig
  nyilvántartásba vett. Mindez pedig a vonatkozó szabályozás alapján azt jelenti,
  hogy az EJEB-nek küldött kérelem benyújtásának időpontját alapul véve, a hat
  hónapos elévülési idővel számolva a fogvatartás 2015. augusztus 5. napját
  megelőző időszaka nem vizsgálható. Az indítványozó álláspontja szerint a
  bírósági végzésekben kifejtett jogértelmezés, amelynek következtében az
  említett időszak tekintetében elutasították a kérelmét, többek között az
  Alaptörvényben rögzített jogállamiság elvét sérti. A jogállamiság sérelmét
  abban látta, hogy az eljárt bíróságok a visszaható hatályú jogalkalmazás
  tilalmába ütköző jogértelmezést fejtettek ki az ügyben, ugyanis a jogalkotó a
  szabályozás során egyértelművé tette, hogy a bíróságok által végzéseikben
  felhívott határidőt és ahhoz kapcsolódó értelmező rendelkezést csak a
  jogszabály hatálybalépésétől lehet alkalmazni. Azzal tehát, hogy az eljárt
  bíróságok az említett rendelkezést jogszabály hatálybalépését megelőző
  fogvatartási időszak tekintetében is alkalmazták, visszaható jelleggel olyan
  követelményt állítottak a jogérvényesítésre, amelynek megfelelni utólag már nem
  lehet. Az Alkotmánybíróság érdemi eljárása során rámutatott, hogy az eljárt
  bíróságok – az átmeneti rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva – olyan
  körülményt értékeltek az indítványozó terhére, amelyet 2017. január 1. napját
  megelőzően nem ismerhetett, annak eleget nem tehetett. A bíróságok említett
  jogértelmezése tehát a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi
  kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos
  jogszabály alkalmazásával döntött az indítványozó számára hátrányosan a
  kártalanítási igényről és ezzel megsértette az Alaptörvényben garantált
  visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát. Mindezekre tekintettel az
  Alkotmánybíróság a bírósági döntéseket megsemmisítette.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.12.10 13:00:00 2. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3376_2019 AB határozat.pdf3376_2019 AB határozat.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   h a t á r o z a t o t:

   Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.467/2017/22. számú végzése és a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.601/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisíti.
  I n d o k o l á s
  I.

  [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Karsai Dániel András ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján kezdeményezte az Alkotmánybíróság eljárását.
  [2] Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó fogvatartása körülményei miatt 2017. március 23. napján kártalanítás iránt kérelmet nyújtott be a Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnél, miután 2012. november 8. és 2016. augusztus 2. között büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodott. A Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja a Bv.467/2017/22. számú elsőfokú végzésében megállapította, hogy a sérelmezett időszakból kizárólag a 2015. augusztus 4. napját követő időszak vonatkozásában volt helye érdemi vizsgálatnak, és utóbbi időintervallum tekintetében kártalanítást állapított meg az indítványozó részére az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt.
  [3] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az indítványozó 2016. február 5. napján fogvatartási körülmények miatt az Emberi Jogok Európai Bíróságához (a továbbiakban: EJEB) nyújtott be kérelmet, amit az EJEB 2017. január 1. napjáig nyilvántartásba vett, ezért az elsőfokú bíróság rögzítette, hogy az indítványozó általa vizsgálandó kérelme megfelel a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bvtv.) 436. § (10) bekezdés b) pontjában írt jogszabályi feltételeknek.
  [4] Az elsőfokú végzés azzal indokolta a 2015. augusztus 4. napjáig tartó fogvatartási időszakot érintő elutasító döntését, hogy a jogsértő elhelyezési körülmények 2015. június 15. napja és 2015. szeptember 29. napja, 2015. december 12. napja és 2016. január 20. napja, valamint 2016. január 22. napja és 2016. június 7. napja közti időszakokban megszakadtak, arra figyelemmel, hogy ebben az időintervallumban biztosítva volt a minimális mozgástér az indítványozó számára harminc napot meghaladóan. Mindez pedig – az elsőfokú bíróság indokolása szerint – a Bvtv. 10/A. § (4) bekezdésének utolsó mondata értelmező rendelkezésének alkalmazásával azt jelenti, hogy az EJEB-nek küldött kérelem benyújtásának időpontját alapul véve, a hat hónapos elévülési idővel számolva a fogvatartás 2015. augusztus 5. napját megelőző időszaka nem vizsgálható.
  [5] Az indítványozó fellebbezése folytán eljáró a Székesfehérvári Törvényszék mint másodfokú bíróság 7.Bpkf.601/2018/2. számú végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság ismertetett végzését.

  [6] 2. Az indítványozó ezt követően fordult az Alkotmánybírósághoz. Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági végzésekben kifejtett jogértelmezés, amelynek következtében az említett időszak tekintetében elutasították a kérelmét, az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, a III. cikk (1) bekezdésében rögzített embertelen bánásmód tilalmát, valamint a XXVIII. cikk (1) bekezdésében deklarált tisztességes bírósági eljárásához való jogát sérti.
  [7] Az indítványozó a jogállamiság sérelmét abban látta, hogy az eljáró bíróságok a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütköző jogértelmezést fejtettek ki az ügyben, ugyanis a jogalkotó a Bvtv. 436. § (11) bekezdésében egyértelművé tette, hogy a bíróságok által végzéseikben felhívott Bvtv. 10/A. § (4) bekezdésében meghatározott határidőt és ahhoz kapcsolódó értelmező rendelkezést csak a jogszabály hatálybalépésétől lehet alkalmazni. Azzal tehát, hogy az eljáró bíróságok az említett rendelkezést jogszabály hatálybalépését megelőző fogvatartási időszak tekintetében is alkalmazták, visszaható jelleggel olyan követelményt állítottak a jogérvényesítésre, amelynek megfelelni utólag már nem lehet.
  [8] Az embertelen bánásmód tilalmának a sérelmével kapcsolatban az indítványozó kifejtette, hogy az eljáró bíróságok az érdemben nem vizsgált időszak tekintetében kizárólag a jogszabályban meghatározott mozgásteret figyelembe véve állapították meg az alapjogokat sértő körülmények hiányát, nem vizsgálták az egyéb, szintén az embertelen bánásmód körében relevanciával bíró körülményeket, úgy mint rovarirtási hiányosságok, egészségügyi ellátás minősége, szabad levegőn tartózkodás lehetősége. Mindezzel pedig az indítványozót – ezen időszak vonatkozásában – megfosztották a kompenzációtól.
  [9] Az indítványozó a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogának megsértése körében azzal érvelt, hogy a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütköző jogértelmezés egyúttal az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdését is sérti, hiszen az indítványozó nem tudta a múltban a magatartását egy olyan szabályhoz igazítani, amely akkor még nem is létezett. Ezenkívül e körben hivatkozott az indítványozó arra is, hogy az eljáró bíróságok indokolási kötelezettségüket sem teljesítették megfelelően, illetve sérült a hatékony bírói jogvédelem követelménye is. Utóbbival kapcsolatban kifejtette, hogy a Bvtv. helyes – Alaptörvénnyel összhangban álló – értelmezése szerint, ha volt is olyan időszak az indítványozó fogvatartása során, amikor valóban nem sérültek az alapjogai, abban az esetben erre az időszakra nem volt jogosult kártalanításra, de önmagában ez a körülmény nem zárhatja ki a teljes fogvatartási időszak vizsgálatát, ahogy ez jelen ügyben történt. Ráadásul az alapvető jogokat sértő körülmények hiányát csak érdemi vizsgálattal lett volna lehetősége megállapítani az eljáró bíróságoknak, és ezt részletesen indokolniuk kellett volna.
  [10] Mindezekre figyelemmel az indítványozó kérte a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.467/2017/22. számú végzésének és a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.601/2018/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.
  II.

  [11] 1. Az Alaptörvény indítvánnyal érintett rendelkezései:

  “B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”

  “III. cikk (1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani. Tilos az emberkereskedelem.”

  “XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.”

  [12] 2. A Bvtv. ügyben érintett rendelkezései:

  “10/A. § (1) Kártalanítás jár az elítéltnek vagy az egyéb jogcímen fogvatartottnak a fogvatartása során a jogszabályban előírt élettér biztosításának hiánya és az ehhez esetlegesen kapcsolódó más, a kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód tilalmába ütköző elhelyezési körülmény, különösen az illemhely elkülönítésének a hiánya, a nem megfelelő szellőztetés, világítás, fűtés vagy rovarirtás (a továbbiakban együtt: alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények) által előidézett sérelem miatt. A kártalanítás minden egyes, az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények között eltöltött nap után jár. A kártalanítás megfizetésére az állam köteles.
  (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogcímen további kártérítésnek vagy sérelemdíjnak helye nincs, de az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott jogosult az ezt meghaladó igényét polgári bíróság előtt érvényesíteni.
  (3) A kártalanítás egy napra eső összege legalább ezerkettőszáz forint, de legfeljebb ezerhatszáz forint.
  (4) A kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthető, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. E határidő elmulasztása jogvesztő. E bekezdés alkalmazásában nem tekinthető az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása rövid időtartamra, de legfeljebb harminc napra megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt.”

  “436. § (10) E törvénynek a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. törvény 22. §-ával megállapított 10/A. § szerinti kártalanítási igény benyújtására az az elítélt és egyéb jogcímen fogvatartott is jogosult,
  a) akinek az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő sérelme a módosítás hatálybalépése előtt egy éven belül szűnt meg,
  b) aki az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB-hez nyújtott be kérelmet, ha a kérelmet az EJEB a módosítás hatálybalépésének napjáig nyilvántartásba vette, kivéve, ha a fogvatartott az EJEB-hez címzett kérelmét 2015. június 10. napját követően nyújtotta be és a kérelem benyújtásakor a jogsértés megszűnésétől számítottan több mint hat hónap telt el.
  (11) A (10) bekezdés esetén a 10/A. § (4) bekezdésben meghatározott jogvesztő határidő e rendelkezés hatálybalépésének napjával kezdődik.”

  III.

  [13] 1. Az Abtv. 56. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie.

  [14] 1.1. Az Abtv. 30. § (1) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a sérelmezett döntés kézbesítésétől számított hatvan napon belül lehet írásban benyújtani. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó alkotmányjogi panaszát határidőn belül terjesztette elő.
  [15] Az alkotmányjogi panasz a határozott kérelem Abtv. 52. § (1b) bekezdésében előírt feltételeinek az alábbiak szerint felel meg. Az indítvány az Alkotmánybíróság hatáskörére és az indítványozók jogosultságára vonatkozó hivatkozást tartalmaz, megjelöli az Alaptörvényben biztosított jogok sérelmének lényegét, az Alaptörvény megsértett rendelkezéseit és megfelelő indokolást is tartalmaz. Ezenkívül megjelöli a sérelmezett bírói döntéseket és kifejezetten kéri azok megsemmisítését.

  [16] 1.2. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban azt vizsgálta meg, hogy az Abtv. 27. §-ában, valamint az Abtv. 29–31. §-aiban foglalt tartalmi feltételeket az alkotmányjogi panasz kimeríti-e.
  [17] Az egyedi ügyben való érintettség megállapítható, mivel az indítványozó a panasszal támadott ügyben – elítéltként – kártalanítás megállapítása iránti kérelme alapján indult eljárásban vett részt. Megállapítható továbbá, hogy az indítványozónak a támadott határozatokkal szemben további jogorvoslati lehetősége nem állt fenn.
  [18] Az Abtv. 29. §-a a befogadhatóság további tartalmi feltételeként nevesíti, hogy a panasznak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést kell tartalmaznia.
  [19] Az Alkotmánybíróság e körben megállapította, hogy az alkotmányjogi panaszban a visszaható hatályú jogalkalmazás sérelmével összefüggésben állított alapjogi sérelem a bírói döntést érdemben befolyásolhatta, ami felveti a bírói döntés alaptörvény-ellenességének kételyét.
  [20] A fentiek alapján az Alkotmánybíróság a panaszt – az Ügyrend 31. § (6) bekezdését alkalmazva, külön befogadási eljárás mellőzésével – érdemben bírálta el.
  IV.

  [21] Az indítvány megalapozott.

  [22] 1. Az Alkotmánybíróság korábban – hasonló ügyben eljárva – megállapította, hogy az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt igénybe vehető kártalanítás lehetőségét a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról szóló 2016. évi CX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) teremtette meg, a Bvtv. szabályainak kiegészítésével. A rendelkezések 2017. január 1. napjától léptek hatályba, ezt követően lehet tehát kártalanítási igényt előterjeszteni {lásd: 3154/2019. (VII. 3.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.), Indokolás [27]–[28]}.
  [23] A leglényegesebb szabályok értelmében kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthető, amelyen az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek, a határidő elmulasztása jogvesztő. Nem tekinthető az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megszűnésének, ha e körülmény fennállása rövid időtartamra, de legfeljebb harminc napra megszakad azért, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt [Bvtv. 10/A. § (4) bekezdés]. Ebből az is következik, hogy a kártalanítási igény megállapítása szempontjából – az ismertetett rendelkezés tekintetében – az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmény megszűnésének minősül, ha az több mint harminc nap időtartamra azért szakad meg, mert az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott elhelyezése során a jogszabályban előírt élettér biztosítva volt számára. Az Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban azonban azt is hangsúlyozta, hogy a rendelkezés természetesen nem azt jelenti, hogy a kártalanítási igényt a megelőző időszakra ne érvényesíthetné az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott. Az értelmező rendelkezés csupán annyit mond, hogy amennyiben a fogvatartás során harminc napot meghaladó időszakra olyan körülmények között volt az érintett elhelyezve, hogy a jogszabályban előírt élettér biztosítása következtében nem sérültek az alapvető jogai, akkor az azt megelőző időszakra vonatkozó kártalanítási igény érvényesítésére biztosított hat hónapos jogvesztő határidő ettől az időponttól veszi kezdetét, a további fogvatartás időtartamától és az elhelyezési körülmények további alakulásától függetlenül {lásd: Abh., Indokolás [29]–[31]}.
  [24] Az Alkotmánybíróság azt is hangsúlyozta, hogy a jogalkotó a Bvtv. átmeneti rendelkezéseinek a Módtv. általi kiegészítésével a kártalanítási igény lehetőségét kiterjesztette azokra az elítéltekre, illetve az egyéb jogcímen fogvatartottakra is, akiknek az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülményekből eredő korábban bekövetkező sérelme a módosítás hatálybalépése előtt egy éven belül megszűnt, vagy akik az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt az EJEB-hez nyújtottak be kérelmet, ha a kérelmet az EJEB a módosítás hatálybalépésének napjáig nyilvántartásba vette, kivéve, ha a fogvatartott az EJEB-hez címzett kérelmét 2015. június 10. napját követően nyújtotta be és a kérelem benyújtásakor a jogsértés megszűnésétől számítottan több mint hat hónap telt el. E különleges esetekre a kártalanítás általános szabályaihoz képest bizonyos körben – értelemszerűen – eltérő rendelkezések megállapítására volt szükség, így a jogalkotó egyértelművé tette, hogy utóbbi esetkörben az igény benyújtására nyitva álló jogvesztő határidő egységesen a módosítás hatálybalépésének időpontjától, azaz 2017. január 1. napjától kezdődik (lásd: Abh., Indokolás [33]).

  [25] 2. Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok végzései – más alaptörvényi rendelkezések mellett – sértik az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállamiság elvét, mivel a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütköznek annak következtében, hogy a bíróságok olyan követelményeket állítottak az indítványozó jogainak érvényesítéséhez, amelynek megfelelni nem tudott, hiszen a bírósági döntésekben felhívott és terhére értékelt, az igényérvényesítésre előírt jogvesztő határidő a vizsgált időszakban még nem is létezett, nem volt hatályban. Erre figyelemmel az Alkotmánybíróság mindenekelőtt a visszaható hatályú jogalkotás és jogalkalmazás tilalmával kapcsolatos gyakorlatát vázolja fel.
  [26] Az Alkotmánybíróság korábban rögzítette, hogy az ad malam partem visszaható hatály tilalma elsősorban a normaalkotással szemben megfogalmazott elvárás, hiszen a jogbiztonság elvéből vezethető le a visszaható hatályú jogalkotás tilalma is, amelynek magját a jogalkotási törvényben is megfogalmazott azon tilalom adja, mely szerint a jogszabály a kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé {30/2014. (IX. 30.) AB határozat, Indokolás [106]; 3051/2016. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [15]}. Az Alkotmánybíróság megállapította azonban azt is, hogy alaptörvény-ellenesség nemcsak a jogalkotással, hanem a visszaható hatályú szabályalkalmazással összefüggésben is felvethető, ha a jogviszony vagy a jogvita létrejöttekor még nem létező – vagy nem hatályos – előírás alapján bírálnak el egy ügyet {3051/2016. (III. 22.) AB határozat, Indokolás [16]; 3314/2017. (XI. 30.) AB határozat, Indokolás [32]}.
  [27] Az Alkotmánybíróság korábban – az Abh.-ban – kifejtette, hogy a Bvtv. 10/A. § (4) bekezdés utolsó mondata nyilvánvalóan az új kártalanítási jogintézmény hatálybalépését – azaz 2017. január 1. napját – követően előforduló megszakadási körülmények tekintetében alkalmazandó. Ez a jogszabály szövegéből is egyértelműen következik, hiszen az értelmező rendelkezés alkalmazási körét egyértelműen a 10/A. § (4) bekezdése – a rendelkezés szóhasználata szerint: “E bekezdés”– vonatkozásában állapítja meg. A Bvtv. – a jelen ügy indítványozójára is – irányadó átmeneti szabályai, így a 436. § (10) és (11) bekezdései azonban nem tartalmazzák a fenti, megszakadásra vonatkozó előírást, sőt, kifejezetten rögzítik, hogy a jogvesztő határidő 2017. január 1. napjától indul. Magától értetődő ugyanis, hogy a fentiekben említett időszakban még nem is létező jogintézmény vonatkozásában előírt kötelezettség (igényérvényesítési határidő) betartása fogalmilag kizárt a jogintézmény hatálybalépését megelőzően. Amennyiben tehát az eljáró bíróság a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával dönt a kérelmező számára hátrányosan a kártalanítási igényről, abban az esetben ezzel a jogértelmezéssel megsérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében garantált visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát {lásd: Abh., Indokolás [37]–[39]}.

  [28] 3. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítványozó 2012. november 8. napjától 2016. augusztus 2. napjáig tartózkodott büntetés-végrehajtási intézetben és 2016. február 5. napján kérelmet nyújtott be az EJEB-hez. Az indítványozó a Bvtv. szerinti kártalanítási kérelmét 2017. március 23. napján – tehát a Bvtv. 436. § (11) bekezdésében előírt határidőn belül – nyújtotta be. Az eljáró bíróságok a fentiekben ismertetett fogvatartási időszakból a 2015. augusztus 5. napját megelőző időre nem tartották megállapíthatónak a kártalanítást, mivel 2015. június 15. napja és 2015. szeptember 29. napja, 2015. december 12. napja és 2016. január 20. napja, valamint 2016. január 22. napja és 2016. június 7. napja közti időintervallumban – több mint 30 napig – megszűntek a jogsértő elhelyezési körülmények.
  [29] Az Alkotmánybíróság észlelte, hogy a bíróságok a kifogásolt döntéseikben egyértelműen a Bvtv. 10/A. § (4) bekezdésének utolsó mondatában található értelmező rendelkezést alkalmazva döntöttek az ismertetett módon, annak ellenére, hogy – amint ezt az Alkotmánybíróság korábban megállapította – a szóban forgó értelmező rendelkezés nyilvánvalóan az új kártalanítási jogintézmény hatálybalépését – azaz 2017. január 1. napját – követően előforduló megszakadási körülmények tekintetében alkalmazandó {vö.: Abh., Indokolás [37]}.
  [30] A fentiek alapján az Alkotmánybíróság arra a következtetésre jutott, hogy az eljáró bíróságok – az átmeneti rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva – a Bvtv. 10. § (4) bekezdésének alkalmazásával olyan körülményt értékeltek az indítványozó terhére, amelyet 2017. január 1. napját megelőzően nem ismerhetett, annak eleget nem tehetett. Az eljáró bíróságok említett jogértelmezése tehát a vizsgált időszakban még nem létező jogszabályi kötelezettség megkövetelésével, azaz az elbírált időszakban még nem hatályos jogszabály alkalmazásával döntött az indítványozó számára hátrányosan a kártalanítási igényről, és ezzel megsértette az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében garantált visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmát.

  [31] 4. A fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Székesfehérvári Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja Bv.467/2017/22. számú és a Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.601/2018/2. számú, az alkotmányjogi panaszban megsemmisíteni kért végzéseikben az eljáró bíróságok az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének sérelmét eredményező jogértelmezést fejtettek ki, ezért az említett végzéseket megsemmisítette.
  [32] Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság az ügyben az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésének a sérelmét megállapította – állandó gyakorlatának megfelelően – a támadott bírói döntések alkotmányosságát az Alaptörvény további, sérülni vélt rendelkezéseivel összefüggésben nem vizsgálta.

   Dr. Varga Zs. András s. k.,
   tanácsvezető alkotmánybíró
   .
   Dr. Pokol Béla s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Schanda Balázs s. k.,
   alkotmánybíró
   Dr. Salamon László s. k.,
   alkotmánybíró

   Dr. Szívós Mária s. k.,
   előadó alkotmánybíró

   .
   English:
   English:
   .
   Petition filed:
   .
   05/14/2019
   Subject of the case:
   .
   Constitutional complaint against the judgement No. 7.Bpkf.601/2018/2 of the Székesfehérvár Regional Court (compensation for the conditions of detention)
   Number of the Decision:
   .
   3376/2019. (XII. 19.)
   Date of the decision:
   .
   12/10/2019
   Summary:
   The Constitutional Court annulled, on the basis of a constitutional complaint, the rulings delivered by the Székesfehérvár Regional Court, Penal Group and by the Székesfehérvár Regional Court due to compensation for the conditions of detention. On 23 March 2017, the petitioner filed an application for compensation with respect to his stay in a penal institution between 8 November 2012 and 2 August 2016. The proceeding courts acknowledged that on 1 January 2017, the European Court of Human Rights (ECHR) had registered the petitioner’s application filed, on 5 February 2016, to the ECHR due to the detention conditions. Based on the above, in accordance with the applicable regulation, on the basis of the date of submission of the application to the ECHR, counting with a limitation period of six months, the period of the detention before 5 August 2015 shall not be taken into account. According to the petitioner, the interpretation of the law explained in the court rulings, resulting in the rejection of his application with respect to the relevant period, violated, among others, the principle of the rule of law laid down in the Fundamental Law. The petitioner held that the rule of law had been violated due to interpretation of the law by the proceeding courts in the case, injuring the prohibition of legislation with retroactive effect, because the law-maker made it clear in the regulation that the time limit referred to by the courts in their decisions and the connected interpreting provision shall only be applicable from the date of entry into force of the law. Therefore, the fact that the proceeding courts applied, with retroactive effect, the relevant provision also with regard to a detention period preceding the date of entry into force of the law, they imposed a requirement on the enforcement of rights that cannot be complied with posteriorly. The Constitutional Court pointed out in its procedure on the merits that the proceeding courts – by neglecting the transitory provisions – had evaluated to the detriment of the petitioner circumstances that he could not have been aware of and could not have complied with before 1 January 2017. Thus, the relevant interpretation of the courts decided to the detriment of the petitioner in the context of the compensation claim, by requiring compliance with a statutory obligation that had not existed in the period reviewed, i.e. by applying a law that had not been in force in the period assessed, resulting in the violation of the prohibition of applying the law retroactively. With regard to all the above, the Constitutional Court annulled the court judgements.
   .
   .