English
Hungarian
Ügyszám:
.
1389/A/2009
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 33/2010. (III. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/252
.
A döntés kelte: Budapest, 03/29/2010
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

       Az    Alkotmánybíróság   a   köztársasági    elnöknek    az
   Országgyűlés által elfogadott, de még ki nem hirdetett  törvény
   alkotmányellenességének   előzetes   vizsgálatára    benyújtott
   indítványa  alapján – dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos
   indokolásával – meghozta a következő

                            határozatot:
                                  
       Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   az   „egyes
   törvényeknek   a   Pénzügyi  Szervezetek   Állami   Felügyelete
   elnökének    rendelkezés-alkotási    hatásköréhez    kapcsolódó
   módosításáról”  szóló,  az Országgyűlés  2009.  november  23-ai
   ülésnapján elfogadott törvény 1-5. §-ai, valamint a  6.  §  (3)
   bekezdés a), illetőleg c)- e) pontjai alkotmányellenesek.
      
       Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.
       
        Az  Országgyűlés 2009. november 23-ai ülésnapján a T/10997.
    számú  törvényjavaslat alapján törvényt fogadott el  az  „egyes
    törvényeknek   a   Pénzügyi  Szervezetek   Állami   Felügyelete
    elnökének    rendelkezés-alkotási    hatásköréhez    kapcsolódó
    módosításáról” (a továbbiakban: Törvény). A Törvény  1-5.  §-ai
    több   ágazati   törvény  [a  hitelintézetekről   és   pénzügyi
    vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény,  a  tőkepiacról
    szóló  2001. évi CXX. törvény, a biztosítókról és a biztosítási
    tevékenységről  szóló  2003. évi LX. törvény  (a  továbbiakban:
    Bit),   a   befektetési  vállalkozásokról  és   az   árutőzsdei
    szolgáltatókról,  valamint az általuk  végezhető  tevékenységek
    szabályairól   szóló  2007.  évi  CXXXVIII.   törvény,   és   a
    viszontbiztosítókról   szóló   2007.   évi    CLIX.    törvény]
    módosításával (konkrétan: kiegészítésével) hatáskört teremtenek
    a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami Felügyelete  (a  továbbiakban:
    PSZÁF)  elnöke  számára  rendelkezés  (a  továbbiakban:   PSZÁF
    rendelkezés) megalkotására. A Törvény 6. § (1) és (2) bekezdése
    hatályba  léptető  és  hatályon kívül  helyező  rendelkezéseket
    tartalmaz. A 6. § (3) bekezdés az egyik ágazati törvény, a Bit.
    egyes rendelkezései módosításáról szól: az a), illetőleg a  c)-
    e)  pontok  a PSZÁF rendelkezésre történő utalást iktatják  be,
    míg  a b) pont a „miniszter” szövegrész helyébe a „pénz-, tőke-
    és   biztosítási  piac  szabályozásáért  felelős  miniszter  (a
    továbbiakban: miniszter”) új szövegrészt iktatja be.
       
        Az  Országgyűlés  elnöke a Törvényt  2009.  november  27-én
    küldte  meg a köztársasági elnöknek, sürgősségi kérelem nélkül.
    A  köztársasági  elnök  az Alkotmány  26.  §  (4)  bekezdésében
    foglalt jogkörében eljárva – a részére előírt határidőn belül –
    2009. december 14-én fordult az Alkotmánybírósághoz azzal, hogy
    megítélése  szerint a Törvény alkotmányellenes. A  köztársasági
    elnök az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  1.
    §  a)  pontja  alapján – tekintettel a 21. §  (1)  bekezdés  b)
    pontjára,  valamint  a 35. §-ára is – indítványozta  a  ki  nem
    hirdetett törvény alkotmányellenességének előzetes vizsgálatát.
       
        A  köztársasági elnök indítványában kifejti, hogy  a  PSZÁF
    rendelkezés  magánjogi  jogalanyok absztrakt  ismérvek  szerint
    meghatározott,  lezárt  módon  nem  nevesíthető  köre   számára
    állapítana   meg   kötelezettségeket,   illetve   jogokat.    A
    normaszöveg  megfogalmazásából  szerinte  nyilvánvaló,  hogy  a
    PSZÁF   rendelkezés  az  annak  hatálya  alá  tartózók  számára
    kötelező aktus.
       
        A    továbbiakban   a   köztársasági    elnök    utal    az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatára,  amely  szerint  az   Alkotmány
    kizárólagos szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan,  hogy  mely
    állami szervek, milyen jogszabályokat alkothatnak. Az Alkotmány
    tehát  a  jogszabályalkotás tekintetében zárt rendszert  képez:
    megjelöli   a   kibocsátót,  megjelöli  a   jogszabály   nevét,
    rendelkezik  egymáshoz  való hierarchikus  viszonyukról.  Ennek
    megfelelően a jogalkotói hatáskör alkotmányon alapuló hatáskör,
    ami  egyebek mellett arra is vezet, hogy a jogalkotói  hatáskör
    esetleges átruházása is az Alkotmány szabályozási tárgya  kell,
    hogy  legyen.  Az Alkotmánybíróság gyakorlatából a köztársasági
    elnök azt a következtetést vonja le, hogy az Alkotmányban eddig
    jogalkotási   hatáskörrel  fel  nem   ruházott   állami   szerv
    jogalkotási  hatáskörrel  való felruházása  csak  az  Alkotmány
    megfelelő módosításával lehetséges.
       
        A  Törvény  – hangsúlyozza a köztársasági elnök –  kétséget
    kizáró  módon  jogszabály alkotására  hatalmazná  fel  a  PSZÁF
    elnökét.  Ez  következik szerinte mindenekelőtt abból,  hogy  a
    Törvény  javaslatával együtt T/10996. számon benyújtott,  azzal
    együtt  tárgyalt  törvényjavaslat módosítani  indítványozta  az
    Alkotmányt  is, épp annak érdekében, hogy megteremtse  a  PSZÁF
    rendelkezés kibocsátásának alkotmányos alapját. Az Alkotmány  a
    törvényjavaslatban javasolt új 38. § szövege szerint:
       
        „A  jogalkotás  rendjéről  szóló törvény  lehetővé  teheti,
    hogy  az  autonóm  államigazgatási szerv  és  a  kormányhivatal
    vezetője   –  feladatkörében  eljárva,  törvény  felhatalmazása
    alapján – rendelkezést adjon ki, amely törvénnyel, a Kormány, a
    Kormány tagja vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével
    nem  lehet  ellentétes. A rendelkezés hatálya  a  jogalkotásról
    szóló  törvényben  meghatározott személyekre  és  szervezetekre
    terjedhet  ki.  A  rendelkezést  a  hivatalos  lapban  ki  kell
    hirdetni.”
       
        A  törvényjavaslat  indokolása  kifejezetten  leszögezi:  a
    módosítás indoka az lett volna, hogy jogszabály alkotására csak
    az Alkotmány felhatalmazása alapján kerülhet sor. Ugyanakkor az
    Országgyűlés a T/10996. számú javaslatot elvetette.
       
        Ezen  túlmenően  a Törvény javaslata a jogalkotásról  szóló
    1987.  évi  XI.  törvény (a továbbiakban: Jat.) módosítását  is
    tartalmazta.  A  javasolt  – de az Országgyűlés  által  el  nem
    fogadott  –normaszöveg a PSZÁF elnökét jogalkotónak, az  általa
    alkotott  PSZÁF  rendelkezést pedig  jogszabálynak  minősítette
    volna.
       
        A   köztársasági  elnök  végezetül  hangsúlyozza:  a  PSZÁF
    rendelkezés Törvény szerinti fogalmának tartalmi vizsgálata  is
    arra az eredményre vezet, hogy jogszabállyal állunk szemben.  A
    PSZÁF rendelkezés ugyanis a Törvény szövege alapján olyan aktus
    lenne,  mely  egyrészt  normatív  jellegű  –  hiszen  absztrakt
    ismérvek szerint meghatározott, nem zárt címzetti körhöz szól –
    másrészt  pedig  az államigazgatási szervezetrendszeren  kívüli
    magánjogi  jogalanyokat is kötelez. Mindezek alapján úgy  véli,
    hogy  a  Törvény jogalkotási hatáskörrel ruházna fel egy  olyan
    állami   szervet,   mely  az  Alkotmány   szerint   azzal   nem
    rendelkezik.  Miután pedig az Alkotmány értelmében  jogalkotási
    hatáskör  csak  az Alkotmányban adható, a Törvény  idevonatkozó
    rendelkezéseit  [1-5. §-ait, valamint a 6. § (3)  bekezdés  a),
    illetőleg c)- e) pontjait] ellentétesnek tartja az Alkotmánynak
    a  jogszabály-kategóriákat  és  a kibocsátásukra  feljogosított
    állami szerveket taxatíve felsoroló 19. § (3) bekezdése  a)  és
    b) pontjával, 32/D. § (4) bekezdésével, 35. § (2) bekezdésével,
    37. § (3) bekezdésével és 44/A. § (2) bekezdésével.
       
        Tekintettel  arra,  hogy  a köztársasági  elnök  indítványa
    kifejezetten  a  PSZÁF  rendelkezés,  mint  jogszabályi   forma
    alkotmányellenességének     megállapítására     irányul,     az
    Alkotmánybíróság a Törvény egyéb rendelkezéseit [6.  §  (1)  és
    (2)   bekezdése,  valamint  a  (3)  bekezdés  b)  pontja]   nem
    vizsgálta.
                                   
                                  II.
                                   
        A     köztársasági    elnök    indítványa    alapján     az
    Alkotmánybíróság    által    figyelembe    vett     jogszabályi
    rendelkezések a következők:
       
        1. Az Alkotmány rendelkezései:
        „19. § (3) E jogkörében az Országgyűlés
        a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
        b) törvényeket alkot;”
        „32/D.  § (4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke külön törvényben
    meghatározott  feladatkörében  rendeletet  bocsát   ki,   amely
    törvénnyel  nem  lehet  ellentétes. A  rendeletet  a  hivatalos
    lapban ki kell hirdetni.”
        „35.  §  (2)  A  Kormány a maga feladatkörében rendeleteket
    bocsát  ki, és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök  írja
    alá.  A  Kormány rendelete és határozata törvénnyel  nem  lehet
    ellentétes.  A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban  ki  kell
    hirdetni.”
        „37.    §   (3)   A   Kormány   tagjai   törvényben    vagy
    kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben
    eljárva   rendeletet   adnak   ki,   amelyek   törvénnyel    és
    kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket  a
    hivatalos lapban ki kell hirdetni.”
        „44/A.  §  (2)  A  helyi képviselőtestület a feladatkörében
    rendeletet  alkothat,  amely nem lehet  ellentétes  a  magasabb
    szintű jogszabállyal.”
       
        2. A Törvény indítvánnyal érintett rendelkezései:
        „1.  §  A  hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
    szóló 1996 . évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt .) 235. §-a
    a következő (3) bekezdéssel egészül ki :
        »(3)  Felhatalmazást  kap a Felügyelet  elnöke  arra,  hogy
    rendelkezésben állapítsa meg:
        a) az adósok és a fedezetek minősítésének szempontjaira,
        b)  a  Felügyelet felé történő adatszolgáltatás tartalmára,
    formájára, az adatszolgáltatás módjára és időpontjára,
        c) a hitelintézetek befektetési szabályzatára,
        d)  a belső ellenőrzési rendszerekre, eljárásokra vonatkozó
    részletes szabályokat.«
        2.  §  A  tőkepiacról  szóló 2001 .  évi  CXX.  törvény  (a
    továbbiakban  :  Tpt.)  451 . §-a a következő  (3)  bekezdéssel
    egészül ki :
        »(3)  Felhatalmazást  kap a Felügyelet  elnöke  arra,  hogy
    rendelkezésben állapítsa meg:
        a)  a  szabályozott  piac, a tőzsde  és  az  elszámolóházi,
    valamint  a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet
    Felügyelet  részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének
    tartalmát, módját és gyakoriságát ;
        b)   a   befektetési   alapkezelő   üzleti,   szolgáltatási
    tevékenységéhez   kapcsolódó,  a  Felügyelet  részére   történő
    adatszolgáltatási    kötelezettségét,    az    adatszolgáltatás
    tartalmát, felépítését, módját, gyakoriságát;
        c)  a  kockázati tőkealapok, illetve a kockázati  tőkealap-
    kezelők  e  törvény  szerinti  tevékenységéhez  kapcsolódó,   a
    Felügyelet  részére történő adatszolgáltatási  kötelezettségét,
    az   adatszolgáltatás   tartalmát,  módját,   gyakoriságát   és
    időpontját;
        d)   a   központi   értéktár  Felügyelet  részére   történő
    adatszolgáltatási,  valamint  tájékoztatási   kötelezettségének
    tartalmát, módját és gyakoriságát;
        e)  a belső ellenőrzési rendszerekre, eljárásokra vonatkozó
    részletes szabályokat ;
        f) az ISIN azonosítóra vonatkozó részletes szabályokat ;
        g)  a  Felügyelet  által elfogadott, illetve  a  nemzetközi
    pénzügyi piacokon általában használt nyelveket.«
       
        3.  § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló
    2003  .  évi  LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) a  235  .  §-t
    követően a következő 235/A. §-sal egészül ki:
        »235/A. § Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy
        a) a független biztosításközvetítői jelentés szabályait ,
        b) a technikai kamatláb legnagyobb mértékét,
        c)  a  biztosítók által a Felügyeletnek teljesítendő  belső
    adatszolgáltatás rendjét és tartalmát,
        d)   a  biztosító  kötelező  gépjármű-felelősségbiztosítási
    terméke    eredményelszámolásának    és    adatszolgáltatásának
    szabályait,
        e) az aktuáriusi jelentés tartalmi követelményeit,
        f)   a   Felügyeletnek  az  összevont   alapú   felügyeleti
    feladatok  ellátásához  szükséges  rendszeresen  szolgáltatandó
    adatok körét
        rendelkezésben állapítsa meg.«
       
        4.  §  A  befektetési  vállalkozásokról  és  az  árutőzsdei
    szolgáltatókról,  valamint az általuk  végezhető  tevékenységek
    szabályairól   szóló   2007   .  évi   CXXXVIII.   törvény   (a
    továbbiakban:  Bszt.)  180  . §-a a következő  (3)  bekezdéssel
    egészül ki :
        »(3)  Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke arra,  hogy  a
    befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató Felügyelet
    részére    történő   adatszolgáltatási   kötelezettségét,    az
    adatszolgáltatás tartalmát, felépítését, módját és gyakoriságát
    rendelkezésben állapítsa meg.«
       
        5.  § A viszontbiztosítókról szóló 2007 . évi CLIX. törvény
    (a  továbbiakban : Vbit .) 155. §-a a következő (3) bekezdéssel
    egészül ki :
        »(3) Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke, hogy
        a)  a  viszontbiztosítók belső adatszolgáltatásának rendjét
    és tartalmát ,
        b)   a   Felügyeletnek  az  összevont   alapú   felügyeleti
    feladatok  ellátásához  szükséges  rendszeresen  szolgáltatandó
    adatok körét
        rendelkezésben állapítsa meg .«
       
        6. §
        […]
        (3) A Bit .
        a)   44.  §-ának  (3)  bekezdésében  a  »pénz-,  tőke-   és
    biztosítási   piac   szabályozásáért   felelős   miniszter   (a
    továbbiakban  miniszter)  rendeletben«  szövegrész  helyébe   a
    »Felügyelet elnöke rendelkezésben« szöveg,
        […]
        c)  72.  §-ának (5) bekezdésében a »miniszter a  biztosítók
    belső   adatszolgáltatásának  rendjéről  és  tartalmáról  szóló
    rendeletben«   szövegrész  helyébe  a  »Felügyelet   elnöke   a
    biztosítók  belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról
    szóló rendelkezésben« szöveg,
        d)  183. §-ának (3) bekezdésében a »miniszter által kiadott
    rendelet rendelkezéseinek«
    szövegrész   helyébe   a  »Felügyelet  elnöke   által   kiadott
    rendelkezésben foglaltaknak« szöveg,
        e)   86.   §-ának   (5)  bekezdésében,   99.   §-ának   (1)
    bekezdésében,  110 . §-ában, 171 . §-ának (2)  bekezdésében  és
    180   .  §-ának  (2)  bekezdésében  a  »miniszter  rendeletben«
    szövegrész helyébe a »Felügyelet elnöke rendelkezésben« szöveg
        lép.”
       
                                 III.
                                   
        Az indítvány megalapozott.
       
        1.   Az  Alkotmánybíróság  az  indítvány  elbírálása  során
    először  is  áttekintette a jogalkotási hatáskörrel kapcsolatos
    gyakorlatát.
       
        1.1.  A  miniszter  jogalkotási hatáskörének  államtitkárra
    történő  átruházhatóságával összefüggésben az  Alkotmánybíróság
    leszögezte:   „[a]   miniszter  jogalkotó  hatásköre   –   mint
    valamennyi  jogalkotó  hatáskör – az  Alkotmányon  alapul.”  Az
    Alkotmány  37. § (3) bekezdése ugyanis egyértelműen  a  Kormány
    tagjai  (a miniszterelnök és a miniszterek) rendeletalkotásáról
    szól,    következésképpen   az   államtitkár    a    minisztert
    rendeletalkotási    hatáskörében   nem    helyettesítheti.    A
    helyettesítési  hatáskör  a  miniszter  jogalkotási   hatásköre
    tekintetében – tartalmilag – e hatáskör vertikális  átruházását
    jelenti,  ami sérti az Alkotmány 37. § (3) bekezdését [37/2006.
    (IX. 20.) AB határozat, ABH 2006, 480, 485, 486.].
        Az  Alkotmánybíróság a hivatkozott határozatban elvi  éllel
    kimondta:    „[a]z    Alkotmány   tehát   a   jogszabályalkotás
    tekintetében egy zárt rendszert képez: megjelöli a  kibocsátót,
    megjelöli  a  jogszabály  nevét,  rendelkezik  egymáshoz   való
    hierarchikus  viszonyukról s az Alkotmány, a 32/A.  §-a  révén,
    gondoskodik   a   jogforrási   hierarchia   Alkotmánnyal   való
    összhangjának garanciájáról is. Az Alkotmánybíróság  megítélése
    szerint azáltal, hogy a jogalkotói hatáskör alkotmányon alapuló
    hatáskör, e hatáskör gyakorlásának esetleges átruházása  is  az
    »alapító  norma«,  az Alkotmány szabályozási tárgya  kell  hogy
    legyen,  azaz  a  »helyettesítésnek«  is  az  Alkotmányon  kell
    alapulnia.” (ABH 2006, 485.)
        A    mulasztásban    megnyilvánuló    alkotmányellenességet
    megállapító határozat nyomán a kormányzati szervezetalakítással
    összefüggő  törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX.  törvény
    1.  §  (9)  bekezdése  módosította a  központi  államigazgatási
    szervekről,  valamint  a  Kormány tagjai  és  az  államtitkárok
    jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvényt, amelynek  hatályos
    31.  §  (7)  bekezdése  úgy rendelkezik, hogy  a  minisztert  a
    rendelet kiadásában nem lehet helyettesíteni.
       
        1.2.  Egy  másik  ügyben  – a köztársasági  elnök  előzetes
    normakontroll-kérelme    alapján    –    az    Alkotmánybíróság
    alkotmányellenesnek  ítélte  a  jogszabályalkotásra   vonatkozó
    egyetértési jogot [124/2008. (X. 14.) AB határozat,  ABH  2008,
    988.].
        Az  Alkotmánybíróság ebben a határozatában rámutatott, hogy
    a  jogalkotás  közvetlenül  az  Alkotmányon  alapuló  és  ezért
    törvénnyel  nem korlátozható közhatalmi hatáskör, az  Alkotmány
    maga  határozza meg, hogy mely állami szerv és milyen  formában
    bocsáthat ki jogszabályt. (ABH 2008, 999.)
        Hangsúlyozta  továbbá  az  Alkotmánybíróság:  az   érintett
    alkotmányi    rendelkezésekből   és   ezek    alkotmánybírósági
    értelmezéséből   egyértelműen   következik,   hogy    jogalkotó
    hatáskörrel  csak  az Alkotmány ruházhat fel  egy  szervet.  Az
    Alkotmányban nevesített jogalkotó szervek között az egyetértési
    jogkörrel felruházni kívánt országos szakszervezeti szövetségek
    nem    szerepelnek.    Az   Alkotmány    alapján    tehát    az
    érdekképviseletek     nem     jogalkotó     szervek,      ezért
    jogszabályalkotásra  a  jogszabály  kibocsátásához   kapcsolódó
    egyetértési   joguk   alapján  való  törvényi   felhatalmazásuk
    ellentétes   az   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésével,    a
    hatalommegosztás elvével és az Alkotmánynak a Kormány,  illetve
    a  miniszterek  jogalkotását szabályozó  rendelkezéseivel  (ABH
    2008, 1000.).
       
        1.3.  A  Jat.  alkotmányellenességét megállapító  121/2009.
    (XII. 17.) AB határozatban az Alkotmánybíróság kifejtette, hogy
    jogforrást   mindkét   értelemben   –   „jogszabály”,   illetve
    „jogalkotó hatáskör” – csak az Alkotmány határozhat meg, hiszen
    a jog érvényességének végső forrása jogilag az Alkotmány. Mivel
    a  jogszabályok  fajtáit és kötelező erejét maga  az  Alkotmány
    határozza  meg, az Alkotmányban felsoroltakon kívüli  jogforrás
    nem létezhet.
        A   hivatkozott  határozat  azt  is  tartalmazza,  hogy  az
    Alkotmányban   meghatározott  szervek,   az   abban   megjelölt
    terjedelemben,  és  csak  az  ott  meghatározott   elnevezéssel
    jogosultak  jogszabály  kibocsátására.  Az  Alkotmány   szerint
    jogalkotó szerv az Országgyűlés, a Kormány, a Kormány tagjai, a
    Magyar  Nemzeti Bank elnöke és a helyi önkormányzatok,  illetve
    rendkívüli, valamint szükségállapot idején a Honvédelmi Tanács,
    valamint a köztársasági elnök. (ABK 2009. december, 2080, 2085,
    2087.)

        2. Az Alkotmánybíróság változatlanul irányadónak tekinti  a
    jogalkotási hatáskörrel kapcsolatos eddigi gyakorlatát, amelyet
    a   jelen  ügy  elbírálása  során  is  figyelembe  vett.  Ennek
    megfelelően azt vizsgálta, hogy a PSZÁF rendelkezés jogszabály-
    e, és bevezetésére van-e alkotmányi felhatalmazás.
       
        2.1.  A T/10997. számú törvényjavaslat általános indokolása
    szerint  szükség  van arra, hogy a PSZÁF elnöke  az  ajánlások,
    valamint   határozatok  mellett  a  felügyelt  személyekre   és
    szervezetekre  kötelező erejű rendelkezéseket is kiadhasson.  A
    törvényjavaslat 1. §-a eredetileg a Jat. módosítására irányult,
    amely egyrészt kiegészítette volna a jogalkotó szervek listáját
    a PSZÁF elnökével, másrészt meghatározta volna a „rendelkezés”,
    mint   jogszabály  személyi  hatályának  terjedelmét,  valamint
    előkészítésének részletes szabályait is. Az Országgyűlés az  1.
    §-t   a   jelenlévő   képviselők  kétharmada  támogatottságának
    hiányában   elvetette.   Az  elfogadott  Törvény   indítvánnyal
    érintett  rendelkezéseit vizsgálva is megállapítható,  hogy  az
    egyes   ágazati  törvények  módosítása  révén  olyan   tartalmú
    felhatalmazást kapott a PSZÁF elnöke, amely normatív jellegű és
    kötelező  erejű  szabályozás megalkotására jogosította  fel.  A
    PSZÁF   rendelkezések   személyi   hatálya   kiterjed   pl.   a
    hitelintézeti      adósokra      (minősítés      szempontjainak
    meghatározása),   a   tőkepiaci   szereplők   adatszolgáltatási
    kötelezettsége    tartalmának,   módjának   és   gyakoriságának
    meghatározására, a biztosítók adatszolgáltatási rendjére.
        Ezért   az   Alkotmánybíróság  –  osztva  az   indítványozó
    álláspontját  –  megállapította,  hogy  a  Törvény  jogalkotási
    hatáskörrel  hatalmazza fel a PSZÁF elnökét, az általa  kiadott
    rendelkezés  pedig  ennek  megfelelően  jogszabályi  kötőerővel
    bírna.
       
        2.2.  A  T/10997.  számú törvényjavaslattal  egyidejűleg  a
    T/10996.  számú törvényjavaslatot is előterjesztette a Kormány,
    amely  az  Alkotmány módosítására irányult.  Elfogadása  esetén
    megteremtette  volna  az  autonóm államigazgatási  szerv  és  a
    kormányhivatal    vezetőjének   jogalkotási   hatáskörét.    Az
    Országgyűlés   azonban   az  Alkotmány  módosítására   irányuló
    javaslatot  az  összes  képviselő kétharmada  támogatottságának
    hiányában elvetette.
        Az  Alkotmánybíróság a jelen eljárásában  is  hangsúlyozza:
    az    Alkotmány   kizárólagos   szabályokat   tartalmaz    arra
    vonatkozóan,  hogy  az  állami  szervek  milyen  jogszabályokat
    alkothatnak.  Így  az Alkotmány 19. § (3)  bekezdés  a)  és  b)
    pontja szerint az Országgyűlés alkotja meg a Magyar Köztársaság
    Alkotmányát,  és  törvényeket alkot. Az  Alkotmány  35.  §  (2)
    bekezdése   értelmében   a  Kormány   a   maga   feladatkörében
    rendeleteket bocsát ki, az Alkotmány 37. § (3) bekezdés alapján
    a  Kormány  tagjai [az Alkotmány 33. § (1) bekezdése szerint  a
    Kormány  tagja  a  miniszterelnök és a miniszterek]  törvényben
    vagy    kormányrendeletben   kapott    felhatalmazás    alapján
    feladatkörükben eljárva rendeletet adnak ki. Az Alkotmány 44/A.
    §  (2) bekezdése szól az önkormányzati rendeletalkotásról,  míg
    az  Alkotmány 32/D. § (4) bekezdése rendelkezik arról,  hogy  a
    Magyar  Nemzeti  Bank  elnöke  külön  törvényben  meghatározott
    feladatkörében rendeletet bocsát ki.
        Az   Országgyűlés   jogkörét  érintően   –   az   Alkotmány
    rendelkezéseinek  megfelelően kihirdetett – rendkívüli  állapot
    esetén  az Alkotmány 19/B. § (3) bekezdése a) pontja alapján  a
    Honvédelmi Tanács gyakorolja az átruházott jogokat, a  19/B.  §
    (4)  bekezdés  szerint a Honvédelmi Tanács rendeletet  alkothat
    törvényhozási   tárgyban.   Szükségállapot   idején   pedig   a
    köztársasági   elnök  jogosult  rendeletalkotásra,   amely   az
    Alkotmány   19/C.  §  (2)  bekezdése  értelmében  a  rendkívüli
    intézkedések bevezetésére irányulhat.
        Az  Alkotmány – a jogszabályalkotásra feljogosított szervek
    és  személyek  helyettesítését illetően – szól a miniszterelnök
    helyettesítéséről is. Az Alkotmány 33. § (2) bekezdése  szerint
    a miniszterelnököt az általa kijelölt miniszter helyettesíti. E
    szabály a jogszabályalkotással is összefügg, mivel egyrészt  az
    Alkotmány 35. § (2) bekezdése kimondja: a kormányrendeleteket a
    miniszterelnök írja alá, másrészt mert a miniszterelnök, mint a
    Kormány  tagja az Alkotmány 37. § (3) bekezdés alapján maga  is
    alkothat rendeletet. Az Alkotmány 33. § (2) bekezdésébe foglalt
    helyettesítési   szabály   ezért   a   kormányrendelet   és   a
    miniszterelnöki rendelet megalkotására is irányadó.
        Az  Alkotmány tehát kizárólagosan és kimerítően a felsorolt
    szerveket   illetőleg  személyeket  ruházza   fel   jogalkotási
    hatáskörrel.   Ebből   következően   minden   olyan    törvényi
    (rendeleti, vagy bármilyen egyéb) szabályozás közvetlenül sérti
    az  Alkotmány ezen rendelkezéseit akkor, ha valamely más  –  az
    Alkotmányban  nem  nevesített  – szervnek  vagy  személynek  is
    biztosít jogalkotási hatáskört.
       
        2.3.   Az   Alkotmánybíróság  a  fentiekben  kifejtettekből
    következően megállapította: a Törvény 1-5. §-ai, valamint a  6.
    §  (3) bekezdés a), illetőleg c)- e) pontjai olyan személyt – a
    PSZÁF   elnökét  –  hatalmaznak  fel  jogszabály  (rendelkezés)
    alkotási  hatáskörrel, akit az Alkotmány  ilyen  jogosítvánnyal
    nem   ruház   fel.   Az   Alkotmánybíróság  ennek   megfelelően
    megállapította,   hogy   a   Törvény   érintett   rendelkezései
    ellentétesek  az  Alkotmány  19.  §  (3)  bekezdése  a)  és  b)
    pontjával,  32/D.  § (4) bekezdésével, 35. § (2)  bekezdésével,
    37. § (3) bekezdésével és 44/A. § (2) bekezdésével.
        Az  Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben való
    közzétételét az alkotmányellenesség megállapítására tekintettel
    rendelte el.
                           Dr. Paczolay Péter
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                    
               Dr. Lévay Miklós       Dr. Trócsányi László
               előadó alkotmánybíró          alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása
      
      A  határozat  tartalmazza  1.3. pont  alatt  azt  a  következő
     mondatot: „Mivel a jogszabályok kötelező erejét és fajtáit maga
     az  Alkotmány  határozza  meg,  az  Alkotmányban  felsoroltakon
     kívüli jogforrás nem létezhet.”
      
      Ezen   megállapítással  kapcsolatban  szeretném  hangsúlyozni,
     hogy a jelen határozat és a hivatkozott 121/2009. (XII. 17.) AB
     határozat  (ABK  2009.  december,  2080.)  a  hazai  jogalkotás
     tekintetében  fogalmazta meg ezt a követelményt.  Természetesen
     ez nem jelenti azt, hogy az uniós jogforrások ne tartoznának  a
     jogrendszer  egészébe. E tétel tehát csak akként  értelmezhető,
     hogy:  mivel a jogszabályok kötelező erejét és fajtáit maga  az
     Alkotmány  határozza  meg, az Alkotmányban felsoroltakon  kívül
     hazai  jogforrás  nem  létezhet.  A  legkézenfekvőbb  példa:  a
     közvetlenül alkalmazandó uniós rendelet nyilvánvalóan forrása a
     magyar jognak, jóllehet az Alkotmányban expressis verbis  nincs
     „felsorolva”, hanem csak az Alkotmány 2/A. §-ának utalása révén
     kapcsolódik be jogrendszerünkbe.
      
      Mindez  annál is fontosabb a szememben, mivel, ha  a  fentiek,
     az  indítvány tárgyává tett konkrét problémával első  ránézésre
     nincsenek is szoros összefüggésben, merőben más a helyzet, ha a
     PSZÁF  hatáskörébe tartozó ügyek mögöttes európajogi  hátterére
     is kitekintünk.
      
      Az  előzetes  alkotmányossági vizsgálat tárgyává  tett  és  az
     indítványozó aggodalmait igazoló törvénymódosítás ugyanis olyan
     törvényeket    módosított   volna,   amelyek   jogharmonizációs
     záradékaikban   illetve   mellékleteikben   mintegy    nyolcvan
     (egyenként három-négy másik irányelvet módosító) irányelvnek és
     három   rendeletnek   történő   megfelelést   szolgálják.    (A
     hitelintézetekről  és a pénzügyi vállalkozásokról  szóló  1996.
     évi  CXII.  törvény tizenkét irányelvből és egy rendeletből,  a
     tőkepiacról   szóló   2001.   évi   CXX.   törvény   huszonnégy
     irányelvből,  a  biztosítókról és a biztosítási  tevékenységről
     szóló   2003.   évi  LX.  törvény  harmincöt   irányelvből,   a
     befektetési  vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
     valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól  szóló
     2007.   évi   CXXXVIII.  törvény  nyolc  irányelvből   és   két
     rendeletből,  a  viszontbiztosítókról  szóló  2007.  évi  CLIX.
     törvény   pedig   három   irányelvből  fakadó   kötelezettségek
     végrehajtására hivatott.) Közöttük értelemszerűen vannak  olyan
     normatív szabályok, amelyek az Alkotmányban tételesen felsorolt
     jogforrások    mellett   törvényi   szintű,   sőt   közvetlenül
     alkalmazandó jogforrásként érvényesülnek az alapító és módosító
     szerződések  konkrét rendelkezései vagy éppen az  Európai  Unió
     Bíróságának joggyakorlata alapján.
      
      Mindezt  az  Alkotmánybíróság  elé  újabb  és  újabb  formában
     érkező  európajogi problémákra figyelemmel tartottam  fontosnak
     rögzíteni.
      
      Budapest, 2010. március 29.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     legislative power of authority
     Number of the Decision:
     .
     33/2010. (III. 31.)
     Date of the decision:
     .
     03/29/2010
     Summary:
     Granting legislative powers to the President of the Hungarian Financial Supervisory Authority would have required constitutional amendment.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2010-1-004
     .